>

Tiekėjų etikos kodeksas

Tiekėjų etikos kodekse (toliau – Kodeksas) pateikiamos rekomendacinio pobūdžio sąlygos (t. y. jos nėra privalomos), susijusios su pagrindinėmis atsakingo ir darnaus pirkimo sritimis, tiekėjams keliamais lūkesčiais įmonių socialinės atsakomybės srityje, vykdant veiklą, siekti, kad būtų daromas kuo mažesnis neigiamas poveikis aplinkai, bei plėtoti skaidrumu paremtus verslo santykius, kurių tiekėjai galėtų laikytis įgyvendindami su pirkimo vykdytojais sudarytas pirkimo sutartis.

Kodekse rekomenduojamų sąlygų laikymasis gali būti išankstinė bet kurios pirkimo sutarties sąlyga. Tam pirkimo vykdytojui rekomenduojama pirkimo sutartyje nustatyti, kurios konkrečios Kodekso nuostatos yra privalomos tiekėjams. Atsižvelgdami į tai, kad pirkimo vykdytojai dirba su daugybe skirtingų tiekėjų, siūlytina iš pradžių nustatyti, kad tik tam tikros Kodekso nuostatos yra privalomos, atsižvelgiant į sritis, į kurias pirkimo vykdytojas nori orientuotis, ar kurioms skirs didesnį dėmesį, pvz.: socialinę atsakomybę, aplinkosaugą ar verslo etiką. Vėliau, įvertinęs, kaip tiekėjams sekasi laikytis šių sąlygų, sudarant kitas pirkimo sutartis, privalomų nuostatų taikymą pirkimo vykdytojas galėtų plėsti.

Pateikiame rekomenduojamas pirkimo sutarties sąlygas:

  • Sutarties projekto dalyje apie tiekėjo prisiimtus įsipareigojimus, pirkimo vykdytojas galėtų nurodyti, pavyzdžiui, tiekėjas įsipareigoja susipažinti ir sutarties vykdymo metu laikytis tiekėjų etikos kodekso X punktų nuostatų [pirkimo vykdytojas nurodo konkrečius Kodekso punktus ir Kodeksą prideda prie sutarties] ir jame nurodytų reikalavimų. Jeigu pirkimo vykdytojas nori nustatyti, kad Kodekso X punktų reikalavimai privalomai taikomi ir subtiekėjams, tokiu atveju, pirkimo sutarties projekte galėtų būti papildomai nurodyta, pavyzdžiui, tiekėjas turi užtikrinti, kad jų laikytųsi visi tiekėjo pasitelkti tretieji asmenys (subtiekėjai ir kiti ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi).

Toliau pateikiame rekomendacijas pirkimo vykdytojui, kokios Kodekso nesilaikymo pasekmės galėtų būti nustatytos tiekėjui pirkimo sutartyje:

  • pažeidus Kodeksą rekomenduotina leisti tiekėjui pašalinti nustatytus pažeidimus (išskyrus nusikaltimų, kitų šiurkščių teisės aktų pažeidimų atvejais) per pirkimo vykdytojo nustatytą protingą terminą;
  • jei pirkimo vykdytojas sužino, kad tiekėjo elgesys neatitinka pirkimo sutartyje, sudarytoje su tiekėju, nurodytų privalomai taikomų Kodekso nuostatų, ir jei tiekėjas nesutinka arba per pirkimo vykdytojo nurodytą protingą terminą nepašalina pažeidimų, pirkimo vykdytojas galėtų sutartyje nustatyti teisę taikyti tiekėjui piniginę sankciją, pavyzdžiui, X dydžio baudą, X dydžio delspinigius ir pan., kurios dydis turėtų būti proporcingas, atsižvelgiant į tai, kokie Kodekso reikalavimai yra pažeisti.

Tiekeju_etikos_kodeksas_nuo_2024-01-29.jpg

Atnaujinimo data: 2024-02-28