2023 m.

Bylos numeris,

pavadinimas ir

sprendimo priėmimo

data

Europos Sąjungos

teisės aktas

Raktiniai žodžiai

Teisingumo Teismo sprendimo turinys

C‑403/21

2023-01-26

SC NV Construct SRL

prieš

Judeţul Timiş,

dalyvaujant

SC Proiect – Construct Regiunea Transilvania SRL

Direktyva 2014/24/ESPrašymas priimti prejudicinį sprendimą – SESV 267 straipsnis – Sąvoka „nacionalinis teismas“ – Kriterijai – Atitinkamos nacionalinės institucijos jurisdikcijos nepriklausomumas ir privalomas pobūdis – Šios institucijos narių stabilumas – Direktyva 2014/24/ES – Viešojo pirkimo sutarčių sudarymo procedūros – 58 straipsnis – Atrankos kriterijai – Galimybė tarp šių kriterijų numatyti specialiuose teisės aktuose įtvirtintus įpareigojimus, taikomus su atitinkama sutartimi susijusiai veiklai, kurie pirkimo dokumentuose nenumatyti kaip atrankos kriterijai – 63 straipsnio 1 dalis – Dalyvis, kuris remiasi kito subjekto pajėgumu, kad atitiktų perkančiosios organizacijos reikalavimus – Negalėjimas reikalauti rinktis subrangą

1. Pirmuoju klausimu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės siekia išsiaiškinti, ar Direktyvos 2014/24 58 straipsnis, siejamas su šios direktyvos 18 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje įtvirtintais proporcingumo ir skaidrumo principais, turi būti aiškinamas taip, kad perkančioji organizacija turi teisę kaip atrankos kriterijus nustatyti įpareigojimus, numatytus specialiuose teisės aktuose, taikomuose veiklai, kuri galbūt turės būti vykdoma vykdant viešojo pirkimo sutartį ir kuri yra mažareikšmė.

Teisingumo Teismo vertinimas:

- Kadangi būtent perkančioji organizacija gali geriausiai įvertinti savo poreikius, Sąjungos teisės aktų leidėjas jai pripažino plačią diskreciją nustatant atrankos kriterijus, kaip, be kita ko, matyti iš pasikartojančio veiksmažodžio „gali“, vartojamo Direktyvos 2014/24 58 straipsnyje. Taigi pagal šio straipsnio 1 dalį ji turi tam tikrą laisvę apibrėžti dalyvavimo viešojo pirkimo procedūroje reikalavimus, kuriuos laiko susijusiais su sutarties dalyku ir jam proporcingais bei tinkamais užtikrinti, kad kandidatas arba konkurso dalyvis yra įgijęs teisnumą ir veiksnumą, turi finansinį pajėgumą ir techninių bei profesinių pajėgumų įvykdyti sudarytiną sutartį. Konkrečiau kalbant, pagal minėto straipsnio 4 dalį perkančioji organizacija savo nuožiūra vertina dalyvavimo reikalavimus, kuriuos ji laiko tinkamais užtikrinti, be kita ko, sutarties įvykdymą pagal, jos požiūriu, tinkamą kokybės standartą (2022 m. kovo 31 d. Sprendimo Smetna palata na Republika Bulgaria, C‑195/21, EU:C:2022:239, 50 punktas).

-  Įgyvendindama šią didelę diskreciją perkančioji organizacija gali nuspręsti tarp skelbime apie pirkimą arba specifikacijoje nurodytų atrankos kriterijų numatyti įpareigojimus, įtvirtintus specialiuose teisės aktuose, taikomuose veiklai, kuri galbūt turės būti vykdoma vykdant viešojo pirkimo sutartį ir kuri yra mažareikšmė.

- Kita vertus, perkančioji organizacija taip pat gali pasinaudoti šia didele diskrecija ir nuspręsti, kad tokių įpareigojimų nereikia įtraukti į atrankos kriterijus. Tokį pasirinkimą, be kita ko, būtų galima paaiškinti tuo, kad minėti įpareigojimai neturi didelės reikšmės, ar tuo, kad veikla, kuriai taikomi atitinkami įpareigojimai, tik galbūt bus vykdoma. Perkančioji organizacija galėtų ir pasirinkti įpareigojimus nurodyti kaip sutarties vykdymo sąlygas, kad jų turėtų paisyti tik konkurso laimėtojas (pagal analogiją žr. 2021 m. rugsėjo 7 d. Sprendimo Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras, C‑927/19, EU:C:2021:700, 88 ir 89 punktus).

Direktyvos 2014/24/ES 58 straipsnis, siejamas su šios direktyvos 18 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje įtvirtintais proporcingumo ir skaidrumo principais, turi būti aiškinamas taip: perkančioji organizacija turi teisę kaip atrankos kriterijus taikyti įpareigojimus, įtvirtintus specialiuose teisės aktuose, taikomuose veiklai, kuri galbūt turės būti vykdoma vykdant viešojo pirkimo sutartį ir yra mažareikšmė.

2. Antruoju klausimu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės siekia išsiaiškinti, ar Direktyvos 2014/24 18 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje įtvirtinti proporcingumo ir skaidrumo principai turi būti aiškinami taip, kad pagal juos draudžiama pirkimo dokumentus automatiškai papildyti specialiuose teisės aktuose, taikomuose su sudarytina sutartimi susijusiai veiklai, įtvirtintais kvalifikacijos kriterijais, kurie šiuose dokumentuose nebuvo numatyti ir kurių perkančioji organizacija neketino taikyti atitinkamiems ekonominės veiklos vykdytojams.

Teisingumo Teismo vertinimas:

Direktyvos 2014/24 18 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje įtvirtinti proporcingumo ir skaidrumo principai turi būti aiškinami taip: pagal juos draudžiama pirkimo dokumentus automatiškai papildyti specialiuose teisės aktuose, taikomuose su sudarytina sutartimi susijusiai veiklai, numatytais kvalifikacijos kriterijais, kurie nebuvo numatyti šiuose dokumentuose ir kurių perkančioji organizacija neketino taikyti atitinkamiems ekonominės veiklos vykdytojams.

3. Trečiojo klausimo a punktu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės siekia išsiaiškinti, ar Direktyvos 2014/24 63 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinama taip, kad pagal ją draudžiama iš viešojo pirkimo sutarties sudarymo procedūros pašalinti konkurso dalyvį remiantis tuo, kad jis nenurodė subrangovo, kuriam jis ketina pavesti vykdyti specialiuose teisės aktuose, taikomuose su sudarytina sutartimi susijusiai veiklai, įtvirtintus, bet pirkimo dokumentuose nenumatytus įpareigojimus, jeigu šis dalyvis savo pasiūlyme konkrečiai nurodė, kad šiuos įpareigojimus vykdytų remdamasis kito subjekto, su kuriuo jo nesaisto subrangos sutartis, pajėgumu.

Teisingumo Teismo vertinimas:

-  Tuo atveju, jei specialiuose teisės aktuose, taikytinuose veiklai, susijusiai su atitinkama sutartimi, įtvirtinti, bet pirkimo dokumentuose nenumatyti įpareigojimai iš tiesų būtų atrankos kriterijai, kaip jie suprantami pagal Direktyvos 2014/24 58 straipsnį, pakanka priminti, kad šios direktyvos 63 straipsnio 1 dalyje kiekvienam ekonominės veiklos vykdytojui suteikiama teisė dėl konkrečios sutarties remtis kitų subjektų pajėgumu, nepriklausomai nuo ryšių su jais teisinio pobūdžio, kad tenkintų įvairius šios direktyvos 58 straipsnio 1 dalyje išvardytus ir šio straipsnio 2–4 straipsniuose konkrečiau apibrėžtus kriterijus (šiuo klausimu žr. 2013 m. spalio 10 d. Sprendimo Swm Costruzioni 2 ir Mannocchi Luigino, C‑94/12, EU:C:2013:646, 29 ir 33 punktus ir 2021 m. rugsėjo 7 d. Sprendimo Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras, C‑927/19, EU:C:2021:700, 150 punktą).

- Be to, iš Direktyvos 2014/24 63 straipsnio 1 dalies paskutinio sakinio aiškiai matyti, kad kai ekonominės veiklos vykdytojas nori remtis kitų subjektų pajėgumu, pakanka, kad jis perkančiajai organizacijai pateiktų įrodymų, jog turės reikiamų išteklių, pavyzdžiui, pateikdamas šių subjektų įsipareigojimą šiuo tikslu.

- Direktyvos 2014/24 63 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinama taip: pagal ją draudžiama iš viešojo pirkimo sutarties sudarymo procedūros pašalinti konkurso dalyvį remiantis tuo, kad jis nenurodė subrangovo, kuriam jis ketina pavesti vykdyti specialiuose teisės aktuose, taikomuose su sudarytina sutartimi susijusiai veiklai, įtvirtintus, bet pirkimo dokumentuose nenumatytus įpareigojimus, jeigu šis dalyvis savo pasiūlyme konkrečiai nurodė, kad šiuos įpareigojimus vykdytų remdamasis kito subjekto, su kuriuo jo nesaisto subrangos sutartis, pajėgumu.

C‑682/21

2023-01-26

UAB „HSC Baltic“,

UAB „Mitnija“,

UAB „Montuotojas“

prieš

Vilniaus miesto savivaldybės administraciją,

dalyvaujant:

bankrutuojančiai UAB „Active Construction Management“,

UAB „Vilniaus vystymo kompanija“,

Direktyva 2014/24/ES

Direktyva 2014/23/ES

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Viešieji pirkimai – Direktyva 2014/24/ES – 57 straipsnio 4 dalies g punktas – Neprivalomas pašalinimo pagrindas, susijęs su trūkumais vykdant ankstesnę viešojo pirkimo sutartį – Su ūkio subjektų grupe sudaryta sutartis – Šios sutarties nutraukimas – Automatiškas visų grupės narių įtraukimas į nepatikimų tiekėjų sąrašą – Proporcingumo principas – Direktyva 89/665/EEB – 1 straipsnio 1 ir 3 dalys – Teisė į veiksmingą teisinę gynybą

1. Direktyvos 2014/24/ES  18 straipsnio 1 dalis ir 57 straipsnio 4 dalies g punktas turi būti aiškinami taip: pagal juos draudžiami nacionalinės teisės aktai arba praktika, pagal kuriuos, kai perkančioji organizacija nutraukia su ūkio subjektų grupe sudarytą viešojo pirkimo sutartį dėl didelių arba nuolatinių trūkumų, dėl kurių neįvykdytas esminis reikalavimas pagal šią sutartį, visi šios grupės nariai automatiškai įtraukiami į Nepatikimų tiekėjų sąrašą ir dėl to iš esmės laikinai negali dalyvauti naujose viešojo pirkimo procedūrose.

2. Direktyvos 2014/24 18 straipsnio 1 dalis ir 57 straipsnio 4 dalies g punktas turi būti aiškinami taip: dėl esminio reikalavimo neįvykdymo nutraukus viešojo pirkimo sutartį, ūkio subjektas, kuris yra grupės, su kuria sudaryta ši sutartis, narys, siekdamas įrodyti, kad buvo nepagrįstai įtrauktas į Nepatikimų tiekėjų sąrašą, gali remtis visais duomenimis, įskaitant susijusius su trečiaisiais asmenimis, kaip antai pagrindiniu šios grupės partneriu, kuriais galima įrodyti, kad trūkumai, dėl kurių buvo nutraukta minėta sutartis, atsirado ne dėl jo elgesio ir iš jo nebuvo galima pagrįstai reikalauti daugiau, nei jis padarė jiems pašalinti.

3. Direktyvos 2014/23/ES, 1 straipsnio 1 ir 3 dalys turi būti aiškinamos taip: valstybė narė, kuri, nustatydama Direktyvos 2014/24 57 straipsnio 4 dalies g punkte numatyto neprivalomo pašalinimo pagrindo taikymo sąlygas, numato, jog, dėl esminio reikalavimo neįvykdymo nutraukus viešojo pirkimo sutartį, ūkio subjektų grupės, su kuria buvo sudaryta ši sutartis, nariai įtraukiami į Nepatikimų tiekėjų sąrašą ir dėl to iš esmės laikinai pašalinami iš naujų viešojo pirkimo procedūrų, turi užtikrinti šių ūkio subjektų teisę veiksmingai apskųsti jų įtraukimą į šį sąrašą.

C‑53/22

2023-02-09

VZ prieš CA,

dalyvaujant RT, BO,

Regione Lombardia,

Regione Liguria

Direktyva 89/665/EEBPrašymas priimti prejudicinį sprendimą – Peržiūros procedūros sudarant viešojo prekių pirkimo ir viešojo darbų pirkimo sutartis – Direktyva 89/665/EEB – 1 straipsnio 3 dalis – Suinteresuotumas kreiptis į teismą – Galimybė pasinaudoti peržiūros procedūromis – Sunkus profesinis nusižengimas dėl antikonkurencinio susitarimo – Kitas subjektas, kuriam galutinai neleista dalyvauti viešojo pirkimo sutarties sudarymo procedūroje dėl netenkinamų minimalių reikalavimų

1989 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyvos 89/665/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su peržiūros procedūrų taikymu sudarant viešojo prekių pirkimo ir viešojo darbų pirkimo sutartis, derinimo, iš dalies pakeistos 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/23/ES, 1 straipsnio 3 dalis turi būti aiškinama taip: pagal ją nedraudžiamos valstybės narės teisės normos, pagal kurias ūkio subjektui, kuriam užkirstas kelias dalyvauti viešojo pirkimo procedūroje dėl to, kad jis neatitiko kurios nors iš atitinkamame skelbime apie konkursą numatytų dalyvavimo sąlygų, ir kurio skundas dėl tos sąlygos įtraukimo į tą skelbimą atmestas res judicata galią turinčiu teismo sprendimu, nesuteikiama galimybės ginčyti atitinkamos perkančiosios organizacijos atsisakymo panaikinti sprendimą sudaryti šią viešojo pirkimo sutartį po to, kai teismas savo sprendimu patvirtino, kad konkurso laimėtojas ir visi kiti dalyviai sudarė antikonkurencinį susitarimą tame pačiame sektoriuje kaip ir tas, kuriame vykdyta tos viešojo pirkimo sutarties sudarymo procedūra.

C‑545/21

2023-06-08

Azienda Nazionale Autonoma Strade SpA (ANAS)

prieš

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Reglamentas (EB) Nr. 1083/2006

Direktyva 2004/18/EB

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Europos Sąjungos struktūriniai fondai – Reglamentas (EB) Nr. 1083/2006–2 straipsnio 7 punktas – Sąvoka „pažeidimas“ – 98 straipsnio 1 ir 2 dalys – Valstybių narių atliekamos finansinės pataisos, susijusios su nustatytais pažeidimais – Taikomi kriterijai – Direktyva 2004/18/EB – 45 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos d punktas – Sąvoka „sunkus profesinis nusižengimas“

1. 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo bei panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 1260/1999, 2 straipsnio 7 punktą reikia aiškinti taip: sąvoka „pažeidimas“, kaip ji suprantama pagal šią nuostatą, apima veiksmus, kurie gali būti kvalifikuojami kaip „korupciniai veiksmai“, atlikti vykdant viešojo pirkimo sutarties sudarymo procedūrą, kurios tikslas – Sąjungos struktūrinio fondo bendrai finansuojamų darbų atlikimas, ir dėl kurių pradėta administracinė ar teisminė procedūra, įskaitant atvejus, kai neįrodyta, kad tie veiksmai turėjo realios įtakos konkurso dalyvio atrankos procedūrai ir nebuvo nustatyta jokios faktinės žalos Sąjungos biudžetui.

2.      Reglamento 1083/2006 98 straipsnio 1 dalies b punktą reikia aiškinti taip „pažeidimo“, kaip jis apibrėžtas šio reglamento 2 straipsnio 7 punkte, atveju valstybės narės, siekdamos nustatyti taikytiną finansinę pataisą, privalo laikytis proporcingumo principo, atsižvelgdamos į konstatuotų pažeidimų pobūdį ir sunkumą bei jų finansinį poveikį atitinkamam fondui.

C‑601/21

2023-09-07

Europos Komisija prieš Lenkijos Respubliką

Direktyva 2014/24/ESValstybės įsipareigojimų neįvykdymas – Viešasis paslaugų pirkimas – Valstybinė spaustuvė – Tapatybės dokumentų ir kitų oficialių dokumentų gamyba bei šių dokumentų tvarkymo sistemos – Nacionalinės teisės aktai, kuriuose numatyta, kad su šia gamyba susijusios sutartys sudaromos su viešosios teisės reglamentuojama įmone, nesurengus viešojo pirkimo procedūros – SESV 346 straipsnio 1 dalies a punktas – Direktyva 2014/24/ES – 1 straipsnio 1 ir 3 dalys – 15 straipsnio 2 ir 3 dalys – Specialios apsaugos priemonės – Valstybės narės esminių saugumo interesų apsauga

Komisijos manymu, Lenkijos Respublika neįvykdė įsipareigojimų pagal Direktyvą 2014/24, nes pagal Lenkijos Viešųjų pirkimų įstatymą viešojo pirkimo procedūros nebuvo taikomos šio įstatymo 4 straipsnio 5c punkte nurodytoms paslaugoms, t. y. dokumentų, akcizo banderolių, teisinių žymų, kontrolinių lipdukų, balsavimo biuletenių, holografinių ženklų ant rinkėjo pažymėjimų, taip pat mikroprocesorių sistemų su programine įranga, skirta viešiesiems dokumentams valdyti, kompiuterių sistemų ir duomenų bazių, būtinų viešiesiems dokumentams, kuriuose yra elektroninis lustas, naudoti pagal jų paskirtį, gamybai, nors toks netaikymas toje direktyvoje nenumatytas.

Teisingumo Teismas konstatavo, kad Lenkijos teisės aktuose įtvirtinusi Direktyvoje 2014/24 nenumatytas išimtis, kiek tai susiję su viešaisiais pirkimais, vykdomais siekiant, kad būtų pagaminti, pirma, Viešųjų pirkimų įstatymo 4 straipsnio 5c punkte nurodyti viešieji dokumentai, išskyrus karių asmeninius dokumentus ir jų asmens tapatybės korteles, policijos pareigūnų, sienos apsaugos pareigūnų, valstybės saugumo agentų, Vidaus saugumo tarnybos pareigūnų, Žvalgybos agentūros pareigūnų, Centrinio kovos su korupcija biuro pareigūnų, Karinės kontržvalgybos tarnybos pareigūnų ir profesinės karo tarnybos karių, paskirtų eiti pareigas Karinės kontržvalgybos tarnyboje, Karinės žvalgybos tarnybos pareigūnų ir profesinės karo tarnybos karių, paskirtų eiti pareigas toje tarnyboje, tarnybinius pažymėjimus, ir, antra, akcizo banderolės, teisinės žymos, kontroliniai lipdukai, balsavimo biuleteniai, holografiniai ženklai ant rinkėjo pažymėjimų, taip pat mikroprocesorių sistemos su programine įranga, skirta viešiesiems dokumentams valdyti, kompiuterių sistemos ir duomenų bazės, būtinos viešiesiems dokumentams naudoti, taip pat numatyti šiame 4 straipsnio 5c punkte, Lenkijos Respublika neįvykdė įsipareigojimų pagal Direktyvos 2014/24 1 straipsnio 1 ir 3 dalis ir 15 straipsnio 2 ir 3 dalis, siejamas su SESV 346 straipsnio 1 dalies a punktu.

2022 m.

Bylos numeris, pavadinimas ir sprendimo priėmimo dataEuropos Sąjungos teisės aktasRaktiniai žodžiai Pastabos

C‑461/20

2022-02-03

Advania Sverige AB,

Kammarkollegiet

prieš

Dustin Sverige AB

Direktyva 2014/24/ESPrašymas priimti prejudicinį sprendimą – Direktyva 2014/24/ES – 72 straipsnis – Sutarčių keitimas jų galiojimo laikotarpiu – Preliminariųjų sutarčių perleidimas – Naujas rangovas, kuris, paskelbus pradinio rangovo bankrotą, perėmė teises ir pareigas, jam tenkančias pagal preliminariąją sutartį – Būtinybė vykdyti naują pirkimo procedūrą arba jos nebuvimas

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės siekia išsiaiškinti, ar Direktyvos 2014/24 72 straipsnio 1 dalies d punkto ii papunktis turi būti aiškinamas taip, kad ūkio subjektas, pradiniam rangovui bankrutavus ir jį likvidavus, perėmęs pradinio rangovo teises ir pareigas, kylančias tik iš su perkančiąja organizacija sudarytos preliminariosios sutarties, laikomas perėmusiu pradinio rangovo teises ir pareigas šioje nuostatoje numatytomis sąlygomis.

Teisingumo Teismo vertinimas:

- Kiek tai susiję su Direktyvos 2014/24 72 straipsnio 1 dalies d punkto ii papunkčio formuluote, pradinio rangovo pakeitimas leidžiamas tik tuomet, kai „visas arba dalį pradinio rangovo teisių perima“ kitas subjektas, o šis perėmimas gali reikšti, kad naujasis rangovas perima visą pradinio rangovo turtą arba tik jo dalį, todėl toks perėmimas apima ir atvejus, kai perduodama tik viešojo pirkimo sutartis arba preliminarioji sutartis, kuri priskiriama prie pradinio rangovo turto;

- Direktyvos 2014/24 72 straipsnio 1 dalies d punkto ii papunktyje nurodomi „restruktūrizavimo“ pavyzdžiai, t. y. perėmimas, susijungimas ir įsigijimas, gali reikšti, kad išlaikoma bent dalis pradinio rangovo veiklos, tačiau šioje nuostatoje kaip restruktūrizavimo pavyzdys taip pat nurodytas nemokumas, kuris gali lemti nemokios įmonės likvidavimą. Šios nuostatos tekste nėra jokios nuorodos, kad  „nemokumas“ turi būti suprantamas kaip apimantis tik tuos atvejus, kai bent iš dalies tęsiama pradinio rangovo veikla, leidžianti vykdyti viešojo pirkimo sutartį;

- Iš Direktyvos 2014/24 72 straipsnio 1 dalies d punkto ii papunkčio formuluotės matyti, kad sąvoka „restruktūrizavimas“ apima pradinio rangovo struktūrinius pokyčius, be kita ko, nemokumą, kuris reiškia ir nemokumą, pasibaigusį likvidavimu;

- Direktyvos 2014/24 72 straipsnio 1 dalies d punkto ii papunktis turi būti aiškinamas taip, kad pradiniam rangovui tapus nemokiam ir jį likvidavus, ūkio subjektas, perėmęs pradinio rangovo teises ir pareigas, kylančias tik iš su perkančiąja organizacija sudarytos preliminariosios sutarties, laikomas perėmusiu dalį pradinio rangovo teisių ir pareigų dėl įmonės restruktūrizavimo, kaip tai suprantama pagal šią nuostatą.

C‑195/21

2022-03-31

Smetna palata na Republika Bulgaria

Direktyva 2014/24/ESDirektyva 2014/24/ESDirektyva 2014/24/ESDirektyva 2014/24/ESPrašymas priimti prejudicinį sprendimą – Viešieji pirkimai – Direktyva 2014/24/ES – Taikymas išimtinai vidaus situacijai – 58 straipsnio 1 ir 4 dalys – Atrankos kriterijai – Dalyvių techniniai ir profesiniai pajėgumai – Europos Sąjungos finansinių interesų apsauga – Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 – 8 straipsnio 3 dalis – Kontrolės priemonės – Nacionalinėms valdžios institucijoms, ginančioms Sąjungos finansinius interesus, suteikta galimybė skirtingai vertinti viešojo pirkimo procedūrą

Direktyvos 2014/24/ES 58 straipsnio 1 ir 4 dalys turi būti aiškinamos taip, jog pagal jas nedraudžiama, kad per viešojo pirkimo procedūrą perkančioji organizacija kaip atrankos kriterijus dėl ekonominės veiklos vykdytojų techninių ir profesinių pajėgumų nustatytų griežtesnius reikalavimus nei nacionalinės teisės aktuose nustatyti būtinieji reikalavimai, jeigu tokie griežtesni reikalavimai yra tinkami užtikrinti, kad kandidatas arba konkurso dalyvis turi techninių ir profesinių pajėgumų įvykdyti sudarytiną sutartį, jie susiję su sutarties dalyku ir yra jam proporcingi.

1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamento  Nr. 2988/95 dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 8 straipsnio 3 dalis, siejama su 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006, turi būti aiškinama taip, kad pagal ją nedraudžiama nacionalinėms valdžios institucijoms, ginančioms Europos Sąjungos finansinius interesus, skirtingai vertinti tas pačias per viešojo pirkimo sutarties sudarymo procedūrą susiklosčiusias aplinkybes, jeigu laikomasi proporcingumo principo.

C-642/20

2022-04-28

Caruter

Direktyva 2014/24/ESPrašymas priimti prejudicinį sprendimą – Direktyva 2014/24/ES – Viešieji pirkimai – 63 straipsnis – Ekonominės veiklos vykdytojų grupės naudojimasis kitų ūkio subjektų pajėgumais – Perkančiosios organizacijos galimybė reikalauti, kad tam tikras esmines užduotis atliktų šios grupės dalyvis – Nacionalinės teisės aktai, kuriuose numatyta, kad įgaliotoji įmonė turi atitikti kriterijus ir teikti didžiąją dalį paslaugų

Nors Direktyvos 2014/24 63 straipsnio 2 dalyje perkančiosioms organizacijoms tik leidžiama reikalauti, be kita ko, perkant paslaugas, kad tam tikras užduotis atliktų vienas ar kitas ekonominės veiklos vykdytojų grupės dalyvis, Italijos viešųjų pirkimų teisiniame reglamentavime nustatytas reikalavimas, kad didžiąją dalį paslaugų teiktų tik grupės įgaliotinis ir jokios kitos joje dalyvaujančios įmonės, ir taip nepagrįstai susiaurinama Direktyvos 2014/24 63 straipsnio 2 dalyje vartojamų formuluočių prasmė ir apimtis.

Direktyvos 2014/24 63 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad juo draudžiamos nacionalinės teisės nuostatos, pagal kurias viešojo pirkimo procedūroje dalyvaujančios ekonominės veiklos vykdytojų grupės įgaliotoji įmonė turi atitikti skelbime apie pirkimą numatytus kriterijus ir teikti didžiąją dalį perkamų paslaugų.

C-719/20

2022-05-12

Comune di Lerici

Direktyva 2014/24/ESDirektyva 2014/24/ESPrašymas priimti prejudicinį sprendimą – Viešieji pirkimai – Atliekų tvarkymas – In house sąlygomis sudaryta sutartis – Direktyva 2014/24/EB – 12 ir 72 straipsniai – Su bendra kontrole susijusio reikalavimo netenkinimas po verslo jungimo – Naujo ekonominės veiklos vykdytojo galimybė toliau teikti paslaugas

Komunalinių atliekų tvarkymo paslaugą savivaldybėje in house sąlygomis sudaryta sutartimi teikęs ūkio subjektas, kurį savivaldybė kartu su kitomis savivaldybėmis kontroliavo panašiai, kaip savo pačios skyrius, sudarė verslo sujungimo sandorį su kitu ūkio subjektu. Susijungimo sandoris buvo sudarytas remiantis Italijos nacionalinių teisės aktų nuostatomis, kurių tikslas – sumažinti viešąsias išlaidas apribojant viešųjų subjektų dalyvavimą bendrovėse.  Įvykdytas ūkio subjektų susijungimas lėmė tai, kad komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos vykdymas buvo perduotas ūkio subjektui, kurio savivaldybė nekontroliuoja.

Teisingumo Teismo vertinimas: Direktyva 2014/24/ES turi būti aiškinama kaip draudžianti nacionalinės teisės aktus ar praktiką, pagal kuriuos viešojo pirkimo sutarties, iš pradžių be konkurso sudarytos su in house subjektu, kurį perkančioji organizacija kartu su kitomis institucijomis kontroliavo panašiai kaip savo pačios skyrius, vykdymą automatiškai tęsia ekonominės veiklos vykdytojas, įsigijęs šį subjektą po konkurso procedūros, jeigu ši perkančioji organizacija tokiu pat būdu nekontroliuoja šio ekonominės veiklos vykdytojo ir nevaldo jokių jo kapitalo dalių.

C-213/21

2022-07-07

Italy Emergenza

Direktyva 2014/24/ESPrašymas priimti prejudicinį sprendimą – Viešieji pirkimai – Direktyva 2014/24/ES – Taikymo sritis – 10 straipsnio h punktas – Specialios paslaugų pirkimo išimtys – Civilinės gynybos, civilinės saugos ir pavojaus prevencijos paslaugos – Ne pelno organizacijos ar asociacijos – Greitosios pagalbos paslauga, pripažinta skubios pagalbos paslauga – Savanorių asociacijos – Socialiniai kooperatyvai2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/18, 10 straipsnio h punktas turi būti aiškinamas taip, kad pagal jį nedraudžiamos nacionalinės teisės nuostatos, kuriose numatyta, kad sutartį dėl ligonių vežimo skubos ir ypatingos skubos atvejais paslaugos teikimo pirmenybės tvarka galima sudaryti tik su savanorių organizacijomis, o ne su socialiniais kooperatyvais, galinčiais skirstyti savo nariams su jų veikla susijusias apyvartai proporcingas išmokas.

C-436/20

2022-07-14

ASADE

Direktyva 2014/24/ES

Direktyva 2006/123/EB 

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – SESV 49 ir 56 straipsniai – Išimtinai vidaus situacija – Paslaugos vidaus rinkoje – Direktyva 2006/123/EB – Taikymo sritis – 2 straipsnio 2 dalies j punktas – Viešieji pirkimai – Direktyva 2014/24/ES – Sąvoka „viešojo pirkimo sutartys“ – 74–77 straipsniai – Socialinių pagalbos asmeniui paslaugų teikimas – Suderintos veiklos susitarimai su privačiais socialinių iniciatyvų subjektais – Netaikymas pelno siekiantiems subjektams – Subjekto įsisteigimo vieta kaip atrankos kriterijus

Direktyvos 2014/24/ES 76 ir 77 straipsniai turi būti aiškinami taip, kad pagal juos nedraudžiamos nacionalinės teisės normos, pagal kurias pelno nesiekiantiems privatiems subjektams rezervuojama teisė konkurso tvarka pateikti pasiūlymus ir sudaryti susitarimus, pagal kuriuos šie subjektai teikia socialines pagalbos asmeniui paslaugas mainais už jų patirtų išlaidų kompensavimą, neatsižvelgiant į numatomą šių paslaugų vertę, net jei šie subjektai neatitinka 77 straipsnyje nustatytų reikalavimų, su sąlyga, kad, pirma, teisės aktuose numatytu ir sutartiniu pagrindu, kuriuo remiantis vykdoma šių subjektų veikla, iš tiesų prisidedama užtikrinant socialinę paskirtį bei siekiant solidarumo ir veiksmingo biudžeto lėšų panaudojimo tikslų, kuriais grindžiamos šios teisės normos, ir, antra, laikomasi skaidrumo principo, konkrečiai nurodyto šios direktyvos 75 straipsnyje.

Direktyvos 2014/24 76 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad pagal jį draudžiamos nacionalinės teisės nuostatos, pagal kurias, siekiant sudaryti viešojo šios direktyvos XIV priede nurodytų socialinių paslaugų pirkimo sutartį, prieš nagrinėjant ekonominės veiklos vykdytojų pasiūlymus taikomas atrankos kriterijus, pagal kurį ekonominės veiklos vykdytojas turi būti įsisteigęs vietovėje, kurioje turi būti teikiamos paslaugos.

C-274/21

2022-07-14

EPIC Financial Consulting

Direktyva 2014/24/ESPrašymas priimti prejudicinį sprendimą – Viešieji pirkimai – Reglamentas (ES) Nr.°1215/2012 – Direktyvos 89/665/EEB 2 straipsnyje nurodytų laikinųjų apsaugos priemonių ir peržiūros procedūrų netaikymas, kai nėra užsienio elemento – Direktyva 2014/24/ES – 33 straipsnis – Preliminariosios sutarties prilyginimas sutarčiai, kaip ji suprantama pagal Direktyvos 89/665 2a straipsnio 2 dalį – Negalimumas skirti naujos viešojo pirkimo sutarties, kai preliminariojoje sutartyje nustatytas didžiausias darbų, prekių arba paslaugų kiekis ir (arba) didžiausia jų vertė jau pasiekti – Nacionalinės teisės aktai, kuriuose numatyta viešųjų pirkimų srityje sumokėti kreipimosi į administracinius teismus mokesčius – Pareiga nustatyti ir sumokėti kreipimosi į teismo mokesčius prieš teismui priimant sprendimą dėl prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones arba peržiūros prašymo – Neskaidri viešojo pirkimo procedūra – Lygiavertiškumo ir veiksmingumo principai – Veiksmingumas – Teisė į veiksmingą teisinę gynybą – Direktyva 89/665 – 1, 2 ir 2a straipsniai – Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnis – Nacionalinės teisės aktai, kuriuose numatyta atmesti ieškinį, jeigu nesumokėti kreipimosi į teismą mokesčiai – Viešojo pirkimo sutarties numatomos vertės nustatymas1.      1989 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyvos 89/665/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su peržiūros procedūrų taikymu sudarant viešojo prekių pirkimo ir viešojo darbų pirkimo sutartis, derinimo, iš dalies pakeistos 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/23/ES, 1 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinama taip, kad preliminariosios sutarties sudarymas su vienu ekonominės veiklos vykdytoju pagal 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/24 dėl viešųjų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/18/EB, 33 straipsnio 3 dalį atitinka Direktyvos 89/665, iš dalies pakeistos Direktyva 2014/23, 2a straipsnio 2 dalyje numatytos sutarties sudarymą.
2.      Direktyvos 2014/24 33 straipsnio 3 dalis turi būti aiškinama taip, kad perkančioji organizacija, siekdama skirti naują sutartį, nebegali remtis preliminariąja sutartimi, kurioje nustatytas didžiausias atitinkamų darbų, prekių ar paslaugų kiekis ir (arba) didžiausia jų vertė jau buvo pasiekti, nebent šios sutarties skyrimas nelemia esminių preliminariosios sutarties pakeitimų, kaip numatyta šios direktyvos 72 straipsnio 1 dalies e punkte.
3.      Lygiavertiškumo principas turi būti aiškinamas kaip nedraudžiantis nacionalinės teisės aktų, kuriuose prašymams taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir peržiūros prašymams, susijusiems su viešojo pirkimo procedūra, numatytos kitokios procesinės taisyklės nei taikomos, be kita ko, civilinėse bylose.
4.      Direktyvos 89/665, iš dalies pakeistos Direktyva 2014/23, 1 straipsnio 1 dalis, siejama su Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsniu, turi būti aiškinama kaip draudžianti nacionalinės teisės aktus, įpareigojančius teisės subjektą prašyme taikyti laikinąsias apsaugos priemones arba peržiūros prašyme nurodyti konkrečią viešojo pirkimo procedūrą ir jo ginčijamą sprendimą, kuris gali būti atskirai skundžiamas, kai perkančioji organizacija pasirinko viešojo pirkimo procedūrą be išankstinio skelbimo apie pirkimą ir apie sutarties skyrimą dar nebuvo paskelbta.
5.      Direktyvos 89/665, iš dalies pakeistos Direktyva 2014/23, 2 straipsnio 1 dalis, siejama su Pagrindinių teisių chartijos 47 straipsniu, turi būti aiškinama kaip:
–        draudžianti nacionalinės teisės aktus, įpareigojančius teismą, kuriam pateiktas prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kuriuo siekiama užkirsti kelią perkančiosios organizacijos pirkimams, prieš priimant sprendimą dėl tokio prašymo nustatyti konkrečios viešojo pirkimo procedūros rūšį, (numatomą) atitinkamos sutarties vertę ir bendrą sprendimų, kurie gali būti atskirai skundžiami, skaičių, o prireikus – atitinkamo viešojo pirkimo procedūros pirkimo dalis, vien tam, kad apskaičiuotų fiksuotų teismo mokesčių, kuriuos pareiškėjas būtinai turės sumokėti, antraip šiuo pagrindu bus atmestas jo prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, dydį, kai perkančioji organizacija pasirinko viešojo pirkimo procedūrą be išankstinio skelbimo apie pirkimą, o prašymo panaikinti su šia procedūra susijusį sprendimą pateikimo momentu apie sutarties skyrimą nebuvo paskelbta,
–        nedraudžianti nacionalinės teisės aktų, įpareigojančių teismą, kuriam pateiktas peržiūros prašymas, kuriuo siekiama perkančiosios organizacijos sprendimo, galinčio būti atskirai skundžiamo, panaikinimo, prieš priimant sprendimą dėl tokio prašymo nustatyti konkrečios viešojo pirkimo procedūros rūšį, (numatomą) atitinkamos sutarties vertę ir bendrą sprendimų, kurie gali būti atskirai skundžiami, skaičių, o prireikus – atitinkamo viešojo pirkimo procedūros pirkimo dalis, vien tam, kad apskaičiuotų fiksuotų teismo mokesčių, kuriuos pareiškėjas būtinai turės sumokėti, antraip šiuo pagrindu bus atmestas jo ieškinys, dydį.
6.      Pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnis turi būti aiškinamas kaip draudžiantis nacionalinės teisės aktus, įpareigojančius teisės subjektą, pateikusį prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones arba peržiūros prašymą, sumokėti fiksuotus teismo mokesčius, kurių dydžio neįmanoma numatyti, kai perkančioji organizacija yra pasirinkusi viešojo pirkimo procedūrą be išankstinio skelbimo apie pirkimą arba tam tikrais atvejais vėliau nepaskelbė apie sutarties skyrimą, todėl teisės subjektas gali nežinoti numatomos atitinkamos sutarties vertės ir perkančiosios organizacijos priimtų sprendimų, kurie gali būti atskirai skundžiami ir kurių pagrindu šie mokesčiai skaičiuojami, skaičiaus.

