>

Tikrinimų atrankos kriterijai

Viešieji pirkimai, pirkimai, atliekami vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų (toliau – Pirkimai), viešojo pirkimo–pardavimo sutartys ir pirkimo–pardavimo sutartys, sudaromos vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų (toliau – Sutartys), vertinimui bei perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai tikrinimui atrenkami pagal:

 • Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje kaupiamą informaciją;
 • Viešųjų pirkimų rizikos valdymo informacinėje sistemoje kaupiamą informaciją;
 • Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau – Tarnyba) gautus prašymus, skundus, pranešimus, žiniasklaidoje pateiktą informaciją, informaciją, gautą iš Tarnybos struktūrinių padalinių apie galimai perkančiųjų organizacijų ir perkančiųjų subjektų padarytus Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (toliau – Įstatymai) pažeidimus, vykdant Pirkimų procedūras ir (ar) galimai padarytus Įstatymų pažeidimus, sudarant ar vykdant Sutartis;
 • Teisėsaugos ar Europos sąjungos teikiamą paramą administruojančių institucijų motyvuotus prašymus ar pavedimus atlikti Pirkimų ar Sutarčių vertinimą.

Viešieji pirkimai, atliekami gynybos ir saugumo srityje, kuriems taikomas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymas (toliau – Gynybos pirkimų įstatymas) vertinimui bei perkančiosios organizacijos, vykdančios pirkimus pagal Gynybos pirkimų įstatymo 2 straipsnio nuostatas, tikrinimui atrenkami pagal:

 • Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje kaupiamą informaciją;
 • Tarnybos gautus prašymus, skundus, pranešimus, žiniasklaidoje pateiktą informaciją, informaciją, gautą iš Tarnybos struktūrinių padalinių apie galimus perkančiųjų organizacijų padarytus Gynybos pirkimų įstatymo pažeidimus, vykdant pirkimų procedūras;
 • Teisėsaugos ar Europos sąjungos teikiamą paramą administruojančių institucijų motyvuotus prašymus ar pavedimus atlikti pirkimų vertinimą.

Pirkimai, kuriems taikomi Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ar šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimu Nr. 277 „Dėl Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ar šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), nustatyti reikalavimai, vertinimui atrenkami pagal:

 • Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje kaupiamą informaciją;
 • Įsigyjančiosios organizacijos interneto svetainėje skelbiamą informaciją;
 • Tarnybos gautus prašymus, skundus, pranešimus, žiniasklaidoje pateikta informaciją, informaciją, gautą iš Tarnybos struktūrinių padalinių, apie galimai įsigyjančiųjų organizacijų padarytus Taisyklėse nustatytų reikalavimų pažeidimus, vykdant energijos išteklių pirkimų procedūras;
 • Teisėsaugos institucijų pavedimus atlikti pirkimų vertinimą.

Atnaujinimo data: 2023-11-28