>

Peticijų komisija

Peticijų komisija – Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu sudaryta nuolatinė komisija, kuri vertina pateiktus kreipimusis, priima sprendimus dėl jų pripažinimo peticijomis ir peticijų priėmimo nagrinėti, taip pat nagrinėja peticijas ir teikia išvadas dėl peticijose pateiktų prašymų ir siūlymų.

Peticijų komisijos tikslas – išnagrinėti gautas peticijas dėl Viešųjų pirkimų tarnybos priimamų norminių teisės aktų.

Peticijų komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos peticijų konstituciniu įstatymu, Peticijų nagrinėjimo Viešųjų pirkimų tarnyboje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2023 m. rugpjūčio 21 d. įsakymu Nr. 1S-99 „Dėl Peticijų nagrinėjimo Viešųjų pirkimų tarnyboje tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir kitais teisės aktais.
 

Atnaujinimo data: 2024-03-05