C-631/21

2022-11-10

Taxi Horn Tours

Direktyva 2014/24/ES Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Viešojo paslaugų, prekių ir darbų pirkimo procedūros – Direktyva 2014/24/ES  – Sutarčių skyrimas – 2 straipsnio 1 dalies 10 punktas – Sąvoka „ekonominės veiklos vykdytojas“ – Juridinio asmens statuso neturinčios tikrosios ūkinės bendrijos įtraukimas – 19 straipsnio 2 dalis ir 63 straipsnis – Bendroji įmonė arba rėmimasis nariams priklausančių kitų subjektų pajėgumais – 59 straipsnio 1 dalis – Pareiga pateikti vieną ar daugiau Europos bendrųjų viešųjų pirkimų dokumentų (EBVPD) – EBVPD tikslas

 Direktyvos 2014/24/ES 59 straipsnio 1 dalis, siejama su šios direktyvos 2 straipsnio 1 dalies 10 punktu ir 63 straipsniu, taip pat su 2016 m. sausio 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/7, kuriuo nustatoma Europos viešojo pirkimo dokumento standartinė forma, 1 priedu, turi būti aiškinama taip, kad bendroji įmonė, kuri, nebūdama juridinis asmuo, veikia kaip pagal valstybės narės nacionalinę teisę reglamentuojama bendrija, yra įregistruota tos valstybės narės komerciniame registre, gali būti įsteigta laikinai arba visam laikui ir kurios visi nariai veikia toje pačioje rinkoje kaip ir ji ir yra solidariai atsakingi už tinkamą jos prisiimtų įsipareigojimų vykdymą, privalo pateikti perkančiajai organizacijai tik savo Europos bendrąjį viešojo pirkimo dokumentą (EBVPD), kai ketina individualiai dalyvauti viešojo pirkimo procedūroje arba pateikti pasiūlymą, jei įrodo, kad gali įvykdyti atitinkamą sutartį naudodamasi tik savo darbuotojais ir įranga. Tačiau jei vykdydama viešojo pirkimo sutartį ši bendroji įmonė mano turinti naudotis tam tikrų narių nuosavais ištekliais, turi būti laikoma, kad ji remiasi kitų subjektų pajėgumais, kaip tai suprantama pagal Direktyvos 2014/24 63 straipsnį, todėl ji turi pateikti ne tik savo, bet ir kiekvieno nario, kurio pajėgumais ji ketina remtis, atskirą EBVPD.

C‑486/21

2022-11-10

SHARENGO

Direktyva 2014/23/ESPrašymas priimti prejudicinį sprendimą – Viešoji elektrinių transporto priemonių nuomos ir dalijimosi jomis sistema – Sąvokų „paslaugų koncesijos“ ir „viešojo prekių pirkimo sutartys“ atskyrimas – Direktyva 2014/23/ES – 5 straipsnio 1 punkto b papunktis – 20 straipsnio 4 dalis – Sąvoka „mišriosios sutartys“ – 8 straipsnis – Paslaugų koncesijos vertės nustatymas – Kriterijai – 27 straipsnis – 38 straipsnis – Direktyva 2014/24/ES – 2 straipsnio 1 dalies 5 ir 8 punktai – Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1986 – XXI priedas – Galimybė nustatyti sąlygą dėl konkrečios profesinės veiklos įregistravimo pagal nacionalinę teisę – Negalėjimas nustatyti šios sąlygos visiems laikinos įmonių asociacijos nariams – Reglamentas (EB) Nr. 2195/2002 – 1 straipsnio 1 dalis – Pareiga koncesijos dokumentuose remtis tik „bendruoju viešųjų pirkimų žodynu“ – Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1893/2006 – 1 straipsnio 2 dalis – Negalėjimas koncesijos dokumentuose remtis klasifikatoriumi „NACE 2 red.“

1. Direktyvos 2014/23/ES 5 straipsnio 1 punkto b papunktis turi būti aiškinamas taip:„paslaugų koncesija“ laikomas veiksmas, kuriuo perkančioji organizacija siekia elektros transporto priemonių nuomos ir dalijimosi jomis paslaugos sukūrimą ir valdymą pavesti ekonominės veiklos vykdytojui, kurio didžioji finansinio įnašo dalis skirta šioms transporto priemonėms įsigyti ir kurio pajamas iš esmės sudarys šios paslaugos naudotojų mokami mokesčiai, jeigu pastarieji požymiai patvirtina, kad rizika, susijusi su pagal koncesiją pavestų teikti paslaugų eksploatavimu, perduota tam ekonominės veiklos vykdytojui.

2. Direktyvos 2014/23 8 straipsnis turi būti aiškinamas taip: siekdama nustatyti, ar yra pasiekta šios direktyvos taikymo riba, perkančioji organizacija turi įvertinti „sutarties vykdymo laikotarpiu apskaičiuotas koncesininko pajamas, neįskaitant PVM“, atsižvelgdama į mokesčius, kuriuos naudotojai mokės koncesininkui, taip pat į įnašus ir išlaidas, kurie teks perkančiajai organizacijai. Vis dėlto perkančioji organizacija taip pat gali nuspręsti, kad Direktyvos 2014/23 taikymo riba pasiekiama, kai koncesininko, vieno ar kartu su perkančiąja organizacija, investicijos ir išlaidos, kurias teks atlikti ir patirti per visą koncesijos sutarties galiojimo laikotarpį, akivaizdžiai viršija šią taikymo ribą.

3. Direktyvos 2014/23 38 straipsnio 1 dalis, siejama su šios direktyvos V priedo 7 punkto b papunkčiu ir 4 konstatuojamąja dalimi, taip pat 2015 m. lapkričio 11 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1986 4 straipsniu ir XXI priedo III.1.1 punktu, turi būti aiškinama taip: nustatydama kandidatų kokybinės atrankos ir vertinimo kriterijus perkančioji organizacija gali reikalauti, kad ekonominės veiklos vykdytojai būtų įrašyti į verslo ar profesinės veiklos registrą, su sąlyga, kad ekonominės veiklos vykdytojas gali remtis jo įrašymu į panašų registrą įsisteigimo valstybėje narėje.

4. Direktyvos 2014/23 38 straipsnio 1 dalis, siejama su šios direktyvos 27 straipsniu ir 2002 m. lapkričio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 2195/2002 dėl bendro viešųjų pirkimų žodyno (BVPŽ) 1 straipsniu, turi būti aiškinama taip: pagal ją draudžiama perkančiajai organizacijai, kuri reikalauja, kad ekonominės veiklos vykdytojai būtų įrašyti į Europos Sąjungos valstybės narės verslo registrą ar profesinės veiklos registrą, remtis ne bendruoju viešųjų pirkimų žodynu (BVPŽ), sudarytu iš BVPŽ kodų, o „NACE 2 red.“ klasifikatoriumi, nustatytu 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1893/2006, nustatančiame statistinį ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių „NACE 2 red.“ ir iš dalies keičiančiame Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3037/90 bei tam tikrus EB reglamentus dėl konkrečių statistikos sričių.

5. Direktyvos 2014/23 38 straipsnio 1 ir 2 dalys, siejamos su šios direktyvos 26 straipsnio 2 dalimi, turi būti aiškinamos taip: perkančioji organizacija, nepažeisdama minėtos direktyvos 3 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje įtvirtinto proporcingumo principo, negali reikalauti, kad kiekvienas laikinos įmonių asociacijos narys valstybėje narėje būtų įrašytas į verslo ar profesinės veiklos registrą automobilių ir lengvųjų variklinių transporto priemonių nuomos ir išperkamosios nuomos veiklai vykdyti.

C‑54/21

2022-11-17

ANTEA POLSKA ir kt.

Direktyva 2014/24/ES

Direktyva 89/665/EEB

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Viešieji pirkimai – Direktyva 2014/24/ES – Pirkimų principai – 18 straipsnis – Skaidrumas – 21 straipsnis – Konfidencialumas – Šių principų išraiška nacionalinės teisės aktuose – Teisė susipažinti su konkurso dalyvių perduotos informacijos apie jų turimą patirtį ir rekomendacijas, sutarčiai vykdyti siūlomų asmenų sąrašą ir numatomų projektų koncepciją bei vykdymo būdus esminiu turiniu – 67 straipsnis – Sutarties sudarymo kriterijai – Su siūlomų darbų ar paslaugų kokybe susiję kriterijai – Tikslumo reikalavimas – Direktyva 89/665/EEB – 1 straipsnio 1 ir 3 dalys – Teisė į veiksmingą teisinę gynybą – Teisių gynimo priemonė pažeidus šią teisę dėl atsisakymo leisti susipažinti su nekonfidencialia informacija

1. Viena vertus, pagal Direktyvos 2014/24 21 straipsnio 1 dalį, siejamą su šios direktyvos 50 ir 55 straipsniais, valstybei narei nedraudžiama nustatyti tvarkos, apibrėžiančios pareigos užtikrinti konfidencialumą apimtį remiantis komercinės paslapties samprata, kuri iš esmės atitinka Direktyvos 2016/943 2 straipsnio 1 punkte esančią apibrėžtį. Kita vertus, pagal ją tokia tvarka draudžiama, jeigu joje nėra tinkamų taisyklių, leidžiančių perkančiosioms organizacijoms tuo atveju, kai taikomi Direktyvos 2014/24 50 ir 55 straipsniai, išimties tvarka atsisakyti atskleisti informaciją, kuri, nors ir nepatenka į komercinės paslapties sampratą, turi likti neprieinama dėl 50 ir 55 straipsniuose numatyto intereso ar tikslo.

Direktyvos 2014/24/ES 18 straipsnio 1 dalis ir 21 straipsnio 1 dalis, siejamos su 50 straipsnio 4 dalimi ir 55 straipsnio 3 dalimi, turi būti aiškinamos taip: pagal jas draudžiamos viešuosius pirkimus reglamentuojančios nacionalinės teisės nuostatos, pagal kurias reikalaujama, kad visa konkurso dalyvių perkančiosioms organizacijoms perduota informacija, išskyrus komercines paslaptis, būtų paviešinta ar atskleista kitiems dalyviams, taip pat perkančiųjų organizacijų taikoma praktika, kai jos reguliariai tenkina prašymus užtikrinti tariamų komercinių paslapčių konfidencialumą.

2. Direktyvos 2014/24 18 straipsnio 1 dalis, 21 straipsnio 1 dalis ir 55 straipsnio 3 dalis turi būti aiškinamos taip, kad perkančioji organizacija:

–        siekdama nuspręsti, ar leis konkurso dalyviui, kurio priimtinas pasiūlymas buvo atmestas, susipažinti su kitų konkurso dalyvių pateikta informacija apie jų svarbią patirtį ir su ja susijusias rekomendacijas, apie sutarčiai vykdyti siūlomų asmenų ar subrangovų tapatybę ir profesinę kvalifikaciją, taip pat apie vykdant sutartį numatomų įgyvendinti projektų koncepciją ir šios sutarties vykdymo būdus, turi įvertinti, ar ši informacija turi ne vien šiam konkrečiam viešajam pirkimui svarbią komercinę vertę, todėl jos atskleidimas gali pakenkti teisėtiems komerciniams ar sąžiningai konkurencijai,

–        gali atsisakyti leisti susipažinti su šia informacija, net jeigu ji neturi tokios komercinės vertės, jeigu jos atskleidimas trukdytų vykdyti įstatymus arba prieštarautų viešajam interesui, ir

–        atsisakiusi leisti susipažinti su visa informacija, turi suteikti minėtam konkurso dalyviui galimybę susipažinti su jos esminiu turiniu, kad būtų užtikrintas teisės į veiksmingą teisinę gynybą paisymas.

3.  Kai perkančioji organizacija, kaip šiuo atveju, nustato sutarties sudarymo kriterijus, kuriais siekiama įvertinti pasiūlymų kokybę, tie kriterijai negali apsiriboti nuoroda į projektų, kuriuos ketinama įgyvendinti vykdant nagrinėjamą sutartį, koncepciją arba konkurso dalyvio aprašytas šios sutarties vykdymo sąlygas, tačiau prie jų turi būti paaiškinimai, leidžiantys atlikti pakankamai konkretų pasiūlyto sutarties vykdymo lygio palyginamąjį vertinimą. Tokiu atveju, koks nagrinėjamas pagrindinėje byloje, kai kokybės kriterijai iš viso atitinka 60 % balų, kurie gali būti skirti vertinant pasiūlymą, siekiant užtikrinti objektyvų palyginimą ir išvengti savavališko vertinimo rizikos, dar svarbiau, kad tie kriterijai būtų aiškiai išdėstyti.

Direktyvos 2014/24 18 straipsnio 1 dalis, siejama su šios direktyvos 67 straipsnio 4 dalimi, turi būti aiškinama taip: pagal ją nedraudžiama į sutarties sudarymo kriterijus įtraukti vykdant konkrečią viešojo pirkimo sutartį numatomų įgyvendinti „projektų rengimo koncepciją“ ir šios sutarties „vykdymo būdų aprašymą“, jeigu prie šių kriterijų pateikti paaiškinimai, leidžiantys perkančiajai organizacijai konkrečiai ir objektyviai įvertinti pateiktus pasiūlymus.

4.      Direktyvos 89/665/EEB 1 straipsnio 1 ir 3 dalys turi būti aiškinamos taip: tuo atveju, kai nagrinėjant dėl sprendimo sudaryti viešojo pirkimo sutartį pateiktą skundą konstatuojama perkančiosios organizacijos pareiga atskleisti pareiškėjui informaciją, kuri klaidingai buvo pripažinta konfidencialia, ir teisės į veiksmingą teisinę gynybą pažeidimas dėl šios informacijos neatskleidimo, šis konstatavimas nebūtinai turi lemti perkančiosios organizacijos pareigą priimti naują sprendimą dėl sutarties sudarymo, jeigu pagal nacionalinę proceso teisę skundą nagrinėjančiam teismui leidžiama vykstant procesui imtis priemonių atkurti teisės į veiksmingą teisinę gynybą paisymą arba nuspręsti, kad pareiškėjas gali pateikti naują skundą dėl jau priimto sprendimo sudaryti sutartį.
Terminas tokiam skundui pateikti turi būti skaičiuojamas tik nuo to momento, kai pareiškėjui buvo leista susipažinti su visa informacija, kuri anksčiau buvo klaidingai pripažinta konfidencialia.

C‑769/21

2022-12-08

AAS „BTA Baltic Insurance Company“

prieš

Iepirkumu uzraudzības birojs,Tieslietu ministrija

Direktyva 2014/24/ESPrašymas priimti prejudicinį sprendimą – Viešieji pirkimai – Direktyva 2014/24/ES – 18 straipsnio 1 dalis – Vienodo požiūrio, skaidrumo ir proporcingumo principai – Sprendimas atšaukti konkursą – Dviejų konkurso dalyvių, kurie yra tas pats ekonominės veiklos vykdytojas, atskirai pateikti du ekonomiškai naudingiausi pasiūlymai – Konkurso laimėtojo atsisakymas pasirašyti sutartį – Perkančiosios organizacijos sprendimas atmesti kito konkurso dalyvio pasiūlymą, nutraukti konkurso procedūrą ir paskelbti naują konkursą

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės siekia išsiaiškinti, ar bendrieji Sąjungos teisės principai, kaip antai, be kita ko, vienodo požiūrio ir proporcingumo principai, kaip jie suprantami pagal Direktyvos 2014/24 18 straipsnio 1 dalį, turi būti aiškinami taip, kad pagal juos draudžiamos nacionalinės teisės normos, pagal kurias perkančioji organizacija privalo nutraukti viešojo pirkimo sutarties sudarymo procedūrą tuo atveju, jei dėl pateikto ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo iš pradžių atrinktas dalyvis atsisako sudaryti sutartį, o kitas ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikęs dalyvis ir tas pirmasis dalyvis yra tas pats ekonominės veiklos vykdytojas.

Teisingumo Teismo vertinimas:

- Dėl šių teisės normų ne tik gali būti atgrasytos tai pačiai grupei priklausančios bendrovės pateikti konkuruojančius pasiūlymus vykstant viešojo pirkimo procedūrai, nes pirmųjų dviejų vietų joms suteikimas automatiškai lemtų tai, kad, pasitraukus pirmoje vietoje esančiai bendrovei, būtų automatiškai nutraukta tiek ši procedūra, tiek paskesnės procedūros, taip iš jų faktiškai atimant bet kokią galimybę konkuruoti vykstant tokiai viešojo pirkimo procedūrai, bet taip pat, atrodo, gali savaime padidėti konkurencijos iškraipymo rizika, nes pasiūlymų eilės ir jų turinio atskleidimas pirmosios procedūros pabaigoje gali padėti dalyviams susitarti vykstant kitai procedūrai;

- Nors tiesa, kad dėl pateikto ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo iš pradžių atrinkto konkurso dalyvio pasitraukimas, kai kitą ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikęs dalyvis ir tas pirmasis dalyvis yra tas pats ekonominės veiklos vykdytojas, galėtų būti antikonkurencinio susitarimo įrodymas, nes toks pasitraukimas gali būti grindžiamas noru, kad būtų atrinktas grupės (vertinamos bendrai) pateiktas geriausias pasiūlymas, vis dėlto šiuo klausimu negali būti įtvirtinta jokia nenuginčijama prezumpcija, kitaip šie dalyviai netektų galimybės įrodyti savo pasiūlymų nepriklausomumo;

- Proporcingumo principas, kaip jis suprantamas pagal Direktyvos 2014/24/ES 18 straipsnio 1 dalį, turi būti aiškinamas taip: pagal jį draudžiamos nacionalinės teisės normos, pagal kurias perkančioji organizacija privalo nutraukti viešojo pirkimo procedūrą tuo atveju, jei dėl pateikto ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo iš pradžių atrinktas dalyvis atsisako sudaryti sutartį, o kitas ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikęs dalyvis ir tas pirmasis dalyvis yra tas pats ekonominės veiklos vykdytojas.

C‑383/21 ir C‑384/21

2022-12-22

Sambre & Biesme SCRL (C‑383/21),

Commune de Farciennes (C‑384/21)

prieš

Société wallonne du logement (SWL)

Direktyva 2014/24/ESPrašymas priimti prejudicinį sprendimą – Viešieji pirkimai – Direktyva 2014/24/ES – Sutarties sudarymas be konkurso procedūros – Viešojo pirkimo sutartys tarp viešojo sektoriaus subjektų – 12 straipsnio 3 dalis – Viešieji pirkimai, dėl kurių sudaromas vidinis sandoris – Sąvoka „panaši kontrolė“ – Sąlygos – Visų perkančiųjų organizacijų atstovavimas – 12 straipsnio 4 dalis – Bendrų viešojo intereso tikslų siekiančių perkančiųjų organizacijų sutartis – Sąvoka „bendradarbiavimas“ – Sąlygos – Laiku neatliktas perkėlimas į nacionalinę teisę – Tiesioginis veikimas

1. Direktyvos 2014/24/ES 12 straipsnio 3 ir 4 dalys turi būti aiškinamos taip: jos yra tiesiogiai veikiančios ginčų tarp viešosios teisės reglamentuojamų juridinių asmenų dėl tiesioginio viešojo pirkimo sutarčių skyrimo atveju, nors atitinkama valstybė narė per nustatytą terminą neperkėlė šios direktyvos į nacionalinę teisę.

2. Direktyvos 2014/24 12 straipsnio 3 dalies antros pastraipos i punktas turi būti aiškinamas taip: siekiant nustatyti, kad perkančioji organizacija kartu su kitomis perkančiosiomis organizacijomis kontroliuoja juridinį asmenį, su kuriuo sudaroma sutartis, panašiai kaip savo tarnybas, šioje nuostatoje numatytas reikalavimas, kad perkančiajai organizacijai būtų atstovaujama kontroliuojamo juridinio asmens sprendimus priimančiuose organuose, nėra tenkinamas vien remiantis tuo, kad kitos perkančiosios organizacijos atstovas, kuris taip pat yra pirmosios perkančiosios organizacijos valdybos narys, yra tokio kontroliuojamo juridinio asmens valdybos narys.

3. Direktyvos 2014/24 12 straipsnio 4 dalis turi būti aiškinama taip: viešojo pirkimo sutartis, pagal kurią perkančiajai organizacijai pavedamos viešųjų paslaugų užduotys, kurios yra kitų perkančiųjų organizacijų bendradarbiavimo santykių dalis, patenka į šios direktyvos taikymo sritį, kai atlikdama tokias užduotis perkančioji organizacija, kuriai šios užduotys buvo patikėtos, nesiekia bendrų su kitomis perkančiosiomis organizacijomis tikslų, o tik prisideda prie tikslų, kurie yra bendri kitoms perkančiosioms organizacijoms, įgyvendinimo.

2021 m. 

Bylos numeris, pavadinimas ir sprendimo priėmimo data           Europos Sąjungos teisės aktasRaktiniai žodžiai Pastabos

C-387/19

2021-01-14

RTS infra BVBA,

Aannemingsbedrijf Norré-Behaegel BVBA

prieš

Vlaams Gewest

Direktyva 2014/24/ESPrašymas priimti prejudicinį sprendimą – Viešieji pirkimai – Direktyva 2014/24/ES – 57 straipsnio 6 dalis – Neprivalomieji pašalinimo pagrindai – Priemonės, kurių ėmėsi ekonominės veiklos vykdytojas savo patikimumui įrodyti, nepaisant neprivalomojo pašalinimo pagrindo buvimo – Ekonominės veiklos vykdytojo pareiga savo iniciatyva pateikti šių priemonių įrodymą – Tiesioginis veikimas

2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/18/EB, iš dalies pakeistos 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2015/2170, 57 straipsnio 6 dalis turi būti aiškinama taip, kad pagal ją draudžiama praktika, kai ekonominės veiklos vykdytojas, pateikdamas prašymą leisti dalyvauti konkurse ar pasiūlymą, spontaniškai turi pateikti įrodymą apie taisomąsias priemones, kurių ėmėsi savo patikimumui įrodyti, nepaisant to, kad jo atžvilgiu egzistuoja šios direktyvos, iš dalies pakeistos Deleguotuoju reglamentu 2015/2170, 57 straipsnio 4 dalyje numatytas neprivalomasis pašalinimo pagrindas, jeigu tokia pareiga nenumatyta nei taikytinuose teisės aktuose, nei pirkimo dokumentuose. Tačiau pagal šios direktyvos, iš dalies pakeistos Deleguotuoju reglamentu 2015/2170, 57 straipsnio 6 dalį tokia pareiga nedraudžiama, jeigu ji aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai numatyta taikytinuose nacionalinės teisės aktuose ir atitinkamas ekonominės veiklos vykdytojas gali apie ją sužinoti iš pirkimo dokumentų.

Direktyvos 2014/24, iš dalies pakeistos Deleguotuoju reglamentu 2015/2170, 57 straipsnio 6 dalis veikia tiesiogiai.

C-155/19 ir C-156/19 

2021-02-03

Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC),

Consorzio Ge.Se.Av. S. c. arl

prieš

De Vellis Servizi Globali Srl

Direktyva 2014/24/ESPrašymas priimti prejudicinį sprendimą – Viešieji pirkimai – Viešojo pirkimo sutarčių sudarymo tvarka – Direktyva 2014/24/ES – 2 straipsnio 1 dalies 4 punktas – Perkančioji organizacija – Viešosios teisės reglamentuojami subjektai – Sąvoka – Nacionalinė sporto federacija – Bendrojo intereso poreikių tenkinimas – Viešosios teisės reglamentuojamo subjekto vykdoma federacijos valdymo priežiūra

2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/18/EB, 2 straipsnio 1 dalies 4 punkto a papunktis turi būti aiškinamas taip, kad subjektas, kuriam pavesta vykdyti nacionalinėje teisėje išsamiai apibrėžtus viešojo pobūdžio uždavinius, gali būti laikomas įsteigtu specialiai patenkinti bendrojo intereso poreikius, kurie nėra pramoninio ar komercinio pobūdžio, kaip tai suprantama pagal šią nuostatą, nors jis įsteigtas ne kaip viešojo administravimo institucija, o kaip privatinės teisės reglamentuojama asociacija, ir tam tikrą savo neviešojo pobūdžio veiklą gali finansuoti pats.

Direktyvos 2014/24 2 straipsnio 1 dalies 4 punkto c papunktyje numatytos alternatyvos antra dalis turi būti aiškinama taip, kad tuo atveju, kai nacionalinė sporto federacija pagal nacionalinę teisę naudojasi valdymo autonomija, šios federacijos valdymas gali būti laikomas prižiūrimu viešosios valdžios institucijos, tik jeigu išnagrinėjus visus šios institucijos turimus įgaliojimus šios federacijos atžvilgiu nustatoma, kad egzistuoja aktyvi valdymo priežiūra, dėl kurios iš esmės paneigiama ši autonomija ir ši institucija gali daryti įtaką šios federacijos sprendimams viešųjų pirkimų srityje. Aplinkybė, kad įvairios nacionalinės sporto federacijos daro įtaką atitinkamos viešosios valdžios institucijos veiklai dėl to, kad jos sudaro daugumą tos institucijos pagrindiniuose kolegialiuose sprendimus priimančiuose organuose, yra reikšminga tik tuo atveju, jei gali būti įrodyta, kad kiekviena iš šių federacijų atskirai gali daryti reikšmingą įtaką šios institucijos jos atžvilgiu vykdomai viešajai priežiūrai ją atsverdamos ir kad dėl to tokia nacionalinė sporto federacija atgauna valdymo laisvę, nepaisant kitų nacionalinių sporto federacijų, kurių situacija analogiška, įtakos.

C-771/19

2021-03-24

NAMA Symvouloi Michanikoi kai Meletites AE – LDK Symvouloi Michanikoi AE,

NAMA Symvouloi Michanikoi kai Meletites AE,

LDK Symvouloi Michanikoi AE

prieš

Archi Exetasis Prodikastikon Prosfigon (AEPP),

Attiko Metro AE

Direktyva 92/13/EEB Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Viešojo pirkimo sutarčių sudarymas vandens, energetikos, transporto ir telekomunikacijų sektoriuose – Direktyva 92/13/EEB – Peržiūros procedūros – Etapas iki sutarties sudarymo – Pasiūlymų vertinimas – Techninio pasiūlymo atmetimas ir konkurento pasiūlymo priėmimas – Šio akto vykdymo sustabdymas – Konkurso dalyvio, kurio pasiūlymas atmestas, teisėtas suinteresuotumas ginčyti konkurso laimėtojo pasiūlymo tinkamumą1992 m. vasario 25 d. Tarybos direktyvos 92/13/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių Bendrijos taisyklių taikymą viešųjų pirkimų tvarkai vandens, energetikos, transporto ir telekomunikacijų sektoriuose, suderinimo, iš dalies pakeistos 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/23/ES, 1 straipsnio 1 ir 3 dalys, 2 straipsnio 1 dalies a ir b punktai ir 2a straipsnio 2 dalis turi būti aiškinami taip, kad konkurso dalyvis, kuris buvo pašalintas iš viešojo pirkimo sutarties sudarymo procedūros ankstesniame nei šios sutarties sudarymo etape ir kurio prašymas sustabdyti sprendimo, kuriuo jis pašalintas iš šios procedūros, vykdymą buvo atmestas, savo kartu pateiktame prašyme sustabdyti sprendimo priimti kito konkurso dalyvio pasiūlymą vykdymą gali remtis bet kokiu pagrindu, susijusiu su Sąjungos viešųjų pirkimų teisės ar ją perkeliančios nacionalinės teisės pažeidimu, įskaitant pagrindus, nesusijusius su trūkumais, dėl kurių jo pasiūlymas buvo atmestas. Šiai galimybei neturi įtakos tai, kad administracinis skundas, paduotas nepriklausomai nacionalinei institucijai, kurį pagal nacionalinę teisę visų pirma turėjo pateikti šis dalyvis dėl sprendimo jį pašalinti, buvo atmestas, jeigu šis atmetimas neįgijo res judicata galios.

C-6/20

2021-05-20

Sotsiaalministeerium

prieš

Riigi Tugiteenuste Keskus, buvusią Innove SA

Direktyva 2004/18/EBPrašymas priimti prejudicinį sprendimą – Viešieji prekių pirkimai – Direktyva 2004/18/EB – 2 ir 46 straipsniai – Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo finansuojamas projektas – Dalyvių atrankos kriterijai – Reglamentas (EB) Nr. 852/2004 – 6 straipsnis – Reikalavimas būti registruotam arba patvirtintam sutarties vykdymo valstybės nacionalinės maisto saugos institucijos

2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 2 ir 46 straipsniai turi būti aiškinami kaip draudžiantys nacionalinės teisės nuostatas, pagal kurias perkančioji organizacija skelbime apie pirkimą ir kaip kokybinės atrankos kriterijaus turi reikalauti, kad kartu su savo pasiūlymu dalyviai pateiktų ir įrodymą, kad juos įregistravo arba patvirtino kompetentinga valstybės narės, kurioje vykdoma šio pirkimo sutartis, institucija, kaip to reikalaujama veiklai, dėl kurios vykdomas atitinkamas viešasis pirkimas, taikomuose teisės aktuose, nors jie jau registruoti arba jiems suteiktas panašus patvirtinimas įsisteigimo valstybėje narėje.

Teisėtų lūkesčių apsaugos principas turi būti aiškinamas taip, kad juo negali remtis perkančioji organizacija, kuri, siekdama laikytis nacionalinės teisės aktų maisto produktų srityje, vykstant viešojo pirkimo sutarties sudarymo procedūrai reikalavo, kad jau pateikdami savo pasiūlymą dalyviai būtų registruoti arba patvirtinti sutarties vykdymo valstybės narės kompetentingos institucijos.

C-210/20

2021-06-03

Rad Service Srl Unipersonale,

Cosmo Ambiente Srl,

Cosmo Scavi Srl

prieš

Del Debbio SpA

Direktyva 2014/24/ESPrašymas priimti prejudicinį sprendimą – Viešojo paslaugų, prekių ir darbų pirkimo sutarčių sudarymas – Direktyva 2014/24/ES – Procedūros eiga – Dalyvių pasirinkimas ir sutarčių sudarymas – 63 straipsnis – Dalyvis, kuris remiasi kito subjekto pajėgumu, kad atitiktų perkančiosios organizacijos reikalavimus – 57 straipsnio 4, 6 ir 7 dalys – Šio subjekto pateikti melagingi pareiškimai – Minėto dalyvio pašalinimas nereikalaujant ar nesuteikiant jam galimybės pakeisti tokio subjekto – Proporcingumo principas2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/18/EB, 63 straipsnis, siejamas su šios direktyvos 57 straipsnio 4 dalies h punktu, atsižvelgiant į proporcingumo principą, turi būti aiškinamas taip, kad pagal jį draudžiamos nacionalinės teisės nuostatos, kuriose numatyta, kad perkančioji organizacija turi automatiškai pašalinti dalyvį iš viešojo pirkimo procedūros, kai pagalbinė įmonė, kurios pajėgumu šis ketina remtis, pateikė melagingą pareiškimą dėl įsiteisėjusių apkaltinamųjų nuosprendžių, ir tokiu atveju negali reikalauti, kad šis dalyvis pakeistų tą subjektą, ar bent suteikti jam tokią galimybę.

C-537/19

2021-04-22

Europos Komisija, atstovaujama L. Haasbeek, M. Noll‑Ehlers ir P. Ondrůšek,

ieškovė,

prieš

Austrijos Respubliką, atstovaujamą iš pradžių M. Fruhmann, vėliau – J. Schmoll

Direktyva 2004/18/EBValstybės įsipareigojimų neįvykdymas – Direktyva 2004/18/EB – Viešojo darbų pirkimo sutartys – Viešojo subjekto ir privačios įmonės sutartis dėl dar nepastatyto pastato nuomos – 1 straipsnis – Darbo, atitinkančio nuomininko nustatytus reikalavimus, atlikimas – 16 straipsnis – Neįtraukimas

Komisija neįrodė, kad prašymai, kuriuos Wiener Wohnen pateikė kaip būsima nuomininkė, sukėlė abejonių dėl pastato Gate 2 naudojimo kaip biurų pastato, jeigu ateityje šį subjektą pakeistų kiti nuomininkai. Todėl darytina išvada, kad šiuose prašymuose nurodyti pritaikymai neviršija to, ko nuomininkas įprastai gali reikalauti.

Komisija teisiškai neįrodė, jog dėl to, kad Wiener Wohnen2012 m. gegužės 25 d. tiesiogiai sudarė sutartį dėl Guglgasse 2–4 (Viena) esančio biurų pastato, nerengdama konkurso ir apie jį nepaskelbdama, Austrijos Respublika neįvykdė įsipareigojimų pagal Direktyvos 2004/18 2, 28 straipsnius ir 35 straipsnio 2 dalį.

Teisingumo Teismas nusprendžia atmesti ieškinį. 

C-23/20

2021-06-17

Simonsen & Weel A/S

prieš

Region Nordjylland og Region Syddanmark,

dalyvaujant

Nutricia A/S

Direktyva 2014/24/ESPrašymas priimti prejudicinį sprendimą – Viešieji pirkimai – Preliminarioji sutartis – Direktyva 2014/24/ES – 5 straipsnio 5 dalis – 18 straipsnio 1 dalis – 33 ir 49 straipsniai – V priedo C dalies 7, 8 ir 10 punktai – Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1986 – II priedo II.1.5 ir II.2.6 skiltys – Viešųjų pirkimų procedūros – Pareiga skelbime apie pirkimą ar specifikacijoje nurodyti, pirma, pagal preliminariąją sutartį tiektinų prekių numatomą kiekį ar vertę ir, antra, prekių didžiausią kiekį ar vertę – Skaidrumo ir vienodo požiūrio principai – Direktyva 89/665/EEB – 2d straipsnis – 1 dalis – Viešųjų pirkimų skundų nagrinėjimo procedūros – Sutarties negaliojimas – Netaikymas

2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/18/EB, 49 straipsnis, šios direktyvos V priedo C dalies 7 ir 8 punktai bei 10 punkto a papunktis, siejami su minėtos direktyvos 33 straipsniu, ir šios direktyvos 18 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti vienodo požiūrio ir skaidrumo principai turi būti aiškinami taip, kad skelbime apie pirkimą turi būti nurodytas pagal preliminariąją sutartį tiektinų prekių numatomas kiekis ir (arba) vertė, taip pat jų didžiausias kiekis ir (arba) vertė, o kai ši riba pasiekiama, minėta sutartis nebegalioja.

