Viešieji pirkimai

Nr.

Patvirtinimo data

Paskelbta

Teisės aktas

I-1491 2017-05-02  

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo aktuali redakcija nuo 2019-06-11  

XIII-328

2017-05-02

 

Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ir pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo aktuali redakcija nuo 2019-06-11 

1S-105 2017-06-29 Teisės aktų registras, 2017-06-30, Nr. 11090

Įsakymas „Dėl Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos patvirtinimo" 

Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų lentelė 

1S-97 2017-06-28 Teisės aktų registras, 2017-06-29, Nr. 11013

Įsakymas „Dėl Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo" M

MVPTA_neoficiali suvestinė redakcija_2019_06

1S-95 2017-06-28 Teisės aktų registras, 2017-06-28, Nr. 10886

Įsakymas „Dėl Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo" 

1S-94 2017-06-27 Teisės aktų registras, 2017-06-28, Nr. 10885 Įsakymas „Dėl Numatomos viešojo pirkimo ir pirkimo vertės skaičiavimo metodikos patvirtinimo"  
1S-93 2017-06-23 Teisės aktų registras, 2017-06-26, Nr. 10745

Įsakymas „Dėl Nešališkumo deklaracijos tipinės formos patvirtinimo" 

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos ir Viešųjų pirkimų tarnybos kartu parengtas Viešojo pirkimo komisijos narių, asmenų, perkančiosios organizacijos vadovo paskirtų atlikti supaprastintus pirkimus, ir viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujančių ekspertų nusišalinimo tvarkos aprašas 

1S-92 2017-06-21  Teisės aktų registras, 2017-06-22, Nr. 10409

Įsakymas „Dėl Skelbimų teikimo Viešųjų pirkimų tarnybai tvarkos ir reikalavimų skelbiamai supaprastintų pirkimų informacijai aprašo ir supaprastintų pirkimų skelbimų tipinių formų patvirtinimo" 

1S-91 2017-06-19 Teisės aktų registras, 2017-06-19, Nr. 10231

Įsakymas „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo" 

1S-85 2017-06-07 Teisės aktų registras, 2017-06-09, Nr. 9752

Įsakymas „Dėl Komisijos susipažinimo su pasiūlymais ar paraiškomis procedūros protokolų privalomųjų rekvizitų aprašo ir komisijos susipažinimo su pasiūlymais ar paraiškomis pavyzdinių protokolų formų patvirtinimo"  

Pasirink tinkamą protokolo formą! 

Pagalba pasirenkant ir pildant protokolo formas

1S-81 2017-06-07
Teisės aktų registras, 2017-06-07, Nr. 967

Įsakymas „Dėl Registracijos Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo" 

1S-80 2017-06-06 Teisės aktų registras, 2017-06-07, Nr. 9669 Įsakymas „Dėl Viešųjų pirkimų ir pirkimų ataskaitų rengimo ir teikimo tvarkos aprašo, viešųjų pirkimų ir pirkimų ataskaitų formų patvirtinimo" 
1S-96 2017-06-28 Teisės aktų registras, 2017-06-28, Nr. 10896

Įsakymas „Dėl Skelbimų grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" 

1S-99 2017-06-29 Teisės aktų registras, 2017-06-29, Nr. 11088 Įsakymas „Dėl Perkančiųjų organizacijų prašymų dėl Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimų pateikimo ir nagrinėjimo taisyklių patvirtinimo" 
1S-71 2017-05-17 Teisės aktų registras, 2017-06-05, Nr. 9556 Įsakymas „Dėl Lietuvos Respublikos įmonių ir institucijų, kompetentingų išduoti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 51 straipsnio 2 dalyje nurodytus dokumentus, sąrašo patvirtinimo" 

simboliu pažymėti teisės aktai į kuriuos atkreipti dėmesį raginame ir perkančiąsias organizacijas, vykdančias mažos vertės pirkimus. 

 

„Žalieji“ pirkimai. Aplinkos apsaugos reikalavimai. Energijos vartojimo efektyvumas.

