>
2023-12-28

VPT informuoja apie pakeitimus Atn-1 ir Atn-3 formų ataskaitose nuo 2024 m. sausio 1 d. ir primena apie metinių Atn-3 formos ataskaitų teikimą

Informuojame, kad Viešųjų pirkimų tarnybos (VPT) direktoriaus 2023 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 1S-177 „Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 6 d. įsakymo Nr. 1S-80 „Dėl Viešųjų pirkimų ir pirkimų ataskaitų rengimo ir teikimo tvarkos aprašo, viešųjų pirkimų ir pirkimų ataskaitų formų patvirtinimo“ pakeitimo“ nuo 2024 m. sausio 1 d. įsigalios Viešųjų pirkimų ir pirkimų ataskaitų rengimo ir teikimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) nauja redakcija ir atnaujintos pirkimo procedūrų (Atn-1 formos) ir kalendorinių metų (Atn-3 formos) ataskaitų formos.

Ataskaitų laukų pavadinimų ir jų pildymo tvarkos pasikeitimai nuo 2024 m. sausio 1 d.:

  • keitėsi pirkimo procedūrų Atn-1 formos ataskaitos  II dalies skilties „Kita informacija“ pildymo tvarka – šioje dalyje turi būti pateikiami Lietuvos Respublikos (LR) viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 8 punkte nurodytų asmenų vardai ir pavardės (žr. Aprašo 17.12 punktą);
  • patikslinti pirkimo procedūrų Atn-1 formos atskaitos II.1 dalies pavadinimas ir pildymo tvarka. Pakeitimai aktualūs pirkimų vykdytojams, turintiems centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) statusą (žr. Aprašo 17.13 punktą);
  • patikslinti pirkimo procedūrų Atn-1 formos ataskaitos XI dalies 2.5 papunkčio ir kalendorinių metų Atn-3 formos ataskaitos III dalies 2 punkto laukų pavadinimai, nurodant, kad informacija pildoma pirkimams, atliktiems vadovaujantis LR alternatyviųjų degalų įstatymo nuostatomis (žr. Aprašo 17.53, 18.41 punktus);
  • keitėsi kalendorinių metų Atn-3 formos ataskaitos III dalies 2 punkto lauko pildymo tvarka. Šiame Atn-3 formos ataskaitos lauke turi būti nurodoma, ar sudarytomis mažos vertės pirkimo sutartimis (išskyrus sudarytas žodžiu), buvo perkamos N1, N2, N3, M1, M2 ir M3 kategorijų kelių transporto priemonės arba jomis teikiamos viešojo kelių transporto, specialiojo keleivinio kelių transporto, nereguliaraus keleivinio transporto, atliekų rinkimo, pašto siuntų vežimo keliais, siuntinių vežimo, pašto pristatymo ir siuntinių pristatymo paslaugos, kurioms taikomos LR alternatyviųjų degalų įstatymo nuostatos (žr. Aprašo 18.41 punktus);
  • patikslinti kalendorinių metų Atn-3 formos ataskaitos VII dalies pildymo tvarka ir pavadinimas – šioje dalyje pateikiama informacija apie sutartis, sudarytas ataskaitiniais kalendoriniais metais, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsniu arba Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 19  ir (arba)  191 straipsniais, t. y. duomenys apie sudarytus vidaus sandorius ir (arba) pirkimus iš susijusių įmonių (žr. Aprašo 18.9 punktą);
  • keitėsi pirkimų vykdytojų, turinčių CPO statusą, kalendorinių metų Atn-3 formos ataskaitų teikimo tvarka tais atvejais, kai CPO už ataskaitinius kalendorinius metus turi pateikti daugiau nei vieną Atn-3 formos ataskaitą (žr. Aprašo 16 ir 18.12 punktus).

2023 m. išaugus centralizacijos mastui viešuosiuose pirkimuose, pakartotinai atkreipiame pirkimų vykdytojų, neturinčių CPO statuso, dėmesį, kad į Atn-3 formos kalendorinių metų ataskaitą netraukiama informacija apie pirkimus atliekamus iš arba per CPO (įskaitant savivaldybių tarybų įsteigtas CPO).

Primename, kad, kaip ir kasmet, pasibaigus ataskaitiniams kalendoriniams metams, per 30 dienų pirkimų vykdytojai teikia VPT (skelbia CVP IS priemonėmis) kalendorinių metų ataskaitą pagal Atn-3 formą. Kalendorinių metų ataskaitą už 2023 m. pirkimų vykdytojai rengs pagal atnaujintas Atn-3 formas ir vadovaudamiesi atnaujinta Aprašo redakcija.

Atn-3 formos ataskaitose pirkimų vykdytojų pateikti duomenys kartu su kitais duomenų šaltiniais naudojami rengiant viešųjų pirkimų oficialiąją statistiką, apskaičiuojant Pirkimų vykdytojų žemėlapio – Švieslentės rodiklius ir bendrą pirkimų vykdytojų vertinimą, nustatant pirkimų vykdytojų veiklos valdysenos indeksą. Todėl labai svarbu, kad ataskaitos būtų pateiktos tinkamai ir savalaikiai.

Jei turite klausimų, prašome kreiptis el. paštu [email protected].