Direktyvos 2014/24 49 straipsnis, šios direktyvos V priedo C dalies 7 punktas ir 10 punkto a papunktis, siejami su minėtos direktyvos 33 straipsniu, ir šios direktyvos 18 straipsnio 1 dalyje nurodyti vienodo požiūrio ir skaidrumo principai turi būti aiškinami taip, kad pagal preliminariąją sutartį tiektinų prekių numatomas kiekis ir (arba) vertė, taip pat šių prekių didžiausias kiekis ir (arba) vertė skelbime apie pirkimą turi būti nurodyti bendrai ir kad šiame skelbime gali būti nustatyti papildomi reikalavimai, kuriuos perkančioji organizacija gali nuspręsti į jį įtraukti.

1989 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyvos 89/665/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su peržiūros procedūrų taikymu sudarant viešojo prekių pirkimo ir viešojo darbų pirkimo sutartis, derinimo, iš dalies pakeistos 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/23/ES, 2d straipsnio 1 dalies a punktas turi būti aiškinamas taip, kad jis netaikomas tuo atveju, kai skelbimas apie pirkimą buvo paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, net jei, pirma, pagal preliminariąją sutartį tiektinų priekių numatytas kiekis ir (arba) vertė nurodyti ne skelbime apie pirkimą, bet specifikacijoje ir, antra, nei minėtame skelbime apie pirkimą, nei specifikacijoje nenurodytas pagal tokią preliminariąją sutartį tiektinų prekių didžiausias kiekis ir (arba) vertė.

C-862/19 P

2021-06-17

Čekijos Respublika, atstovaujama M. Smolek, O. Serdula, J. Vláčil ir I. Gavrilová,

apeliantė,

dalyvaujant kitoms proceso šalims:

Europos Komisijai, atstovaujamai P. Ondrůšek ir P. Arenas,

atsakovei pirmojoje instancijoje,

Lenkijos Respublikai

Direktyva 2004/18/EBApeliacinis skundas – Europos socialinis fondas (ESF) – Europos regioninės plėtros fondas (ERPF) – Dalinis pagalbos, skirtos veiklos programoms Čekijos Respublikoje, panaikinimas – Direktyva 2004/18/EB – 16 straipsnio b punktas – Ypatingos išimtys – Viešojo paslaugų pirkimo sutartys dėl transliuoti skirtos programų medžiagos

Direktyvos 2004/18 16 straipsnio b punktas turi būti aiškinamas siaurai (šiuo klausimu žr. 2017 m. gruodžio 6 d. Sprendimo Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, C-408/16, EU:C:2017:940, 45 punktą ir jame nurodytą jurisprudenciją). Gnčijama išimtis turi būti aiškinama kaip apimanti tik sutartis, kurias transliuotojai sudaro kaip perkančiosios organizacijos, siekdami vykdyti jų tikrąją su viešąja paslauga susijusią užduotį. Tuo remiantis darytina išvada, kad Bendrasis Teismas nepadarė teisės klaidos, nurodydamas, kad ginčijama išimtis taikoma tik perkančiosioms organizacijoms, kurios yra transliuotojai, ir atmetė Čekijos Respublikos pateiktą priešingą argumentą.

C-295/20

2021-07-08

UAB „Sanresa“

prieš

Aplinkos apsaugos departamentą prie Aplinkos ministerijos,

dalyvaujant:

UAB „Toksika“,

UAB „Žalvaris“,

AB „Palemono keramikos gamykla“,

UAB „Ekometrija“

Direktyva 2014/24/ESPrašymas priimti prejudicinį sprendimą – Viešieji pirkimai – Viešojo atliekų tvarkymo paslaugų pirkimo sutarties sudarymas – Direktyva 2014/24/ES – 58 ir 70 straipsniai – Ekonominės veiklos vykdytojo pareigos turėti išankstinį rašytinį leidimą vykdyti tarptautinį atliekų vežimą kvalifikavimas – Viešojo pirkimo sutarties vykdymo sąlyga

 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/18/EB, 18 straipsnio 2 dalis, 58 ir 70 straipsniai turi būti aiškinami taip, kad vykdant viešojo atliekų tvarkymo paslaugų pirkimo sutarties sudarymo procedūrą ekonominės veiklos vykdytojo, ketinančio vežti atliekas iš vienos valstybės narės į kitą, pareiga turėti pagal 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo 2 straipsnio 35 punktą ir 3 straipsnį su tokiu vežimu susijusių valstybių kompetentingų institucijų išduotą leidimą yra šios sutarties vykdymo sąlyga.

Direktyvos 2014/24 70 straipsnis, siejamas su jos 18 straipsnio 1 dalimi, turi būti aiškinamas taip, kad pagal jį draudžiama atmesti konkurso dalyvio pasiūlymą vien dėl to, kad jį pateikdamas jis neįrodė, jog atitinka atitinkamos sutarties vykdymo sąlygą.

C-927/19

dėl Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. gruodžio 17 d. nutartimi, kurią Teisingumo Teismas gavo 2019 m. gruodžio 18 d., pagal SESV 267 straipsnį pateikto prašymo priimti prejudicinį sprendimą byloje

UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“, dalyvaujant:

UAB „Ecoservice Klaipėda“,

UAB „Klaipėdos autobusų parkas“,

UAB „Parsekąs“,

UAB „Klaipėdos transportas“

Direktyva 2014/24/ES

Direktyva 89/665/EEB

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Viešieji pirkimai - Direktyva 2014/24/ES - 58 straipsnio 3 ir 4 dalys - 60 straipsnio 3 ir 4 dalys - XII priedas - Pirkimo procedūrų vykdymas - Dalyvių pasirinkimas - Atrankos kriterijai -Įrodinėjimo būdai -Ekonominis ir finansinis ūkio subjektų pajėgumas - Galimybė laikinosios Įmonių asociacijos vadovaujančiam nariui remtis pajamomis, gautomis pagal ankstesnę viešojo pirkimo sutartį, susijusią su ta pačia sritimi kaip ir pagrindinėje byloje nagrinėjama viešojo pirkimo sutartis, įskaitant atvejus, kai jis pats nevykdė veiklos srityje, susijusioje su pagrindinėje byloje nagrinėjama sutartimi - Ūkio subjektų techniniai ir profesiniai pajėgumai - Direktyvoje pripažintų įrodinėjimo būdų išsamumas - 57 straipsnio 4 dalies h punktas ir 6 ir 7 dalys - Viešieji paslaugų pirkimai - Neprivalomi pašalinimo iš dalyvavimo viešojo pirkimo procedūroje pagrindai -Įtraukimas į ūkio subjektų, pašalintų iš viešojo pirkimo procedūrų, sąrašą - Laikinosios įmonių asociacijos narių solidarumas - Asmeninis sankcijos pobūdis - 21 straipsnis - Ūkio subjekto perkančiajai organizacijai perduotos informacijos konfidencialumo apsauga - Direktyva (ES) 2016/943 - 9 straipsnis - Konfidencialumas- Komercinių paslapčių apsauga - Taikymas viešojo pirkimo procedūroms - Direktyva 89/665/EEB - 1 straipsnis -Teisė į veiksmingą teisinę gynybą

1. 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/18/EB, 58 straipsnį reikia aiškinti taip, kad ūkio subjektų pareiga įrodyti tam tikrą vidutinę metinę apyvartą vykdant veiklą srityje, susijusioje su aptariama viešojo pirkimo sutartimi, yra atrankos kriterijus dėl šių ūkio subjektų ekonominio ir finansinio pajėgumo, kaip tai suprantama pagal šio straipsnio 3 dalį.

2. Kartu taikomas Direktyvos 2014/24 58 straipsnio 3 dalies ir 60 straipsnio 3 dalies nuostatas reikia aiškinti taip, kad tuo atveju, jeigu perkančioji organizacija reikalauja, kad ūkio subjektai turėtų nurodytą minimalią apyvartą srityje, susijusioje su atitinkama viešojo pirkimo sutartimi, siekdamas įrodyti savo ekonominį ir finansinį pajėgumą ūkio subjektas gali remtis laikinos įmonių grupės, kuriai priklausė, gautomis pajamomis tik jeigu iš tikrųjų pagal atitinkamą viešojo pirkimo sutartį prisidėjo prie šios grupės veiklos, analogiškos tai, su kuria susijusi viešojo pirkimo sutartis, dėl kurios šis ūkio subjektas siekia įrodyti savo ekonominį ir finansinį pajėgumą, vykdymo.

3. Direktyvos 2014/24 58 straipsnio 4 dalį, 42 ir 70 straipsnius reikia aiškinti taip, kad konkurse nustatytam techniniam reikalavimui jie gali būti taikomi kartu.

4. 1989 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyvos 89/665/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su peržiūros procedūrų taikymu sudarant viešojo prekių pirkimo ir viešojo darbų pirkimo sutartis, derinimo, iš dalies pakeistos 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/23/ES, 1 straipsnio 1 dalies ketvirtą pastraipą, 1 straipsnio 3 ir 5 dalis ir 2 straipsnio 1 dalies b punktą reikia aiškinti taip, kad perkančiosios organizacijos sprendimas atsisakyti ūkio subjektui pateikti konfidencialia laikomą informaciją, esančią kito ūkio subjekto paraiškos dokumentuose ar pasiūlyme, yra aktas, kurį galima apskųsti, ir kad tuo atveju, jeigu valstybė narė, kurios teritorijoje vyksta atitinkama viešojo pirkimo procedūra, numatė, kad bet kuris asmuo, siekiantis ginčyti perkančiosios organizacijos priimtą sprendimą, prieš pareikšdamas ieškinį teisme privalo pateikti administracinį skundą, ši valstybė narė taip pat gali numatyti, kad prieš teisme pareiškiant ieškinį dėl šio sprendimo atsisakyti leisti susipažinti su informacija turi būti pateiktas toks išankstinis administracinis skundas.

5. Direktyvos 89/665, iš dalies pakeistos Direktyva 2014/23, 1 straipsnio 1 dalies ketvirtą pastraipą ir 1 straipsnio 3 ir 5 dalis, taip pat Direktyvos 2014/24 21 straipsnį, siejamą su bendruoju Sąjungos teisės gero administravimo principu, reikia aiškinti taip, kad perkančioji organizacija, į kurią ūkio subjektas kreipiasi su prašymu pateikti konfidencialia laikomą informaciją, esančią konkurento, su kuriuo nuspręsta sudaryti sutartį, pasiūlyme, neprivalo jos pateikti, jeigu dėl jos perdavimo būtų pažeistos Sąjungos teisės nuostatos dėl konfidencialios informacijos apsaugos, net jeigu ūkio subjekto prašymas pateiktas nagrinėjant to paties ūkio subjekto skundą dėl perkančiosios organizacijos atlikto konkurento pasiūlymo vertinimo teisėtumo. Kai 47 2021 M. RUGSĖJO 7 D. SPRENDIMAS-Byla C-927/19 perkančioji organizacija atsisako perduoti tokią informaciją arba atsisako tai padaryti ir atmeta ūkio subjekto pateiktą administracinį skundą dėl atitinkamo konkurento pasiūlymo vertinimo teisėtumo, ji privalo palyginti pareiškėjo teisę į gerą administravimą ir konkurento teisę į jo konfidencialios informacijos apsaugą taip, kad jos sprendimas atsisakyti pateikti informaciją ar atmesti administracinį skundą būtų motyvuotas ir kad teisė į veiksmingą teisinę gynybą, kuria naudojasi nelaimėjęs konkurso dalyvis, neprarastų veiksmingumo.

6. Direktyvos 89/665, iš dalies pakeistos Direktyva 2014/23, 1 straipsnio 1 dalies ketvirta pastraipa ir 1 straipsnio 3 ir 5 dalys, taip pat Direktyvos 2014/24 21 straipsnis, siejami su Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsniu, turi būti aiškinami taip, kad kompetentingas nacionalinis teismas, nagrinėjantis ieškinį dėl perkančiosios organizacijos sprendimo atsisakyti pateikti ūkio subjektui konfidencialia laikomą informaciją, esančią konkurento, su kuriuo nuspręsta sudaryti sutartį, perduotuose dokumentuose, arba ieškinį dėl perkančiosios organizacijos sprendimo atmesti administracinį skundą dėl tokio sprendimo atsisakyti pateikti informaciją, privalo palyginti pareiškėjo teisę į veiksmingą teisinę gynybą ir konkurento teisę į jo konfidencialios informacijos ir komercinių paslapčių apsaugą. Šiuo tikslu šis teismas, kuris būtinai turi turėti reikiamą informaciją, įskaitant konfidencialią informaciją ir komercines paslaptis, kad žinodamas visas aplinkybes galėtų priimti sprendimą, ar ši informacija gali būti pateikta, turi išnagrinėti visas reikšmingas faktines ir teisines aplinkybes. Jis taip pat turi galėti panaikinti sprendimą atsisakyti pateikti informaciją arba sprendimą atmesti administracinį skundą, jeigu jie yra neteisėti, ir prireikus grąžinti bylą perkančiajai organizacijai arba pats priimti naują sprendimą, jeigu tai leidžiama pagal nacionalinę teisę.

7. Direktyvos 2014/24 57 straipsnio 4 dalį reikia aiškinti taip, kad nacionalinis teismas, nagrinėjantis ūkio subjekto, su kuriuo nuspręsta nesudaryti sutarties, ir perkančiosios organizacijos ginčą, gali nukrypti nuo perkančiosios organizacijos atlikto vertinimo dėl ūkio subjekto, su kuriuo nuspręsta sudaryti sutartį, veiksmų teisėtumo, taigi, nustatyti savo sprendime visas būtinas iš to išplaukiančias pasekmes. Tačiau pagal lygiavertiškumo principą toks teismas gali savo iniciatyva nagrinėti pagrindą, susijusį su perkančiosios organizacijos padaryta vertinimo klaida, tik jeigu tai leidžiama pagal nacionalinę teisę.

8. Direktyvos 2014/24 63 straipsnio 1 dalies antrą pastraipą, siejamą su šios direktyvos 57 straipsnio 4 ir 6 dalimis, reikia aiškinti taip, kad pagal ją draudžiamos nacionalinės teisės nuostatos, pagal kurias tuo atveju, jeigu ūkio subjektas, kuris yra ūkio subjektų grupės narys, rimtai iškraipė faktus pateikdamas informaciją, reikalingą patikrinti, ar nėra pagrindų pašalinti grupę, arba jos atitiktį atrankos kriterijams, o jo partneriai apie šiuos iškraipytus faktus nežino, pašalinimo iš bet kurios viešojo pirkimo procedūros priemonė gali būti taikoma visiems šios grupės nariams.

C‑721/19 ir C‑722/19

2021-09-02

Sisal SpA (C‑721/19),

Stanleybet Malta Ltd (C‑722/19),

Magellan Robotech Ltd (C‑722/19)

prieš

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli,

Ministero dell’Economia e delle Finanze,

dalyvaujant

Lotterie Nazionali Srl,

Lottomatica Holding Srl (anksčiau – Lottomatica SpA) (C‑722/19)

Direktyva 2014/23/ES

Direktyva 89/665/EEB

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – SESV 49 ir 56 straipsniai – Laisvė teikti paslaugas – Apribojimai – Direktyva 2014/23/ES – Koncesijos sutarčių suteikimo procedūros – 43 straipsnis – Esminiai pakeitimai – Momentinė loterija – Nacionalinės teisės aktai, kuriuose numatytas koncesijos pratęsimas nerengiant naujos konkurso procedūros – Direktyva 89/665/EEB – 1 straipsnio 3 dalis – Suinteresuotumas pareikšti ieškinį

1.      Sąjungos teisė, visų pirma 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/23/ES dėl koncesijos sutarčių suteikimo 43 straipsnio 1 dalies a punktas, turi būti aiškinami taip, kad pagal juos nedraudžiamas nacionalinės teisės aktas, pagal kurį koncesijos sutartis turi būti pratęsta nevykdant naujos koncesijos suteikimo procedūros tokiomis sąlygomis, kai koncesija suteikiama vienam koncesininkui, nors pagal taikytiną nacionalinę teisę numatyta, kad tokia koncesija iš esmės turi būti suteikiama keliems (ne daugiau kaip keturiems) ekonominės veiklos vykdytojams, jei šiais nacionalinės teisės aktais įgyvendinama pradinės koncesijos sutarties sąlyga, pagal kurią buvo numatyta tokia koncesijos pratęsimo galimybė.

2.      Sąjungos teisė, visų pirma Direktyvos 2014/23 43 straipsnio 1 dalies e punktas, turi būti aiškinami taip, kad pagal jį nedraudžiamas toks nacionalinės teisės aktas, kuriame numatyta, kad, pirma, sprendimas dėl koncesijos pratęsimo bus priimtas likus dvejiems metams iki jos galiojimo pabaigos ir, antra, pradinėje koncesijos sutartyje numatytos koncesininko mokėtino finansinio atlygio mokėjimo tvarkos pakeitimas siekiant užtikrinti naujas, didesnes pajamas į valstybės biudžetą, jei šis pakeitimas nėra esminis, kaip tai suprantama pagal šios direktyvos 43 straipsnio 4 dalį.

3.      Direktyvos 2014/23 43 straipsnio 4 dalis ir 1989 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyvos 89/665/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su peržiūros procedūrų taikymu sudarant viešojo prekių pirkimo ir viešojo darbų pirkimo sutartis, derinimo, iš dalies pakeistos Direktyva 2014/23, 1 straipsnio 3 dalis turi būti aiškinamos taip, kad ekonominės veiklos vykdytojas gali pareikšti ieškinį dėl sprendimo pratęsti koncesiją, remdamasis tuo, kad pradinės koncesijos sutarties vykdymo sąlygos buvo iš esmės pakeistos, nors jis nedalyvavo pradinėje koncesijos suteikimo procedūroje, jeigu koncesijos pratęsimo momentu jis pagrindžia suinteresuotumą tuo, kad ši koncesija būtų jam suteikta.

C‑598/19

2021-10-06

Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo (Conacee)

prieš

Diputación Foral de Gipuzkoa

Direktyva 2014/24/ESPrašymas priimti prejudicinį sprendimą – Viešieji pirkimai – Direktyva 2014/24/ES – 20 straipsnis – Rezervuotos sutartys – Nacionalinės teisės aktai, kuriuose teisė dalyvauti tam tikrose viešojo pirkimo procedūrose rezervuota socialinės iniciatyvos specialiems užimtumo centrams – Papildomos direktyvoje nenumatytos sąlygos – Vienodo požiūrio ir proporcingumo principai2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/18/EB, 20 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinama kaip nedraudžianti valstybei narei nustatyti papildomų sąlygų, palyginti su įtvirtintomis šioje nuostatoje, ir taip tam tikriems ekonominės veiklos vykdytojams, atitinkantiems minėtoje nuostatoje numatytas sąlygas, netaikyti viešojo pirkimo procedūrų dėl rezervuotų sutarčių sudarymo, su sąlyga, kad ši valstybė narė laikosi vienodo požiūrio ir proporcingumo principų.

2020 m.

Bylos numeris, pavadinimas ir sprendimo priėmimo data           Europos Sąjungos teisės aktasRaktiniai žodžiai Pastabos

C-395/18

2020-01-30

Tim SpA – Direzione e coordinamento Vivendi SA

prieš

Consip SpA, Ministero dell'Economia e delle Finanze

Direktyva 2014/24/ESDirektyva 2014/24/ES    Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Viešasis prekių, darbų ar paslaugų pirkimas – Direktyva 2014/24/ES – 18 straipsnio 2 dalis – 57 straipsnio 4 dalis – Neprivalomieji pašalinimo iš viešojo pirkimo procedūros pagrindai – Ekonominės veiklos vykdytojo pasiūlyme nurodyto subrangovo pašalinimo iš viešojo pirkimo procedūros pagrindas – Situacija, kai subrangovas nevykdo aplinkos, socialinės ir darbo teisės srityse nustatytų pareigų – Nacionalinės teisės nuostatos, kuriose numatyta, kad tokių pareigų nevykdantis ekonominės veiklos vykdytojas automatiškai pašalinamas iš viešojo pirkimo procedūros    Pagal 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/18/EB, 57 straipsnio 4 dalies a punktą nedraudžiami nacionalinės teisės aktai, pagal kuriuos perkančioji organizacija gali ar net privalo pašalinti iš sutarties sudarymo procedūros pasiūlymą pateikusį ekonominės veiklos vykdytoją, kai šios direktyvos 57 straipsnio 4 dalies a punkte nurodytas pašalinimo pagrindas nustatytas dėl vieno iš šio veiklos vykdytojo pasiūlyme nurodytų subrangovų. Tačiau pagal šią nuostatą, siejamą su šios direktyvos 57 straipsnio 6 dalimi, ir proporcingumo principą draudžiami nacionalinės teisės aktai, pagal kuriuos toks pašalinimas taikomas automatiškai.

C-89/19-C-91/19 

Rieco SpA prieš Comune di Lanciano, Ecolan SpA

2020-02-06

Direktyva 2014/24/ESPrašymas priimti prejudicinį sprendimą – Teisingumo Teismo procedūros reglamento 99 straipsnis – Viešieji pirkimai – Direktyva 2014/24/ES – 12 straipsnio 3 dalis – Nacionalinės teisės nuostatos, pagal kurias pirmenybė teikiama viešojo pirkimo sutartims, bet ne in house sandoriams – Valstybių narių laisvė pasirinkti paslaugų teikimo būdą – Ribos – Nacionalinės teisės nuostatos, pagal kurias nenumatyta galimybė perkančiajai organizacijai įsigyti perkančiosioms organizacijoms priklausančios įstaigos kapitalo dalį, kuri neleidžia užtikrinti šios įstaigos kontrolės ar veto teisės    

2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/18/EB, 12 straipsnio 3 dalis turi būti aiškinama taip, kad ja nedraudžiamos nacionalinės teisės nuostatos, pagal kurias vidaus sandorio, dar vadinamo „in house sandoriu“, sudarymas siejamas su neįmanomumu sudaryti viešojo pirkimo sutartį ir bet kuriuo atveju su perkančiosios organizacijos įrodymu, kad visuomenė turės konkrečios su vidaus sandorio sudarymu susijusios naudos.

Direktyvos 2014/24 12 straipsnio 3 dalis turi būti aiškinama kaip nedraudžianti nacionalinės teisės nuostatų, pagal kurias perkančiajai organizacijai draudžiama įsigyti subjekto, kurio akcininkai yra kitos perkančiosios organizacijos, kapitalo dalį, kai šios kapitalo dalys negali užtikrinti kontrolės ar veto įgaliojimų ir kai ši perkančioji organizacija siekia vėliau įgyti teisę vykdyti bendrą kontrolę ir dėl to galimybę sudaryti tiesiogines sutartis šio subjekto, kurio kapitalas priklauso kelioms perkančiosioms organizacijoms, naudai

C-11/19

Azienda ULSS n. 6 Euganea
prieš
PIA Opera Croce Verde Padova
2020-02-06    

Direktyva 2014/24/ES     Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Teisingumo Teismo procedūros reglamento 99 straipsnis – Viešieji pirkimai – Direktyva 2014/24/ES – 10 straipsnio h punktas – 12 straipsnio 4 dalis – Specialios išimtys paslaugų pirkimo sutarčių atveju – Civilinės gynybos, civilinės saugos ir pavojaus prevencijos paslaugos – Ne pelno organizacijos ar asociacijos – Ligonių vežimo nesant skubos ir skubos atvejais paslauga – Nacionalinės teisės nuostatos, pagal kurias reikalaujama teikti prioritetą perkančiųjų organizacijų partnerystei – Valstybių narių laisvė pasirinkti paslaugų teikimo būdą – Ribos – Pareiga motyvuoti

2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/18/EB, 10 straipsnio h punktą ir 12 straipsnio 4 dalį reikia aiškinti taip, kad jais nedraudžiamos regiono teisės nuostatos, pagal kurias viešojo pirkimo sutarties sudarymas siejamas su aplinkybe, kad viešojo sektoriaus subjektų partnerystė neleistų užtikrinti ligonių vežimo nesant skubos paslaugos teikimo, jeigu etape iki viešojo pirkimo sutarties sudarymo pasirinktu atitinkamu paslaugų teikimo būdu paisoma vienodo požiūrio, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų.

Direktyvos 2014/24 10 straipsnio h punktas ir 12 straipsnio 4 dalis turi būti aiškinami taip, jais nedraudžiamos regiono teisės nuostatos, pagal kurias perkančioji organizacija įpareigojama motyvuoti pasirinkimą sudaryti sutartį dėl ligonių vežimo nesant skubos paslaugos teikimo organizuojant viešųjų pirkimų konkursą, o ne tiesiogiai pavesti paslaugų teikimo vykdymą, sudarant susitarimą su kita perkančiąja organizacija.

C-45/19

Compañía de Tranvías de La Coruña SA

prieš

Ayuntamiento de A Coruña

Reglamentas (EB) Nr. 1370/2007Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Reglamentas (EB) Nr. 1370/2007 – Keleivinio geležinkelių ir kelių transporto viešosios paslaugos – 8 straipsnis – Pereinamojo laikotarpio tvarka – 8 straipsnio 3 dalis – Viešųjų paslaugų sutarčių galiojimo pabaiga – Nustatytos ilgiausios 30 metų sutarčių trukmės apskaičiavimas – Datos, nuo kurios pradedama skaičiuoti ilgiausia 30 metų trukmė, nustatymas2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1370/2007 dėl keleivinio geležinkelių ir kelių transporto viešųjų paslaugų ir panaikinančio Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 1191/69 ir (EEB) Nr. 1107/70 8 straipsnio 3 dalies antros pastraipos antras sakinys turi būti aiškinamas taip, kad šioje nuostatoje numatyta ilgiausia 30 metų trukmė šio reglamento 8 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos b punkte nurodytų sutarčių atveju pradedama skaičiuoti nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.

C-496/18 ir C-497/18

Budapesti Közlekedési Zrt.

prieš

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Direktyva 92/13/EEBPrašymas priimti prejudicinį sprendimą – Viešieji pirkimai – Peržiūros procedūros sudarant viešojo prekių pirkimo ir viešojo darbų pirkimo sutartis – Direktyva 89/665/EEB – Subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir telekomunikacijų sektoriuje, vykdomų pirkimų procedūros – Direktyva 92/13/EEB – Viešojo pirkimo sutarčių sudarymas – Direktyvos 2014/24/ES ir 2014/25/ES – Viešojo pirkimo sutarčių sudarymo taisyklių taikymo kontrolė – Nacionalinės teisės nuostatos, pagal kurias tam tikriems subjektams leidžiama ex officio inicijuoti peržiūros procedūrą neteisėtai iš dalies pakeitus vykdomą sutartį – Teisės ex officio inicijuoti peržiūros procedūrą netekimas – Teisinio saugumo ir proporcingumo principai

2007 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/66/EB, iš dalies keičiančios Tarybos direktyvas 89/665/EEB ir 92/13/EEB dėl viešųjų sutarčių suteikimo peržiūros procedūrų veiksmingumo didinimo, 25 ir 27 konstatuojamosios dalys, 1989 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyvos 89/665/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su peržiūros procedūrų taikymu sudarant viešojo prekių pirkimo ir viešojo darbų pirkimo sutartis, derinimo, iš dalies pakeistos Direktyva 2007/66, 1 straipsnio 1 ir 3 dalys, 1992 m. vasario 25 d. Tarybos direktyvos 92/13/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių Bendrijos taisyklių taikymą viešųjų pirkimų tvarkai vandens, energetikos, transporto ir telekomunikacijų sektoriuose, suderinimo, iš dalies pakeistos Direktyva 2007/66, 1 straipsnio 1 ir 3 dalys, 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/18/EB, 83 straipsnio 1 ir 2 dalys bei 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/25/ES dėl subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/17/EB, 99 straipsnio 1 ir 2 dalys turi būti aiškinamos taip, kad valstybės narės nei įpareigojamos, nei joms draudžiama priimti teisės aktus, pagal kuriuos priežiūros institucija, remdamasi Europos Sąjungos finansinių interesų apsaugos motyvais, gali ex officio inicijuoti peržiūros procedūrą tam, kad patikrintų, ar buvo padaryta viešųjų pirkimų teisės aktų pažeidimų. Vis dėlto, jei tokia procedūra numatyta, ji patenka į Sąjungos teisės taikymo sritį, nes viešojo pirkimo sutartys, kurios yra tokios peržiūros dalykas, patenka į viešųjų pirkimų direktyvų materialinę taikymo sritį, todėl ją vykdant turi būti laikomasi šios teisės, įskaitant jos bendruosius principus, tarp kurių yra bendrasis teisinio saugumo principas.

Pagal bendrąjį teisinio saugumo principą draudžiama, kiek tai susiję su priežiūros institucijos ex officio inicijuota peržiūros procedūra, grindžiama Europos Sąjungos finansinių interesų apsaugos motyvais siekiant patikrinti viešojo pirkimo sutarčių dalinių pakeitimų teisėtumą, naujame nacionalinės teisės akte nustatyti įpareigojimą atlikti tokią procedūrą per jame nustatytą naikinamąjį terminą, nors anksčiau galiojusiame teisės akte, taikytame šių dalinių pakeitimų dieną, numatytas naikinamasis terminas jau suėjo.

C-263/19

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

prieš

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

2020-05-14

Direktyva 2014/24/ES

Direktyva 2014/25/ES

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Viešieji pirkimai – Viešojo pirkimo sutarčių sudarymas – Direktyva 2014/24/ES – 1 straipsnio 2 dalis ir 72 straipsnis – Direktyva 2014/25/ES – 1 straipsnio 2 dalis ir 89 straipsnis – Peržiūros procedūros sudarant viešojo prekių pirkimo ir viešojo darbų pirkimo sutartis – Direktyva 89/665/EEB – 2e straipsnio 2 dalis – Subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir telekomunikacijų sektoriuje, vykdomų pirkimų procedūros – Direktyva 92/13/EEB – 2e straipsnio 2 dalis – Baigiant viešojo pirkimo procedūrą sudarytos sutarties pakeitimai – Naujos viešojo pirkimo procedūros nevykdymas – Perkančiajai organizacijai ir konkurso laimėtojui, su kuriuo sudaryta viešojo pirkimo sutartis, skirtos baudos – Proporcingumo principas

1989 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyvos 89/665/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su peržiūros procedūrų taikymu sudarant viešojo prekių pirkimo ir viešojo darbų pirkimo sutartis, derinimo, iš dalies pakeistos 2007 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/66/EB, 2e straipsnio 2 dalis, 1992 m. vasario 25 d. Tarybos direktyvos 92/13/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių Bendrijos taisyklių taikymą viešųjų pirkimų tvarkai vandens, energetikos, transporto ir telekomunikacijų sektoriuose, suderinimo, iš dalies pakeistos Direktyva 2007/66, 2e straipsnio 2 dalis, Direktyvos 2007/66 19–21 konstatuojamosios dalys, 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/25/ES dėl subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/17/EB, 12, 113, 115 ir 117 konstatuojamosios dalys, 1 straipsnio 2 dalis ir 89 straipsnis turi būti aiškinami taip, kad pagal juos nedraudžiamos nacionalinės teisės normos, pagal kurias vykstant priežiūros institucijos ex officio pradėtai peržiūros procedūrai leidžiama atsakomybę už pažeidimą taikyti ir baudą skirti ne tik perkančiajai organizacijai, bet ir konkurso laimėtojui, su kuriuo sudaryta viešojo pirkimo sutartis, tuo atveju, kai keičiant šią vykdomą sutartį neteisėtai netaikytos viešųjų pirkimų taisyklės. Vis dėlto, kai nacionalinės teisės normose numatyta tokia galimybė, peržiūros procedūra turi atitikti Sąjungos teisę, įskaitant bendruosius jos principus, jeigu atitinkama viešojo pirkimo sutartis patenka į viešųjų pirkimų direktyvų materialinę taikymo sritį, nesvarbu, ar ab initio, ar nuo tada, kai padarytas neteisėtas jos pakeitimas.

Baudos, skiriamos už neteisėtą perkančiosios organizacijos ir konkurso laimėtojo sudarytos viešojo pirkimo sutarties pakeitimą, dydis turi būti nustatomas atsižvelgiant atskirai į kiekvienos šių šalių veiksmus.

C-796/18

Informatikgesellschaft für Software-Entwicklung (ISE) mbH

prieš

Stadt Köln

Direktyva 2014/24/ESPrašymas priimti prejudicinį sprendimą – Viešieji pirkimai – Direktyva 2014/24/ES – 2 straipsnio 1 dalies 5 punktas – 12 straipsnio 4 dalis – 18 straipsnio 1 dalis – „Atlygintinos sutarties“ sąvoka – Dviejų perkančiųjų organizacijų, siekiančių bendro viešojo intereso tikslo, sutartis – Priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų veiksmų koordinavimo programinės įrangos perleidimas – Piniginio atlygio nebuvimas – Ryšys su bendradarbiavimo sutartimi, pagal kurią numatytas abipusis ir neatlygintinas papildomų šios programinės įrangos modulių perleidimas – Vienodo požiūrio principas – Draudimas privačios įmonės padėtį padaryti privilegijuotą, palyginti su jos konkurentais

2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/18, turi būti aiškinama taip, kad susitarimas, kuriame, pirma, numatyta, kad perkančioji organizacija neatlygintinai perleidžia kitai perkančiajai organizacijai programinę įrangą, ir kuris, antra, yra susijęs su bendradarbiavimo susitarimu, pagal kurį kiekviena tokio susitarimo šalis privalo neatlygintinai perleisti kitai šaliai būsimus šios programinės įrangos plėtojimus, kuriuos gali sukurti, yra „viešojo pirkimo sutartis“, kaip tai suprantama pagal šios direktyvos 2 straipsnio 1 dalies 5 punktą, jei tiek iš šių susitarimų teksto, tiek iš taikomų nacionalinės teisės aktų matyti, jog programinė įranga iš principo bus pritaikoma.

Direktyvos 2014/24 12 straipsnio 4 dalis turi būti aiškinama taip, kad perkančiųjų organizacijų bendradarbiavimas gali nepatekti į šioje direktyvoje numatytų viešojo pirkimo sutarčių sudarymo taisyklių taikymo sritį, jei šis bendradarbiavimas susijęs su papildoma viešųjų paslaugų teikimo veikla, kurią turi vykdyti, kad ir atskirai, kiekvienas tokio bendradarbiavimo dalyvis, jei ši papildoma veikla padeda veiksmingai teikti minėtas viešąsias paslaugas.

Direktyvos 2014/24 12 straipsnio 4 dalis, siejama su šios direktyvos 33 konstatuojamosios dalies antra pastraipa ir 18 straipsnio 1 dalimi, turi būti aiškinama taip, kad remiantis vienodo požiūrio principu dėl perkančiųjų organizacijų bendradarbiavimo privačios įmonės padėtis neturi būti daroma privilegijuota, palyginti su jos konkurentais.