       
1-154 2015-06-18 Teisės aktų registras, 2015-06-22, Nr. 10022 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymas „Dėl Prekių, išskyrus, kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų ir perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ Aktuali redakcija 2017-07-17 
1133 2010-07-21 Valstybės žinios, 2010-07-31, Nr. 91-4824 Nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 8 d. nutarimo Nr. 804 „Dėl Nacionalinės žaliųjų pirkimų įgyvendinimo programos patvirtinimo“ ir jį keitusių nutarimų pripažinimo netekusiais galios“. Aktuali redakcija 2017-10-17. Šiame teisės akte nustatyta kiek procentų pirkimų privaloma vykdyti nustatant aplinkos apsaugos kriterijus
3-100 2011-02-21 Valstybės žinios, 2011-02-24, Nr. 23-1110 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymas „Dėl Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada juos privaloma taikyti, tvarkos aprašo patvirtinimo“ Aktuali redakcija 2017-07-15
621 2015-06-17 Teisės aktų registras, 2015-06-22, Nr. 10036 Nutarimas „Dėl Perkančiosioms organizacijoms taikomų energijos vartojimo efektyvumo reikalavimų prekėms, paslaugoms ir pastatams“ Aktuali redakcija 2015-06-17
3-100 2011-02-21 Valstybės žinios, 2011-02-24, Nr. 23-1110 Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo Aktuali redakcija 2017-08-25
      Kiti su strateginiais (įskaitant „žaliuosius“) pirkimais susiję teisės aktai


Teisės aktai, kurie gali būti aktualūs tam tikrų pirkimų atvejais

Teisės aktas Aktualu perkantiems
Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. V-394 redakcija Perkantiems vaikų maitinimo paslaugas bei maisto produktus vaikams maitinti
Pacientų maitinimo organizavimo asmens sveikatos priežiūros įstaigose tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. V-1000 (nuo 2019-11-01) Perkantiems pacientų maitinimo paslaugas bei maisto produktus pacientams maitinti
Įvairios Informacinės visuomenės plėtros komiteto gairės ir rekomendacijos IT pirkimai

 

Nr.

Patvirtinimo data

Paskelbta

Teisės aktas

1S-25 2019-02-05

Teisės aktų registras, 2019-02-04, Nr. 1671

Įsakymas "Dėl Pirkimų priežiūros taisyklių patvirtinimo"
1S-31 2018-03-15   Įsakymas "Dėl Rekomendacijų dėl veiksmų, kurių turėtų imtis pirkimo vykdytojai ir tiekėjai, sutrikus Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos veikimui patvirtinimo"
1S-158 2018-12-03 Teisės aktų registras, 2018-12-03, Nr. 19516

 

Įsakymas "Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos informacinių sistemų saugos dokumentų patvirtinimo"

1S-220 2015-12-31 Teisės aktų registras, 2016-01-05, Nr. 71

Įsakymas „Dėl Kelionių organizavimo paslaugų viešojo pirkimo rekomendacijų patvirtinimo“
AKTUALI REDAKCIJA iki 2017-06-30

1S-46

2010-03-31

Valstybės žinios, 2010-04-10, Nr. 41-2022

Įsakymas „Dėl Elektroninio aukciono taikymo Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis rekomendacijų patvirtinimo“ AKTUALI REDAKCIJA iki 2017-06-30

1S-90

2009-08-31

Valstybės žinios, 2009-09-05, Nr. 106-4463

Įsakymas „Dėl Perkančiųjų organizacijų prašymų dėl Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimų pateikimo ir nagrinėjimo ir pagrindimų Viešųjų pirkimų įstatymo 56 straipsnio 5 dalyje nustatytais atvejais teikimo Viešųjų pirkimų tarnybai taisyklių patvirtinimo“ 
AKTUALI REDAKCIJA nuo 2017-07-01

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymai dėl teisės aktų panaikinimo

 

Nr.

Patvirtinimo data

Paskelbta

Teisės aktas

1S-107 2019-07-02 teisės aktų registras, 2019-07-02, Nr. 10823 Įsakymas "Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios"
1S-71 2019-05-28 Teisės aktų registras, 2019-05-28, Nr. 8447 Įsakymas "Dėl teisės akto pripažinimo netekusiu galios"
1S-78 2018-05-17 Teisės aktų registras, 2018-05-18, Nr. 7944 Įsakymas "Dėl teisės aktų pripažinimo netekusiais galios"
1S-59 2018-04-12  

Įsakymas "Dėl teisės akto pripažinimo netekusiu galios"

 

1S-19 2018-02-01 Teisės aktų registras, 2018-02-02, Nr. 1652

Įsakymas "Dėl teisės aktų pripažinimo netekusiais galios"

 

