BDAR
Close

Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. 


Dėl atsiskaitymo sąlygų keitimo galimybių galiojančiose sutartyse

Data

2020 04 16

Įvertinimas
4
sutartis.jpg

            Viešųjų pirkimų tarnyba jau yra paskelbusi Rekomendacijas dėl sutarčių terminų keitimo galimybių, taip pat Išplėstines rekomendacijas viešojo pirkimo – pardavimo sutarčių vykdymui, keitimui ir (ar) nutraukimui, siekdama padėti viešojo pirkimo sutarčių šalims priimant sprendimus dėl sutarčių nuostatų vykdymo, jų keitimo.

            Siekiant spręsti sudėtingą verslo situaciją šalyje, Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2020 m. kovo 16 d. pasitarime pritarė Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso COVID-19 plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių planui (protokolas Nr. 14). Finansų ministerija pateikė rekomendacijas dėl šio plano priemonių vykdymo. Viena iš tokių  rekomendacijų perkančiosioms organizacijoms – peržiūrėti sudarytas galiojančias sutartis ir, jei numatyta sutarties nuostatose, susiderinti su prekių tiekėjais ir paslaugų teikėjais ir atlikti jiems skirtus avansinius mokėjimus ar mokėjimus dalimis.

            Perkančiosioms organizacijoms kyla klausimai ar galima keisti mokėjimų sąlygas/tvarką, kai galiojančiose pirkimo sutartyse nėra numatyta avanso mokėjimo ar atsiskaitymo dalimis galimybė, ar galima sudaryti papildomus susitarimus numatant galiojančiose sutartyse konkretų avanso dydį. Atkreiptinas dėmesys, kad minėtose rekomendacijose perkančiosioms organizacijoms rekomenduojama avansinių mokėjimų galimybę įvertinti vadovaujantis jau esamomis sutarčių nuostatomis. Nesant tokios galimybės numatytos sutartyje, kiekvienos sutarties pakeitimo galimybė nagrinėtina ir vertintina atskirai, vadovaujantis VPĮ 89 straipsnio nuostatomis.

 

Sutarties keitimas vadovaujantis VPĮ 89 str. 1 d. 5 p.

 

Sprendžiant dėl sutartyje nustatytų mokėjimo sąlygų pakeitimo, pvz. avanso mokėjimo numatymo sutartyse turi būti atsižvelgta į tai, kad:

 • avansas yra dalinis sutarties apmokėjimas, todėl informacija apie tai, ar avansas bus mokamas, kokio jis bus dydžio, turi būti nurodoma tiksliai dar pirkimo dokumentuose;
 • avanso mokėjimas laikytina viena iš sąlygų, galinčių lemti tiekėjų apsisprendimą dalyvauti pirkime; avanso mokėjimas galėtų lemti didesnį tiekėjų suinteresuotumą pirkime, jei jie būtų iš anksto žinoję apie avanso mokėjimą;
 • avanso mokėjimas ekonominę sutarties pusiausvyrą keičia tiekėjo naudai (Viešųjų pirkimų tarnyba Rekomendacijose dėl sutarčių terminų keitimo galimybių jau yra nurodžiusi, kad „ <...> kai pasikeičia ekonominė sutarties pusiausvyra tiekėjo, su kuriuo sudaryta sutartis, naudai taip, kaip nebuvo aptarta pradinėje sutartyje, pavyzdžiui, rangos darbų sutartyje avansinis mokėjimas už darbus bei mokėjimas už tiekėjo į statybvietę pristatytas medžiagas nebuvo numatytas, tačiau sutarties vykdymo metu šalys siekia pakeisti sutartį ir numatyti šiuos mokėjimus <...>“).

Atsižvelgiant į minėtus kriterijus bei nevertinant kiekvienoje konkrečioje sutartyje esančių sąlygų, t. y., šalių teisių ir pareigų, pirkimo objekto, sutarties keitimo sąlygų, sutarties galiojimo, kitų sutarčių nuostatų, taip pat ekonominės tiekėjo padėties, įvykdytos ir neįvykdytos sutarties dalies santykio ir kt. aspektų, galinčių turėti įtakos tinkamam sutarties vykdymui, atsiskaitymo tvarkos keitimas (šiuo atveju avanso ar mokėjimo dalimis nustatymas) laikytinas esminiu, todėl remiantis VPĮ 89 str. 1 d. 5 p. nebūtų galimas.

 

Sutarties keitimas vadovaujantis VPĮ 89 str. 1 d. 3 p.

 

Tam tikrais, išimtiniais atvejais būtini pakeitimai gali būti atliekami vadovaujantis VPĮ 89 str. 1 d. 3 p. nuostatomis. Vis dėlto, toks sprendimas pakeisti sutartį minėtu pagrindu negali būti priimamas skubotai bei automatiškai vien dėl to, kad tokio pakeitimo prašo tiekėjas.