C-429/19

Remondis GmbH

prieš

Abfallzweckverband Rhein-Mosel-Eifel

Direktyva 2014/24/ESPrašymas priimti prejudicinį sprendimą – Viešieji pirkimai – Direktyva 2014/24/ES – 12 straipsnio 4 dalis – Taikymo sritis – Viešojo pirkimo sutartys tarp viešojo sektoriaus subjektų – Sąvoka „bendradarbiavimas“ – Nebuvimas2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/18/EB, 12 straipsnio 4 dalies a punktą reikia aiškinti taip, kad nėra perkančiųjų organizacijų bendradarbiavimo, kai perkančioji organizacija, savo teritorijoje atsakinga už viešojo intereso uždavinio vykdymą, šį uždavinį, kurį pagal nacionalinę teisę pavesta atlikti jai vienai ir dėl kurio reikia atlikti kelias operacijas, vykdo ne viena, bet vieną iš operacijų paveda atlikti už atlyginimą kitai nuo jos nepriklausančiai perkančiajai organizacijai, taip pat atsakingai už šio viešojo intereso uždavinio įgyvendinimą savo pačios teritorijoje.

C‑3/19

Asmel Soc. cons. a r.l.

prieš

Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

Direktyva 2004/18/EB Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Viešieji pirkimai – Direktyva 2004/18/EB – Centrinės perkančiosios organizacijos – Mažos savivaldybės – Centrinės perkančiosios organizacijos organizacinių modelių apribojimas iki dviejų – Draudimas pasitelkti privatinės teisės reglamentuojamą centrinę perkančiąją organizaciją, kurioje dalyvauja privatūs subjektai – Centrinių perkančiųjų organizacijų veiklos teritorijos ribojimas

2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo, iš dalies pakeistos 2013 m. gruodžio 13 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1336/2013, 1 straipsnio 10 dalis ir 11 straipsnis būti aiškinami taip, kad pagal juos nedraudžiama nacionalinės teisės nuostata, pagal kurią mažų savivaldybių organizacinė autonomija pasitelkti centrinę perkančiąją organizaciją ribojama taip, kad jos gali pasitelkti tik dviejų, išimtinai viešųjų, modelių centrinę perkančiąją organizaciją, kurioje negalimas privačių asmenų ar įmonių dalyvavimas.

Direktyvos 2004/18, iš dalies pakeistos Reglamentu Nr. 1336/2013, 1 straipsnio 10 dalis ir 11 straipsnis turi būti aiškinami taip, kad pagal juos nedraudžiama nacionalinės teisės nuostata, kurioje numatyta, kad vietos savivaldybių įsteigtos centrinės perkančiosios organizacijos veiklą gali vykdyti tik tų savivaldybių teritorijoje.

C‑219/19

Parsec Fondazione Parco delle Scienze e della Cultura

prieš

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,

Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)

Direktyva 2014/24/ES Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Viešieji darbų, prekių ir paslaugų pirkimai – Direktyva 2014/24/ES – Paslaugų pirkimo sutarties sudarymo procedūra – Architektūros ir inžinerijos paslaugos – 19 straipsnio 1 dalis ir 80 straipsnio 2 dalis – Nacionalinės teisės nuostatos, kuriose dalyvavimo galimybė numatyta tik tam tikrų teisinių formų ekonominės veiklos vykdytojams2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/18/EB, 19 straipsnio 1 dalis ir 80 straipsnio 2 dalis, siejamos su šios direktyvos 14 konstatuojamąja dalimi, turi būti aiškinamos taip, kad pagal jas draudžiamos nacionalinės teisės normos, kuriose pelno nesiekiantiems subjektams nenumatyta galimybės dalyvauti viešojo inžinerijos ir architektūros paslaugų pirkimo sutarties sudarymo procedūroje, nors pagal nacionalinę teisę šie subjektai turi teisę teikti paslaugas, kurios yra atitinkamo viešojo pirkimo dalykas.

C-328/19

Porin kaupunki

dalyvaujant

Porin Linjat Oy,

Lyttylän Liikenne Oy

Direktyva 2004/18/EBPrašymas priimti prejudicinį sprendimą – Viešieji pirkimai – Direktyva 2004/18/EB – 1 straipsnio 2 dalies a punktas – Viešieji pirkimai transporto paslaugų srityje – Savivaldybių bendradarbiavimo sutartis dėl socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo ir teikimo, pagrįsta vadinamuoju „atsakingos savivaldybės“ modeliu, kaip jis suprantamas pagal Suomijos teisę – Atsakomybės už paslaugų organizavimą perdavimas vienai iš atitinkamoje bendradarbiavimo teritorijoje esančių savivaldybių – „In house“ sutartis – Sutarties dėl transporto paslaugų sudarymas be konkurso su bendrove, kurios visos akcijos priklauso atsakingai savivaldybei

2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 1 straipsnio 2 dalies a punktas turi būti aiškinamas taip, kad sutartis, pagal kurią savivaldybės, šios sutarties šalys, vienai iš jų patiki organizuoti paslaugas šių savivaldybių naudai, nepatenka į šios direktyvos taikymo sritį dėl to, kad tai yra įgaliojimų perdavimas, kaip jis suprantamas pagal ESS 4 straipsnio 2 dalį, išaiškintą 2016 m. gruodžio 21 d. Sprendime Remondis (C‑51/15, EU:C:2016:985).

Direktyvos 2004/18 1 straipsnio 2 dalies a punktas turi būti aiškinamas taip, kad dėl bendradarbiavimo sutarties, pagal kurią savivaldybės, šios sutarties šalys, perduoda vienai iš jų atsakomybę organizuoti paslaugas šių savivaldybių naudai, šią savivaldybę galima laikyti perkančiąja organizacija, kai sutartys sudaromos jau perdavus įgaliojimus, ir jai suteikiama teisė paslaugų, apimančių ne vien jos, bet ir kitų savivaldybių, tokios sutarties šalių, poreikius, teikimą be konkurso patikėti in house subjektui, jei, nesant tokio įgaliojimų perdavimo, minėtos savivaldybės turėtų pačios užtikrinti savo poreikius.

C-472/19

Vert Marine SAS

prieš

Premier ministre,

Ministre de l’Économie ir des Finances

Direktyva 2014/23/ESPrašymas priimti prejudicinį sprendimą – Koncesijos sutarčių sudarymo procedūra – Direktyva 2014/23/ES – 38 straipsnio 9 dalis – Korekcinių priemonių, kurios skirtos įrodyti, kad ekonominės veiklos vykdytojas, kuriam taikytas neleidimo dalyvauti procedūroje pagrindas, vėl yra patikimas, sistema – Nacionalinės teisės normos, pagal kurias ekonominės veiklos vykdytojams, kuriems taikytas privalomas neleidimo dalyvauti koncesijos sutarčių sudarymo procedūroje pagrindas, draudžiama joje dalyvauti penkerius metus – Jokios galimybės tokiems ekonominės veiklos vykdytojams pateikti įrodymų apie korekcines priemones, kurių jie ėmėsi, nesuteikimas

2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/23/ES dėl koncesijos sutarčių suteikimo 38 straipsnio 9 dalis turi būti aiškinama taip, kad pagal ją draudžiamos nacionalinės teisės normos, kuriose ekonominės veiklos vykdytojui, galutiniu teismo sprendimu nuteistam už kurią nors šios direktyvos 38 straipsnio 4 dalyje nurodytą nusikalstamą veiką ir kuriam dėl šios priežasties automatiškai draudžiama dalyvauti koncesijos sutarčių sudarymo procedūrose, nesuteikiama galimybė pateikti įrodymų, kad jis ėmėsi korekcinių priemonių, galinčių įrodyti, kad vėl yra patikimas.

 Direktyvos 2014/23 38 straipsnio 9 ir 10 dalys turi būti aiškinamos taip, kad pagal jas nedraudžiama korekcinių priemonių, kurių ėmėsi ekonominės veiklos vykdytojas, tinkamumo patikrinimo pavesti teisminėms institucijoms, su sąlyga, kad šiuo tikslu nustatyta nacionalinė sistema atitinka visus šios direktyvos 38 straipsnio 9 dalyje nustatytus reikalavimus ir kad taikoma procedūra yra suderinama su nustatytais terminais vykdant koncesijos sutarčių sudarymo procedūrą. Be to, Direktyvos 2014/23 38 straipsnio 9 dalis turi būti aiškinama taip, kad pagal ją nedraudžiamos nacionalinės teisės normos, pagal kurias teisminėms institucijoms leidžiama atšaukti automatišką draudimą asmeniui dalyvauti koncesijos sutarčių sudarymo procedūrose, taikytą dėl jo priėmus apkaltinamąjį nuosprendį, panaikinti tokį draudimą arba išbraukti bet kokį teistumo įrašą iš nuosprendžių registro, su sąlyga, kad tokios teisminės procedūros tikrai atitinka šios sistemos taikymo sąlygas ir ja siekiamą tikslą ir konkrečiai leidžia, kai ekonominės veiklos vykdytojas pageidauja dalyvauti koncesijos sutarčių sudarymo procedūroje, laiku atšaukti jam taikomą draudimą, atsižvelgiant vien į tai, kad šio veiklos vykdytojo nurodytos ir kompetentingos teisminės institucijos pagal šioje nuostatoje numatytus reikalavimus įvertintos korekcinės priemonės yra tinkamos, o tai turi patikrinti prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas.

E-8/19

Scanteam AS

and

The Norwegian Government, represented by the Ministry of Foreign Affairs

2020-07-16

Directive 2014/24/EUPublic procurement – Directive 2014/24/EU – Definition of “contracting authority” – Foreign mission of an EFTA State – Applicability of EEA law – Article 126 EEA – Geographic scope of the EEA AgreementDirective 2014/24/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on public procurement is applicable to a procurement procedure undertaken by a foreign mission of an EFTA State in a third country, if the procurement is sufficiently closely linked to the EEA.

E-7/19

Tak – Malbik ehf.

and

the Icelandic Road and Coastal Administration and Þróttur ehf

Directive 2014/24/EUPublic Procurement – Directive 2014/24/EU – Public works contract – Public service contract

In circumstances such as those of the case in the main proceedings, there is no public works contract within the meaning of point (6) of Article 2(1) of Directive 2014/24/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on public procurement and repealing Directive 2004/18/EC. A public contract which has as its object the provision of services other than those referred to in point (6) of Article 2(1) of Directive 2014/24/EU, constitutes a public service contract within the meaning of point (9) of Article 2(1) thereof.

C‑367/19

Tax-Fin-Lex d.o.o.

prieš

Ministrstvo za notranje zadeve,

dalyvaujant

LEXPERA d.o.o.

Direktyva 2014/24/ESPrašymas priimti prejudicinį sprendimą – Viešojo paslaugų pirkimo sutartys – Direktyva 2014/24/ES – 2 straipsnio 1 dalies 5 punktas – „Viešojo pirkimo sutarties“ sąvoka – „Atlygintinės sutarties“ sąvoka – Konkurso dalyvio pateiktas 0 EUR kainos pasiūlymas – Pasiūlymo atmetimas – 69 straipsnis – Neįprastai mažos kainos pasiūlymas2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/18/EB, iš dalies pakeistos 2017 m. gruodžio 18 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2017/2365, 2 straipsnio 1 dalies 5 punktas turi būti aiškinamas kaip nesuteikiantis teisinio pagrindo atmesti konkurso dalyvio per viešojo pirkimo procedūrą pateikto pasiūlymo remiantis tik tuo, kad jame nurodyta kaina yra 0 EUR

C-521/18

Pegaso Srl Servizi Fiduciari,

Sistemi di Sicurezza Srl,

YW

prieš

Poste Tutela SpA

2020-10-28

Direktyva 2014/25/ESPrašymas priimti prejudicinį sprendimą – Vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose vykdomi pirkimai – Direktyva 2014/25/ES – 13 straipsnis – Su pašto paslaugų teikimu susijusi veikla – Perkantieji subjektai – Viešosios įmonės – Priimtinumas2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/25/ES dėl subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/17/EB, 13 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinama taip, kad ji taikoma veiklai, kurią sudaro durininkų, priėmimo ir įėjimų apsaugos paslaugų teikimas pašto paslaugų teikėjų biuruose, jeigu tokia veikla susijusi su pašto sektoriui priskiriama veikla, t. y. ji faktiškai padeda vykdyti šią veiklą, leisdama ją atlikti tinkamai, atsižvelgiant į įprastas veiklos sąlygas.

C-835/19

Autostrada Torino Ivrea Valle D’Aosta – Ativa S p A.

prieš

Presidenza del Consiglio dei Ministri

2020-11-26

Direktyva 2014/23/ESPrašymas priimti prejudicinį sprendimą – Teisingumo Teismo procedūros reglamento 99 straipsnis – Koncesijos sutarčių suteikimas – Direktyva 2014/23/ES – 2 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa – 30 straipsnis – Perkančiosios organizacijos teisė laisvai apibrėžti ir organizuoti procedūrą, per kurią pasirenkamas koncesininkas – Nacionalinės teisės nuostatos, draudžiančios pasinaudoti projektų finansavimu greitkelių koncesijų sutarčių atveju2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/23/ES dėl koncesijos sutarčių suteikimo 2 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa, siejama su šios direktyvos 30 straipsniu ir 5 ir 68 konstatuojamosiomis dalimis, turi būti aiškinama taip, kad pagal ją nedraudžiama nacionalinės teisės nuostata, pagal kurią perkančiosioms organizacijoms draudžiama suteikti greitkelių koncesijas, kurių galiojimas pasibaigė ar baigiasi, naudojantis 2016 m. balandžio 18 d. decreto legislativo n. 50 – Codice dei contratti pubblici (Įstatyminis dekretas Nr. 50 dėl viešųjų sutarčių kodekso) 183 straipsnyje numatyta projektų finansavimo procedūra.

E-13/19

Hraðbraut ehf

and

The Ministry of Education, Science and Culture

Directive 2014/24/EUPublic procurement – Directive 2014/24/EU – Public service contract – Article 37 EEA – Notion of “services” – Upper secondary educationContracts with characteristics such as those described in the request, which do not have as their object the provision of services within the meaning of Directive 2014/24/EU, do not constitute public service contracts within the meaning of point (9) of Article 2(1) of that directive

C-299/19

Techbau SpA

prieš

Azienda Sanitaria Locale AL

Direktyva 2000/35/EBPrašymas priimti prejudicinį sprendimą – Kova su pavėluotu mokėjimu, atliekamu pagal komercinius sandorius – Direktyva 2000/35/EB – Sąvoka „komercinis sandoris“ – Sąvokos „prekių tiekimas“ ir „paslaugų teikimas“ – 1 straipsnis ir 2 straipsnio 1 punkto pirma pastraipa – Viešojo darbų pirkimo sutartis2000 m. birželio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/35/ES dėl kovos su pavėluotu mokėjimu komerciniuose sandoriuose 2 straipsnio 1 punkto pirma pastraipa turi būti aiškinama taip, kad viešojo darbų pirkimo sutartis yra komercinis sandoris, kuris lemia prekių tiekimą ar paslaugų teikimą, kaip tai suprantama pagal šią nuostatą, todėl patenka į šios direktyvos materialinę taikymo sritį.

Ankstesni:

Bylos numeris, pavadinimas ir sprendimo priėmimo data

Europos Sąjungos teisės aktas

Raktiniai žodžiai

Pastabos

Bylos klausimai

Bendrieji aspektai

C-264/03

Komisija prieš Prancūziją

2005-10-20

Direktyva 92/50/EEB

SESV 51, 56 ir 62 straipsniai

Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas – Viešieji pirkimai – Viešojo paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo procedūra – Laisvė teikti paslaugas – Pavedimas atlikti užsakovo atstovo funkcijas – Asmenys, kuriems galima pavesti užsakovo atstovo užduotį – Baigtinis pagal Prancūzijos teisę įsteigtų juridinių asmenų sąrašas

Direktyvų taikymo apimties aiškinimas. Bendrijos teisės taikymas mažos vertės viešųjų pirkimų sutarčių atvejais.

Sąvokų apibrėžimai ir bendrieji principai

C-31/87

Beentjes prieš Nyderlandų valstybę

1988-09-20

Direktyva 92/50/EEB

Direktyva 71/305/EEB

Įstatymų derinimas – Viešųjų darbų sutarčių sudarymo procedūra – Techninis tiekėjų pajėgumas – Vertinimo kriterijai – Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas – Sąlyga susijusi su ilgalaikių bedarbių įdarbinimu – viešumo reikalavimai – sutartys sudarytos su institucija, kuri nepatenka į valstybės institucijos sąvoką, tačiau formaliai yra valstybės dalis

Direktyvos 71/305/EEB taikymas savivaldos komitetui, kuris formaliai nėra priskiriamas valstybės administracijai. Reikalavimų tiekėjams suderinamumas su Direktyvos 71/305/EEB nuostatomis.

C- 29/04

Komisija prieš Austriją

2005-11-10

Direktyva 92/50/EEB

Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas – Viešojo paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo procedūra – Sutartis dėl atliekų šalinimo – Konkurso nepaskelbimas

Vidaus sandorio sąlygos: „analogiška kontrolė“, aiškinimas, kai perkančioji organizacija valdo mažesniąją įmonės kapitalo dalį.

C-340/04

Carbotermo ir Consorzio Alisei

2006-05-11

Direktyva 93/36/EEB

Viešojo prekių pirkimo sutartys – Sutarties sudarymas nepaskelbus konkurso – Sutarties sudarymas su įmone, kurios akcijos priklauso perkančiajai organizacijai

Kriterijų, leidžiančių nustatyti, kad įmonė pagrindinę savo veiklos dalį vykdo institucijos, kuriai ji priklauso atžvilgiu, analizė.

C-220/05

Auroux ir kt.

2007-01-18

Direktyva 93/37/EB

Viešieji pirkimai – Direktyva 93/37/EB – Sutarties sudarymas nepaskelbus skelbimo apie pirkimą –Dviejų perkančiųjų organizacijų sudaryta sutartis dėl plėtros projekto įgyvendinimo – „Viešojo darbų pirkimo sutarčių“ ir „darbo“ sąvokos – Sutarties vertės apskaičiavimo taisyklės

„Viešojo darbų pirkimo sutarties“ ir „darbo“ sąvokų apibrėžimas. Sutarties vertės apskaičiavimo principai.

C-295/05

Asociación Nacional de Empresas Forestales

2007-04-19

Direktyva 92/50/EEB

Direktyva 93/36/EEB

Direktyva 93/37/EEB

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Priimtinumas – Savarankiškos taikymo srities nebuvimas – Informacija, leidžianti Teisingumo Teismui naudingai atsakyti į pateiktus klausimus –– Nacionalinės teisės aktai, leidžiantys valstybės įmonei tiesioginiu viešosios valdžios institucijų užsakymu vykdyti operacijas netaikant bendrosios viešojo pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos – Vidaus valdymo struktūra – Sąlygos – Viešosios valdžios institucijos pareiga atskirą subjektą kontroliuoti analogiškai kaip savo tarnybas – Atskiro subjekto pareiga didžiąją veiklos dalį vykdyti su viena ar daugiau viešosios valdžios institucijų, kurioms jis priklauso

Vidaus sandorio sąlygų analizė tuo atveju, kai valstybės įmonė yra įvairių viešosios valdžios institucijų instrumentinė priemonė bei techninė tarnyba.

C-382/05

Komisija prieš Italiją

2007-07-18

Direktyva 92/50/EEB

Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas – Viešojo paslaugų pirkimo sutartys – Sutartys dėl komunalinių atliekų apdorojimo – Kvalifikavimas – Viešojo pirkimo sutartis – Paslaugų koncesija – Paskelbimo priemonės

Viešojo paslaugų pirkimo sutarties ir paslaugų koncesijos atskyrimas.

C-337/06

Bayerischer Rundfunk ir kt.

2007-12-13

Direktyva 92/50/EEB

Direktyva 2004/18 EB

Viešieji paslaugų pirkimai – Visuomeniniai transliuotojai – Perkančiosios organizacijos – Viešosios teisės reglamentuojamos įstaigos – Sąlyga, reikalaujanti, kad įstaigos veikla „būtų daugiausia finansuojama valstybės

„Finansavimo iš valstybės lėšų“ sąvokos apibrėžimas, „viešojo finansavimo“ sąvokos apibrėžimas.

C-393/06

Ing. Aigner

2008-04-10

Direktyva 2004/17/EB Direktyva 2004/18/EB

Viešieji pirkimai – Perkantysis subjektas, vykdantis veiklą, kuri iš dalies patenka į Direktyvos 2004/17/EB taikymo sritį ir iš dalies į Direktyvos 2004/18/EB taikymo sritį – Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga – Perkančioji organizacija

Direktyvų 2014/17/EB ir 2014/18/EB taikymo ribos. „Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga“ sąvokos aiškinimas.

C-454/06

pressetext Nachrichtenagentur

2008-06-19

Direktyva 92/50/EEB

„Viešieji pirkimai – Viešojo paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarka – Sąvoka „sutarties sudarymas“

Sąvokos „sutarties sudarymas“ aiškinimas, terminuotos ir neterminuotos sutarties sąvokos.

C-300/07

Hans & Christophorus Oymanns

2009-06-11

Direktyva 2004/18/EB

Viešojo prekių ir paslaugų pirkimo sutartys – Viešosios sveikatos draudimo įstaigos – Viešosios teisės reglamentuojamos įstaigos – Perkančiosios organizacijos – Kvietimas pateikti pasiūlymą – Individualiai prie pacientų poreikių pritaikytos ortopedinės avalynės gamyba ir tiekimas – Išsamus pacientų konsultavimas

„Perkančiosios organizacijos“ sąvokos aiškinimas. „Preliminariosios sutarties“ bei „Viešųjų paslaugų koncesijos“ sąvokų atskyrimas.

C-206/08

Eurawasser

2009-09-10

Direktyva 2004/17/EB

Vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose vykdomų pirkimų tvarka – Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų valymo viešoji paslauga – Paslaugų koncesija – Sąvoka – Su nagrinėjamos paslaugos teikimu susijusios rizikos perkėlimas kontrahentui

Viešojo paslaugų pirkimo atskyrimo nuo paslaugų koncesijos kriterijų aiškinimas.

C-536/07

Komisija prieš Vokietiją

2009-10-29

Direktyva 93/37/EEB

Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas – Viešojo darbų pirkimo sutartys – Viešojo subjekto ir privačios bendrovės sutartis dėl parodų salių, kurias minėta bendrovė pastatys, nuomos viešajam subjektui – Nuomos mokesčio kiekvieną mėnesį mokėjimas privačiai bendrovei 30 metų

„Viešojo darbų pirkimo sutarties“ sąvokos aiškinimas atsižvelgiant į pagrindinį sutarties dalyką.

C-451/08

Helmut Müller

2010-03-25

Direktyva 2004/18/EB

Viešojo darbų pirkimo sutarčių sudarymo tvarka – Viešojo darbų pirkimo sutartys – Sąvoka – Viešosios valdžios institucijos parduodamas žemės sklypas, kur įgijėjas planuoja vėliau atlikti darbus – Darbai, kuriais siekiama vietos valdžios nustatytų miesto plėtros tikslų

 „Viešojo pirkimo darbų sutarties“ sąvokos išaiškinimas bei tokios sutarties požymių apibūdinimas

C-215/09

Mehiläinen ir Terveystalo Healthcare

2010-12-22

Direktyva 2004/18/EB

Viešojo paslaugų pirkimo sutartys – Mišri sutartis – Perkančiosios organizacijos ir nuo jos nepriklausančios privačios bendrovės sudaryta sutartis – Bendrosios sveikatos paslaugų teikimo įmonės įsteigimas dalyvaujant lygiomis dalimis – Parnerių įsipareigojimas ketverių metų pereinamuoju laikotarpiu pirkti iš bendrosios įmonės sveikatos paslaugas, kurias jie turi teikti savo darbuotojams

Sąlygų, leidžiančių atskirti sutarties dalį mišrios sutarties atveju, analizė

C-274/09

Privater Rettungsdienst und Krankentransport Stadler

2011-03-10

Direktyva 2004/18/EB

Viešieji pirkimai – Viešųjų paslaugų koncesija – Gelbėjimo paslaugos – „Viešojo paslaugų pirkimo“ ir „viešosios paslaugų koncesijos“ atskyrimas

Paslaugų koncesijos ir paslaugų pirkimo sutarties atribojimo kriterijų analizė.

C-306/08

Komisija prieš Ispaniją

2011-05-26

Direktyva 93/37/EEB Direktyva 2004/18/EB

Direktyva 92/50/EEB

Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas – Viešojo darbų pirkimo sutarčių sudarymo tvarka – Valensijos autonominės srities urbanistikos teisės aktai

„Viešojo darbų pirkimo sutarties“ ir „darbų koncesijos“ sąvokų atskyrimą lemiančios sąvokos.

Sujungtos bylos C-197/11 ir C-203/11

Libert ir kt.

2013-05-08

Direktyva 2004/18/EB

Direktyva 2004/38/EB

Direktyva 2006/123/EB

Pagrindinės laisvės – Apribojimas – Pateisinimas – Valstybės pagalba – Sąvoka „viešojo darbų pirkimo sutartis“ – Žemės sklypai ir pastatai tam tikrose savivaldybėse – Regioniniai teisės aktai, pagal kuriuos perleidžiant nekilnojamąjį turtą taikoma galimo pirkėjo ar nuomininko „pakankamo ryšio“ su tiksline savivaldybe sąlyga – Socialinis įpareigojimas darbų užsakovams ir žemės sklypų savininkams – Mokesčių paskatos ir subsidijavimo mechanizmai

SESV 21, 45 ir 49 straipsniuose bei Direktyvos 2004/38 22 ir 24 straipsniuose numatytų  pagrindinių laisvių ribojimas. Valstybės pagalbos sąlygos. Priskyrimo viešojo pirkimo darbų sutartims kriterijai.

C-386/11

Piepenbrock

2013-06-13

Direktyva 2004/18/EB

Sąvoka „viešojo pirkimo sutartis“ – 1 straipsnio 2 dalies a punktas – Dviejų vietos valdžios institucijų sudaryta sutartis – Vieno subjekto kitam subjektui už piniginę kompensaciją perduoti tam tikrų patalpų valymo darbai

Sąvokos „viešojo paslaugų pirkimo sutartis“ aiškinimas.

C-526/11

IVD

2013-09-12

Direktyva 2004/18/EB

1 straipsnio 9 dalies antros pastraipos c punktas – Sąvoka „įstaiga, kurios veiklą reglamentuoja viešoji teisė“ – Sąlyga, susijusi arba su veiklos finansavimu, arba su valdymo kontrole, arba su veiklos kontrole, kuriuos atlieka valstybė, regionų ar vietos valdžios institucijos ar kitos įstaigos, kurių veiklą reglamentuoja viešoji teisė – Gydytojų profesinė asociacija – Įstatyme numatytas finansavimas iš šios asociacijos narių mokamų įmokų – Įmokų dydis, nustatomas šios asociacijos visuotinio susirinkimo – Šios asociacijos savarankiškumas nustatant jai įstatymu nustatytų uždavinių įgyvendinimo apimtį ir būdą

Sąvokos „įstaiga, kurios veiklą reglamentuoja viešoji teisė“ aiškinimas.

C-15/13

Datenlotsen Informationssysteme

2014-05-08

Direktyva 2004/18/EB

Viešieji prekių pirkimai – Sutarties sudarymas neinicijavus konkurso procedūros – Vadinamasis „in house“ sandoris – Asmuo, su kuriuo sudaryta sutartis, teisiniu požiūriu atskiras nuo perkančiosios organizacijos – „Analogiškos kontrolės“ sąlyga – Perkančioji organizacija ir asmuo, su kuriuo sudaryta sutartis, tarpusavyje nesusiję kontrolės santykiais – Trečioji viešosios valdžios institucija, vykdanti dalinę perkančiosios organizacijos kontrolę ir asmens, su kuriuo sudaryta sutartis, kontrolę, kuri gali būti laikoma „analogiška“ – „Horizontalus „in house“ sandoris

„Analogiškos kontrolės“ sąvokos aiškinimas, horizontalaus vidaus sandorio sąlygų analizė.

C-552/13

Grupo Hospitalario Quirón

2015-10-22
Direktyva 2004/18/EBViešųjų sveikatos priežiūros paslaugų teikimas - Viešųjų ligoninių kompetencijai priklausančių sveikatos priežiūros paslaugų teikimas privačiose įstaigose - Reikalavimas, pagal kurį paslaugos turi būti teikiamos konkrečioje savivaldybėje.

Nediskriminavimo principo turinio išaiškinimas.

Reikalavimo, kuris skelbimuose apie viešąjį sveikatos priežiūros paslaugų pirkimą yra pateikiamas kaip techninė specifikacija, pagal kurią konkurso dalyką sudarančias sveikatos priežiūros paslaugas turi teikti privačios ligoninės, esančios tik konkrečioje savivaldybėje draudimas.

C-425/14

Impresa Edilux ir SICEF

2015-10-22

Direktyva 2004/18/EBPašalinimo iš viešųjų pirkimų procedūros pagrindai - Sutartis, kurios vertė nesiekia šios direktyvos taikymo ribos - Pagrindinės ESV sutarties normos - Deklaracija dėl sutikimo su teisėtumo protokolu, susijusiu su kova su nusikalstamumu - Pašalinimas dėl tokios deklaracijos nepateikimo - Leistinumas - Proporcingumas.

Vienodo vertinimo ir nediskriminavimo principų išaiškinimas.

Nedraudimas nacionalinės teisės nuostatos, pagal kurią perkančioji organizacija gali numatyti, kad kandidatas ar dalyvis automatiškai pašalinamas iš konkurso dėl viešųjų pirkimų sutarties dėl to, kad jis kartu su savo pasiūlymu nepateikė raštiško sutikimo su įsipareigojimais ir pasižadėjimais, numatytais teisėtumo protokole, kurio tikslas kovoti su organizuoto nusikalstamumo įsiskverbimu i viešųjų pirkimų sektorių. 

C-260/14 ir 261/14

Județul Neamț ir Județul Bacău

2016-05-26

Direktyva 2004/18/EB

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Europos Sąjungos finansinių interesų apsauga – Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 – Europos regioninės plėtros fondas (ERPF) – Reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 – Lėšų gavėjo, veikiančio kaip perkančioji organizacija, sudaroma sutartis siekiant atlikti subsidijuojamą veiklą – Sąvoka „pažeidimas“ – Su „Sąjungos teisės pažeidimu“ susijęs kriterijus – Sutarčių sudarymo tvarka, prieštaraujanti nacionalinės teisės aktams – Valstybių narių taikomų finansinių korekcijų pobūdis – Administracinės priemonės arba sankcijos

Sąvokos "pažeidimas" aiškinimas. Teisinio saugumo ir teisėtų lūkesčių apsaugos principai aiškintini taip, kad pagal juos valstybei narei nedraudžiama taikyti finansinių korekcijų, numatytų nacionalinės teisės aktuose, įsigaliojusiuose po to, kai buvo padarytas tariamas viešųjų pirkimų teisės normų pažeidimas.

C-410/14

Falk Pharma

2016-06-02

Direktyva 2004/18/EB

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Viešieji pirkimai – Direktyva 2004/18/EB – 1 straipsnio 2 dalies a punktas – „Viešojo pirkimo sutarties“ sąvoka – Prekių įsigijimo sistema, kai bet kuriam ūkio subjektui, atitinkančiam iš anksto nustatytas sąlygas, leidžiama tapti tiekėju – Kompensuojamųjų vaistų tiekimas pagal bendrąją socialinės apsaugos sistemą – Ligonių kasos ir vaistų, kuriuose yra tam tikros veikliosios medžiagos, visų tiekėjų, kurie sutinka taikyti iš anksto nustatyto dydžio nuolaidą nuo pardavimo kainos, sudarytos sutartys – Teisės aktai, iš principo numatantys kompensuojamųjų vaistų, kuriais prekiauja tokios sutarties nesudaręs ūkio subjektas, pakeitimą tokios pačios rūšies vaistais, kuriais prekiauja tokią sutartį sudaręs ūkio subjektas

Sąvokos "Viešojo pirkimo sutartis" išaiškinimas. Sutarčių sistemos kvalifikavimas kaip viešojo pirkimo sutartis. 

C-203/14

Consorci Sanitari del Maresme

2015-10-06

Direktyva 2004/18/ES
Direktyva 89/665/EEB 

Direktyva 89/665/EEB – 2 straipsnis – Už peržiūros procedūras atsakingos institucijos – Direktyva 2004/18/EB – 1 straipsnio 8 dalis ir 52 straipsnis – Viešojo pirkimo sutarčių sudarymo tvarka – „Viešojo subjekto“ sąvoka

Sąvokos „ūkio subjektas“ išaiškinimas nurodant, kad sąvoka apima viešojo administravimo subjektus, kurie dėl to gali dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, jeigu ir tiek, kiek jiems leidžiama teikti paslaugas rinkoje už atlygį.

Direktyva 2004/18 aiškintina taip, kad ja draudžiama nacionalinės teisės norma, pagal kurią nacionalinės viešosios valdžios institucijos, kurios turi teisę siūlyti atitinkamame viešojo pirkimo skelbime nurodytus darbus, prekes ar paslaugas, negali būti įtrauktos į šiuos sąrašus ar sertifikuojamos, tačiau teisė dalyvauti atitinkamame viešajame pirkime suteikiama tik tiems ūko subjektams, kurie įtraukti į minėtus sąrašus ar yra sertifikuoti.

C-406/14

Wrocław - Miasto na prawach powiatu

2016-07-14

Direktyva 2004/18/EB

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Direktyva 2004/18/EB – Viešojo darbų pirkimo sutartys – Konkurso dalyvių pareigos įvykdyti tam tikrą procentinę sutarties dalį nepasitelkiant subrangovų teisėtumas – Reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 – Bendrosios nuostatos dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo – Valstybių narių pareiga dėl nustatytų pažeidimų atlikti finansinę korekciją – „Pažeidimo“ sąvoka  – Būtinybė atlikti finansinę korekciją, jeigu pažeidžiama Sąjungos teisė, reglamentuojanti viešojo pirkimo sutarčių sudarymą

Draudimas perkančiajai organizacijai viešojo darbų pirkimo dokumentų sąlygoje reikalauti, kad būsimas šio konkurso laimėtojas naudodamasis savo ištekliais atliktų tam tikrą procentinę to pirkimo objektą sudarančių darbų dalį.

C-542/14

SIA „Ausma grupa“ prieš Konkurences padome ir Konkurences padome prieš SIA „Pārtikas kompānija“

2016-07-21

Direktyva 2004/18/EB


Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Konkurencija – SESV 101 straipsnio 1 dalis – Išimtinai vidaus situacija – Analogiškų nacionalinės teisės aktų taikymas – Teisingumo Teismo jurisdikcija – Suderinti veiksmai – Įmonės atsakomybė, kurią nulėmė paslaugų teikėjo veiksmai – Sąlygos

Išaiškinimas, kad įmonė iš principo gali būti laikoma atsakinga už suderintus veiksmus, kuriuos lėmė jai paslaugas teikiančio savarankiško paslaugų teikėjo elgesys, jeigu įvykdyta viena iš toliau nurodytų sąlygų: paslaugų teikėjas iš tikrųjų veikia vadovaujamas ir kontroliuojamas nagrinėjamos įmonės arba ši įmonė žinojo apie savo konkurentų ir paslaugų teikėjo siekiamus antikonkurencinius veiksmus ir pati ketino aktyviai prie jų prisidėti, arba minėta įmonė pagrįstai galėjo numatyti apie savo konkurentų ir paslaugų teikėjo antikonkurencinį elgesį ir buvo pasirengusi prisiimti iš to kylančią riziką.

