2024-01-22

Žaliųjų pirkimų reglamentavimo pokyčiai

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos aplinkos ministras 2024 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. D1-17 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo(toliau – Įsakymas) patvirtino Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas) pakeitimusPakeitimai (išskyrus Įsakymo nuostatas dėl kuro ir degalų) įsigalios nuo 2024 m. vasario 1 d. Nuostatos dėl kuro ir degalų įsigalios nuo 2024 m. liepos 1 d.

Pakeitimai netaikomi iki Įsakymo nuostatų įsigaliojimo pradėtoms pirkimų procedūroms, jos tęsiamos pagal iki Įsakymo įsigaliojimo galiojusias nuostatas. Iki Įsakymo nuostatų įsigaliojimo sudarytų preliminariųjų sutarčių pagrindu atnaujintas tiekėjų varžymasis ir sukurtose dinaminėse pirkimo sistemose pirkimo procedūros gali būti atliekamos taikant šio Įsakymo nuostatas, kiek jas galima taikyti nepažeidžiant dinaminių pirkimų sistemų sąlygų ar preliminariųjų sutarčių nuostatų ir teisės aktų.

Pateikiame trumpą pakeitimų apžvalgą:

TVARKOS APRAŠAS

Punktas/ papunktis

Pakeitimai:

3.5.

 • Pakeista žaliojo pirkimo sąvoka ir ja įtvirtinama, kad žaliasis pirkimas – tai  toks pirkimas, kurio vykdytojas įsigyja prekių, paslaugų ar darbų darančių kuo mažesnį neigiamą poveikį aplinkai viename, keliuose ar visuose tų prekių, paslaugų ar darbų gyvavimo ciklo etapuose.

4.4.3.

 • Papildyta. Papildomų aplinkosauginių reikalavimų pirkimo dokumentuose nebus privaloma nustatyti ne tik perkant nematerialaus pobūdžio (intelektines) ar kitokias paslaugas, nesusijusias su materialaus objekto sukūrimu, bet ir perkant šias prekes: programinė įranga, programinės įrangos nuoma, licencijos, elektroniniai leidiniai ar elektroninės knygos (sąrašas baigtinis).

5.

 • Patikslinta, kokiais konkrečiais pirkimo būdais vykdant pirkimus, t. y. vykdant neskelbiamas derybas ar neskelbiamą mažos vertės pirkimą,aplinkos apsaugos kriterijai gali būti taikomi pasirinktinai.

71.

 • Naujas punktas (įsigalios nuo 2024 m. liepos 1 d.): „Jeigu pirkimo vykdytojas įsivertina, kad nėra galimybės kuro ar degalų, atitinkančių tvarkos aprašo 2 priedo XIX skyriuje nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, pritaikyti eksploatuojant turimą įrangą ar techniką, arba atlikęs planuojamo pirkimo rinkos tyrimą ar konsultaciją dėl kuro ar degalų, atitinkančių minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nustato, jog šio kuro ar degalų rinkoje nėra, ar toks pirkimas būtų neracionalus ekonominiu požiūriu, jis gali vykdyti žaliąjį pirkimą vadovaudamasis kitu tvarkos aprašo 4 punkto papunkčiu (-ais).“

9.1.

 • Atnaujintas įrodančių dokumentų sąrašas. Sąrašas nebaigtinis.

91.

 • Nauja reikšminga nuostata, kuria nustatyta, kad perkant pastatų statybos darbus, kai taikomi Tvarkos aprašo 2 priedo XIII–XVI skyriuose produktams nustatyti minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, atitiktį aplinkos apsaugos kriterijams pagrindžiančius dokumentus turės pateikti tik pirkimo laimėtojas ir tik sutarties vykdymo metu. Dėl šio pokyčio sumažės administracinė našta tiek tiekėjams dalyvaujant pastatų statybos pirkimuose, tiek patiems pirkimų vykdytojams vertinant tiekėjų pasiūlymus.

 

Atkreipiame dėmesį, kad apie ydingą praktiką, kuomet pirkimų sąlygose buvo nustatyti reikalavimai tiekėjams jau teikiant pasiūlymus pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad visi pagal pateiktus techninius projektus planuojami naudoti įtaisai ir medžiagos atitiks pirkimų sąlygose nurodytus aplinkos apsaugos kriterijus, Viešųjų pirkimų tarnyba dar praėjusiais metais skelbė informacinį pranešimą.

TVARKOS APRAŠO 1 PRIEDAS

 • Produktų sąraše atnaujintos produktų grupės:

8. Maisto produktai ir maitinimo paslaugos.

15. Vandens maišytuvai ir dušai.

 • Nauja produktų grupė:

19. Kuras ir degalai. (Įsigalios nuo 2024 m. liepos 1 d.)

TVARKOS APRAŠO 2 PRIEDAS

 • Atnaujinti minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai popieriui ir jo gaminiams (1, 11 punktai), pakuotėms (2 punktas), biuro įrangai ir buitinei technikai (3 punktas), kompiuteriams ir planšetėms (4.1. papunktis), televizoriams ir monitoriams (6.1. papunktis), maisto produktams ir maitinimo paslaugoms (VIII skyrius), tekstilės gaminiams (9.1, 9.1.1, 9.1.2., 9.2.2.3 papunkčiai), dirvožemio savybes gerinančioms medžiagoms (12 punktas), pastatų projektavimo paslaugoms ir statybos darbams (15.1, 15.2 papunkčiai), patalpų apšvietimui (22 punktas), Vandens maišytuvams ir dušams (XV skyrius), vandens šildytuvams (25.1 papunktis), kelių projektavimo paslaugoms ir jų statybos darbams (26.1, 26.2, 26.2.1, 26.2.3., 26.3 papunkčiai), kurui ir degalams (XIX skyrius). Detaliau – Įsakyme.
 • Atkreipiame dėmesį į šiuos pakeitimus:
 • Detalizuoti perdirbamųjų pakuočių reikalavimai.
 • Prekės, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, turi atitikti aukščiausio energinio efektyvumo klasę, prieinamą Lietuvos rinkoje.
 • Įsigyjant tekstilės gaminius, reikalavimus turi atitikti tekstilės pluoštai.
 • Netenka galios V skyriaus „Mobilieji telefonai“ 5.2 papunktis.
 • Nustatyti minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai maitinimo paslaugoms.
 • Perkant pastatų ir (ar) kelių projektavimo paslaugas atsisakyta minimalus reikalavimotaikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus.
 • Nustatyti minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai kurui (išskyrus gamtines dujas ir šildymui ar maisto ruošai naudojamas suskystintas naftos dujas) ir degalams. (Įsigalios nuo 2024 m. liepos 1 d.)