1S-3 2018-01-03 Teisės aktų registras, 2018-01-08, Nr. 317

Įsakymas "Dėl teisės aktų pripažinimo netekusiais galios"

 

1S-3 2017-01-03 Teisės aktų registras, 2017-01-05, Nr. 525 Įsakymas „Dėl teisės aktų pripažinimo netekusiais galios"
1S-199 2015-12-18 Teisės aktų registras, 2015-12-18, Nr. 19939

Įsakymas „Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1S-121 „Dėl Standartinių pirkimo dokumentų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“

1S-193

2011-12-23

Valstybės žinios, 2011-12-29, Nr. 161-7681

Įsakymas „Dėl kai kurių Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymų ir juos keitusių įsakymų pripažinimo netekusiais galios“

1S-95

2008-09-26

Valstybės žinios, 2008-10-04, Nr. 114-4379

Įsakymas „Dėl kai kurių Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios“

1S-20

2007-05-18

Valstybės žinios, 2007-05-24, Nr. 57-2217

Įsakymas „Dėl kai kurių Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios“

1S-114

2003-12-05

Valstybės žinios, 2003-12-17, Nr. 117-5374

Įsakymas „Dėl teisės aktų pripažinimo negaliojančiais“

64

2002-06-10

Valstybės žinios, 2002-06-14, Nr. 58-2381

Įsakymas „Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 1999 m. lapkričio 10 d. įsakymo Nr. 52 „Dėl Tiekėjų (rangovų) pasiūlytų kainų diskontavimo tvarkos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“

8

2001-01-22

Valstybės žinios, 2001-01-26, Nr. 8-251

Įsakymas „Dėl 1999 05 17 įsakymo Nr. 17 pripažinimo netekusiu galios“

1

2000-01-05

Valstybės žinios, 2000-01-12, Nr. 3-97

Įsakymas „Dėl VPT 1999 03 26 įsakymo Nr. 10 pripažinimo netekusiu galios“

 

Nr. Patvirtinimo data Paskelbta Teisės aktas
709 2015-07-01 Teisės aktų registras, 2015-07-03, Nr. 10843

Nutarimas „Dėl Ikiprekybinių pirkimų vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“

654 2015-06-26 Teisės aktų registras, 2015-06-22, Nr. 10022 Nutarimas „Dėl Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų, sąskaitų faktūrų, kreditinių ir debetinių dokumentų bei avansinių sąskaitų teikimo naudojantis informacinės sistemos „e. sąskaita“ priemonėmis“
528 2014-06-04 Teisės aktų registras, 2014-06-16, Nr. 7652

Nutarimas „Dėl Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą“

 

264 2013-04-03 Valstybės žinios, 2013-04-06, Nr. 36-1733 

Nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. spalio 14 d. nutarimo Nr. 1333 „Dėl viešųjų pirkimų vykdymo naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos elektroniniu katalogu“ ir jį keitusio nutarimo pripažinimo netekusiais galios“ 

1306 2012-10-31 Valstybės žinios, 2012-11-06, Nr. 128-6419 Nutarimas „Dėl viešosios įstaigos CPO LT įsteigimo ir valstybės turto investavimo“
1518 2011-12-21 Valstybės žinios, 2011-12-29, Nr. 161-7631 Nutarimas „Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos administracijos struktūros tvirtinimo“
1517 2011-12-21 Valstybės žinios, 2011-12-29, Nr. 161-7630

Nutarimas „Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos nuostatų patvirtinimo“

AKTUALI REDAKCIJA nuo 2019-01-01

AKTUALI REDAKCIJA nuo 2018-01-01 iki 2018-12-31

AKTUALI REDAKCIJA nuo 2017-11-08 iki 2017-12-31

 ​

1332 2009-10-14 Valstybės žinios, 2009-10-24, Nr. 127-5496 Nutarimas „Dėl Lietuvos viešųjų pirkimų sistemos tobulinimo ir plėtros 2009–2013 metų strategijos patvirtinimo“
904 2009-08-26 Valstybės žinios, 2009-08-29, Nr. 103-4302 Nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. sausio 30 d. nutarimo Nr. 92 „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo ir kai kurių teisės aktų pripažinimo netekusiais galios“
196 2009-03-18 Valstybės žinios, 2009-03-28, Nr. 34-1291 Nutarimas „Dėl viešųjų pirkimų vykdymo naudojantis Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis“
 