C-549/1

Finn Frogne A/S prieš Rigspolitiet ved Center for Beredskabskommunikation

Direktyva 2004/18/EBPrašymas priimti prejudicinį sprendimą – Viešieji pirkimai – Direktyva 2004/18/EB – 2 straipsnis – Vienodo požiūrio principas – Skaidrumo pareiga – Su sudėtingos ryšių sistemos diegimu susijusi sutartis – Vykdymo sunkumai – Šalių nesutarimas dėl atsakomybės – Taikos sutartis – Sutarties apimties sumažinimas – Įrangos nuomos pakeitimas į pardavimą – Esminis sutarties pakeitimas – Pateisinimas objektyvia galimybe taikiai susitarti

Draudimas atlikti esminį viešojo pirkimo sutarties pakeitimą po viešojo pirkimo sutarties skyrimo nerengiant naujos pirkimo procedūros, net jeigu šis pakeitimas objektyviai yra taikaus susitarimo būdas, apimantis abipusį abiejų šalių teisių atsisakymą siekiant užbaigti ginčą, kurio baigtis yra neaiški ir kuris kilo dėl vykdant šią sutartį susidariusių sunkumų. Kitaip būtų tik tuo atveju, jeigu atitinkamo viešojo pirkimo dokumentuose būtų numatyta galimybė pritaikyti tam tikras, net ir svarbias, pirkimo sąlygas po viešojo pirkimo sutarties skyrimo ir juose būtų numatyta šios galimybės taikymo tvarka.

C-225/15

Tribunale di Reggio Calabria prieš Domenico Politanò

2016-09-08

Direktyva 2004/18/EB

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – SESV 49 straipsnis – Įsisteigimo laisvė – Azartiniai lošimai – Apribojimai – Privalomieji bendrojo intereso pagrindai – Proporcingumas – Viešieji pirkimai – Dalyvavimo konkurse sąlygos ir ekonominės ir finansinės padėties vertinimas – Konkurso dalyvio pašalinimas dėl to, kad nepateikė dviejų skirtingų kredito įstaigų pažymų, patvirtinančių jo ekonominę ir finansinę padėtį – Direktyva 2004/18/EB – 47 straipsnis – Taikymas

Nedraudžiama nacionalinės teisės nuostata, kaip antai nagrinėjama pagrindinėje byloje, kuria ūkio subjektai, norintys dalyvauti konkurse dėl koncesijų azartinių lošimų ir lažybų srityje suteikimo, įpareigojami įrodyti savo ekonominę ir finansinę padėtį bent dviejų kredito įstaigų pažymomis, tačiau neleidžiama, kad ši padėtis galėtų būti įrodyta ir kitaip, nes tokia nuostata gali atitikti Teisingumo Teismo praktikoje įtvirtintus proporcingumo reikalavimus, o tai turi patikrinti prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas.

C-171/15

Connexxion Taxi Services

2016-12-14

Direktyva 2004/18/EB

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Viešasis paslaugų pirkimas – Direktyva 2004/18/EB – 45 straipsnio 2 dalis – Asmeninė kandidato arba dalyvio padėtis – Neprivalomi pašalinimo pagrindai – Sunkus profesinis nusižengimas – Nacionalinės teisės aktas, kuriame numatytas kiekvieno atvejo patikrinimas, taikant proporcingumo principą – Perkančiųjų organizacijų sprendimai – Direktyva 89/665/EEB – Teisminė kontrolė

Nedraudžiama, kad nacionalinės teisės akte, kaip antai nagrinėjamame pagrindinėje byloje, perkančioji organizacija būtų įpareigojama patikrinti, taikant proporcingumo principą, ar tikrai iš viešojo pirkimo turi būti pašalintas sunkų profesinį nusižengimą padaręs kandidatas. Draudimas, kad perkančioji organizacija nuspręstų viešojo pirkimo sutartį sudaryti su sunkų profesinį nusižengimą padariusiu dalyviu, motyvuodama tuo, kad šio dalyvio pašalinimas iš pirkimo procedūros prieštarautų proporcingumo principui, nors pagal šio pirkimo sąlygas sunkų profesinį nusižengimą padaręs asmuo bet kuriuo atveju turi būti pašalintas iš pirkimo, neatsižvelgiant į tai, ar ši sankcija proporcinga, ar ne.

C-46/15

Ambisig
2016-07-07
Direktyva 2004/18/EBPrašymas priimti prejudicinį sprendimą – Viešieji pirkimai – Direktyva 2004/18/EB – 48 straipsnio 2 dalies a punkto ii papunkčio antra įtrauka – Ūkio subjektų techniniai pajėgumai – Tiesioginis veikimas – Įrodinėjimo priemonės – Hierarchinis santykis tarp privataus pirkėjo pažymos ir konkurso dalyvio vienašalės deklaracijos – Proporcingumo principas – Draudimas iš esmės keisti numatytas įrodinėjimo priemones

Nedraudžiama taikyti perkančiosios organizacijos nustatytų taisyklių, kaip antai nagrinėjamų pagrindinėje byloje, kurios ūkio subjektui neleidžia jo techninio pajėgumo įrodyti vienašale deklaracija, nebent pateiktų įrodymą, kad negalėjo gauti privataus pirkėjo pažymos arba tai padaryti buvo labai sudėtinga.

C-298/15

Borta

2017-04-05

Direktyva 2004/17/EBPrašymas priimti prejudicinį sprendimą – Viešieji pirkimai – Direktyva 2004/17/EB – Sutartis, kurios vertė nesiekia šioje direktyvoje numatytos ribos – SESV 49 ir 56 straipsniai – Subrangovų pasitelkimo ribojimas – Bendro pasiūlymo pateikimas – Dalyvių profesinis pajėgumas – Konkurso sąlygų keitimas

Draudžiama tokia nacionalinės teisės nuostata, kokia yra Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 24 straipsnio 5 dalis, kurioje numatyta, kad jeigu darbų pirkimo sutarčiai vykdyti pasitelkiama subrangovų, pagrindinius darbus, kuriuos nustato perkančioji organizacija, privalo atlikti pats tiekėjas, kai byla kelia tarptautinį susidomėjimą. 

C-387/14

Esaprojekt

2017-05-04

Direktyva 2004/18/EB

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Viešieji pirkimai – Direktyva 2004/18/EB – Vienodo požiūrio, nediskriminavimo ir skaidrumo principai – Techniniai ir (arba) profesiniai ūkio subjektų pajėgumai – 48 straipsnio 3 dalis – Galimybė remtis kitų subjektų pajėgumais – 51 straipsnis – Galimybė papildyti pasiūlymą – 45 straipsnio 2 dalies g punktas – Pašalinimas iš viešojo pirkimo dėl sunkaus nusižengimo

Draudžiama, jog pasibaigus paraiškų dalyvauti konkurse pateikimo terminui ūkio subjektas perkančiajai organizacijai pateiktų – tam, kad įrodytų, jog tenkina dalyvavimo viešojo pirkimo procedūroje reikalavimus, – jo pradiniame pasiūlyme nenurodytus dokumentus, kaip antai trečiojo subjekto įvykdytą sutartį ir šio įsipareigojimą suteikti šiam subjektui atitinkamai sutarčiai įvykdyti būtinus pajėgumus ir išteklius.

Neleidžiama remtis kito subjekto pajėgumais, kaip tai suprantama pagal Direktyvos 48 straipsnio 3 dalį, t. y. sudėti žinias ir patirtį dviejų subjektų, pavieniui neturinčių perkančiosios organizacijos reikalaujamų tam tikrai sutarčiai įvykdyti žinių ir patirties, tuo atveju, kai perkančioji organizacija pripažįsta atitinkamą sutartį nedaloma ir dėl to vykdytina vieno subjekto, ir kad toks negalėjimas remtis kelių ūkio subjektų patirtimi yra susijęs su atitinkamos pirkimo sutarties, kurią turi vykdyti vienas subjektas, dalyku ir jam proporcingas.

C-567/15

LitSpecMet (Lietuva)

2017-10-05

Direktyva 2004/18/EBPrašymas priimti prejudicinį sprendimą – Viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutartys – Direktyva 2004/18/EB – 1 straipsnio 9 dalis – Sąvoka „perkančioji organizacija“– Bendrovė, kurios kapitalas priklauso perkančiajai organizacijai – Grupės vidaus sandoriaiBendrovė, kuri, pirma, visa priklauso perkančiajai organizacijai, vykdančiai viešojo intereso poreikiams tenkinti skirtą veiklą, ir, antra, sudaro tiek sandorius su šia perkančiąja organizacija, tiek sandorius konkurencinėje rinkoje, turi būti kvalifikuojama kaip „įstaiga, kurios veiklą reglamentuoja viešoji teisė“, kaip tai suprantama pagal Direktyvos 2004/18/EB 1 str. 9 d. 2 pastraipoje nurodytą nuostatą, jeigu šios bendrovės veikla yra būtina tam, kad minėta perkančioji organizacija galėtų vykdyti savo veiklą, ir jeigu, tenkindama viešojo intereso poreikius, ši bendrovė vadovaujasi ne ekonominiais, o kitais kriterijais, o tai patikrinti turi prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas. Neturi reikšmės aplinkybė, jog ateityje vidaus sandorių vertė gali sudaryti mažiau nei 90 proc. visos bendrovės veiklos finansinės apyvartos arba nepagrindinę jos dalį.

C-144/17

Lloyd's of London

2018-02-08

Direktyva 2004/18/EB

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Viešieji pirkimai – SESV 49 ir 56 straipsniai – Direktyva 2004/18/EB – Pašalinimo iš konkurso pagrindai – Draudimo paslaugos – Kelių Lloyd’s of London sindikatų dalyvavimas tame pačiame konkurse – Lloyd’s of London generalinio atstovo atitinkamai valstybei pasirašyti pasiūlymai – Skaidrumo, vienodo požiūrio ir nediskriminavimo principai – Proporcingumas

Skaidrumo, vienodo požiūrio ir nediskriminavimo principai, kylantys iš SESV 49 ir 56 straipsnių ir nurodyti 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 2 straipsnyje, turi būti aiškinami taip, kad pagal juos nedraudžiamos valstybės narės teisės normos, kaip antai nagrinėjamos pagrindinėje byloje, pagal kurias neleidžiama pašalinti dviejų toje pačioje viešojo pirkimo procedūroje dalyvaujančių Lloyd’s priklausančių sindikatų, motyvuojant vien tuo, kad jų pasiūlymus pasirašė šioje valstybėje narėje Lloyd’s atstovauti paskirtas generalinis atstovas, tačiau leidžiama juos pašalinti, jeigu, remiantis neginčijamais įrodymais, paaiškėja, kad jų pasiūlymai parengti ne savarankiškai.

Sujungtos bylos C-523/16 ir C-536/16

MA.T.I. SUD SpA ir Duemme SGR SpA

2018-02-28

Direktyva 2004/18/EBViešieji pirkimai - Pasiūlymų ištaisymas - Nacionalinės teisės aktas, kuriame dalyvių galimybė ištaisyti teiktinus dokumentus siejama su baudos mokėjimu - Viešojo pirkimo sutarčių sudarymo principai - Vienodo požiūrio principas - Proporcingumo principas

Vienodo požiūrio ir skaidrumo principai, taip pat proporcingumo principas, turi būti aiškinamas taip, kad pagal juos iš esmės nedraudžiamos nacionalinės teisės normos, numatančios pateiktinų dokumentų trūkumų šalinimo mechanizmą, kurį taikydama perkančioji organizacija per viešojo pirkimo sutarties sudarymo procedūrą gali pasiūlyti bet kuriam dalyviui, kurio pasiūlyme yra esminių trūkumų, kaip jie suprantami pagal tas normas, jį ištaisyti ir sumokėti už tai baudą, jeigu tos baudos dydis atitinka proporcingumo principą, o tai turi nustatyti prašymus priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas.

Vis dėlto šios nuostatos ir principai turi būti aiškinami taip, kad pagal juos draudžiamos nacionalinės teisės normos, numatančios pateiktinų dokumentų trūkumų šalinimo mechanizmą, kurį taikydama perkančioji organizacija gali reikalauti dalyvio sumokėti baudą už tai, kad jis galėtų pateikti trūkstamą dokumentą, dėl kurio nepateikimo, kaip aiškiai numatyta pirkimo dokumentuose, jis turėtų būti šalinamas iš konkurso, arba, kad galėtų ištaisyti savo pasiūlymo trūkumus, kuriuos ištaisius ar padarius pakeitimus, tas pasiūlymas prilygtų naujo pasiūlymo pateikimui.

C-9/17

2018-03-01

Maria Tirkkonen

Direktyva 2004/18/EBViešieji pirkimai - Ūkio konsultavimo paslaugų viešojo pirkimo procedūra - Viešojo paslaugų pirkimo sutarties buvimas arba nebuvimas - Paslaugų įsigijimo sistema, kurioje gali dalyvauti visi ūkio subjektai, atitinkantys iš anksto nustatytus reikalavimus - Sistema, kurioje vėliau kiti ūkio subjektai nebegali dalyvauti

Ūkių konsultavimo sistema, kaip antai nagrinėjama pagrindinėje byloje, pagal kurią viešoji įstaiga atrenka visus ūkio subjektus, atitikusius kvietime dalyvauti konkurse nustatytus tinkamumo reikalavimus ir išlaikiusius minėtame kvietime dalyvauti konkurse nurodytą egzaminą, nėra viešojo pirkimo sutartis pagal šią direktyvą, net jeigu per nustatytą šios sistemos galiojimo laikotarpį negali būti priimami nauji ūkio subjektai.

C-65/17

2018-04-19

Oftalma Hospital


Direktyva 2004/18/EB

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Viešasis paslaugų pirkimas – Socialinės ir sveikatos paslaugos – Sutarčių sudarymas ne pagal viešųjų pirkimų taisykles – Būtinumas laikytis skaidrumo ir vienodo požiūrio principų – „Aiškaus tarptautinio susidomėjimo“ sąvoka – Direktyva 92/50/EEB – 27 straipsnis

Perkančioji organizacija, sudarydama 1992 m. birželio 18 d. Tarybos direktyvos 92/50/EEB dėl viešojo paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo, iš dalies pakeistos 1997 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/52/EB, 9 straipsnyje nurodytą viešojo paslaugų pirkimo sutartį, kuriai dėl to iš esmės taikomi tik šios direktyvos 14 ir 16 straipsniai, vis dėlto privalo laikytis ir SESV pagrindinių taisyklių bei bendrųjų principų, visų pirma vienodo požiūrio ir nediskriminavimo dėl pilietybės principų bei iš jų kylančios skaidrumo pareigos, jeigu sprendimo dėl jos sudarymo dieną tokia sutartis kelia aiškų tarptautinį susidomėjimą, o tai turi patikrinti prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

C-531/16

2018-05-17

Specializuotas transportas (Lietuva)

Direktyva 2004/18/EBViešieji pirkimai - Tiekėjų ekonominiai ryšiai - Tarpusavyje susiję tiekėjai - Tiekėjų nesąžiningas konkuravimas - Perkančiųjų organizacijų pareiga tikrinti tiekėjų ekonominius ryšius - Skaidrumo ir lygiateisiškumo principai

Direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 2 straipsnį reikia aiškinti taip, kad nesant aiškios teisės normos arba specialios sąlygos viešojo pirkimo skelbime ar konkurso sąlygose, atskirus pasiūlymus per tą pačią procedūrą pateikę tarpusavyje susiję konkurso dalyviai neprivalo perkančiajai organizacijai savo iniciatyva pranešti apie savo ryšius.

Jei perkančioji organizacija turi informacijos, dėl kurios kyla abejonių dėl tam tikrų dalyvių pateiktų pasiūlymų savarankiškumo ir nepriklausomumo, ji turi patikrinti, prireikus pareikalaudama iš šių dalyvių papildomos informacijos, ar jų pasiūlymai tikrai savarankiški ir nepriklausomi. Jei paaiškėtų, kad pasiūlymai nėra savarankiški ir nepriklausomi, pagal Direktyvos 2004/18 2 straipsnį draudžiama sudaryti sutartį su dalyviais, pateikusiais tokį pasiūlymą.

C-300/17

2018-08-07

Hochtief

Direktyva 89/665/EEBViešieji pirkimai - Peržiūros procedūra - Kandidato pašalinimas iš pirkimo procedūros - Interesų konfliktas - Pašalinimas iš konkurso dėl interesų konflikto prieš tai nesuteikus galimybės įrodyti, kad konkrečiomis aplinkybėmis kandidato įgyta patirtis neiškraipys konkurencijos - Nacionalinė nuostata, pagal kurią ieškinys dėl žalos atlyginimo galimas, tik jei yra priimtas galutinis teismo sprendimas, kuriuo konstatuojamas viešųjų pirkimų teisės pažeidimas - Veiksmingumo principas

1. 1989 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyvos 89/665/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su peržiūros procedūrų taikymu sudarant viešojo prekių pirkimo ir viešojo darbų pirkimo sutartis, derinimo, iš dalies pakeistos 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/23/ES dėl koncesijos sutarčių suteikimo, 2 straipsnio 6 dalis turi būti aiškinama taip, kad pagal ją nedraudžiama nacionalinė procedūrinė norma, kaip antai nagrinėjama pagrindinėje byloje, pagal kurią tam, kad būtų galima pareikšti civilinį ieškinį, grindžiamą viešuosius pirkimus ir viešojo pirkimo sutarčių sudarymą reglamentuojančių normų pažeidimą, būtina, kad Arbitražo komisija arba teismas, nagrinėjantis skundą dėl šios komisijos sprendimo, visų pirmą priimtų sprendimą, kuriuo galutinai konstatuojamas šis pažeidimas.

2. Sąjungos teisė - konkrečiai - Direktyvos 89/665, iš dalies pakeistos Direktyva 2014/23, 1 straipsnio 1 ir 3 dalys, siejamos su Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsniu, turi būti aiškinamas taip, kad, kiek tai susiję su ieškiniu dėl žalos atlyginimo, ji nedraudžia nacionalinės procedūrinės normos, kaip antai nagrinėjamos pagrindinėje byloje, pagal kurią sprendimas, priimtas Arbitražo komisijos, įgaliotos kaip pirmajai instancijai patikrinti vykstant viešojo pirkimo sutarčių sudarymo procedūroms perkančiųjų organizacijų priimtus sprendimus, teismai gali peržiūrėti nagrinėdami tik tuos pagrindus, kurie buvo nurodyti šiai komisijai.

C-124/17

2018-10-24

Vossloh Laeis GmbH

Direktyva 2014/25/ESViešieji pirkimai - Viešojo pirkimo sutarčių sudarymas - Procedūra - Pašalinimo pagrindai - Ilgiausias pašalinimo laikotarpis - Ekonominės veiklos vykdytojo pareiga bendradarbiauti siekiant įrodyti savo patikimumą

1.      2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/25/ES dėl subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/17/EB, 80 straipsnis, siejamas su 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/18/EB, 57 straipsnio 4, 6 ir 7 dalimis, turi būti aiškinamas taip, kad pagal jį nedraudžiama nacionalinės teisės nuostata, pagal kurią savo patikimumą siekiančio įrodyti ekonominės veiklos vykdytojo reikalaujama, nepaisant to, kad yra tinkamas pagrindas jį pašalinti, išsamiai paaiškinti su baudžiamąja veika ar nusižengimu susijusias faktines ir kitas aplinkybes, aktyviai bendradarbiaujant ne tik su tyrimą vykdančia institucija, bet ir su perkančiąja organizacija jai vykdant savo funkcijas, tam, kad pateiktų savo patikimumo susigrąžinimo įrodymą, jeigu šis bendradarbiavimas apsiriboja vien šiam patikrinimui reikalingomis priemonėmis.

2.      Direktyvos 2014/24 57 straipsnio 7 dalis turi būti aiškinama taip, kad kai ūkinės veiklos vykdytojas įvykdė veiksmus, dėl kurių jam taikomas šios direktyvos 57 straipsnio 4 dalie d punkte nurodytas pašalinimo pagrindas ir už kuriuos kompetentinga institucija skyrė sankciją, ilgiausias pašalinimo laikotarpis skaičiuojamas nuo šios institucijos sprendimo priėmimo datos.

C-606/17

2018-10-18

IBA Molecular Italy Srl

Direktyva 2004/18/EBPrašymas priimti prejudicinį sprendimą – Viešieji prekių pirkimai – Direktyva 2004/18/EB – 1 straipsnio 2 dalies a punktas – Sutarties sudarymas nerengiant viešojo pirkimo sutarties sudarymo procedūros – „Dėl piniginės naudos sudarytų sutarčių [atlygintinių sutarčių]“ sąvoka – „Viešojo subjekto“ sąvoka

1. Direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 1 straipsnio 2 dalies a punktą reikia aiškinti taip, kad sąvoka „atlygintinės sutartys“ apima sprendimą, pagal kurį perkančioji organizacija tiesiogiai, taigi nerengdama viešojo pirkimo sutarties sudarymo procedūros, konkrečiam ūkio subjektui skiria tikslinį finansavimą, išimtinai skirtą produktams, kuriuos jis tieks neatlygintinai įvairioms administracinėms įstaigoms, neturinčioms minėtam tiekėjui už juos mokėti jokio atlygio, išskyrus fiksuotas 180 eurų siuntos pristatymo išlaidas, gaminti.

2. Direktyvos 2004/18 1 straipsnio 2 dalies a punktas ir 2 straipsnis turi būti aiškinami taip, kad pagal juos draudžiamos tokios nacionalinės teisės nuostatos, kaip nagrinėjamos pagrindinėje byloje, pagal kurias „pripažintos“ privačios ligoninės prilyginamos valstybinėms ligoninėms dėl to, kad jos įtrauktos į nacionalinę visuomenės sveikatos priežiūros planavimo sistemą, reguliuojamą specialių susitarimų, kurie skiriasi nuo įprastų akreditavimo santykių su kitais privačiais subjektais, dalyvaujančiais sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sistemoje, taip joms netaikant nacionalinės ir Sąjungos teisės nuostatų, reglamentuojančių viešojo pirkimo sutarčių sudarymą, įskaitant atvejus, kai šie subjektai įpareigojami pagaminti ir neatlygintinai tiekti valstybinėms sveikatos priežiūros įstaigoms specifinius produktus, būtinus sveikatos priežiūros veiklai vykdyti, mainais už tokių produktų gamybai ir tiekimui skirtą tikslinį finansavimą iš viešųjų lėšų.

C-328/17

2018-11-28

Amt Azienda Trasporti e Mobilità e.a.

Direktyva 89/665/EEBPrašymas priimti prejudicinį sprendimą - Įmonės galimybė apskųsti konkursą, kuriame ji nedalyvavo - Peržiūros procedūra - Teisė į teisinę gynybą

1989 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyvos 89/665/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su peržiūros procedūrų taikymu sudarant viešojo prekių pirkimo ir viešojo darbų pirkimo sutartis, derinimo, iš dalies pakeistos 2007 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/66/EB, 1 straipsnio 3 dalį ir 1992 m. vasario 25 d. Tarybos direktyvos 92/13/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių Bendrijos taisyklių taikymą viešųjų pirkimų tvarkai vandens, energetikos, transporto ir telekomunikacijų sektoriuose, suderinimo, iš dalies pakeistos Direktyva 2007/66/EB, 1 straipsnio 3 dalį reikia aiškinti taip, kad jomis nedraudžiami nacionalinės teisės aktai, kaip nagrinėjami pagrindinėje byloje, kuriais ekonominės veiklos vykdytojams neleidžiama pareikšti ieškinio dėl perkančiosios organizacijos sprendimų, susijusių su konkurso procedūra, kurioje jie nusprendė nedalyvauti, nes dėl šiai procedūrai taikomų taisyklių atitinkamos viešojo pirkimo sutarties sudarymas su jais buvo labai mažai tikėtinas.

Vis dėlto kompetentingas nacionalinis teismas, atsižvelgdamas į visas reikšmingas bylos, kurią jis turi nagrinėti, kontekstą sudarančias aplinkybes, turi išsamiai įvertinti, ar konkretus šių teisės aktų taikymas gali turėti įtakos atitinkamų ekonominės veiklos vykdytojų teisės į veiksmingą teisminę gynybą įgyvendinimui.

C-413/17

2018-10-25

Roche Lietuva (Lietuva)

Direktyva 2004/18/EBViešojo prekių pirkimo sąlygos - Techninės specifikacijos - Perkančiųjų organizacijų teisė nustatyti pirkimo objekto reikalavimus - Galimas tiekėjų konkurencijos ribojimas2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/24/ES
dėl viešųjų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/18IEB, 18 ir
42 straipsniai turi būti aiškinami taip, kad pagal juos perkančioji
organizacija neįpareigojama formuluojant viešojo medicininių prekių
pirkimo konkurso techninę specifikaciją iš principo teikti pirmenybės arba
medicinos aparatų individualių charakteristikų svarbai, arba šių aparatų
veikimo rezultato svarbai, bet yra reikalaujama, kad techninė specifikacija
apskritai atitiktų vienodo požiūrio ir proporcingumo principus. Prašymą
priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas turi įvertinti, ar jo
nagrinėjamoje byloje aptariama techninė specifikacija atitinka šiuos
reikalavimus.

C-216/17

2018-12-19

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Antitrust et Coopservice

Direktyva 2004/18/EB Viešieji pirkimai - Preliminarioji sutartis - Kelių perkančiųjų organizacijų ir ekonominės veiklos vykdytojo sudaroma preliminarioji sutartis, kurioje paslaugų kiekis nenustatytas arba nustatomas atsižvelgiant į įprastus tų perkančiųjų organizacijų poreikius

2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 1 straipsnio 5 dalis ir 32 straipsnio 2 dalies ketvirta pastraipa turi būti aiškinamos taip, kad pagal jas:

–        perkančioji institucija gali veikti savo ir kitų aiškiai nurodytų perkančiųjų organizacijų, kurios tiesiogiai nėra preliminariosios sutarties šalys, vardu, jeigu paisoma viešumo, teisinio saugumo, taigi ir skaidrumo reikalavimų, ir

–        draudžiama, kad perkančiosios organizacijos, kurios nėra šios preliminariosios sutarties šalys, nenustatytų paslaugų apimties, kurios galės būti reikalaujama, kai jos sudarys šią sutartį įgyvendinančias sutartis, arba ją nustatytų remdamosi savo įprastais poreikiais, nes, jei jos taip darytų, būtų pažeisti skaidrumo ir vienodo požiūrio į ūkio subjektus, suinteresuotus sudaryti šią preliminariąją sutartį, principai.

C-388/17

2019-02-28

Högsta förvaltningsdomstolen

Direktyva 2004/17/EB

Viešieji pirkimai - Viešųjų pirkimų procedūros transporto sektoriuose - Veikla, skirta tinklams, kuriais siekiama visuomenei teikti paslaugas geležinkelių transporto srityje, teikti arba eksploatuoti - Valstybinės geležinkelių įmonės, teikiančios transporto paslaugas, sudaromos sutartys dėl jai priklausančių traukinių valymo - Išankstinio skelbimo nebuvimas

2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/17/EB dėl subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų tvarkos derinimo 5 straipsnio 1 dalies antra pastraipa turi būti aiškinama taip, kad geležinkelių transporto paslaugų srityje egzistuoja tinklas, kaip tai suprantama pagal šią nuostatą, kai, taikant nacionalinės teisės aktus, kuriais perkeliama 2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/34/ES, kuria sukuriama bendra Europos geležinkelių erdvė, transporto paslaugos teikiamos geležinkelio infrastruktūroje, prižiūrimoje nacionalinės institucijos, kuri paskirsto šios infrastruktūros pajėgumus, net jei privalo patenkinti geležinkelio įmonių prašymus, kol nepasiektos šių pajėgumų ribos.

Direktyvos 2004/17 5 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa turi būti aiškinama taip, kad geležinkelio įmonės vykdoma veikla, kuri apima transporto paslaugų teikimą visuomenei naudojantis teise naudotis geležinkelių tinklu, yra „tinklų eksploatavimas“, kaip tai suprantama pagal šią direktyvą.

C-699/17

2019-04-04

Verwaltungsgerichtshof

Direktyva 2014/24/ESPrašymas priimti prejudicinį sprendimą – Viešieji pirkimai – Sutarčių sudarymas su profesinio aprūpinimo fondais, administruojančiais profesinio solidarumo įmokas – Sutarčių sudarymas, kai reikalingas darbuotojų arba jų atstovų sutikimas – Direktyva 2014/24/ES – SESV 49 ir 56 straipsniai – Vienodo požiūrio ir nediskriminavimo principai – Skaidrumo pareiga

SESV 49 ir 56 straipsniai, vienodo požiūrio ir nediskriminavimo principai bei skaidrumo pareiga turi būti aiškinami taip, kad jie taikytini darbdavio, kuris yra pagal viešąją teisę reglamentuojamas subjektas, ir profesinio aprūpinimo fondo sutarčiai, sudaromai siekiant administruoti ir investuoti įmokas, skirtas finansuoti išeitinėms išmokoms, mokamoms šio darbdavio darbuotojams, nors tokios sutarties sudarymas priklauso ne tik nuo minėto darbdavio valios, jam reikalingas ir darbuotojų arba įmonės tarybos sutikimas.

C-350/17 ir C-351/17

2019-03-21

Consiglio di Stato

Reglamentas (EB) Nr. 1370/2007Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Reglamentas (EB) Nr. 1370/2007 – Keleivinio geležinkelių ir kelių transporto viešosios paslaugos – 5 straipsnis – Viešųjų paslaugų sutarčių sudarymas – 5 straipsnio 2 dalis – Tiesioginis sutarties sudarymas – Sąvoka „vidaus operatorius“ – Analogišką kontrolę vykdanti institucija – 8 straipsnio 2 dalis – Pereinamojo laikotarpio tvarka – Tiesiogiai sudarytos sutarties galiojimo terminas

2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1370/2007 dėl keleivinio geležinkelių ir kelių transporto viešųjų paslaugų ir panaikinančio Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 1191/69 ir (EEB) Nr. 1107/70 5 straipsnis ir 8 straipsnio 2 dalis turi būti aiškinami taip, kad šio reglamento 5 straipsnis netaikomas sutarties sudarymo procedūrai, vykdytai iki 2019 m. gruodžio 3 d., todėl kompetentinga institucija, kuri konkurso procedūrą užbaigiančiu sprendimu dėl sutarties sudarymo iki šios datos nutaria sudaryti koncesijos sutartį dėl vietos keleivinio kelių transporto viešosios paslaugos, neturi laikytis šio 5 straipsnio.

C-253/18

2019-05-08

Stadt Euskirchen

Direktyva  2014/24/ES

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Transportas – Keleivinio geležinkelių ir kelių transporto viešosios paslaugos – Reglamentas (EB) Nr. 1370/2007 – 5 straipsnio 1 ir 2 dalys – Tiesioginis sutarties sudarymas – Keleivinio transporto autobusais ar tramvajais viešųjų paslaugų sutartys – Sąlygos – Direktyva 2014/24/ES – 12 straipsnis – Direktyva 2014/25/ES – 28 straipsnis

2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1370/2007 dėl keleivinio geležinkelių ir kelių transporto viešųjų paslaugų ir panaikinančio Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 1191/69 ir (EEB) Nr. 1107/70 5 straipsnio 2 dalis turi būti aiškinama taip, kad ji netaikoma tiesioginiam sutarčių dėl viešųjų keleivinio transporto autobusais paslaugų teikimo, kurios nėra koncesijos sutartys, kaip jos suprantamos pagal 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl koncesijos sutarčių suteikimo, sudarymui.

C-309/18

2019-05-02

Lavorgna Srl

Direktyva  2014/24/ES

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Viešieji pirkimai – Direktyva 2014/24/ES – Darbo sąnaudos – Pirkimo dalyvio, pasiūlyme atskirai nenurodžiusio šių sąnaudų, automatinis pašalinimas – Proporcingumo principas

2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/18/EB, nurodyti teisinio saugumo, vienodo požiūrio ir skaidrumo principai turi būti aiškinami taip, kad jiems neprieštarauja nacionalinės teisės norma, kaip nagrinėjama pagrindinėje byloje, pagal kurią, per viešojo pirkimo procedūrą pateiktame finansiniame pasiūlyme atskirai nenurodžius darbo sąnaudų, šis pasiūlymas atmetamas nesuteikiant galimybės ištaisyti trūkumų, įskaitant atvejį, kai pareiga atskirai nurodyti šias sąnaudas nebuvo nurodyta konkurso dokumentuose, jeigu ši sąlyga ir pašalinimo galimybė yra aiškiai numatytos su viešojo pirkimo procedūromis susijusioje nacionalinės teisės normoje, į kurią tuose dokumentuose buvo pateikta aiški nuoroda. Tačiau jeigu dėl konkurso nuostatų dalyviai neturi galimybės nurodyti šių sąnaudų savo finansiniuose pasiūlymuose, skaidrumo ir proporcingumo principai turi būti aiškinami taip, kad jiems neprieštarauja tai, jog dalyviams leidžiama ištaisyti trūkumus ir įvykdyti pareigas, kurias numato nacionalinės teisės aktai šioje srityje, per perkančiosios organizacijos nustatytą terminą.

C-264/18

2019-06-06

Grondwettelijk Hof

Direktyva 2014/24/ESPrašymas priimti prejudicinį sprendimą – Viešieji darbų, prekių ir paslaugų pirkimai – Direktyva 2014/24/ES – 10 straipsnio c punktas ir d punkto i, ii ir v papunkčiai – Galiojimas – Taikymo sritis – Netaikymas arbitražo, taikinimo ir tam tikroms teisinėms paslaugoms – Vienodo požiūrio ir subsidiarumo principai – SESV 49 ir 56 straipsniai

Išnagrinėjus prejudicinį klausimą nenustatyta nieko, kas galėtų turėti įtakos 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/18/EB, 10 straipsnio c punkto ir d punkto i, ii ir v papunkčių galiojimui, atsižvelgiant į vienodo požiūrio, subsidiarumo principus ir SESV 49 ir 56 straipsnius.

C-425/18

2019-06-04

Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte

Direktyva 2004/18/EBPrašymas priimti prejudicinį sprendimą – Teisingumo Teismo procedūros reglamento 99 straipsnis – Vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose vykdomi viešieji pirkimai – Direktyva 2004/18/EB – 45 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos d punktas – Pašalinimo pagrindai – Rimtas profesinis nusižengimas – Konkurencijos taisyklių pažeidimas

2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos d punktas turi būti aiškinamas kaip draudžiantis nacionalinės teisės nuostatą, kaip antai nagrinėjamą pagrindinėje byloje, kuri aiškinama taip, kad ūkio subjekto „rimtas profesinis nusižengimas“ neapima konkurencijos taisykles pažeidžiančių veiksmų, kurie nustatyti ir už kuriuos skirta sankcija teismo patvirtintu nacionalinės konkurencijos priežiūros institucijos sprendimu, – ir kuri užkerta kelią perkančiosioms organizacijoms savarankiškai įvertinti tokius pažeidimus tam, kad prireikus šis ūkio subjektas galėtų būti pašalinamas iš viešojo pirkimo sutarties sudarymo procedūros.

C-41/18

2019-06-19

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

Direktyva 2014/24/ESPrašymas priimti prejudicinį sprendimą – Viešieji pirkimai – Direktyva 2014/24/ES – 57 straipsnis 4 dalies c ir g punktai – Viešojo paslaugų pirkimo sutarčių sudarymas – Neprivalomi pašalinimo iš viešojo pirkimo procedūros pagrindai – Sunkus profesinis nusižengimas, dėl kurio galima abejoti ekonominės veiklos vykdytojo sąžiningumu – Ankstesnės sutarties nutraukimas dėl trūkumų ją vykdant – Užginčijimas teisme, dėl kurio perkančioji organizacija negali vertinti sutarties pažeidimo, kol nebus baigtas teismo procesas

2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/18/EB, 57 straipsnio 4 dalies c ir g punktai turi būti aiškinami kaip draudžiantys nacionalinės teisės normą, pagal kurią, jeigu teisme pareiškiamas ieškinys dėl sprendimo nutraukti viešojo pirkimo sutartį, kurį perkančioji organizacija priėmė dėl didelių trūkumų ją vykdant, perkančioji organizacija, kuri paskelbia naują konkursą, atrankos etape negali vertinti ekonominės veiklos vykdytojo, su kuriuo sudaryta sutartis buvo nutraukta, patikimumo.

