>
2023-12-27

Viešųjų pirkimų ir koncesijų reglamentavimo pokyčiai nuo 2024 m. sausio 1 d.

Viešųjų pirkimų tarnyba informuoja apie viešųjų pirkimų reglamentavimo pokyčius, kurie įsigalios arba numatoma, kad įsigalios 2024 m. sausio 1 d.:

  1. 2023 m. lapkričio 16 d. Lietuvos Respublikos (LR) Seimas priėmė Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 (toliau VPĮ) 2, 5, 25, 26, 46, 58, 76, 93 ir 98 straipsnių pakeitimo įstatymą Nr. XIV-2254, kuriuo VPĮ 2 straipsnio 36 dalies, 5 straipsnio 2 dalies iki dvitaškio, 25 straipsnio 3 dalies, 26 straipsnio 1 dalies, 46 straipsnio 2 dalies 2 ir 3 punktų, 76 straipsnio 3 dalies nuostatose minima perkančiosios organizacijos padalinio sąvoka patikslinta, pridedant žodį struktūrinis.

Viešųjų pirkimų įstatymo 25 straipsnio 3 dalies ir 26 straipsnio 1 dalies nuostatos papildytos institucijomis, kurioms užsienyje įsigyjama prekių, paslaugų ar darbų: Lietuvos Respublikos diplomatinėmis atstovybėmis užsienio valstybėse, Lietuvos Respublikos atstovybėmis prie tarptautinių organizacijų, konsulinėmis įstaigoms ir specialiosioms misijomis.

 

Viešųjų pirkimų įstatymo 58 straipsnio 7 dalies (Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (toliau – Pirkimų įstatymas) 68 straipsnio 10 dalies) nuostata papildyta, kad susipažinti su visa su pirkimais susijusia informacija gali ir (ar) audituojantys viešieji juridiniai asmenys, kuriems šie įgaliojimai suteikti Viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka. Analogiška nuostata priimta ir dėl koncesijų (Lietuvos Respublikos koncesijų įstatymo (toliau - Koncesijų įstatymas) 58 straipsnio 6 dalis).

 

Viešųjų pirkimų įstatymo 98 straipsnio 4 dalies (Pirkimų įstatymo 104 straipsnio 4 dalies) nuostata papildyta, praplečiant juridinių asmenų, teikiančių informaciją Viešųjų pirkimų tarnybai, ratą, t. y. įtraukiant ir (ar) audituojančius viešuosius juridinius asmenis, kuriems šie įgaliojimai suteikti Viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka.

Su Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimu galite susipažinti čia, su Pirkimų įstatymo 2023 m. lapkričio 16 d. pakeitimu Nr. XIV-2252 - čia, su Koncesijų įstatymo 2023 m. lapkričio 16 d. pakeitimu Nr. XIV-2250 - čia.

  1. 2023 m. gruodžio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas) 25, 71 ir 86 straipsnių pakeitimo įstatymą Nr. XIV-2374:
  • Viešųjų pirkimų įstatymo 25 straipsnio 1 dalis papildyta nuostata, kad atliekant supaprastintus pirkimus, pažymų, patvirtinančių šio įstatymo 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, nereikalaujama, kai tiekėjas pateikia Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą. Pažymų, patvirtinančių tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, perkančioji organizacija gali reikalauti iš tiekėjų tik turėdama pagrįstų abejonių dėl šių tiekėjų patikimumo.
  • Viešųjų pirkimų įstatymo 71 straipsnio (Neskelbiamų derybų sąlygos) 6 dalis papildyta nauju 8 punktu: tiesiogiai su moksliniais tyrimais ir eksperimentine plėtra susijusios prekės, paslaugos ar darbai, kai perkančioji organizacija yra aukštoji mokykla arba mokslinių tyrimų institutas,

bei patikslintas to paties straipsnio 6 dalies 9 punktas (iki pakeitimo buvęs 8 punktu): prekės, gaminamos ir (ar) naudojamos tik mokslinių tyrimų, eksperimentų, studijų ar eksperimentinės plėtros tikslais, kai norimo rezultato negalima pasiekti naudojant kitus tokios pačios paskirties gaminius ir kai šios prekės yra tiesiogiai susijusios su moksliniais tyrimais ir eksperimentine plėtra.

  • Pakeista Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 7 dalis: žodžiu sudaromos supaprastinto pirkimo sutarties vertė iš 5 000 Eur (be PVM) pakeista į 10 000 Eur (be PVM), o prekių ir paslaugų, skirtų moksliniams tyrimams ir (ar) eksperimentinei veiklai, pirkimo atvejais - 15 000 Eur (be PVM).

Su šiuo Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimu galite susipažintičia. Atkreipiame dėmesį, kad šie pakeitimai yra tik perkančiosioms organizacijoms (Pirkimų įstatymas šiais aspektais nėra keičiamas).

  1. 2023 m. gruodžio 21 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Lietuvos Respublikos

viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas) 2 ir 71 straipsnių pakeitimo įstatymą Nr. XIV-2441 (dar turi pasirašyti Lietuvos Respublikos Prezidentas), kuriuo įvesta trumposios žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinės sąvoka, papildytas Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 49 dalyje esantis teisės aktų sąrašas bei patikslintas Viešųjų pirkimų įstatymo 71 straipsnio (Neskelbiamų derybų sąlygos) 6 dalies 18 punkto nuostata:  žemės ūkio ir maisto produktai, kai jie įsigyjami iš trumposios maisto tiekimo grandinės.

Su Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimu galite susipažinti čia.

Viešųjų pirkimų tarnyba primena, kad 2024 m. sausio 1 d. įsigalioja Viešųjų pirkimų įstatymo 21 straipsnio 2 dalies 2 punkto (Pirkimų įstatymo 33 straipsnio 2 dalies 2 punkto) nauja redakcija, numatanti pareigą pirkimo vykdytojams pirkimo procedūrų ataskaitoje pateikti Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 8 punkte nurodytų asmenų, kurie susiję su pirkimu, už kurį teikiama ataskaita, vardus, pavardes.