1286 2008-12-03 Valstybės žinios, 2008-12-11, Nr. 142-5634 Nutarimas „Dėl Pažymos, patvirtinančios jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis apie viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujantį tiekėją, išdavimo taisyklių patvirtinimo“
 
 
1225 2008-11-12 Valstybės žinios, 2008-11-29, Nr. 137-5429 Nutarimas „Dėl Veiksmų programų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“
 


 

1139 2007-10-17 Valstybės žinios, 2007-11-08, Nr. 114-4637 Nutarimas „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas“
296 2007-03-21 Valstybės žinios, 2007-03-31, Nr. 37-1369 Nutarimas „Dėl Atlyginimo valstybės įmonei Registrų centrui už naudojimąsi Juridinių asmenų registro duomenimis bei informacija ir atlyginimo už Juridinių asmenų registro duomenų vienetą dydžių patvirtinimo“
432 2006-05-05 Valstybės žinios, 2006-05-11, Nr. 51-1892 Nutarimas „Dėl Viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių, sudaromų ilgiau kaip 3 metams, terminų nustatymo kriterijų ir atvejų, kuriais gali būti sudaromos tokios sutartys, aprašo patvirtinimo“
 
Galiojo pirkimams pagal senąją (iki 2017-06-30) VPĮ redakciją.
92 2006-01-30 Valstybės žinios, 2006-01-31, Nr. 13-460

Nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo įgyvendinimo“

792 2004-06-23 Valstybės žinios, 2004-06-29, Nr. 100-3715 Nutarimas „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos koncesijų įstatymo 20(1) straipsnį“
442 2003-04-08 Valstybės žinios, 2003-04-11, Nr. 35-1497 Nutarimas „Dėl Prekių, kurias perkant krašto apsaugos sistemos perkančiosioms organizacijoms taikoma tarptautinio pirkimo vertės riba, sąrašo patvirtinimo“
1026 2001-08-24 Valstybės žinios, 2001-08-29, Nr. 74-2596

Nutarimas „Dėl Europos Sąjungos sanglaudos fondo lėšų administravimo Lietuvoje“

 
1473 1996-12-19 Valstybės žinios, 1996-12-24, Nr. 125-2918 Nutarimas „Dėl Viešojo pirkimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės įsteigimo“
 

ES DIREKTYVOS LIETUVIŲ / ANGLŲ KALBOMIS

 

2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/18/EB

Directive 2014/24/EU of the European Parlament and of the Council of 26 February 2014 on public procurement and repealing Directive 2004/18/EC

 

2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/25/ES dėl subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/17/EB 

Directive 2014/25/EU of the European Parlament and of the Council of 26 February 2014 on procurement by entities operating in the water, energy, transport and postal services sectors and repealing Directive 2004/17/EC

 

2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/55/ES dėl elektroninių sąskaitų faktūrų naudojimo viešuosiuose pirkimuose

Directive 2014/55/EU of the European Parlament and of the Council of 16 April 2014 on electronic invoicing in public procurement

 

2007 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/66/EB iš dalies keičianti Tarybos direktyvas 89/665/EEB ir 92/13/EEB dėl viešųjų sutarčių suteikimo peržiūros procedūrų veiksmingumo didinimo

Directive 2007/66/EC of the European Parliament and of the Council of 11 december 2007 amending Council directives 89/665/EEC and 92/13/EEC with regard to improving the effectiveness of review procedures concerning the award of public contract

 

2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo GALIOJO iki 2016-04-18

Directive 2004/18/EC of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 on the coordination of procedures for the award of public work contracts, public supply contracts and public service contracts IN FORCE until 2016-04-18

 

2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/17/EB 2004 m. kovo 31 d. koordinuojanti subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, pirkimų procedūras GALIOJO iki 2016-04-18

Directive 2004/17/EC of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 coordinating the procurement procedures of entities operating in the water, energy, transport and postal services sectors IN FORCE until 2016-04-18

 

2001 m. rugsėjo 13 d. Komisijos direktyva 2001/78/EB, iš dalies pakeičianti Tarybos direktyvos 93/36/EEB IV priedą, Tarybos direktyvos 93/37/EEB IV, V ir VI priedus, Tarybos direktyvos 92/50/EEB su pakeitimais, padarytais direktyva 97/52/EB, III ir IV priedus ir Tarybos direktyvos 93/38/EEB su pakeitimais, padarytais Direktyva 98/4/EB, XII-XV ir XVIII priedus (direktyva dėl standartinių formų naudojimo skelbiant pranešimus apie viešąsias sutartis)