C-620/17

2019-07-29

Hochtief Solutions AG Magyarországi Fióktelepe

Direktyva 89/665/EEB

Direktyva 92/13/EEB

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Valstybės atsakomybė - Atsakomybės sąlygos - ES teisė pažeidimas - Žalos, padarytos vykdant teismines funkcijas, atlyginimas - Netinkamas atsižvelgimas į Teisingumo Teismo sprendimą - Prašymo priimti prejudicinį sprendimą nepateikimas - Peržiūros procedūra viešųjų pirkimų srityje

1.      Valstybės narės atsakomybei už žalą, kurią lėmė nacionalinio galutinės instancijos teismo sprendimu padarytas Sąjungos teisės normos pažeidimas, taikomos Teisingumo Teismo, visų pirma 2003 m. rugsėjo 30 d. Sprendimo Köbler (C‑224/01, EU:C:2003:513) 51 punkte, nustatytos sąlygos, tačiau neatmestina galimybė, kad remiantis nacionaline teise šios valstybės atsakomybė gali kilti ir ne tokiomis griežtomis sąlygomis. Atsakomybė negali būti netaikoma vien dėl to, kad tas sprendimas įsiteisėjo. Nustatydamas šią atsakomybę nacionalinis teismas, kuriam pateiktas prašymas atlyginti žalą, atsižvelgdamas į visus nagrinėjamą situaciją apibūdinančius veiksnius, turi įvertinti, ar galutinės instancijos nacionalinis teismas padarė pakankamai aiškų Sąjungos teisės pažeidimą akivaizdžiai nepaisydamas taikytinos Sąjungos teisės, įskaitant reikšmingą Teisingumo Teismo jurisprudenciją. Kita vertus, Sąjungos teisė draudžia nacionalinės teisės normą, pagal kurią šalies dėl nepalankaus nacionalinio teismo sprendimo patirtos išlaidos tokiu atveju apskritai nelaikomos atlygintina žala.

2.      Sąjungos teisė, visų pirma 1989 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyva 89/665/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su peržiūros procedūrų taikymu sudarant viešojo prekių pirkimo ir viešojo darbų pirkimo sutartis, derinimo, iš dalies pakeista 2007 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/66/EB, ir 1992 m. vasario 25 d. Tarybos direktyva 92/13/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių Bendrijos taisyklių taikymą viešųjų pirkimų tvarkai vandens, energetikos, transporto ir telekomunikacijų sektoriuose, suderinimo, iš dalies pakeista Direktyva 2007/66, taip pat lygiavertiškumo ir veiksmingumo principai turi būti aiškinami taip, kad jais nedraudžiami valstybės narės teisės aktai, pagal kuriuos neleidžiama peržiūrėti tos valstybės narės teismo įsiteisėjusio sprendimo, priimto išnagrinėjus skundą dėl perkančiosios organizacijos akto panaikinimo, tačiau nenagrinėjant klausimo, kurio nagrinėjimas numatytas ankstesniame Teisingumo Teismo sprendime, priimtame atsakant į toje byloje, kurioje nagrinėtas šis skundas dėl panaikinimo, pateiktą prašymą priimti prejudicinį sprendimą.Vis dėlto, jeigu taikytinos vidaus proceso teisės normos apima nacionalinio teismo galimybę peržiūrėti įsiteisėjusį teismo sprendimą siekiant ištaisyti dėl šio sprendimo susiklosčiusią situaciją, kad ji atitiktų ankstesnį galutinį nacionalinio teismo sprendimą, apie kurį teismas, priėmęs pirmąjį sprendimą, ir bylos, kurioje jis priimtas, šalys jau žinojo, šia galimybe, vadovaujantis lygiavertiškumo ir veiksmingumo principais, turėtų būti pasinaudota pirmiausia, kad būtų atkurta situacijos atitiktis Sąjungos teisei, kaip ji išaiškinta ankstesniame Teisingumo Teismo sprendime.

C-267/18

2019-10-04

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA

Direktyva 2014/24/ESPrašymas priimti prejudicinį sprendimą – Viešieji pirkimai – Viešojo pirkimo sutarties sudarymo procedūra – Direktyva 2014/24/ES – 57 straipsnio 4 dalis – Neprivalomieji pašalinimo pagrindai – Ūkio subjekto pašalinimas iš viešojo pirkimo sutarties sudarymo procedūros – Ankstesnės sutarties nutraukimas dėl pasitelkto subrangovo jos daliai įvykdyti – Didelių arba nuolatinių trūkumų sąvoka – Apimtis2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/18/EB, 57 straipsnio 4 dalies g punktas turi būti aiškinamas taip, jog tai, kad ekonominės veiklos vykdytojas be perkančiosios organizacijos pritarimo pasitelkė subrangovą daliai darbų pagal ankstesnę viešojo pirkimo sutartį atlikti ir dėl to ta sutartis buvo nutraukta, yra didelis arba nuolatinis trūkumas vykdant šioje sutartyje nustatytą esminį reikalavimą, kaip tai suprantama pagal šią nuostatą, ir dėl to gali pateisinti šio ekonominės veiklos vykdytojo pašalinimą iš vėlesnės viešojo pirkimo sutarties sudarymo procedūros, jeigu įvertinusi ekonominės veiklos vykdytojo, su kuriuo nutraukta ankstesnė viešojo pirkimo sutartis, sąžiningumą ir patikimumą perkančioji organizacija, kuri organizuoja šią vėlesnę viešojo pirkimo procedūrą, mano, kad dėl tokios subrangos išnyksta pasitikėjimas atitinkamu ekonominės veiklos vykdytoju. Prieš paskelbdama apie tokį pašalinimą perkančioji organizacija vis dėlto turi, vadovaudamasi šios direktyvos 57 straipsnio 6 dalimi, siejama su šios direktyvos 102 konstatuojamąja dalimi, suteikti šiam ekonominės veiklos vykdytojui galimybę nurodyti taisomąsias priemones, kurių jis ėmėsi nutraukus ankstesnę viešojo pirkimo sutartį.

C-285/18

2019-10-03

Kauno miesto savivaldybės administracija,

dalyvaujant:

UAB „Irgita“,

UAB „Kauno švara“

Direktyva 2014/24/ESPrašymas priimti prejudicinį sprendimą – Viešieji pirkimai – Direktyva 2014/24/ES – 12 straipsnio 1 dalis – Taikymas laiko atžvilgiu – Valstybių narių laisvė pasirinkti paslaugų teikimo būdą – Ribos – Viešieji pirkimai, dėl kurių sudaromas vadinamasis „in house“ sandoris – Vidaus sandoris – Viešojo pirkimo sutarties ir vidaus sandorio sutapimas iš dalies

1.      Situacija, kaip nagrinėjama pagrindinėje byloje, kai perkančioji organizacija viešojo pirkimo sutarties su juridiniu asmeniu, kurį ji kontroliuoja analogiškai kaip savo tarnybas, sudarymo procedūrą pradėjo dar galiojant 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvai 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo, bet sutartis sudaryta po šios direktyvos panaikinimo, t. y. po 2016 m. balandžio 18 d., patenka į 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/18, taikymo sritį, jeigu perkančioji organizacija klausimą dėl to, ar privalėjo iš anksto skelbti konkursą viešojo pirkimo sutarčiai sudaryti, galutinai išsprendė po šios datos.

2.      Direktyvos 2014/24 12 straipsnio 1 dalį reikia aiškinti taip, kad pagal ją nedraudžiama nacionalinės teisės nuostata, kurioje valstybė narė vidaus sandorio sudarymą, be kita ko, sieja su sąlyga, kad viešojo pirkimo sutarties sudarymas neleistų užtikrinti teikiamų paslaugų kokybės, jų prieinamumo ar nepertraukiamumo, jeigu etape iki viešojo pirkimo sutarties sudarymo pasirenkant konkretų paslaugų teikimo būdą paisoma vienodo požiūrio, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų.

3.      Direktyvos 2014/24 12 straipsnio 1 dalis, siejama su skaidrumo principu, turi būti aiškinama taip, kad valstybių narių taikomos vidaus sandorių sudarymo sąlygos turi būti įtvirtintos konkrečiose ir aiškiose pozityviosios viešųjų pirkimų teisės normose, kurios turi būti pakankamai prieinamos, o jų taikymas – numatomas, kad būtų išvengta bet kokio savivalės pavojaus, o tai nagrinėjamu atveju turi patikrinti prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas.

4.      Vidaus sandorio, kuris tenkina Direktyvos 2014/24 12 straipsnio 1 dalies a–c punktuose numatytas sąlygas, sudarymas nėra pats savaime atitinkantis Sąjungos teisę

C-333/18

2019-09-05

Lombardi Slr

dalyvaujant

Robertazzi Costruzioni Srl

Direktyva 89/665/EEBPrašymas priimti prejudicinį sprendimą – Peržiūros procedūrų taikymas sudarant viešojo prekių pirkimo ir viešojo darbų pirkimo sutartis – Direktyva 89/665/EEB – Konkurso dalyvio, kurio pasiūlymas nebuvo atrinktas, ieškinys dėl sprendimo sudaryti viešojo pirkimo sutartį panaikinimo – Konkurso laimėtojo priešpriešinis ieškinys – Pagrindinio ieškinio priimtinumas priešpriešinio ieškinio pagrįstumo atveju1989 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyvos 89/665/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su peržiūros procedūrų taikymu sudarant viešojo prekių pirkimo ir viešojo darbų pirkimo sutartis, derinimo, iš dalies pakeistos 2007 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/66/EB, 1 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa ir 3 dalis turi būti aiškinamos kaip draudžiančios, kad konkurso dalyvio, kuris suinteresuotas pasirašyti konkrečią sutartį ir kuris dėl nurodomo Sąjungos teisės viešojo pirkimo srityje ar šią teisę perkeliančių normų pažeidimo patyrė ar gali patirti žalą, pagrindinis ieškinys, kuriuo siekiama, kad kitas konkurso dalyvis būtų pašalintas, pagal nacionalines procesines normas ar jurisprudenciją, susijusią su ieškinių dėl dalyvių vienas kito pašalinimo nagrinėjimu, būtų pripažintas nepriimtinu neatsižvelgiant į viešojo pirkimo konkurso dalyvių skaičių ir ieškinius pareiškusių tokių dalyvių skaičių.

C-63/18

2019-09-26

Vitali SpA

Direktyva 2014/24/ESPrašymas priimti prejudicinį sprendimą – SESV 49 ir 56 straipsniai –Viešieji pirkimai – Direktyva 2014/24/ES – 71 straipsnis – Subranga – Nacionalinės teisės norma, pagal kurią galimybė naudotis subranga apribojama 30 % visos pirkimo sutarties sumos2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/18/EB, iš dalies pakeistą 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2015/2170, reikia aiškinti taip: pagal ją draudžiama nacionalinės teisės norma, kaip antai nagrinėjama pagrindinėje byloje, pagal kurią konkurso dalyvis gali tretiesiems asmenims subrangos sutartimi pavesti įvykdyti ne didesnę kaip 30 % pirkimo sutarties dalį.

C-515/18

2019-11-08

Trenitalia SpA

Reglamentas (EB) Nr. 1370/2007Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Reglamentas (EB) Nr. 1370/2007 – Keleivinio transporto viešosios paslaugos – Geležinkelių transportas – Viešųjų paslaugų sutartys – Tiesioginis sudarymas – Pareiga iš anksto paskelbti apie tiesioginį sutarties sudarymą – Apimtis2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1370/2007 dėl keleivinio geležinkelių ir kelių transporto viešųjų paslaugų ir panaikinančio Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 1191/69 ir (EEB) Nr. 1107/70 7 straipsnio 2 ir 4 dalys turi būti aiškinamos taip, kad kompetentingos nacionalinės institucijos, ketinančios tiesiogiai sudaryti keleivinio geležinkelių transporto viešųjų paslaugų sutartį, neprivalo, pirma, skelbti ar teikti potencialiai suinteresuotiems ūkio subjektams visos informacijos, reikalingos tam, kad jie galėtų parengti pakankamai išsamų pasiūlymą, kurį būtų galima įvertinti lyginamuoju būdu, ir, antra, atlikti tokio visų pasiūlymų, kurie gali būti gauti paskelbus šią informaciją, lyginamojo įvertinimo.

C-395/18

2020-01-30

Tim SpA – Direzione e coordinamento Vivendi SA

prieš

Consip SpA, Ministero dell'Economia e delle Finanze

Direktyva 2014/24/ESPrašymas priimti prejudicinį sprendimą – Viešasis prekių, darbų ar paslaugų pirkimas – Direktyva 2014/24/ES – 18 straipsnio 2 dalis – 57 straipsnio 4 dalis – Neprivalomieji pašalinimo iš viešojo pirkimo procedūros pagrindai – Ekonominės veiklos vykdytojo pasiūlyme nurodyto subrangovo pašalinimo iš viešojo pirkimo procedūros pagrindas – Situacija, kai subrangovas nevykdo aplinkos, socialinės ir darbo teisės srityse nustatytų pareigų – Nacionalinės teisės nuostatos, kuriose numatyta, kad tokių pareigų nevykdantis ekonominės veiklos vykdytojas automatiškai pašalinamas iš viešojo pirkimo procedūrosPagal 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/18/EB, 57 straipsnio 4 dalies a punktą nedraudžiami nacionalinės teisės aktai, pagal kuriuos perkančioji organizacija gali ar net privalo pašalinti iš sutarties sudarymo procedūros pasiūlymą pateikusį ekonominės veiklos vykdytoją, kai šios direktyvos 57 straipsnio 4 dalies a punkte nurodytas pašalinimo pagrindas nustatytas dėl vieno iš šio veiklos vykdytojo pasiūlyme nurodytų subrangovų. Tačiau pagal šią nuostatą, siejamą su šios direktyvos 57 straipsnio 6 dalimi, ir proporcingumo principą draudžiami nacionalinės teisės aktai, pagal kuriuos toks pašalinimas taikomas automatiškai.

Viešojo pirkimo sutarčių taisyklės

Bendrosios nuostatos (ūkio subjektai; PPO; konfidencialumas)

C-357/06

Frigerio Luigi & C.

2007-12-18

Direktyva 92/50/EEB

Viešojo paslaugų pirkimo sutartys – Nacionalinės teisės aktai, kuriais sutartis dėl ekonominės svarbos vietinių viešųjų paslaugų teikimo leidžiama sudaryti tik su kapitalo bendrovėmis – Atitiktis

Nacionalinių teisės aktų nuostatų, draudžiančių viešajame pirkime dalyvauti kapitalo bendrovių teisinio statuso neturintiems dalyviams, teisėtumo analizė.

C-305/08

CoNISMa

2009-12-23

Direktyva 2004/18/EB

Sąvokos „rangovas“, „tiekėjas“ ir „paslaugų teikėjas“ – Sąvoka „ūkio subjektas“ – Universitetai ir mokslo tyrimų institutai – Universitetų ir viešosios administracijos įstaigų grupės („consorzio“) – Pagrindinis tikslas pagal įstatus yra ne pelno siekimas – Leidimas dalyvauti viešojo pirkimo sutarties sudarymo procedūroje“

Sąvokų „rangovas“, „tiekėjas“, „paslaugų teikėjas“ ir „ūkio subjektas“ aiškinimas. Universitetų ir mokslo tyrimų institutų dalyvavimas viešuosiuose pirkimuose.

C-376/08

Serrantoni ir Consorzio stabile edili

2009-12-23

Direktyva 2004/18/EB

EB 43 ir 49 straipsniai

Vienodo požiūrio principas – Įmonių konsorciumai – Draudimas „consorzio stabile“ („nuolatinis konsorciumas“) ir jam priklausančiai įmonei dalyvauti kaip konkurentams tame pačiame konkurse

Supaprastintas pirkimas, kuris akivaizdžiai yra tarptautinės svarbos. Konsorciumų tipų išskyrimas. Automatinio pašalinimo iš viešojo pirkimo procedūrų draudimas.

T-33/09

Portugalija prieš Komisiją

2011-03-29

EB sutartis 225 str., 226 str., 228 str.

Valstybės įsipareigojimų neįvykdymą konstatuojančio Teisingumo Teismo sprendimo neįvykdymas – Periodinė bauda – Nurodymas sumokėti – Ginčijamų teisės aktų panaikinimas

„Blogo tarnybos veikimo“ sąvokos aiškinimas, Europos Sąjungos Bendrojo Teismo ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo jurisdikcijos atskyrimas.

Taikymo sritis:

Ribos (vertės ribos, 50% dotuoja, vertės apskaičiavimo metodai)

C-412/04

Komisija prieš Italiją

2008-02-21

Direktyva 92/50/EB

Direktyva 93/36/EEB

Direktyva 93/37/EEB

Direktyva 93/38/EEB

Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas – Viešieji darbų, prekių ir paslaugų pirkimai – Skaidrumas – Vienodas požiūris – Pirkimai, kurie dėl savo vertės nepatenka į šių direktyvų taikymo sritį

Direktyvų taikymo apimties nustatymas.

C-271/08

Komisija prieš Vokietiją

2010-07-15

Direktyva 92/50/EEB

Direktyva 2004/18/EB

Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas – Viešojo paslaugų pirkimo sutartys – Vietos valdžios viešosios tarnybos darbuotojų profesinės senatvės pensijos draudimas – Tiesioginis sutarčių sudarymas su socialinių partnerių sudarytoje kolektyvinėje sutartyje nurodytomis draudimo įstaigomis, nepaskelbus konkurso Sąjungos mastu

Numatomos sutarties vertės skaičiavimo principai profesinės senatvės pensijos draudimo paslaugų atveju.

C-425/12

Portgás

2013-12-12

Direktyva 93/38/EEB

Viešojo pirkimo sutarčių sudarymo tvarka vandens, energetikos, transporto ir telekomunikacijų sektoriuose – Neperkėlimas į vidaus teisę – Galimybė valstybei remtis šia direktyva prieš viešųjų paslaugų koncesininką, nors šis aktas neperkeltas į vidaus teisę

Galimybės remtis direktyva prieš viešųjų paslaugų koncesininką, kuri neperkelta į nacionalinę teisę, sąlygos, taikymo ribos.

Ypatingi atvejai (Gynybos srityje, CPO)

C-615/10

Insinööritoimisto InsTiimi

2012-06-07

Direktyva 2004/18/EB

EB 296 straipsnio 1 dalies b punktas

Viešieji pirkimai gynybos srityje – Valstybės narės gyvybinių saugumo interesų apsauga – Prekyba ginklais, amunicija ir karinėmis medžiagomis – Perkančiosios organizacijos specialiai kariniams tikslams įsigytas produktas – Egzistuojanti galimybė šį produktą labai panašiai panaudoti civilinėje srityje – Besisukanti platforma („tiltable turntable“), skirta elektromagnetiniams matavimams atlikti – Konkurso pagal Direktyvoje 2004/18 numatytas procedūras nebuvimas

Direktyvos nuostatų netaikymas, kai perkančioji organizacija sudaro viešąją sutartį gynybos srityje dėl medžiagos, kuri nors skirta specialiai kariniams tikslams, gali būti iš esmės panašiai panaudojama civilinėje srityje.

Sutartys, kurioms 2004/18/EB Direktyva netaikoma (vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, ypatingos išimtys telekomunikacijų sr., slaptos arba spec. saugumopriemonių reikalaujančios sut., sutartys pagal tarptautines taisykles, ypatingos išimtys:

(nekilnojamojo turto, transliuotojai, arbitražas, finansinės paslaugos, darbo sutartys, moksliniai tyrimai ir plėtros paslaugos), paslaugų koncesijos, sutartys remiantis išimtine teise)

C-458/03

Parking Brixen

2005-10-13

EB 43 ir 49 straipsnis

Direktyva 92/50/EEB

Viešieji pirkimai – Viešojo pirkimo sutarčių sudarymo tvarka – Paslaugų koncesija – Viešų mokamų automobilių stovėjimo aikštelių valdymas

Viešųjų paslaugų koncesijos ir viešųjų paslaugų pirkimo sutarties sąvokų atskyrimas, vienodo požiūrio ir nediskriminavimo principų aiškinimas.

C-220/06

Asociación Profesional de Empresas de Reparto y Manipulado de Correspondencia

2007-12-18

Direktyva 92/50/EEB

EB 43, 49 ir 86 straipsniai

Direktyva 97/67/EB

Viešieji pirkimai – Pašto paslaugų liberalizavimas − Nacionalinės teisės aktai, leidžiantys viešojo administravimo institucijoms, netaikant viešojo pirkimo taisyklių, sudaryti sutartis dėl rezervuotųjų ir nerezervuotųjų pašto paslaugų teikimo su valstybės bendrove, kuri atitinkamoje valstybėje narėje yra universaliųjų pašto paslaugų teikėja

Rezervuotų ir nerezervuotų pašto paslaugų atskyrimas. Sąlygos, kurioms esant viešojo administravimo institucijoms leidžiama, netaikant viešojo paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo taisyklių, nerezervuotųjų pašto paslaugų Direktyvos 97/67 prasme teikimą patikėti valstybės akcinei bendrovei, kurios visas kapitalas priklauso viešosios valdžios subjektams ir kuri šioje valstybėje yra universaliųjų pašto paslaugų teikėja.

C-196/08

Acoset

2009-10-15

EB 43, 49 ir 86 straipsniai

Direktyva 2004/17/EB

Viešųjų pirkimų sutarčių sudarymas – Teisės teikti vandens paslaugą suteikimas mišraus kapitalo bendrovei – Konkurso procedūra – Privataus partnerio, įpareigoto teikti paslaugą, nustatymas – Sutarties sudarymas nesilaikant viešųjų pirkimų sutarčių sudarymo taisyklių

„Paslaugų koncesijos“ ir „viešojo paslaugų pirkimo sutarties“ sąvokų atskyrimas. Viešojo pirkimo sutarties sudarymas su mišrios nuosavybės bendrove nepaskelbus konkurso teisėtumo analizė.

C-145/08 ir C-149/08

Club Hotel Loutraki ir kt.

2010-05-06

Direktyva 92/50/EEB

Direktyva 89/665/EEB

Viešieji paslaugų pirkimai – Paslaugų koncesijos – Mišri sutartis – Sutartis, apimanti valstybinės kazino įmonės akcijų paketo perleidimą – Sutartis, kuria perkančioji organizacija laimėtojui paveda valdyti kazino įmonę ir įgyvendinti patalpų atnaujinimo ir pagerinimo bei jų aplinkos sutvarkymo planą – Perkančiosios organizacijos sprendimas – Veiksmingos ir neatidėliotinos teisių gynimo priemonės – Nacionalinės procesinės taisyklės – Žalos atlyginimo priteisimo sąlyga – Kompetentingo teismo prieš tai atliktas neteisėto akto panaikinimas ar neveikimo nutraukimas arba pripažinimas negaliojančiu – Viešojo pirkimo sutarties sudarymo procedūroje dalyvavusios grupės nariai – Sprendimas, kurį per šią procedūrą priėmė kita institucija nei perkančioji organizacija – Kai kurių grupės narių individualiai pareikšti ieškiniai – Priimtinumas

Mišrios sutarties požymiai. Galimybės reikalauti atlyginti žalą, individualiai patirtos dėl sprendimo, kurį priėmė kita pagal taikytinas nacionalines normas į šią procedūrą įtraukta valdžios institucija, analizė.

C-348/10

Norma-A ir Dekom

2011-11-10

Direktyva 92/13/EEB

Direktyva 2004/17/EB

Direktyva 2007/66/EB

Viešieji pirkimai – Paslaugų koncesijos sąvoka – Visuomeninio susisiekimo autobusais paslaugų teikimas – Teisė eksploatuoti paslaugą ir nuostolius kompensuojančios sumos sumokėjimas paslaugų teikėjui – Nacionaline teise ir sutartimi ribojama eksploatavimo rizika – Priežiūros procedūros viešojo pirkimo sutarčių sudarymo srityje – Galimybė nepasibaigus Direktyvos 2007/66/EB perkėlimo terminui sudarytoms sutartims tiesiogiai taikyti Direktyvos 92/13/EEB 2d straipsnio 1 dalies b punktą

„Viešosios paslaugų koncesijos“ ir „viešosios paslaugų sutarties“ sąvokų atskyrimas, Direktyvos 2007/66 taikymo apimties aiškinimas, kai ši nebuvo perkelta į nacionalinę teisę.

C-388/12

Comune di Ancona

2013-11-14

Reglamentas (EB)  Nr. 1260/1999

Struktūriniai fondai – Europos regioninės plėtros fondas (ERPF) – Struktūrinio fondo finansinis įnašas – Išlaidų tinkamumo kriterijai – 30 straipsnio 4 dalis – Veiklos pastovumo principas – Veiklos „esminio pasikeitimo sąvoka“ – Koncesijos sutarties sudarymas iš anksto neskelbiant apie konkursą ir jo nerengiant

Galimybė nerengiant konkurso sudaryti viešosios paslaugos koncesijos sutartį su trečiuoju asmeniu, kai šios sutarties šalys negauna didelių pajamų.

C-396/14

MT Højgaard et Züblin

2016-05-24

SESV 267 straipsnis

Direktyva 2004/17/EB

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – SESV 267 straipsnis – Teisingumo Teismo kompetencija – Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusi institucija kaip teismas – Viešieji pirkimai geležinkelių infrastruktūros sektoriuje – Derybų procedūra – Direktyva 2004/17/EB – 10 straipsnis – 51 straipsnio 3 dalis – Vienodo požiūrio į konkurso dalyvius principas – Grupė, kurią sudaro dvi bendrovės ir kuriai leista būti konkurso dalyve – Pasiūlymas, kurį pateikė viena iš dviejų bendrovių savo vardu, nes kita bendrovė buvo pripažinta bankrutuojančia – Bendrovė, kuri pati laikoma tinkama būti konkurso dalyve – Sutarties sudarymas su šia bendrove

Perkantysis subjektas nepažeidžia vienodo požiūrio į ūkio subjektus principo, kai leidžia vienam iš dviejų ūkio subjektų, sudariusių įmonių grupę, kuri šio subjekto buvo pakviesta teikti pasiūlymą, pakeisti šią grupę jai iširus ir savo vardu dalyvauti viešojo pirkimo sutarties sudarymo derybų procedūroje.  

C-131/6

Krajowa Izba Odwoławcza

2017-05-11

Direktyva 2004/17/EB

Direktyva 92/13/EEB

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Viešieji pirkimai – Direktyva 2004/17/EB – Sutarčių sudarymo principai – 10 straipsnis – Vienodo požiūrio į dalyvius principas – Perkančiųjų subjektų pareiga prašyti dalyvių pakeisti ar papildyti pasiūlymą – Perkančiojo subjekto teisė atsisakymo atveju pasilikti banko garantiją – Direktyva 92/13/EEB – 1 straipsnio 3 dalis – Peržiūros procedūros – Sprendimas sudaryti viešojo pirkimo sutartį – Dalyvio pašalinimas – Ieškinys dėl panaikinimo – Suinteresuotumas pareikšti ieškinį

Direktyvos 2004/17/EB 10 straipsnyje įtvirtintas vienodo požiūrio į ūkio subjektus principas turi būti aiškinamas taip, kad jis draudžia perkančiajai organizacijai per viešojo pirkimo sutarties sudarymo procedūrą prašyti dalyvio pateikti pareiškimus arba dokumentus, kuriuos pateikti buvo reikalaujama pagal specifikacijas ir kurie nebuvo pateikti per pasiūlymams pateikti nustatytą terminą. Tačiau šis straipsnis nedraudžia perkančiajai organizacijai prašyti dalyvio paaiškinti pasiūlymą arba pataisyti akivaizdžią šiame pasiūlyme esančią klaidą, tik su sąlyga, kad toks prašymas adresuojamas visiems tokioje pačioje situacijoje esantiems dalyviams, visi dalyviai traktuojami vienodai ir sąžiningai ir šis paaiškinimas arba pataisymas negali prilygti naujo pasiūlymo pateikimui, o tai patikrinti turi prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas.

„Konkrečios sutarties“ sąvoka, kaip ji suprantama pagal Direktyvos 92/13 1 straipsnio 3 dalį, gali prireikus apimti naujos viešojo pirkimo sutarties sudarymo procedūros surengimą.


C-701/15

Malpensa Logistica Europa

2017-07-13

Direktyva 2004/17/EBOro uostų patalpų suteikimas oro vežėjams - Laisvas paslaugų teikėjų patekimas į antžeminių paslaugų teikimo rinką - Viešųjų pirkimų taisyklių netaikymas - Nacionalinų teisės aktų suderinamus su ES teise

Direktyvos 2004/17/EB 7 straipsnis turi būti aiškinamas kaip nedraudžiantis tokių nacionalinės teisės nuostatų, kaip nagrinėjamos pagrindinėje byloje, kuriose nereikalaujama surengti viešo konkurso prieš suteikiant – taip pat ir laikinai – oro uosto erdves antžeminei oro uostų veiklai vykdyti, kai už tokį suteikimą oro uosto valdytojas nemoka užmokesčio.

C-152/17

2018-04-19

Consorzio Italian Management e Catania Multiservizi

Direktyva 2004/17/EBPrašymas priimti prejudicinį sprendimą – Vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose vykdomų pirkimų tvarka – Direktyva 2004/17/EB – Pareiga peržiūrėti kainą sudarius sutartį – Tokios pareigos nebuvimas Direktyvoje 2004/17/EB ir nekildinimas iš bendrųjų principų, kuriais grindžiamas SESV 56 straipsnis ir Direktyva 2004/17/EB – Su geležinkelių veikla susijusios valymo ir priežiūros paslaugos – ESS 3 straipsnio 3 dalis – SESV 26, 57, 58 ir 101 straipsniai – Pakankamos informacijos apie pagrindinės bylos faktines aplinkybes ir motyvus, kuriais grindžiamas atsakymo į prejudicinį klausimą būtinumas, nenurodymas – Nepriimtinumas – Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 16 straipsnis – Nacionalinės teisės nuostatos, kuriomis neįgyvendinama Sąjungos teisė – Kompetencijos nebuvimas

2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/17/EB dėl subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų, iš dalies pakeista 2011 m. lapkričio 30 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1251/2011, ir bendrieji principai, kuriais ji grindžiama, turi būti aiškinami taip, kad jie nedraudžia nacionalinės teisės normų, kaip nagrinėjamos pagrindinėje byloje, pagal kurias nenumatoma periodinės kainų peržiūros po sutarčių šia direktyva reglamentuojamuose sektoriuose sudarymo

C-187/16

2018-03-20

Komisija prieš Austriją

Direktyvos 92/50/EEBValstybės įsipareigojimų neįvykdymas – Direktyvos 92/50/EEB ir 2004/18/EB – Viešasis paslaugų pirkimas – Valstybinė spaustuvė – Tapatybės dokumentų ir kitų oficialiųjų dokumentų gamyba – Pirkimo sutarties sudarymas su įmone, įsteigta pagal privatinę teisę, iš anksto nesurengus viešojo pirkimo procedūros – Specialios saugumo priemonės – Esminių valstybės narės interesų apsauga

Sudarydama pasų su lustu, laikinųjų pasų, leidimų gyventi, tapatybės kortelių, kredito kortelės pavidalo vairuotojo pažymėjimų ir kredito kortelės pavidalo transporto priemonių registracijos dokumentų gamybos paslaugų pirkimo sutartis tiesiogiai su Österreichische Staatsdruckerei GmbH, nepaskelbusi Sąjungos masto viešųjų pirkimų konkurso, ir palikdama galioti nacionalinės teisės nuostatas, įpareigojančias perkančiąsias organizacijas šias paslaugų pirkimo sutartis sudaryti tiesiogiai su šia bendrove, nepaskelbus Sąjungos masto viešųjų pirkimų konkurso Austrijos Respublika neįvykdė įsipareigojimų pagal 1992 m. birželio 18 d. Tarybos direktyvos 92/50/EEB dėl viešojo paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 4 straipsnio 2 dalį ir 8 straipsnį, siejamus su jos 11–37 straipsniais, ir 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos 14 ir 20 straipsnius, siejamus su jos 23–55 straipsniais.

C-14/17

VAR

2018-07-12

Direktyva 2004/17/EB

2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/17/EB dėl subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų tvarkos derinimo - Viešieji pirkimai - Techninė specifikacija - Tiekiamų prekių lygiavertiškumo įrodymai - Reikalavimas lygiavertiškumo įrodymus pateikti pasiūlymo pateikimo metu - Galimybė įrodyti lygiavertiškumą po sprendimo sudaryti sutartį

2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/17/EB dėl subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų tvarkos derinimo 34 straipsnio 8 dalį reikia aiškinti taip, kad kai pirkimo dokumentuose nurodytose techninėse specifikacijose daroma nuoroda į konkretų prekių ženklą, konkrečią kilmę ar gamybą, perkantysis subjektas turi reikalauti, kad dar pasiūlyme dalyvis pateiktų siūlomų produktų lygiavertiškumo šiose techninėse specifikacijose apibrėžtiems produktams įrodymą.

C-375/17

Stanley International Betting et Stanleybet Malta

2018-12-19

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – SESV 49 ir 56 straipsniai – Įsisteigimo laisvė ir laisvė teikti paslaugas – Azartiniai lošimai – Automatizuoto loto lošimo ir kitų nustatyto laimėjimo skaičių lošimų valdymo paslaugos koncesija taikant vienintelio koncesininko modelį – Apribojimas – Privalomieji bendrojo intereso pagrindai – Proporcingumas

SESV 49 ir 56 straipsniai turi būti aiškinami taip, kad jie nedraudžia tokių nacionalinės teisės aktų, kaip nagrinėjami pagrindinėje byloje, pagal kuriuos numatoma, kad, kitaip nei kitų lošimų ir lažybų atveju, kur taikomas koncesininkų daugeto modelis, automatizuoto loto lošimo ir kitų nustatyto laimėjimo skaičių lošimų paslaugos valdymo koncesija suteikiama tik vienam koncesininkui, jei nacionalinis teismas nustato, kad laisvą paslaugų teikimą ribojančiais nacionalinės teisės aktais iš tiesų nuosekliai ir sistemiškai įgyvendindami atitinkamos valstybės narės nurodyti tikslai.

C-465/17

Oberlandesgericht Düsseldorf

2019-03-21

Direktyva 2014/24/ESPrašymas priimti prejudicinį sprendimą – Viešojo pirkimo sutarčių sudarymas – Direktyva 2014/24/ES – 10 straipsnio h punktas – Specialios išimtys paslaugų pirkimo sutarčių atveju – Civilinės gynybos, civilinės saugos ir pavojaus prevencijos paslaugos – Ne pelno organizacijos ar asociacijos – Pacientams vežti skirtos greitosios pagalbos paslaugos – Vežimas greitosios medicinos pagalbos automobiliu teikiant kvalifikuotą priežiūrą

2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/18/EB, 10 straipsnio h punktas turi būti aiškinamas taip, kad jame numatyta viešojo pirkimo sutarčių sudarymo taisyklių taikymo išimtis apima sveikatos priežiūros paslaugų ir pagalbos teikimą greitosios pagalbos automobilyje pacientams, kuriems reikalingas skubus gydymas, kai ją teikia skubios pagalbos specialistas ir (arba) paramedikas, priskirtiną prie BVPŽ (Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas [Common Procurement Vocabulary]) kodo 75252000-7 (gelbėjimo paslaugos), ir vežimą greitosios medicinos pagalbos automobiliu teikiant kvalifikuotą priežiūrą, kuris be vežimo paslaugos apima ir pagalbos teikimą greitosios medicinos pagalbos automobilyje, kai ją teikia paramedikas, padedamas jaunesniojo specialisto, priskirtiną prie BVPŽ kodo 85143000-3 (greitosios pagalbos paslaugos), su sąlyga, kad, kiek tai susiję su pastarąja paslauga, vežimą faktiškai vykdo tinkamą kvalifikaciją teikti pirmąją pagalbą turintis personalas, o pacientui kyla pavojus, kad jį vežant gali pablogėti jo sveikatos būklė.