Tiekėjai, negalėdami vykdyti viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių jose nustatytomis sąlygomis dėl COVID-19 susidariusių aplinkybių gali kreiptis į pirkimo vykdytoją, prašydami keisti atsiskaitymo sąlygas (pridedant įrodančius dokumentus dėl sutarties vykdymo apsunkinimo dėl ekstremalios situacijos, susijusios su COVID-19), jei šių sąlygų keitimas nebuvo nustatytas sutartyje.
Remiantis EK išaiškinimu COVID situacija yra priskiriama „nenumatytai aplinkybei“, todėl sutartis gali būti keičiama vadovaujantis Direktyvos 2014/24/ES 72 str.  1 d. c punktu ir atitinkamai VPĮ 89 str. 1 d. 3 p. nuostatomis, kai pakeitimo poreikis atsirado dėl aplinkybių, kurių protinga ir apdairi perkančioji organizacija negalėjo numatyti, ir kai kartu yra šios sąlygos kartu:
 

 • būtinybė keisti sutartį atsirado dėl aplinkybių, kurių protinga ir apdairi perkančioji organizacija negalėjo numatyti;
 • pakeitimas iš esmės nepakeičia pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdžio;
 • atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės. Tokiais pakeitimais negali būti siekiama išvengti šiame įstatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo .

 

Ekstremali situacija, susijusi su COVID-19, nėra savaime pakankama aplinkybe pirkimo sutarčiai keisti, todėl pirkimo vykdytojas gali keisti sutartį tik įvertinęs ar gautas tiekėjo prašymas ir prašyme nurodytos aplinkybes yra pagrįstos bei, ar esama situacija tiesiogiai įtakoja sutarties vykdymą ir daro jį negalimą dėl sutartyje nustatytų atsiskaitymo sąlygų, o atsiskaitymą reglamentuojančių sutarties nuostatų pakeitimas, aukščiau nurodytų teisės aktų pagrindu, leistų sėkmingai toliau vykdyti sutartį.

Taip pat atkreipiame dėmesį į tai, kad kiekvienas pakeitimas šiuo atveju vertinamas individualiai, o priimamas sprendimas turi būti pagrįstas svariais argumentais bei dokumentais, įrodančiais atitinkamoje minėto įstatymo straipsnio dalyje bei punkte nustatytų sąlygų egzistavimą. Pakeitimo būtinybei pagrįsti neužtenka vien formaliai atkartoti įstatymo nuostatų ar abstrakčiai nurodyti, jog toks pakeitimas yra būtinas dėl COVID-19 viruso ar paskelbto karantino, nevertinant, kaip konkrečios sutarties atveju aplinkybės, kuriomis remiamasi, lemia negalėjimą vykdyti sutartinių įsipareigojimų. Vien COVID-19 viruso plitimas ir dėl to paskelbtas karantinas, bei su tuo susiję verslo bei visuomenės patiriami sunkumai savaime nėra pakankamas pagrindas atlikti sutarčių keitimus.

Prieš priimdama sprendimą perkančioji organizacija turi įvertinti:

 • kokią įtaką susidariusios nenumatytos aplinkybės daro konkrečios sutarties vykdymui;
 • ar avansas (atsiskaitymas dalimis) yra būtinas toje konkrečioje sutartyje tam, kad įsipareigojimai pagal ją toliau būtų vykdomi;
 • ar avanso mokėjimas (atsiskaitymas dalimis) yra tikslingas konkrečiame sutarties vykdymo etape (pvz., kai atlikti pagrindiniai darbai ir pan.);
 • būtiną avanso dydį (atsiskaitomųjų dalių sumas), kuris turi būti motyvuotai pagrįstas, būtinas problemai išspręsti kol tęsiasi COVID-19 viruso sąlygotos nenumatytos aplinkybės;
 • visas kitas konkrečios sutarties sąlygas ir su sutarties vykdymu susijusias aplinkybes.

          Tik tuo atveju jeigu konkrečios sutarties keitimas yra būtinas, tenkinamos visos minėtos VPĮ 89 str. 1 d. 3 p. numatytos sąlygos, ir tų sąlygų egzistavimą, įvertinusi ir tiekėjo pateiktus duomenis bei argumentus, perkančioji organizacija gali motyvuotai pagrįsti, perkančioji organizacija galėtų svarstyti galimybę keisti konkrečią sutartį ir numatyti jose avansą (ar atsiskaitymą dalimis), tačiau tik tokiam laikotarpiui, ir tik tokio dydžio, kuris yra objektyviai būtinas. Primintina kad už tokių sprendimų priėmimą kiekvienu konkrečiu atveju atsakinga tik pati perkančioji organizacija, kuri privalo įsitikinti tokių aplinkybių pagrįstumu, atskiru vidiniu dokumentu fiksuoti pateiktus įrodymus bei kitas svarbias aplinkybes ir saugoti tai pagrindžiančius dokumentus.

            Jeigu perkančioji organizacija išimtiniu atveju priimtų sprendimą atlikti sutarties keitimą bei numatyti avansinį mokėjimą, ji privalo imtis priemonių, kuriomis užtikrintų, kad sumokėtas avansas bus panaudotas pagal paskirtį. Tokios priemonės galėtų apimti reikalavimą, kad tiekėjas pateiktų išankstinio mokėjimo laidavimo draudimą ir (arba) nedelsdamas pateiktų įrodymus (banko išrašus ir pan.), kad avansas buvo panaudotas pagal paskirtį, pavyzdžiui pervestas prekes tiekiančiam gamintojui, iš kurio užsakyta reikiama įranga perkančiajai organizacijai.  

Atsižvelgiant į tai, kad kiekviena situacija vertintina individualiai, vertinant visą pačios perkančiosios organizacijos gautą ir turimą informaciją, bei į tai, kad Viešųjų pirkimų tarnyba teikia konsultacijas tik bendraisiais sutarčių keitimo klausimais, Viešųjų pirkimų tarnyba nei pirkimų vykdytojams, nei tiekėjams individualiose situacijose neteiks nuomonės dėl ketinamų atlikti sutarčių pakeitimų pagrįstumo.