>

Peticijos teisės įgyvendinimas

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 33 straipsnio 3 dalyje piliečiams laiduojamos peticijos teisės įgyvendinimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos peticijų konstitucinis įstatymas.

Peticijos teisė – Lietuvos Respublikos Konstitucijoje laiduojama teisė kreiptis Peticijų konsititucinio įstatymo nustatyta tvarka su prašymu ar siūlymu spręsti ne tik pareiškėjui, bet ir visai visuomenei ar jos daliai svarbų klausimą, kai tam reikia priimti, pakeisti, papildyti ar pripažinti netekusiu galios norminį teisės aktą.

Peticija – Peticijų konstitucinio įstatymo pareiškėjo asmeniškai arba per atstovą raštu pateiktas kreipimasis, kuris pripažintas peticija.

Pateikti kreipimąsi (peticiją) gali pareiškėjas, t. y. ne jaunesnis kaip 16 metų Lietuvos Respublikos pilietis, nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantis užsienietis arba tokių asmenų grupė.

Kreipimasis, kad jis būtų pripažintas peticija ir peticija priimta nagrinėti, turi atitikti Peticijų konstituciniame įstatyme kreipimuisi nustatytus reikalavimus.

Kreipimesi turi būti nurodyta:
-    Pareiškėjo vardas, pavardė, asmens kodas, kontaktiniai duomenys
-    Institucija, kuriai pateiktas kreipimasis
-    Prašymas pripažinti peticija, aiškiai nurodant, kokį ne tik pareiškėjui, bet ir visai visuomenei ar jos daliai svarbų klausimą prašoma ar siūloma spręsti, taip pat kreipimosi pateikimo priežastys bei tikslai
-    Prašymas ar siūlymas priimti, pakeisti ar pripažinti netekusiu galios norminį teisės aktą

Kreipimasis turi būti pasirašytas pareiškėjo arba jo atstovo. Elektroninių ryšių priemonėmis teikiamas kreipimasis turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuotas tokiu būdu, kuris užtikrina elektroninę asmens atpažintį ir teksto autentiškumą.

Jei pareiškėją atstovauja Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka įgaliotas asmuo (atstovas), prie kreipimosi turi būti pridėtas pareiškėjo atstovavimą patvirtinantis dokumentas, jo kopija arba atstovavimą patvirtinančio elektroninio dokumento nuorašas.

Viešųjų pirkimų tarnybai  kreipimusis galima pateikti laisva forma, nurodant visus Peticijų konstituciniame įstatyme nustatytus kreipimuisi privalomus elementus.

Viešųjų pirkimų tarnybos Peticijų komisija peticijomis pripažįsta tik Peticijų konstitucinio įstatymo nustatyta tvarka pateiktus kreipimusis, kuriuose prašoma ar siūloma spręsti klausimus, kai tam reikia priimti, pakeisti, papildyti ar pripažinti netekusiais galios Viešųjų pirkimų tarnybos priimamus norminius teisės aktus.

Viešųjų pirkimų tarnybos Peticijų komisija, išnagrinėjusi peticiją, Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriui teikia vieną iš išvadų:
-    visiškai ar iš dalies tenkinti peticijoje pateiktą prašymą ar siūlymą ir inicijuoti norminio teisės akto priėmimą, pakeitimą, papildymą ar pripažinimą netekusiu galios,
-    netenkinti peticijoje pateikto prašymo ar siūlymo

Jei Peticijų komisija Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriui teikia išvadą tenkinti peticijoje pateiktą prašymą ar siūlymą, gali būti parengiamas teisės akto projektas arba siūloma sudaryti komisiją ar darbo grupę teisės akto projektui parengti.

Viešųjų pirkimų tarnybos priimtas sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas. Pareiškėjas, nesutinkantis su Viešųjų pirkimų tarnybos sprendimu dėl pateikto siūlymo ar prašymo tenkinimo, turi teisę po vienų metų nuo pranešimo apie priimtą sprendimą gavimo dienos Peticijų konstitucinio įstatymo nustatyta tvarka pakartotinai teikti kreipimąsi dėl to paties turinio prašymo ar siūlymo.

Pažymėtina, kad Viešųjų pirkimų tarnybai gali būti apskųsti tik Viešųjų pirkimų tarnybos Peticijų komisijos sprendimai nepripažinti kreipimosi peticija ar atsisakyti priimti peticiją nagrinėti. Skundas turi būti pateiktas Peticijų konstitucinio įstatymo nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo pranešimo apie Viešųjų pirkimų tarnybos Peticijų komisijos sprendimą gavimo dienos.

Taip pat svarbu pažymėti, kad Jūsų pateikti asmens duomenis bus tvarkomi peticijų nagrinėjimo tikslais. Kreipimąsi pripažinus peticija ir peticiją priėmus nagrinėti, Jūsų vardo ir pavardės duomenys, peticijoje pateikti prašymai ar siūlymai ir juos pagrindžiantys argumentai, gautos nuomonės dėl peticijoje pateiktų prašymų ar siūlymų, informacija apie Viešųjų pirkimų tarnybos Peticijų komisijos posėdžius, Viešųjų pirkimų tarnybos Peticijų komisijos išvada, Viešųjų pirkimų tarnybos sprendimas dėl peticijoje pateikto prašymo ar siūlymo bus skelbiami viešai.

Viešųjų pirkimų tarnybai kreipimusis galima pateikti:
-    tiesiogiai atvykus į Viešųjų pirkimų tarnybos patalpas (Kareivių g. 1, 08351 Vilnius) arba paštu – pasirašytus rašytinius;
-    Viešųjų pirkimų tarnybos bendruoju elektroniniu paštu [email protected]pasirašytus kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuotus tokiu būdu, kuris užtikrina elektroninę asmens atpažintį ir teksto autentiškumą.
 

Atnaujinimo data: 2024-03-05