Commission Directive 2001/78/EC of 13 September 2001 amending Annex IV to Council Directive 93/36/EEC, Annexes IV, V and VI to Council Directive 93/37/EEC, Annexes III and IV to Council Directive 92/50/EEC, as amended by Directive 97/52/EC, and Annexes XII to XV, XVII and XVIII to Council Directive 93/38/EEC, as amended by Directive 98/4/EC (Official Journal L 285, 29/10/2002 P. 0001 - 0162)

 

1998 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/4/EB iš dalies pakeičianti Direktyvą 93/38/EEB, dėl subjektų, vykdančių savo veiklą vandens, energetikos, transporto ir telekomunikacijų sektoriuose, vykdomų pirkimų tvarkos derinimo

Directive 98/4/EC of the European Parliament and of the Council of 16 February 1998 amending Directive 93/38/EEC coordinating the procurement procedures of entities operating in the water, energy, transport and telecommunications sectors (Official Journal L 101, 01/04/1998 P. 0001 - 0016)

 

1997 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/52/EB, iš dalies keičianti Direktyvas 92/50/EEB, 93/36/EEB ir 93/37/EEB, dėl atitinkamų viešojo paslaugų pirkimo, viešojo prekių pirkimo ir viešojo darbų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos koordinavimo

European Parliament and Council Directive 97/52/EC of 13 October 1997 amending Directives 92/50/EEC, 93/36/EEC and 93/37/EEC concerning the coordination of procedures for the award of public service contracts, public supply contracts and public works contracts respectively (Official Journal L 328 , 28/11/1997 P. 0001 - 0059)

 

1993 m. birželio 14 d. Tarybos direktyva 93/38/EEB dėl subjektų, vykdančių savo veiklą vandens, energetikos, transporto ir telekomunikacijų sektoriuose, viešojo pirkimo tvarkos suderinimo

Council Directive 93/38/EEC of 14 June 1993 coordinating the procurement procedures of entities operating in the water, energy, transport and telecommunications sectors (Official Journal L 199, 09/08/1993 P. 0084 - 0138)

 

1993 m. birželio 14 d. Tarybos direktyva 93/37/EEB dėl viešojo darbų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo

Council Directive 93/37/EEC of 14 June 1993 concerning the coordination of procedures for the award of public works contracts (Official Journal L 199, 09/08/1993 P. 0054 - 0083)

 

1993 m. birželio 14 d. Tarybos direktyva 93/36/EEB dėl viešojo prekių pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos koordinavimo

Council Directive 93/36/EEC of 14 June 1993 coordinating procedures for the award of public supply contracts (Official Journal L 199, 09/08/1993 P. 0001 - 0053)

 

1992 m. birželio 18 d. Tarybos direktyva 92/50/EEB dėl viešojo paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos koordinavimo

Council Directive 92/50/EEC of 18 June 1992 relating to the coordination of procedures for the award of public service contracts (Official Journal L 209, 24/07/1992 P. 0001 - 0024)

 

1992 m. vasario 25 d. Tarybos direktyva 92/13/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių Bendrijos taisyklių taikymą viešųjų pirkimų tvarkai vandens, energetikos, transporto ir telekomunikacijų sektoriuose, suderinimo

Council Directive 92/13/EEC of 25 February 1992 coordinating the laws, regulations and administrative provisions relating to the application of Community rules on the procurement procedures of entities operating in the water, energy, transport and telecommunications sectors (Official Journal L 076, 23/03/1992 P. 0014 - 0020)

 

1989 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyva 89/665/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su peržiūros procedūrų taikymu sudarant viešojo darbų pirkimo sutartis, koordinavimo  

Council Directive 89/665/EEC of 21 December 1989 on the coordination of the laws, regulations and administrative provisions relating to the application of review procedures to the award of public supply and public works contracts (Official Journal L 395 , 30/12/1989 P. 0033 - 0035)

 

ES REGLAMENTAI

 

2017 m. gruodžio 18 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/2365, kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/24/ES nuostatos dėl vertės ribų, taikomų sudarant pirkimo sutartis

2017 m. gruodžio 18 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/2364, kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/25/ES nuostatos dėl vertės ribų, taikomų sudarant pirkimo sutartis 