Direktyvos 2014/24 10 straipsnio h punktas turi būti aiškinamas, pirma, taip, kad, pirma, pagal jį draudžiama, jog humanitarinės asociacijos, pagal nacionalinę teisę pripažintos kaip civilinės saugos ir gynybos organizacijos, būtų laikomos „ne pelno organizacijomis ar asociacijomis“, kaip tai suprantama pagal šią nuostatą, jeigu nacionalinėje teisėje humanitarinės asociacijos statuso pripažinimas nesiejamas su pelno nesiekimu, ir, antra, taip, kad organizacijos ar asociacijos, kurių paskirtis vykdyti socialines užduotis, kurios nesiekia pelno ir kurios galimą pelną reinvestuoja tam, kad būtų pasiektas organizacijos ar asociacijos tikslas, yra „ne pelno organizacijos ar asociacijos“, kaip jos suprantamos pagal minėtą nuostatą.

C-266/17

Oberlandesgericht Düsseldorf

2019-03-21

Direktyva 2004/18/EBPrašymas priimti prejudicinį sprendimą – Transportas – Viešosios keleivinio geležinkelių ir kelių transporto paslaugos – Reglamentas (EB) Nr. 1370/2007 – 5 straipsnio 1 ir 2 dalys – Tiesioginis sutarčių sudarymas – Viešojo keleivinio transporto autobusais ar tramvajais paslaugų sutartys – Sąlygos – Direktyva 2004/17/EB – Direktyva 2004/18/EB

2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1370/2007 dėl keleivinio geležinkelių ir kelių transporto viešųjų paslaugų 5 straipsnio 2 dalis netaikoma tiesiogiai sudarant viešųjų keleivinio transporto autobusais paslaugų sutartis, kurios nėra paslaugų koncesijų sutartys, kaip tai suprantama pagal 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/17/EB dėl subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų tvarkos derinimo ir pagal 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo.

C-526/17

Europos Komisija prieš Italijos Respubliką 

2019-09-18

Direktyva 2004/18/EBValstybės įsipareigojimų neįvykdymas – SESV 258 straipsnis – Direktyva 2004/18/EB – Viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimas – Viešosios darbų koncesijos – Galiojančios koncesijos tiesti ir eksploatuoti automagistrales termino pratęsimas nepaskelbus skelbimo apie konkursąItalijos Respublika, pratęsdama automagistralės A12 Livornas–Čivitavekija atkarpos tarp Livorno ir Čečinos (Italija) koncesijos terminą nuo 2028 m. spalio 31 d. iki 2046 m. gruodžio 31 d., nepaskelbusi skelbimo apie konkursą, neįvykdė įsipareigojimų pagal 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo, iš dalies pakeistos 2007 m. gruodžio 4 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1422/2007, 2 ir 58 straipsnius.

C-89/19-C-91/19

Rieco SpA prieš Comune di Lanciano, Ecolan SpA

2020-02-06

Direktyva 2014/24/ESPrašymas priimti prejudicinį sprendimą – Teisingumo Teismo procedūros reglamento 99 straipsnis – Viešieji pirkimai – Direktyva 2014/24/ES – 12 straipsnio 3 dalis – Nacionalinės teisės nuostatos, pagal kurias pirmenybė teikiama viešojo pirkimo sutartims, bet ne in house sandoriams – Valstybių narių laisvė pasirinkti paslaugų teikimo būdą – Ribos – Nacionalinės teisės nuostatos, pagal kurias nenumatyta galimybė perkančiajai organizacijai įsigyti perkančiosioms organizacijoms priklausančios įstaigos kapitalo dalį, kuri neleidžia užtikrinti šios įstaigos kontrolės ar veto teisės

2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/18/EB, 12 straipsnio 3 dalis turi būti aiškinama taip, kad ja nedraudžiamos nacionalinės teisės nuostatos, pagal kurias vidaus sandorio, dar vadinamo „in house sandoriu“, sudarymas siejamas su neįmanomumu sudaryti viešojo pirkimo sutartį ir bet kuriuo atveju su perkančiosios organizacijos įrodymu, kad visuomenė turės konkrečios su vidaus sandorio sudarymu susijusios naudos.

Direktyvos 2014/24 12 straipsnio 3 dalis turi būti aiškinama kaip nedraudžianti nacionalinės teisės nuostatų, pagal kurias perkančiajai organizacijai draudžiama įsigyti subjekto, kurio akcininkai yra kitos perkančiosios organizacijos, kapitalo dalį, kai šios kapitalo dalys negali užtikrinti kontrolės ar veto įgaliojimų ir kai ši perkančioji organizacija siekia vėliau įgyti teisę vykdyti bendrą kontrolę ir dėl to galimybę sudaryti tiesiogines sutartis šio subjekto, kurio kapitalas priklauso kelioms perkančiosioms organizacijoms, naudai.

Tvarka taikoma viešojo paslaugų pirkimo sutartims(II A priede išvardytos paslaugų pirkimo sutartys, II B priede išvardytos paslaugų pirkimo sutartys, mišrios sutartys)

C-507/03

Komisija prieš Airiją

2007-11-13

EB 43 ir 49 straipsniai Direktyva 92/50/EEB

Viešieji pirkimai – Viešojo pirkimo sutarties sudarymas su Airijos pašto tarnyba An Post iš anksto nepaskelbus apie pirkimą – Aiškus tarptautinis susidomėjimas – Skaidrumas

Aiškaus tarptautinio susidomėjimo ir Bendrijos teisės aktų leidėjo I B priede numatytų paslaugų pirkimui nustatytų skelbimo taisyklių sąveika.

C-160/08

Komisija prieš Vokietiją

2010-04-29

EB 43, 45, 49 straipsniai ir 86  straipsnio 2 dalis

Direktyva 92/50/EEB

Direktyva 2004/18/EB

Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas – Viešojo paslaugų pirkimo sutartys – Viešosios pagalbos paslaugos – Greitosios medicinos pagalbos transporto paslaugos ir specialaus medicinos transporto paslaugos – Skaidrumo reikalavimas –Veikla, susijusi su viešosios valdžios funkcijų vykdymu – Bendrus ekonominius interesus tenkinančios paslaugos

Veiklos, kuri valstybėje narėje yra susijusi, nors ir laikinai, su viešosios valdžios funkcijų vykdymu, analizė.

C-226/09

Komisija prieš Airiją

2010-11-18

Direktyva 2004/18/EB

Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas – Viešojo pirkimo sutarčių sudarymo tvarka – Sutarties dėl vertimo žodžiu ir raštu paslaugų sudarymas – Paslaugos, patenkančios į šios direktyvos II B priedo taikymo sutartį – Paslaugos, kurioms taikomi ne visi šios direktyvos reikalavimai – Sutarties laimėtojo nustatymo kriterijų lyginamųjų svorių nustatymas po pasiūlymų pateikimo – Lyginamųjų svorių pakeitimas pirmą kartą peržiūrėjus pateiktus pasiūlymus – Vienodo požiūrio principo ir skaidrumo pareigos laikymasis

Kriterijų lyginamųjų svorių pakeitimo po pirmosios peržiūros teisėtumo vertinimas.

C-95/10

Strong Segurança

2011-03-17

Direktyva 2004/18/EB

Viešieji paslaugų pirkimai – Tiesioginis veikimas – Taikymas paslaugoms, nurodytoms direktyvos II priedo B dalyje

Paslaugų sutarčių skirstymo, kai Direktyvos nuostatos taikomos dviem lygiais,  esmė. Sutarčių dėl paslaugų, nurodytų Direktyvos 2004/18 II priedo B dalyje, pirkimo specifinis pobūdis.

C-115/14

RegioPost

2015-11-17

Direktyva 96/71

Direktyva 2004/18/EB

Laisvė teikti paslaugas – Apribojimai – Direktyva 96/71/EB – 3 straipsnio 1 dalis – Direktyva 2004/18/EB – 26 straipsnis – Viešieji pirkimai – Pašto paslaugos – Valstybės narės regioninės valdžios institucijos teisės aktai, nustatantys reikalavimą viešojo pirkimo procedūros dalyviams ir jų subrangovams įsipareigoti mokėti minimalų darbo užmokestį darbuotojams, teikiantiems viešojo pirkimo sutartyje nurodytas paslaugas

Valstybės narės regioninės valdžios institucijos gali priimti teisės aktus, pagal kuriuos konkurso dalyviai ir jų subrangovai teikdami pasiūlymus privalo raštu įsipareigoti savo darbuotojams, kuriems bus pavesta teikti atitinkamo viešojo pirkimo sutartyje nurodytas paslaugas, mokėti šiuose teisės aktuose nustatytą minimalų darbo užmokestį.

Taip pat valstybės narės regioninės valdžios institucijos gali priimti teisės aktus, kuriuose numatyta, kad iš konkurso pašalinami dalyviai ir jų subrangovai, kurie teikdami pasiūlymus raštu neįsipareigojo savo darbuotojams, kuriems bus pavesta teikti atitinkamo viešojo pirkimo sutartyje nurodytas paslaugas, mokėti šiuose teisės aktuose nustatytą minimalų darbo užmokestį.

C-50/14

CASTA ir kt.

2016-01-28

SESV 49 ir 56 straipsniai

Direktyva 2004/18/EB

Viešieji pirkimai – SESV 49 ir 56 straipsniai – Direktyva 2004/18/EB - Medicinos transporto paslaugos – Nacionalinės teisės aktai, pagal kuriuos teritorinėms sveikatos priežiūros institucijoms leidžiama tiesiogiai ir nepranešus pavesti teisinius reikalavimus atitinkančioms ir įregistruotoms savanorių asociacijoms teikti medicinos transporto paslaugas, atlyginant jų patirtas išlaidas – Leistinumas

Nedraudžiami nacionalinės teisės aktai, pagal kuriuos, vietos vietos valdžios institucijoms leidžiama tiesiogiai, visiškai apie tai neskelbiant, pavesti medicinos transporto paslaugas teikti savanorių asociacijoms, jeigu teisės aktuose numatytu ir sutartiniu pagrindu, kuriuo remiantis vykdoma šių organizacijų veikla, iš tiesų prisidedama užtikrinant socialinę paskirtį bei siekiant solidarumo ir veiksmingo biudžeto lėšų panaudojimo tikslų.

Jeigu valstybė narė leidžia valdžios institucijoms tiesiogiai pasitelkti savanorių asociacijas tam tikroms užduotims vykdyti, pagal Sąjungos teisę valdžios institucija, siekianti sudaryti su tokiomis asociacijomis sutartis, neprivalo prieš tai palyginti skirtingų asociacijų pasiūlymų.

Specialios taisyklės, reglamentuojančios specifikacijas ir pirkimo dokumentus (techninės specifikacijos, alternatyvūs pasiūlymai, subranga, sutarčių įvykdymo sąlygos, prievolės susijusios su mokesčiais, aplinkos apsauga, darbo saugos nuostatomis ir darbo sąlygomis)

C-513/99

Concordia Bus Finland

2002-09-17

Direktyva 92/50/EEB

Direktyva 93/38/EEB

Viešieji paslaugų pirkimai transporto sektoriuje –Perkančioji organizacija savivaldybė, kuri organizuoja autobusų transporto paslaugas ir kurios ekonomiškai nepriklausomas vienetas dalyvauja viešajame pirkime pateikdamas pasiūlymą – Atsižvelgimas į su aplinkos apsauga susijusius kriterijus nustatant ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą – Priimtinumas, kai pasiūlymą pateikęs savivaldybės vienetas lengviau tenkina šiuos kriterijus

Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo kriterijų nustatymo reikalavimų numatymas. Aplinkos apsaugos kriterijaus taikymo kaip vieno iš ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo kriterijų analizė .

C-368/10

Komisija prieš Nyderlandus

2012-05-10

Direktyva 2004/18/EB

Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas – Viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarka – Viešasis karštųjų gėrimų automatų tiekimo, įrengimo ir aptarnavimo bei arbatos, kavos ir kitų ingredientų pirkimas – 23 straipsnio 6 ir 8 dalys – Techninės specifikacijos – 26 straipsnis – Sutarčių įvykdymo sąlygos – 53 straipsnio 1 dalis – Sutarties sudarymo kriterijai – Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas – Ekologiški ir sąžiningos prekybos produktai – Kokybės ženklų naudojimas formuluojant technines specifikacijas ir sutarties sudarymo kriterijus – 39 straipsnio 2 dalis – „Papildomos informacijos“ sąvoka – 2 straipsnis – Sutarčių sudarymo principai – Skaidrumo principas – 44 straipsnio 2 dalis ir 48 straipsnis – Dalyvių tinkamumo įvertinimas ir atranka – Minimalūs techninių ir profesinių pajėgumų reikalavimai – „Pirkimų tvarumo ir socialinės įmonių atsakomybės kriterijų“ laikymasis

Ekologinio ženklo, o ne šio ekologinio ženklo apibrėžtų detalių specifikacijų nurodymo techninėje specifikacijoje teisėtumas. Sutarties sudarymo kriterijams keliamų reikalavimų aptarimas.

C-278/14

Enterprise Focused Solutions

2015-04-16

- Viešieji pirkimai - Tiekimai - Techninės specifikacijos - Vienodo požiūrio ir nediskriminavimo principai - Skaidrumo pareiga - Nuoroda į komercinį ženklą turintį produktą - Tiekėjo pasiūlyto produkto lygiavertiškumo vertinimas - Nurodyto produkto gamybos nutraukimas

Tiekėjo(-ų) pasiūlyto lygiaverčio produkto charakteristikų lyginimas su kitų produktų (tebegaminamų ir tokių, kurie rinkoje vis dar yra, bet  jų gamyba yra nutraukta) charakteristikomis.

C-199/15

Ciclat

2016-11-10

Direktyva 2004/18/EB

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Direktyva 2004/18/EB – 45 straipsnis – SESV 49 ir 56 straipsniai – Viešieji pirkimai – Pašalinimo iš viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo procedūros sąlygos – Įsipareigojimai, susiję su socialinio draudimo įmokų mokėjimu – Bendrasis tinkamą socialinių įmokų sumokėjimą patvirtinantis dokumentas – Trūkumų ištaisymas

Išaiškinimas, kad nedraudžia nacionalinės teisės normų, kuriomis perkančioji organizacija, konstatavusi jos iniciatyva prašytame ir socialinės apsaugos įstaigų išduotame sertifikate pažeidimą socialinio draudimo įmokų srityje, įpareigojama jį laikyti pašalinimo iš konkurso pagrindu, jei šis pažeidimas egzistavo paraiškos dalyvauti konkurso procedūroje pateikimo dieną, nors nebeegzistavo perkančiosios organizacijos sprendimo sudaryti sutartį priėmimo arba jos iniciatyva vykdomo patikrinimo dieną.

Procedūros (Atvirų, ribotų ir derybų procedūrų bei konkurencinio dialogo taikymas, konkurencinis dialogas, atvejai pateisinantys derybų procedūros taikymą, iš anksto paskelbiant skelbimą apie pirkimą, atvejai, pateisinantys derybų procedūros taikymą, kai skelbimas apie pirkimą nėra skelbiamas, preliminarieji susitarimai)

C-385/02

Komisija prieš Italiją

2004-09-14

Direktyva 93/37/EEB

Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas – Viešojo darbų pirkimo sutartys – Derybų procedūra iš anksto nepaskelbus skelbimo apie sutartį

Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas nepaskelbus skelbimo apie sutartį, neatitinkant Direktyvos 7 straipsnio 3 dalies reikalavimų.

C-340/02

Komisija prieš Prancūziją

2004-10-14

Direktyva 92/50/EEB

Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas – Viešojo paslaugų pirkimo sutarčių sudarymas – Parama užsakovui, susijusi su nutekamųjų vandenų valymo įrenginiais – Sutarties sudarymas su ankstesnio projekto konkurso laimėtoju, iš anksto nepaskelbus pranešimo apie sutartį Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje

Direktyvos išimties taikymo sąlygų aiškinimas.

C-126/03

Komisija prieš Vokietiją

2004-11-18

Direktyva 92/50/EEB

Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas – Viešojo paslaugų pirkimo sutartis – Atliekų transportavimo paslaugos – Procedūra be išankstinio pranešimo apie sutartį paskelbimo – Sutartis, perkančiosios organizacijos sudaryta dėl ekonominės veiklos, jos vykdomos konkurencijos sąlygomis – Sutartis, sudaryta perkančiosios organizacijos, jai siekiant pateikti pasiūlymą pagal kitos sutarties sudarymo procedūrą – Paslaugų teikėjo pajėgumų įrodymas – Galimybė nurodyti trečiųjų asmenų pajėgumus – Subranga – Įsipareigojimų neįvykdymą konstatuojančio sprendimo pasekmės

„Viešojo paslaugų pirkimo sutarties“ ir „perkančiosios organizacijos“ sąvokų aiškinimas.

C-84/03

Komisija prieš Ispaniją

2005-01-13

Direktyva 93/37/EEB

Direktyva 93/36/EEB

Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas – Viešieji pirkimai – Viešojo prekių ir darbų pirkimo sutarčių sudarymo tvarka – Taikymo sritis – Perkančiosios organizacijos sąvoka – Tarpinstituciniai bendradarbiavimo susitarimai – Sutarties sąvoka – Derybų būdo taikymas direktyvoje nenustatytais atvejais

„Viešosios teisės reguliuojamos įstaigos“ sąvokos aiškinimas. Tarp viešosios teisės reglamentuojamų subjektų sudarytų bendradarbiavimo susitarimų reglamentavimo nacionalinėje teisėje privalomumas. Sąvokos „neesminis sutarties pakeitimas“ aiškinimas. Draudimas numatyti kitus derybų taikymo pagrindus nei numatyta Direktyvoje.

C-394/02

Komisija prieš Graikiją

2005-06-02

Direktyva 93/38/EEB

Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas – Viešieji pirkimai vandens, energetikos, transporto ir telekomunikacijų sektoriuose – Sutartis dėl konvejerių sistemos gamybos Megalopolis šiluminei elektrinei – Pranešimo nepaskelbimas – Techninis sudėtingumas – Nenumatytas įvykis – Ypatinga skuba

Sutarties sudarymo iš anksto nepaskelbus pranešimo Europos Bendrijų Oficialiajame leidinyje teisėtumo sąlygos: techninių darbų, dėl kurių sudaroma sutartis, sudėtingumas ir  dėl šio sudėtingumo neišvengiamas būtinas sutarties sudarymas su konkrečiu rangovu.

C-250/07

Komisija prieš Graikiją

2009-06-04

Direktyva 93/38/EEB

Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas – Viešieji pirkimai vandens, energetikos, transporto ir telekomunikacijų sektoriuose – Sutarties sudarymas prieš tai nesurengus kandidatų varžymosi – Sąlygos – Informavimas apie pasiūlymo atmetimo priežastis – Terminas

„Netinkamo pasiūlymo“ ir „pasiūlymo su trūkumais“ terminų aiškinimas.

C-480/06

Komisija prieš Vokietiją

2009-06-09

Direktyva 92/50/EEB

Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas – Formalios europinės viešojo pirkimo procedūros dėl atliekų tvarkymo paslaugų sutarties sudarymo netaikymas – Vietos savivaldos institucijų bendradarbiavimas

Savivaldos institucijų bendradarbiavimo nevykdant viešojo pirkimo procedūrų teisėtumo vertinimas.

C-138/08

Hochtief ir Linde-Kca-Dresden

2009-10-15

Direktyva 2004/18/EB

Direktyva 93/37/EB

Viešojo darbų pirkimo sutarčių sudarymo tvarka – Įsigaliojus Direktyvai 2004/18/EB, tačiau nepasibaigus jos perkėlimo terminui pradėtos procedūros – Derybų skelbiant apie pirkimą procedūros – Pareiga priimti minimalų tinkamų kandidatų skaičių – Pareiga užtikrinti tikrą konkurenciją

Įsigaliojusios Direktyvos, kurios perkėlimo terminas nėra pasibaigęs galiojimo aiškinimas. „Tinkamo kandidato“ sąvokos aiškinimas. Sutarties sudarymo derybų būdu nesant nustatyto minimalaus kandidatų skaičiaus galimybės analizė. Realios konkurencijos užtikrinimo sąlygų apibrėžimas.

C-299/08

Komisija prieš Prancūziją

2009-12-10

Direktyva 2004/18/EB

Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas – Viešojo pirkimo sutarčių sudarymo tvarka – Nacionalinės teisės nuostatos, numatančios vieną procedūrą poreikių apibrėžimo sutarčiai ir vėlesnei vykdymo sutarčiai sudaryti – Suderinamumas su šia direktyva

Poreikių apibrėžimo procedūros ir konkurencinio dialogo skirtumų apibrėžimas.

C-94/12

Swm Costruzioni 2 ir Mannocchi Luigino

2013-10-10

Direktyva 2004/18/EB

Ekonominė ir finansinė padėtis – Techniniai ir (arba) profesiniai pajėgumai – 47 straipsnio 2 dalis ir 48 straipsnio 3 dalis – Galimybė ūkio subjektui remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais –52 straipsnis – Sertifikavimo sistema – Viešieji darbų pirkimai – Nacionalinės teisės aktai, pagal kuriuos reikalaujama turėti kvalifikacijos atestatą, atitinkantį perkamų darbų kategoriją ir vertę – Draudimas remtis kelių ūkio subjektų atestatais tos pačios kategorijos darbams

Rėmimosi kelių kitų ūkio subjektų pajėgumais įrodinėjant savo atitiktį minimaliems pajėgumo reikalavimams sąlygos.

C561/12

Nordecon ir Ramboll Eesti

2013-12-05

Direktyva 2004/18/EB

Viešieji pirkimai – Derybų skelbiant apie pirkimą procedūra – Perkančiosios organizacijos galimybė derėtis dėl pasiūlymų, neatitinkančių pirkimo dokumentuose pateiktose techninėse specifikacijose nustatytų privalomų reikalavimų

Perkančiosios organizacijos galimybės derėtis su dalyviais dėl tokių pasiūlymų, kurie neatitinka pirkimo techninėse specifikacijose nustatytų privalomų reikalavimų analizė.

C-324/14

PARTNER Apelski Dariusz

2016-04-07 

Direktyva 2004/18/ES

Direktyva 2014/24/ES

Viešieji pirkimai – Direktyva 2004/18/EB – Ūkio subjektų techniniai ir (arba) profesiniai pajėgumai – 48 straipsnio 3 dalis – Galimybė remtis kitų subjektų pajėgumais – Sąlygos ir taisyklės – Dalyvio ryšių su kitais subjektais pobūdis – Pasiūlymo pakeitimas – Elektroninio aukciono panaikinimas ir organizavimas iš naujo – Direktyva 2014/24/ES

Direktyvos 2004/18/EB 47 straipsnio 2 dalies ir 48 straipsnio 3 dalies nuostatų išaiškinimas.

C-27/15

Pizzo ir kt.

2016-06-02

Direktyva 2004/18/EB

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Viešieji pirkimai – Direktyva 2004/18/EB – Dalyvavimas konkurse – Galimybė remtis kitų įmonių pajėgumais siekiant atitikti būtinus reikalavimus – Nesumokėtas mokestis, kuris nebuvo aiškiai numatytas – Pašalinimas iš pirkimo procedūros nesuteikus galimybės ištaisyti šį trūkumą

Direktyvos 2004/18/EB 47 ir 48 straipsnių išaiškinimas, kad pagal juos nedraudžiamos nacionalinės teisės nuostatos, pagal kurias ūkio subjektui leidžiama remtis vieno ar kelių kitų ūkio subjektų pajėgumais, kad atitiktų dalyvavimo viešojo pirkimo procedūroje minimalius reikalavimus, kuriuos pats šis subjektas atitinka tik iš dalies.

C-234/14

Ostas celtnieks

2016-01-14 

Direktyva 2004/18/EB

Viešieji pirkimai – Ekonominiai ir finansiniai pajėgumai – Techniniai ir (arba) profesiniai pajėgumai – Direktyvos 2004/18/EB 47 straipsnio 2 dalis ir 48 straipsnio 3 dalis – Konkurso sąlygos, kuriose konkurso dalyviui nustatyta pareiga sudaryti partnerystės sutartį arba įsteigti kolektyvinę bendrovę su ūkio subjektais, kurių pajėgumais jis remiasi

Perkančiosios organizacijos galimybės nustatyti konkurso sąlygas, kuriose konkurso dalyviui nustatyta pareiga sudaryti partnerystės sutartį arba įsteigti kolektyvinę bendrovę su ūkio subjektais, kurių pajėgumais jis remiasi analizė.

INGSTEEL et Metrostav
2017-07-13 
Direktyva 2004/18/EB
Viešieji pirkimai - Ekonominiai ir finansiniai pajėgumai - Ekonominių ir finansinių pajėgumų įrodinėjimo priemonės - Dalyvio, neatitinkančio ekonominių ir finanasinių pajėgumų, pašalinimas - Sprendimo pašalinti dalyvį iš konkurso peržiūrėjimas

Direktyvos 2004/18/EB 47 straipsnio 1 dalies a punktas ir 4 dalis turi būti aiškinamos taip, kad jos nedraudžia perkančiajai organizacijai pašalinti dalyvį iš viešojo pirkimo motyvuojant tuo, kad šis neatitinka skelbime apie konkursą nustatytos sąlygos, susijusios su ekonomine ir finansine padėtimi, būtent – pateikti banko pažymą dėl įsipareigojimo suteikti skelbime apie konkursą nurodyto dydžio paskolą ir šiam dalyviui garantuoti, kad jis galės disponuoti ta suma visą šios pirkimo sutarties vykdymo laiką.

Direktyvos 2004/18 47 straipsnio 5 dalis turi būti aiškinama taip, kad kai skelbime apie konkursą reikalaujama pateikti banko pažymą dėl įsipareigojimo suteikti šiame skelbime nurodyto dydžio paskolą ir šiam dalyviui garantuoti, kad jis galės disponuoti ta suma visą šios sutarties vykdymo laiką, aplinkybė, kad banko filialai, į kuriuos konkurso dalyvis kreipėsi, nemano galintys konkurso dalyviui išduoti pažymą, kuri atitiktų nurodytas sąlygas, gali būti „pateisinama priežastis“, kaip tai suprantama pagal šį straipsnį, dėl kurios minėtas konkurso dalyvis prireikus kaip savo ekonominės ir finansinės padėties įrodymą gali pateikti bet kokius kitus dokumentus, kuriuos perkančioji organizacija pripažįsta esančius tinkamais, jeigu jis objektyviai negalėjo pateikti perkančiosios organizacijos prašomų dokumentų, o tai turi patikrinti prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas.

Procedūros eiga (bendrosios nuostatos, kokybinės atrankos kriterijai, sutarties sudarymo kriterijai, pasiūlymai su labai maža kaina)

C-247/02

Sintesi

2004-10-07

Direktyva 93/37/EEB

Viešasis darbų pirkimas – Sutarčių sudarymas – Perkančiosios organizacijos teisė rinktis tarp mažiausios kainos ir ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo kriterijų

Įpareigojimo perkančiosioms organizacijoms atviro arba riboto konkurso būdu naudoti tik mažiausios kainos kriterijų teisėtumas.

C-234/03

Contse ir kt.

2005-10-27

Direktyva 92/50/EEB

EB 12, 43, 49 straipsniai

Įsisteigimo laisvė – Laisvė teikti paslaugas – Viešojo paslaugų pirkimo sutartys – Nediskriminavimo principas – Kvėpavimo ligų gydymo namuose paslaugos – Priimtinumo sąlyga – Vertinimo kriterijai

Pasiūlymų vertinimo kriterijų ir priimtinumo sąlygų teisėtumo vertinimas.

C-331/04

ATI EAC ir kt.

2005-11-24

Direktyva 92/50/EEB

Direktyva 93/38/EEB

Viešasis paslaugų pirkimas – Skyrimo kriterijai – Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas – Specifikacijose arba skelbime apie pirkimą nustatytų skyrimo kriterijų laikymasis – Vieno iš skyrimo kriterijų subkriterijų nustatymas specifikacijose arba skelbime apie pirkimą – Sprendimas dėl taškų paskirstymo – Vienodo požiūrio į pasiūlymus pateikusius asmenis principas ir skaidrumo principas

Teisė viešųjų pirkimų komisijai suteikti konkrečią svarbą iš anksto nustatytiems skyrimo kriterijaus elementams jiems paskirstant taškus esant tam tikroms sąlygoms.

C-226/04 ir C-228/04

La Cascina ir kt.

2006-02-09

Direktyva 92/50/EEB

Viešojo paslaugų pirkimo sutartys – 29 straipsnio pirmosios pastraipos e ir f punktai – Paslaugų teikėjo pareigos – Socialinio draudimo įmokų ir mokesčių mokėjimas

Momento, į kurį reikia atsižvelgti svarstant, ar kandidatas įvykdė įsipareigojimus, nustatymo galimybės. Sąlygų, siekiant pasinaudoti galimybe „neįvykdytus įsipareigojimus“ ištaisyti vėliau, nustatymas.

C-532/06

Lianakis ir kt.

2008-01-24

Direktyva 92/50/EEB

Viešieji paslaugų pirkimai – Gyvenamosios vietovės kadastro ir urbanistikos tyrimų atlikimas ir vykdomasis aktas – Kriterijai, kurie gali būti taikomi kaip „kvalifikacinės atrankos kriterijai“ arba „sutarties sudarymo kriterijai“ – Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas – Specifikacijose arba skelbime apie pirkimą nurodytų sutarties sudarymo kriterijų laikymasis – Vėlesnis specifikacijose arba skelbime apie pirkimą nurodytų sutarties sudarymo kriterijų lyginamojo svorio koeficientų ir subkriterijų nustatymas – Vienodo požiūrio į ūkio subjektus principas ir skaidrumo pareiga

Kriterijų, kurie gali būti taikomi kaip „sutarties sudarymo kriterijai“ teisėtumo įvertinimas. Kriterijų lyginamųjų svorio koeficientų ir subkriterijų vėlesnio nustatymo po to, kai buvo pateikti pasiūlymai ir atplėštos paraiškos, teisėtumo įvertinimas.

C-147/06 ir C-148/06

SECAP ir Santorso

2008-05-15

Direktyva 93/37/EEB

Direktyva 2004/18/EB

Viešieji darbų pirkimai − Sutarčių sudarymas − Neįprastai mažos kainos pasiūlymai − Pasiūlymų atmetimo tvarka − Darbų pirkimai, kurių vertė nesiekia direktyvose ir numatytų ribinių verčių − Iš pagrindinių Bendrijos teisės principų kylančios perkančiosios organizacijos pareigos

Direktyvos nuostatų taikymas sutartims, kurios kelia aiškų tarptautinį susidomėjimą. Objektyvių kriterijų aiškaus tarptautinio intereso buvimui nustatyti pavyzdžiai.

C-213/07

Michaniki

2008-12-16

Direktyva 93/37/EEB

Viešieji darbų pirkimai – Neleidimo dalyvauti viešajame pirkime pagrindai – Nacionalinės priemonės, nustatančios viešųjų darbų ir žiniasklaidos sektorių nesuderinamumą

Teisė papildomai numatyti neleidimo dalyvauti viešajame darbų pirkime  priemones skirtas užtikrinti, kad vykdant viešojo pirkimo procedūras būtų laikomasi dalyvių vienodo vertinimo ir skaidrumo principų, su sąlyga, kad tokios priemonės neviršija to, kas būtina šiam tikslui pasiekti. Rangovo, veikiančio žiniasklaidos sektoriuje, statusas ir su juo susijusi rizika pažeisti viešųjų pirkimų principus.

C-538/07

Assitur

2009-05-19

Direktyva 92/50/EEB

Direktyva 93/37/EEB

Viešojo paslaugų pirkimo sutartys – Nacionalinės teisės aktai, neleidžiantys konkuruojant tarpusavyje dalyvauti viešojo pirkimo procedūroje kontrole ar reikšminga įtaka pagrįstais santykiais susijusioms bendrovėms

Galimybė numatyti kitus neleidimo dalyvauti konkurse pagrindus nei numatyta Direktyvoje 92/50/EEB.

C-199/07

Komisija prieš Graikiją

2009-11-12

Direktyva 93/38/EEB

Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas – Viešieji pirkimai – Skelbimas apie konkursą – Tyrimo atlikimas – Savaiminio pašalinimo iš konkurso kriterijai – Kvalifikacinės atrankos ir sutarties sudarymo kriterijai

Kvalifikacinės atrankos ir sutarties sudarymo atskyrimo kriterijai.

C-74/09

Bâtiments ir Ponts Construction ir WISAG Produktionsservice

2010-07-15

Direktyva 93/37/EEB

Viešieji darbų pirkimai – Neleidimo dalyvauti viešajame pirkime pagrindai – Pareigos, susijusios su socialinio draudimo įmokų bei mokesčių ir rinkliavų mokėjimu – Konkurso dalyvių pareiga įsiregistruoti, kurios neįvykdžius gali būti neleista dalyvauti viešajame pirkime – „Registracijos komisija“ ir jos kompetencija – Užsienio konkurso dalyvių įsisteigimo valstybės narės kompetentingų valdžios institucijų išduotų liudijimų galiojimo nagrinėjimas

Pareigos įsiregistruoti pirmojoje valstybėje narėje, siekiant, kad būtų sudaryta viešojo pirkimo sutartis, sąlygų aiškinimas.

C-599/10

SAG ELV Slovensko ir kt.

2012-03-29

Direktyva 2004/18/EB

Viešieji pirkimai – Sutarčių sudarymo procedūros – Ribotas konkursas – Pasiūlymo vertinimas – Perkančiosios organizacijos prašymai paaiškinti pasiūlymą – Sąlygos

Prašymo pateikti paaiškinimą momentas. Neįprastai mažos kainos pagrindimo reikšmė.

C-218/11

Édukövízig ir Hochtief Construction

2012-10-18

Direktyva 2004/18/EB

Viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutartys -  – 44 straipsnio 2 dalis, 47 straipsnio 1 dalies b punktas ir 2 bei 5 dalys  -  Ekonominis ir finansinis kandidatų ar dalyvių pajėgumas - Minimalus pajėgumo reikalavimas, nustatytas remiantis tik vienais balanso duomenimis - Apskaitos duomenys, kuriems gali daryti įtaką skirtingi metines bendrovių ataskaitas reglamentuojantys nacionalinės teisės aktai

Minimalaus finansinio pajėgumo reikalavimo nustatymo reikalavimai. Dukterinės bendrovės galimybės atitikti minimalius ekonominio ir finansinio pajėgumo reikalavimus nebuvimas. Rėmimasis kito ūkio subjekto pajėgumais kai ūkio subjekto įsisteigimo valstybės narės ir perkančiosios organizacijos įsisteigimo valstybės narės teisės aktai skiriasi.

T-424/12

Gaumina prieš EIGE

2013-11-28

Komisijos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002

Reglamentas Nr. 1922/2006

Viešieji paslaugų pirkimai – Konkurso procedūra – Paslaugų, skirtų EIGE ryšių veiklai remti, teikimas – Dalyvio pasiūlymo atmetimas – Pareiga motyvuoti

Pakankamo motyvavimo sąlygų nustatymas.

C-440/13

Croce Amica One Italia

2014-12-11

Direktyva 2004/18/EB

Direktyva 89/665/EEB

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Viešieji paslaugų pirkimai – Asmeninė kandidato ar dalyvio situacija – Preliminarus sprendimas sudaryti sutartį – Prieš laimėjusio dalyvio teisėtą atstovą pradėtas baudžiamasis tyrimas – Perkančiosios organizacijos sprendimas nepriimti galutinio sprendimo dėl sutarties sudarymo ir atšaukti skelbimą apie pirkimą – Teisminė kontrolė

Perkančiosios organizacijos teisės atšaukti (nutraukti) pirkimo procedūras pagrindai. Perkančiųjų organizacijų priimtų sprendimų teisėtumo ir tikslingumo kontrolės sąvokų atskyrimas.