2016 m. sausio 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/7, kuriuo nustatoma Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento standartinė forma

2015 m. gruodžio 15 d. Komisijos Reglamentas (ES) 2015/2342, kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarnybos direktyvos 2004/18/EB nuostatos dėl ribų, taikomų sudarant pirkimo sutartis

2015 m. gruodžio 15 d. Komisijos Reglamentas (ES) 2015/2341, kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarnybos direktyvos 2004/17/EB nuostatos dėl ribų, taikomų sudarant pirkimo sutartis

2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos deleguotasis Reglamentas (ES) 2015/2171, kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/25/ES nuostatos dėl ribų, taikomų sudarant pirkimo sutartis

2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos deleguotasis Reglamentas (ES) 2015/2170, kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/24/ES nuostatos dėl ribų, taikomų sudarant pirkimo sutartis

2015 m. lapkričio 11 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1986, kuriuo nustatomos standartinės formos, naudojamos skelbiant su viešaisiais pirkimais susijusius pranešimus, ir panaikinamas Įgyvendinimo reglamentas (EB) Nr. 842/2011

2014 m. rugpjūčio 8 d. Komisijos Reglamentas (ES) Nr. 868/2014, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1059/2013 dėl bendro teritorinių statistinių vienetų klasifikatoriaus (NUTS) nustatymo priedai

2013 m. gruodžio 13 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1336/2013, iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvų 2004/17/EB, 2004/18/EB ir 2009/81/EB nuostatas dėl ribų, taikomų sudarant viešojo pirkimo sutartis

2011 m. lapkričio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1251/2011, iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvų 2004/17/EB, 2004/18/EB ir 2009/81/EB nuostatas dėl ribų, taikomų viešojo pirkimo sutarčių tvarkai

2011 m. rugpjūčio 19 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 842/2011, kuriuo nustatomos standartinės formos, naudojamos skelbiant su viešaisiais pirkimais susijusius pranešimus, ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1564/2005

2009 m. lapkričio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1177/2009, iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvų 2004/17/EB, 2004/18/EB ir 2009/81/EB nuostatas dėl ribų, taikomų viešojo pirkimo sutarčių tvarkai

2009 m. lapkričio 10 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1150/2009, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 1564/2005 nuostatos dėl pagal Tarybos direktyvas 89/665/EEB ir 92/13/EEB skelbiamų viešųjų pirkimų skelbimų standartinių formų

2007 m. gruodžio 4 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1422/2007, iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvų 2004/17/EB ir 2004/18/EB nuostatas dėl ribų, taikomų sudarant viešojo pirkimo sutartis

2005 m. rugsėjo 7 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1564/2005, nustatantis standartines formas, naudojamas skelbiant su viešųjų pirkimų procedūromis susijusius pranešimus, pagal Europos Parlamento ir tarybos direktyvas 2004/17/EB ir 2004/18/EB

Komisijos Reglamentas (EB) Nr. 2083/2005 2005 m. gruodžio 19 d. iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvų 2004/17/EB ir 2004/18/EB nuostatas dėl ribų, taikomų viešojo pirkimo sutarčių tvarkai

EK ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAI

Komisijos Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/2288 dėl IRT techninių specifikacijų, kuriomis remiamasi vykdant viešuosius pirkimus, nustatymo 

Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2017/55/ES

Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/1358 dėl IRT techninių specifikacijų, nurodytinų vykdant viešuosius pirkimus, identifikavimo

Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/168 dėl Interneto inžinerijos grupės techninių specifikacijų, nurodytinų vykdant viešuosius pirkimus, identifikavimo 

Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/1804 dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/25/ES dėl subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų 34 ir 35 straipsnių taikymo išsamių taisyklių

Europos ekonominės erdvės jungtinio komiteto sprendimas Nr. 166/2015, kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo XVI priedas (Viešieji pirkimai) [2016/2201]

Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/1765 dėl IRT techninių specifikacijų, kuriomis remiamasi vykdant viešuosius pirkimus, nustatymo

Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/120 dėl išplėstinės verslo ataskaitų kalbos 2.1. versijos identifikavimo, kad ji būtų nurodoma vykdant viešuosius pirkimus 

Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2014/771/ES dėl Universalios verslo kalbos 2.1 versijos, kuri, vykdant viešuosius pirkimus, gali būti naudojama teikiant nuorodas, nustatymo

Komisijos įgyvendinimo sprendimas Nr. 2014/188/ES dėl informacinių ryšių ir technologijų techninių specifikacijų, kurios, vykdant viešuosius pirkimus, gali tikti naudoti kaip nuorodos, nustatymo

 

EK KOMUNIKATAI

Komisijos komunikatas Nr. C(2019) 5494 Prekes siūlančių trečiųjų šalių subjektų dalyvavimo ES viešųjų pirkimų rinkos konkursuose gairės

Komisijos komunikatas Nr. COM (2017) 572 final Europos Parlamentui, Tarybai, Europos Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir regionų komitetui „Veiksmingi viešieji pirkimai Europoje ir Europai" 

Komisijos komunikatas Nr. COM (2015) 454 final Europos Parlamentui ir Tarybai „ES viešųjų pirkimų taisyklių taikymas ir dabartinė prieglobsčio krizė“

Komisijos komunikatas Nr. COM (2013) 453 final Europos parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir regionų komitetui „Visiškai elektroniniai viešieji pirkimai viešajam administravimui modernizuoti“

Komunikatas Nr. 2013/C 366/01 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvose 2004/17/EB, 2004/18/EB ir 2009/81/EB nustatytų ribų atitinkamos vertės

Komisijos komunikatas Nr. COM (2012) 179 final Europos parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir regionų komitetui „Elektroninių viešųjų pirkimų strategija“

Komisijos komunikatas Nr. COM (2011) 15 final „ŽALIOJI KNYGA Dėl ES viešųjų pirkimų politikos modernizavimo Efektyvesnės Europos viešųjų pirkimų rinkos kūrimas“

Komisijos komunikatas Nr. 2011/C 353/01 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvose 2004/17/EB, 2004/18/EB ir 2009/81/EB numatytos atitinkamos ribų vertės

Komisijos komunikatas Nr. COM (2010) 571 final „ŽALIOJI KNYGA Platesnis e. viešojo pirkimo sistemos naudojimas Europos Sąjungoje“

Komisijos komunikatas Nr. 2009/C292/01 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvose 2004/17/EB, 2004/18/EB ir 2009/81/EB numatytos atitinkamos ribų vertės 

Komisijos komunikatas Nr. 2007/C301/01 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvose 2004/17/EB ir 2004/18/EB nustatytų ribų atitinkamos vertės

Komisijos komunikatas Nr. 2005/C325/09 „Europos Parlamento ir Tarybos direktyvose 2004/17/EB ir 2004/18/EB numatytos atitinkamos ribų vertės „ 

 

VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLŲ PAVYZDINĖS FORMOS

Taikoma pirkimams, pradėtiems nuo 2017-07-01

Viešojo pirkimo ar pirkimo komisijos susipažinimo su pasiūlymais protokolų formas arba pirkimo komisijos susipažinimo su paraiškomis protokolo formą galite rasti čia

 

ATASKAITŲ TIPINĖS FORMOS

Taikoma pirkimams, pradėtiems vykdyti nuo 2017-07-01:

Viešųjų pirkimų ataskaitų rengimo ir teikimo tvarkos aprašas

SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKELBIMŲ TIPINĖS FORMOS

Supaprstintų viešųjų pirkimų tipinės formos taikomos viešiesiems pirkimams, pradėtiems nuo 2017-07-01:

Skelbimų teikimo Viešųjų pirkimų tarnybai tvarkos ir reikalavimų skelbiamai supaprastintų pirkimų informacijai aprašas

Tarptautinių pirkimų skelbimų tipinės formos

Standartinės tarptautinių pirkimų formos (patvirtintos 2015 m. lapkričio 11 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2015/1986, kuriuo nustatomos standartinės formos, naudojamos skelbiant su viešaisiais pirkimais susijusius pranešimus, ir panaikinamas Įgyvendinimo reglamentas (EB) Nr. 842/2011)

 

EBVPD STANDARTINĖ FORMA

EBVPD standartinė forma

 

Taikoma pirkimams, pradėtiems vykdyti nuo 2015-07-16 iki 2017-06-30:

 Viešųjų pirkimų ataskaitų rengimo ir teikimo tvarkos aprašas

Taikoma pirkimams, pradėtiems nuo 2016-06-09 iki 2017-06-30

Viešojo pirkimo komisijos vokų atplėšimo procedūros protokolų privalomųjų rekvizitų aprašas

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-10-08