C-470/13

Generali-Providencia Biztosító

2014-12-18

Direktyva 2014/18/EB

SESV 49, 56 straipsniai

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Viešieji pirkimai – Sutartys, kurių vertė nesiekia Direktyvoje 2004/18/EB numatytų ribų – SESV 49 ir 56 straipsniai – Taikymas – Aiškus tarptautinis susidomėjimas – Pašalinimo iš viešojo pirkimo procedūros pagrindai – Ūkio subjekto, padariusio nacionalinės konkurencijos teisės normų pažeidimą, patvirtintą mažiau nei prieš penkerius metus priimtu teismo sprendimu, pašalinimas – Leistinumas – Proporcingumas

Konkurenciją ribojančių susitarimų įtakos profesiniam patikimumui analizė.

C-538/13

eVigilo

2015-03-12

Direktyva 89/665/EEB

Direktyva 2004/18/EB

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Viešieji pirkimai – Vienodo požiūrio ir skaidrumo principai – Konkursą laimėjusio dalyvio sąsaja su perkančiosios organizacijos ekspertais – Pareiga atsižvelgti į šią sąsają – Eksperto šališkumo įrodinėjimo pareiga – Tokio šališkumo poveikio nebuvimas galutiniam vertinimo rezultatui – Apskundimo terminas – Abstrakčių sutarties sudarymo kriterijų ginčijimas – Šių kriterijų paaiškėjimas pranešus išsamius sutarties sudarymo motyvus – Pasiūlymų atitikties techninėms specifikacijoms laipsnis kaip vertinimo kriterijus

Perkančiosios organizacijos pareiga išnagrinėti reikšmingas aplinkybes tuo atveju, kai  konkurso dalyvis, kurio pasiūlymas atmestas, pateikia objektyvią informaciją, keliančią abejonių dėl perkančiosios organizacijos eksperto nešališkumo.  Pasiūlymų vertinimo kriterijus - pasiūlymų atitikties pirkimo dokumentų reikalavimams laipsnis.

C-6/15

TNS Dimarso

2016-07-14
Direktyva 2004/18/EBDirektyva 2004/18/EB           Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Viešasis paslaugų pirkimas – Direktyva 2004/18/EB – 53 straipsnio 2 dalis – Sutarties sudarymo kriterijai – Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas – Vertinimo metodas – Lyginamojo svorio taisyklės – Perkančiosios organizacijos pareiga viešojo pirkimo dokumentuose nurodyti sutarties sudarymo kriterijų lyginamąjį svorį – Pareigos apimtis.Perkančiosios organizacijos galimybė galimiems konkurso dalyviams atitinkamame skelbime apie pirkimą arba su nagrinėjamu pirkimu susijusiuose dokumentuose nenurodyti vertinimo metodo, kurį perkančioji organizacija taiko, siekdama įvertinti ir teisingai suklasifikuoti pasiūlymus.

C-553/15

Undis Servizi

2016-12-08

Direktyva 2004/18/EB


Viešasis paslaugų pirkimas – Sutarties sudarymas be konkurso procedūros – Vadinamasis „in house“ sandoris – Sąlygos – Analogiška kontrolė – Didžiosios veiklos dalies vykdymas – Viešojo kapitalo bendrovė, su kuria sudaryta sutartis, priklausanti keliems teritoriniams savivaldos vienetams – Veikla, vykdoma ir teritorinių savivaldos vienetų, kurie nėra akcininkai, naudai – Veikla, kurią vykdyti įpareigoja viešosios valdžios institucija, kuri nėra akcininkė

Pareigos įvertinti, ar sudarant "in house" sandorius subjektas, su kuriuo sudarytas sandoris, didžiąją savo veiklos dalį vykdo perkančiosios organizacijos, pavyzdžiui, teritorinių savivaldos vienetų, kurie yra jo akcininkai ir kurie jį kontroliuoja, naudai. Prie šios veiklos nepriskiriama veikla, kurią vykdyti šį subjektą įpareigoja viešosios valdžios institucija, kuri nėra šio subjekto akcininkė, teritorinių savivaldos vienetų, kurie taip pat nėra to subjekto akcininkai ir jo nekontroliuoja, naudai.

C-318/15

Tecnoedi Costruzioni

2016-10-06

Direktyva 2004/18/EB

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Viešojo darbų pirkimo sutartys – Direktyva 2004/18/EB – 7 straipsnio c punktas – Viešojo pirkimo sutarčių vertės ribos – Nepasiekta riba – Neįprastai mažos kainos pasiūlymai – Automatiškas pašalinimas – Perkančiosios organizacijos teisė – Perkančiosios organizacijos pareigos, kylančios iš įsisteigimo laisvės, laisvės teikti paslaugas ir bendrojo diskriminacijos draudimo – Aiškų tarptautinį susidomėjimą galintys kelti pirkimai

Pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą yra nepriimtinas.

C‑292/15

Hörmann Reisen

2016-10-27

Direktyva 2004/18/EB

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Viešieji pirkimai – Keleivinio transporto autobusais viešosios paslaugos – Reglamentas (EB) Nr. 1370/2007 –4 straipsnio 7 dalis – Sutartinių įsipareigojimų perdavimas tretiesiems asmenims – Reikalavimas viešųjų paslaugų operatoriui pačiam teikti didelę dalį viešųjų keleivinio transporto paslaugų – Apimtis – 5 straipsnio 1 dalis – Sutarčių sudarymo procedūra – Sutarčių sudarymas pagal Direktyvą 2004/18/EB

Reglamento Nr. 1370/2007 4 straipsnio 7 dalis turi būti aiškinama taip, kad pagal ją perkančiajai organizacijai nedraudžiama nustatyti, jog operatorius, kuriam patikėta valdyti ir teikti tokias viešąsias keleivinio transporto autobusais paslaugas, kaip nagrinėjamos pagrindinėje byloje, privalo pats teikti 70 % šių paslaugų.

C-223/16

Consiglio di Stato

2017-09-14

Direktyva 2004/18/EBPrašymas priimti prejudicinį sprendimą – Direktyva 2004/18/EB – 47 straipsnio 2 dalis ir 48 straipsnio 3 dalis – Dalyvis, kuris remiasi kitų subjektų pajėgumu, kad atitiktų perkančiosios organizacijos reikalavimus – Šių subjektų prarastas reikalaujamas pajėgumas – Nacionalinės teisės normos, kuriose numatytas dalyvio pašalinimas iš viešojo pirkimo konkurso ir sutarties sudarymas su konkurentuDirektyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 47 straipsnio 2 dalis ir 48 straipsnio 3 dalis turi būti aiškinamos kaip nedraudžiančios nacionalinės teisės nuostatų, pagal kurias viešojo pirkimo procedūroje dalyvaujančiam ūkio subjektui nesuteikiama galimybė pagalbinės įmonės, kuri jam pateikus pasiūlymą prarado reikalaujamą kvalifikaciją, pakeisti kita ir dėl to jis iš tos procedūros automatiškai pašalinamas.

C-178/16

Consiglio di Stato

2017-12-20

Direktyva 2004/18/EBPrašymas priimti prejudicinį sprendimą - Ūkio subjekto pašalinimo iš viešojo pirkimo procedūros pagrindai - Valstybės narės ūkio subjekto pašalinimo iš viešojo pirkimo procedūros pagrindų įgyvendinimo sąlygos - Pašalinimas dėl priimto galutinio apkaltinamojo nuosprendžio - Pašalinimo pagrindas taikomas asmenims, kurie baigė eiti vadovaujančias pareigas viešojo pirkimo konkurse dalyvaujančioje įmonėje likus metams iki paskelbimo apie viešojo pirkimo konkursą, kai įmonė neįrodo, kad ji visiškai ir realiai yra atsiribojusi nuo veikų, už kurias taikoma baudžiamoji atsakomybė.

Direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo, konkrečiai jos 45 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos c, d ir g punktai, taip pat vienodo požiūrio ir proporcingumo principai turi būti aiškinami taip, kad pagal juos nedraudžiamos nacionalinės teisės normos, kuriose perkančiajai organizacijai leidžiama:

- taikant jos nustatytas sąlygas atsižvelgti į dar negalutinį apkaltinamąjį nuosprendį, paskelbtą konkurse dalyvaujančios įmonės direktoriui dėl su šios įmonės profesine etika susijusio pažeidimo, jei tas direktorius nustojo eiti savo pareigas vienų metų laikotarpiu iki skelbimo apie viešojo pirkimo procedūrą paskelbimo, ir

- pašalinti šią įmonę iš atitinkamos viešojo pirkimo sutarties sudarymo procedūros, motyvuojant tuo, kad nepranešusi apie šį dar negalutinį apkaltinamąjį nuosprendį ji visiškai ir tikrai neatsiribojo nuo to direktoriaus veiksmų.

C-546/16

Montte

2018-09-20

Direktyva 2014/24/ESPrašymas priimti prejudicinį sprendimą – SESV 267 straipsnis – Teisingumo Teismo jurisdikcija – Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusios institucijos prilyginimas teismui – Direktyva 2014/24/ES – Viešojo pirkimo sutarčių sudarymo tvarka – Atviras konkursas – Sutarties sudarymo kriterijai – Techninės pasiūlymo dalies vertinimas – Minimalus balų skaičius – Vertinimas pagal kainą

2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/24/ES, turi būti aiškinama taip, kad pagal ją nedraudžiama nacionalinės teisės akto nuostata, kaip antai nagrinėjama pagrindinėje byloje, kurioje perkančiosioms organizacijoms leidžiama viešojo pirkimo pagal atviro konkurso procedūrą specifikacijoje nustatyti minimalius reikalavimus, kuriuos turi tenkinti techninė pateiktų pasiūlymų dalis, ir, jeigu tie pasiūlymai nesurenka iš anksto nustatyto minimalaus balų skaičiaus, tų pasiūlymų toliau nevertinti pagal techninius kriterijus ir kainą.

Direktyvos 2014/24 66 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad pagal jį nedraudžiama nacionalinės teisės akto nuostata, kaip antai nagrinėjama pagrindinėje byloje, kurioje perkančiosioms organizacijoms leidžiama viešojo pirkimo pagal atviro konkurso procedūrą specifikacijoje nustatyti minimalius reikalavimus, kuriuos turi tenkinti techninė pateiktų pasiūlymų dalis, ir, jeigu tie pasiūlymai nesurenka iš anksto nustatyto minimalaus balų skaičiaus, tų pasiūlymų toliau nevertinti per kitus vienas po kito einančius sutarties sudarymo procedūros etapus, neatsižvelgiant į likusių dalyvių skaičių.

C-518/17

Rudigier

2018-09-20

Direktyva 2014/24/ES

Reglamentas (EB) Nr. 1370/2007

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Viešieji pirkimai – Keleivinio geležinkelių ir kelių transporto viešosios paslaugos – Reglamentas (EB) Nr. 1370/2007 – 5 straipsnio 1 dalis – Viešųjų paslaugų sutarčių sudarymas – 7 straipsnio 2 dalis – Pareiga paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje kai kuriuos duomenis likus ne mažiau kaip vieniems metams iki procedūros pradžios – Nepaskelbimo pasekmės – Konkurso panaikinimas – Direktyva 2014/24/ES – 27 straipsnio 1 dalis – 47 straipsnio 1 dalis – Direktyva 2014/25/UE – 45 straipsnio 1 dalis – 66 straipsnio 1 dalis – Skelbimas apie pirkimą

2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1370/2007 dėl keleivinio geležinkelių ir kelių transporto viešųjų paslaugų ir panaikinančio Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 1191/69 ir (EEB) Nr. 1107/70, 7 straipsnio 2 dalį reikia aiškinti taip:

joje numatyta išankstinio informavimo pareiga taikoma viešųjų transporto autobusais paslaugų sutartims, kurios iš principo yra sudaromos pagal 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/18/EB, arba pagal 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2014/25/ES dėl subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų numatytą tvarką;

šios pareigos pažeidimas nelemia nagrinėjamo konkurso panaikinimo, jeigu laikomasi lygiavertiškumo, veiksmingumo ir vienodo požiūrio principų, o tai turi patikrinti prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas.

C‑465/17

Falck Rettungsdienste GmbH,

Falck A/S

prieš

Stadt Solingen,

Direktyva 2014/24/ES„Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Viešojo pirkimo sutarčių sudarymas – Direktyva 2014/24/ES – 10 straipsnio h punktas – Specialios išimtys paslaugų pirkimo sutarčių atveju – Civilinės gynybos, civilinės saugos ir pavojaus prevencijos paslaugos – Ne pelno organizacijos ar asociacijos – Pacientams vežti skirtos greitosios pagalbos paslaugos – Vežimas greitosios medicinos pagalbos automobiliu teikiant kvalifikuotą priežiūrą“

1.      2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/18/EB, 10 straipsnio h punktas turi būti aiškinamas taip, kad jame numatyta viešojo pirkimo sutarčių sudarymo taisyklių taikymo išimtis apima sveikatos priežiūros paslaugų ir pagalbos teikimą greitosios pagalbos automobilyje pacientams, kuriems reikalingas skubus gydymas, kai ją teikia skubios pagalbos specialistas ir (arba) paramedikas, priskirtiną prie BVPŽ (Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas [Common Procurement Vocabulary]) kodo 75252000-7 (gelbėjimo paslaugos), ir vežimą greitosios medicinos pagalbos automobiliu teikiant kvalifikuotą priežiūrą, kuris be vežimo paslaugos apima ir pagalbos teikimą greitosios medicinos pagalbos automobilyje, kai ją teikia paramedikas, padedamas jaunesniojo specialisto, priskirtiną prie BVPŽ kodo 85143000-3 (greitosios pagalbos paslaugos), su sąlyga, kad, kiek tai susiję su pastarąja paslauga, vežimą faktiškai vykdo tinkamą kvalifikaciją teikti pirmąją pagalbą turintis personalas, o pacientui kyla pavojus, kad jį vežant gali pablogėti jo sveikatos būklė.

2.      Direktyvos 2014/24 10 straipsnio h punktas turi būti aiškinamas, pirma, taip, kad, pirma, pagal jį draudžiama, jog humanitarinės asociacijos, pagal nacionalinę teisę pripažintos kaip civilinės saugos ir gynybos organizacijos, būtų laikomos „ne pelno organizacijomis ar asociacijomis“, kaip tai suprantama pagal šią nuostatą, jeigu nacionalinėje teisėje humanitarinės asociacijos statuso pripažinimas nesiejamas su pelno nesiekimu, ir, antra, taip, kad organizacijos ar asociacijos, kurių paskirtis vykdyti socialines užduotis, kurios nesiekia pelno ir kurios galimą pelną reinvestuoja tam, kad būtų pasiektas organizacijos ar asociacijos tikslas, yra „ne pelno organizacijos ar asociacijos“, kaip jos suprantamos pagal minėtą nuostatą.

C-101/18

Idi Srl

prieš

Agenzia Regionale Campana Difesa Suolo (Arcadis)

2019-03-28

Direktyva 2004/18/EBPrašymas priimti prejudicinį sprendimą – Viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimas – Direktyva 2004/18/EB – 45 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b punktas – Asmeninė kandidato arba dalyvio padėtis – Valstybių narių galimybė pašalinti iš viešojo pirkimo bet kurį ekonominės veiklos vykdytoją, kuriam taikoma susitarimo su kreditoriais procedūra – Nacionalinės teisės aktai, kuriuose numatytas asmenų, prieš kuriuos „pradėta“ susitarimo su kreditoriais procedūra, pašalinimas, išskyrus atvejį, kai susitarimo plane numatyta tęsti veiklą – Ekonominės veiklos vykdytojas, pateikęs pareiškimą dėl susitarimo su kreditoriais ir pasilikęs galimybę pateikti planą, kuriame numatyta tęsti veiklą

2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b punktas turi būti aiškinamas taip, kad juo nedraudžiama nacionalinės teisės nuostata, kaip nagrinėjama pagrindinėje byloje, pagal kurią leidžiama pašalinti iš viešųjų pirkimų procedūros ekonominės veiklos vykdytoją, kuris sprendimo dėl pašalinimo dieną yra pateikęs pareiškimą dėl galimybės sudaryti susitarimą su kreditoriais, pasilikdamas galimybę pateikti planą, kuriame numatyta tęsti veiklą.

C-424/18

Tribunale amministrativo regionale per il Veneto

2019-06-20

Direktyva 2014/24/ESPrašymas priimti prejudicinį sprendimą – Viešojo prekių, darbų ar paslaugų pirkimo sutarčių sudarymas – Direktyva 2014/24/ES – 10 straipsnio h punktas –Specialios išimtys paslaugų pirkimo sutarčių atveju – Pacientams vežti skirtos greitosios pagalbos paslaugos – Sąvoka

2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/18/EB, 10 straipsnio h punktas, siejamas su minėtos direktyvos 28 konstatuojamąja dalimi, turi būti aiškinamas kaip draudžiantis nacionalinės teisės aktus, pagal kuriuos į šioje nuostatoje numatytos išimties taikymo sritį, nesant skubos, patenka, viena vertus, greitosios medicinos pagalbos paslaugos, kurias teikiant transporto priemonėje turi būti vienas vairuotojas skubios pagalbos specialistas ir bent vienas skubios pagalbos specialistas, turintys kvalifikaciją ir įgūdžių, įgytų baigus tam tikrą mokymo kursą ir išlaikius skubios pagalbos dalykų egzaminą, ir, kita vertus, transportavimo paslaugos, numatytos apibrėžiant esminius pagalbos lygius, teikiamos skubios pagalbos priemonėmis.

Viešosioms darbų koncesijoms taikomos taisyklės

C-423/07

Komisija prieš Ispaniją

2010-04-22

Direktyva 93/37/EEB

Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas – Viešosios darbų koncesijos – Su viešumu susiję įsipareigojimai – Įsipareigojimų apimtis – Skelbimas apie pirkimą – Koncesijos dalyko ir darbų atlikimo vietos aprašymas – Skelbime apie pirkimą ir specifikacijose aiškiai nenumatyti papildomi darbai – Vienodo požiūrio principas

Koncesijos skelbimo pateikimo privalomumas siekiant užtikrinti veiksmingą konkurenciją.

C-463/13

Stanley International Betting ir Stanleybet Malta

2015-01-22

SESV 49 ir 56 straipsniai

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą –Įsisteigimo laisvė – Laisvė teikti paslaugas – Azartiniai lošimai – Nacionalinės teisės aktai – Koncesijų sistemos reorganizacija suvienodinant galiojimo trukmę – Naujas viešojo pirkimo konkursas – Už ankstesnes koncesijas trumpesnis naujų koncesijų galiojimas – Apribojimas – Privalomieji bendrojo intereso pagrindai – Proporcingumas

SESV  49 ir 56 straipsniuose nurodytų vienodo požiūrio ir veiksmingumo principų analizė. Koncesijų sistemos reorganizavimo suvienodinant jų galiojimo trukmę teisėtumas.

Peržiūros procedūros

C-26/03

Stadt Halle ir RPL Lochau

2005-01-11

Direktyva 92/50/EEB

Direktyva 89/665/EEB

Viešojo paslaugų pirkimo sutartys – Sutarties sudarymas, nepaskelbus apie pirkimą – Sutarties sudarymas su įmone, kurios kapitalą sudaro valstybinis ir privatus kapitalas – Teisminė apsauga

Peržiūros procedūros prieinamumas kiekvienam suinteresuotam asmeniui.

C-129/04

Espace Trianon ir Sofibail

2005-09-08

Direktyva 89/665/EEB

Viešojo pirkimo sutartys – Peržiūros procedūra sudarant viešojo pirkimo sutartis – Asmenys, kuriems turi būti suteikta galimybė pasinaudoti peržiūros procedūra – Pasiūlymą pateikęs konsorciumas – Draudimas vienam iš konsorciumo narių individualiai pareikšti ieškinį – „Suinteresuotumo sudaryti viešojo pirkimo sutartį“ sąvoka

Teisės subjekto statuso neturinčio konsorciumo, dalyvavusio procedūroje dėl viešojo pirkimo sutarties sudarymo, nors buvo nuspręsta su juo šios sutarties nesudaryti, nariai pareiškia ieškinį dėl sprendimo sudaryti sutartį tik visi kartu, o ne individualiai.

C-503/04

Komisija prieš Vokietiją

2007-07-18

EB 228 straipsnis

Direktyva 89/665/EEB

Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas – Teisingumo Teismo sprendimas, kuriuo konstatuojamas valstybės įsipareigojimų neįvykdymas – Neįvykdymas – Priemonės, būtinos Teisingumo Teismo sprendimui įvykdyti – Sutarties nutraukimas

Pasirašius viešojo pirkimo sutartį po sprendimo ją sudaryti ieškiniai gali būti reiškiami tik dėl žalos atlyginimo, ir taip pašalinama bet kokia galimybė nutraukti sutartį.

C-492/06

Consorzio Elisoccorso San Raffaele

2007-10-04

Direktyva 89/665/EEB

Direktyva 92/50/EEB

Viešieji pirkimai – Peržiūros procedūra sudarant viešojo pirkimo sutartis – Asmenys, kuriems gali būti suteikta galimybė pasinaudoti peržiūros procedūromis – Pasiūlymą pateikęs konsorciumas – Atskirų konsorciumo narių teisė individualiai pareikšti ieškinį

Atskiro juridinio asmens statuso neturinčio konsorciumo, kuris dalyvavo viešojo pirkimo procedūroje, tačiau su kuriuo sutartis nebuvo sudaryta, nario galimybė individualiai pareikšti ieškinį dėl sprendimo sudaryti tokią sutartį.

C-241/06

Lämmerzahl

2007-10-11

Direktyva 89/665/EEB

Direktyva 93/36/EEB

Viešieji pirkimai – Peržiūros procedūros, taikomos sudarant viešojo pirkimo sutartis – Naikinamasis terminas – Veiksmingumo principas

Privalomai nurodoma informacija skelbime apie pirkimą: bendras sutarties kiekis ir bendra apimtis.

C-450/06

Varec

2008-02-14

Direktyva 89/665/EEB

Direktyva 93/36/EEB

Viešieji pirkimai – Apskundimas – Veiksmingas apskundimas – Sąvoka – Pusiausvyra tarp rungimosi principo ir teisės į komercinių paslapčių apsaugą – Ūkio subjektų suteiktos informacijos konfidencialumo apsauga, kurią užtikrina už priežiūros procedūras atsakinga institucija

Ūkio subjektų, kurių pasiūlyme yra konfidenciali informacija, apsauga. Institucijos, atsakingos už peržiūros procedūras, galimybė gauti visą būtiną informaciją (ir konfidencialią) sprendimui priimti.

C-444/06

Komisija prieš Ispaniją

2008-04-03

Direktyva 89/665/EB

Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas – Viešieji prekių ir darbų pirkimai – Peržiūros procedūra sudarant viešojo pirkimo sutartis

Leidimas kiekvienam pašalintam dalyviui pateikti skundą dėl sprendimo sudaryti viešojo pirkimo sutartį dar prieš sudarant sutartį.

C-456/08

Komisija prieš Airiją

2010-01-28

Direktyva 93/37/EEB

Direktyva 89/665/EEB

Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas – Viešieji darbų pirkimai – Pranešimas kandidatams ir dalyviams apie sprendimus dėl sutarčių sudarymo – Peržiūros procedūros sudarant viešojo pirkimo sutartis – Ieškinio pareiškimo terminas – Ieškinio pareiškimo termino skaičiavimo pradžios data

Perkančiosios organizacijos pareigos pranešti apie sprendimus, priimtus dėl sutarčių sudarymo, nevykdymas. Naikinamojo termino numatymas dėl tarpinių perkančiosios organizacijos sprendimų, priimtų per viešojo pirkimo procedūrą.

C-406/08

Uniplex (UK)

2010-01-28

Direktyva 89/665/EEB

Peržiūros procedūros sudarant viešojo pirkimo sutartis – Ieškinio pareiškimo terminas – Ieškinio pareiškimo termino skaičiavimo pradžios data

Termino pareikšti ieškinį dėl viešųjų pirkimų taisyklių pažeidimo konstatavimo arba šių taisyklių pažeidimu padarytos žalos atlyginimo skaičiavimo principai.

C-314/09

Strabag ir kt.

2010-09-30

Direktyva 89/665/EEB

Viešieji pirkimai – Peržiūros procedūros – Ieškinys dėl žalos atlyginimo – Neteisėtas sutarties sudarymas – Atsakomybę nustatanti nacionalinės teisės norma, grindžiama perkančiosios organizacijos kaltės prezumpcija

Įpareigojimas perkančiajai organizacijai paneigti jai taikomą kaltės prezumpciją.

C-570/08

Symvoulio Apochetefseos Lefkosias

2010-10-21

Direktyva 89/665/EEB

Viešieji pirkimai – 2 straipsnio 8 dalis – Už peržiūros procedūras atsakinga neteisminė institucija – Perkančiosios organizacijos sprendimo atrinkti tam tikrą pasiūlymą panaikinimas – Perkančiosios organizacijos galimybė dėl šio panaikinimo kreiptis į teismą

Direktyvos 89/665/EEB taikymo tikslas, subjektai. Perkančiųjų organizacijų teisė reikalauti peržiūros procedūros kai  perkančiųjų organizacijų priimtus sprendimus panaikina neteisminės pirmosios instancijos institucijos.

C-568/08

Combinatie Spijker Infrabouw-De Jonge Konstruktie ir kt.

2010-12-09

Direktyva 89/665/EEB

Direktyva 2004/18/EB

Viešieji pirkimai – Peržiūros procedūros sudarant viešojo darbų pirkimo sutartis -  Valstybių narių pareiga numatyti peržiūros procedūrą – Nacionalinės teisės aktai, kuriais leidžiama laikinąsias apsaugos priemones taikančiam teisėjui patvirtinti sprendimą dėl viešojo pirkimo sutarties sudarymo, kuris vėliau bylą nagrinėjant iš esmės gali būti pripažintas prieštaraujančiu Sąjungos teisės nuostatoms – Suderinamumas su direktyva – Nuostolių atlyginimas dėl pažeidimo nukentėjusiems konkurso dalyviams – Sąlygos

Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atitiktis Direktyvos nuostatoms. Laikinųjų apsaugos priemonių skirtingas aiškinimas nacionaliniame teisme ir pagal Direktyvos 89/665/EEB nuostatas. Kiekvienos valstybės narės vidaus teisės sistemoje nustatomi  kriterijai, kuriais remiantis turi būti nustatoma ir apskaičiuojama žala, atsiradusi dėl Sąjungos teisės viešųjų pirkimų sutarčių sudarymo srityje pažeidimo, jeigu laikomasi lygiavertiškumo ir veiksmingumo principų.

C-161/13

Idrodinamica Spurgo Velox ir kt.

2014-05-08

Direktyva 92/13/EEB

Viešieji pirkimai – Vandens sektorius –Veiksmingos ir greitos peržiūros procedūros – Apskundimo terminai – Data, nuo kurios pradedami skaičiuoti šie terminai

Ieškinio dėl sprendimo sudaryti sutartį panaikinimo pareiškimo termino skaičiavimo principai.

C-61/14

Orizzonte Salute ir kt.

2015-10-06

Direktyva 89/665/EEB

Direktyva 2004/18/EB

Viešieji pirkimai – Nacionalinės teisės aktai – Kreipimosi į administracinius teismus išlaidos viešųjų pirkimų srityje – Teisė į veiksmingą teisinės gynybos priemonę – Atgrasomieji žyminiai mokesčiai – Administracinių aktų teisminė kontrolė – Veiksmingumo ir lygiavertiškumo principai – „Effet utile

Lygiavertiškumo ir veiksmingumo principų turinio išaiškinimas.
Žyminio mokesčio dėl viešųjų pirkimų bylų diferencijavimas atsižvelgiant į pirkimo sutarties vertę.
Žyminių mokesčių, mokamų tame pačiame teismo procese dėl viešųjų pirkimų bylų, sumavimas

C-166/14

MedEval

2015-11-26
Direktyva 89/665/EEBDirektyva 89/665/EEB – Lygiavertiškumo ir veiksmingumo principai – Peržiūros procedūros sudarant viešojo pirkimo sutartis – Prašymo dėl peržiūros pateikimo terminas – Nacionalinės teisės aktai, pagal kuriuos tam, kad būtų galima pareikšti ieškinį dėl žalos atlyginimo, turi būti iš anksto konstatuota, kad procedūra yra neteisėta – Naikinamasis terminas, kuris pradedamas skaičiuoti nepaisant to, ar prašymą pateikęs asmuo žino apie neteisėtumą

Veiksmingumo principo aiškinimas.

Išaiškinimas, kad yra draudžiami tokie  nacionalinės teisės aktai, pagal kuriuos tam, kad būtų galima pareikšti ieškinį dėl žalos, patirtos dėl teisės normos viešųjų pirkimų srityje pažeidimo, atlyginimo, reikia, kad prieš tai būtų konstatuotas atitinkamos sutarties sudarymo procedūros neteisėtumas dėl to, kad iš anksto nebuvo paskelbta apie pirkimą, kai šiam prašymui dėl neteisėtumo konstatavimo taikomas šešių mėnesių naikinamasis terminas, pradedamas skaičiuoti nuo kitos dienos po to, kai buvo nuspręsta sudaryti nagrinėjamą viešojo pirkimo sutartį, nepaisant to, ar prašymą pateikęs asmuo galėjo žinoti, kad šis perkančiosios organizacijos sprendimas neteisėtas.

C-689/13

PFE

2016-04-05

Direktyva 89/665/EEB

Viešasis paslaugų pirkimas – Direktyva 89/665/EEB – 1 straipsnio 1 ir 3 dalys – Peržiūros procedūros – Dalyvio, kurio pasiūlymas buvo atmestas, skundas dėl sprendimo sudaryti viešojo pirkimo sutartį panaikinimo – Laimėtojo priešpriešinis skundas – Nacionalinė teismų praktikos taisyklė, pagal kurią iš pradžių turi būti nagrinėjamas priešpriešinis skundas ir, jei jis pagrįstas, pagrindinis skundas turi būti pripažįstamas nepriimtinu nenagrinėjant jo iš esmės – Atitiktis Sąjungos teisei – SESV 267 straipsnis – Sąjungos teisės viršenybės principas – Valstybės narės aukščiausiojo administracinio teismo plenarinės sesijos sprendimu nustatytas teisės principas – Nacionalinės teisės norma, pagal kurią šis sprendimas yra privalomas šio teismo kolegijoms – Kolegijos, kuriai pateiktas su Sąjungos teise susijęs klausimas, pareiga, jei nesutinka su plenarinės sesijos sprendimu, perduoti pastarajai šį klausimą – Kolegijos galimybė arba pareiga kreiptis į Teisingumo Teismą su prašymu priimti prejudicinį sprendimą

Išaiškinimas, kad yra daudžiama tokia nacionalinės teisės nuostata, kuri nustato, kad konkurso dalyvio, kuris yra suinteresuotas, kad su juo būtų sudaryta konkreti sutartis, ir kuriam dėl tariamo Sąjungos teisės aktų viešųjų pirkimų srityje arba dėl šiuos aktus perkeliančių teisės normų pažeidimo buvo padaryta žala ar kilo tokios žalos rizika, ir kuris siekia, kad kitas dalyvis būtų pašalintas iš konkurso, pateiktas pagrindinis skundas būtų pripažintas nepriimtinu vadovaujantis nacionalinėmis procesinėmis taisyklėmis, pagal kurias pirmiausia turi būti nagrinėjamas šio kito konkurso dalyvio pateiktas priešpriešinis skundas.

C-355/15

Bietergemeinschaft Technische Gebäudebetreuung und Caverion Österreich

2016-12-21

Direktyva 89/665/EEBPrašymas priimti prejudicinį sprendimą – Viešieji pirkimai – Direktyva 89/665/EEB – Peržiūros procedūros sudarant viešojo pirkimo sutartis – 1 straipsnio 3 dalis – Suinteresuotumas pasinaudoti peržiūros procedūra – 2a straipsnio 2 dalis – Sąvoka „suinteresuotas dalyvis“ – Perkančiosios organizacijos galutinai pašalinto dalyvio teisė kreiptis dėl vėlesnio sprendimo sudaryti sutartį peržiūros

Nedraudžiama konkurso dalyviui, kurį perkančioji organizacija pašalino iš viešojo pirkimo procedūros galutiniu sprendimu, nesuteikti galimybės pasinaudoti sprendimo dėl atitinkamos sutarties suteikimo ir jos sudarymo peržiūros procedūra, jei pasiūlymus pateikė tik pašalintas dalyvis ir konkurso laimėtojas, o pašalintas dalyvis teigia, kad konkurso laimėtojo pasiūlymas taip pat turėjo būti atmestas.

C‑439/14 ir C‑488/14

Star Storage ir kt.

2016-09-15

Direktyvos 89/665/EEB ir 92/13/EEB 

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Direktyvos 89/665/EEB ir 92/13/EEB – Viešieji pirkimai – Peržiūros procedūros – Nacionalinės teisės normos, pagal kurias skundų dėl perkančiųjų organizacijų sprendimų priimtinumas siejamas su „geros elgsenos garantijos“ pateikimu – Teisė į veiksmingą teisinę gynybą

Išaiškinimas, kad nedraudžiamos nacionalinės teisės normos, pagal kurias bet kokio skundo dėl perkančiosios organizacijos sprendimo priimtinumas siejamas su pareiškėjo pareiga perkančiajai organizacijai pateikti geros elgsenos garantiją, jeigu ši garantija grąžinama pareiškėjui, nesvarbu, koks yra skundo rezultatas.

C-391/15 

Marina del Mediterráneo e.a.
2017-04-05
Direktyvos 89/665/EEBPrašymas priimti prejudicinį sprendimą – Viešieji pirkimai – Peržiūros procedūros – Direktyva 89/665/EEB – 1 straipsnio 1 dalis – 2 straipsnio 1 dalis – Perkančiosios organizacijos sprendimas, kuriuo ūkio subjektui leidžiama teikti pasiūlymą – Pagal nacionalinę teisę neskundžiamas sprendimas

Draudžia tokias nacionalinės teisės nuostatas, pagal kurias sprendimas leisti subjektui dalyvauti pirkimo konkurse, kuris, kaip tvirtinama, pažeidžia Sąjungos teisę ar ją perkeliančią nacionalinę teisę viešųjų pirkimų srityje, nenurodytas tarp perkančiosios organizacijos parengiamųjų aktų, dėl kurių galima pateikti atskirą skundą teisme. 

C-260/17

Anodiki Services EPE

2018-10-25

Direktyva 2014/24/ES 

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Viešieji pirkimai – Direktyva 2014/24/ES – 10 straipsnio g punktas – Netaikymo atvejai – Darbo sutartys – Sąvoka – Viešosios teisės reglamentuojamų ligoninių sprendimai sudaryti terminuotas darbo sutartis aprūpinimo maistu, maitinimo ir valymo reikmėms tenkinti – Direktyva 89/665/EEB – 1 straipsnis – Teisė pareikšti ieškinį1989 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyvos 89/665/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su peržiūros procedūrų taikymu sudarant viešojo prekių pirkimo ir viešojo darbų pirkimo sutartis, derinimo, iš dalies pakeistos 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/23/ES, 1 straipsnį reikia aiškinti taip: perkančiosios organizacijos sprendimą dėl tam tikrų paslaugų teikimo sudaryti darbo sutartis su fiziniais asmenimis, netaikant viešojo pirkimo sutarties sudarymo procedūros pagal Direktyvą 2014/24, iš dalies pakeistą deleguotuoju reglamentu 2015/2170, dėl to, kad, jos nuomone, tos sutartys nepatenka į šios direktyvos taikymo sritį, gali pagal tą nuostatą apskųsti ūkio subjektas, suinteresuotas dalyvauti sudarant viešojo pirkimo sutartį dėl to paties dalyko kaip minėtos sutartys ir manantis, kad jos patenka į minėtos direktyvos taikymo sritį.

Atnaujinimo data: 2023-11-28