>

Dalyvavimas pirkimuose, svarbiausia informacija

Elektroninių priemonių naudojimo instrukcijos 

Mokymų medžiaga, skaidrės

Kaip sėkmingai dalyvauti pirkimuose 2020-11-05

Sutarčių sudarymas, vykdymas, atsakomybės 2020-11-05

Pirkimai tiekėjams CPV IS priemonėmis 2020-11-05

Skundų teikimas dėl pažeidimų viešuosiuose pirkimuose

Tiekėjas, kuris mano, kad perkančioji organizacija nesilaikė teisės aktų reikalavimų ar nepagrįstai nutraukė sutartį dėl esminio pirkimo sutarties pažeidimo ir tuo pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, gali kreiptis į apygardos teismą, kaip pirmosios instancijos teismą. Tiekėjas, norėdamas iki pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties sudarymo teisme ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimus ar veiksmus, pirmiausia raštu (faksu, elektroninėmis priemonėmis arba pasirašytinai per pašto paslaugos teikėją ar kitą tinkamą vežėją) turi pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai.

Apie pažeidimus galite pranešti Viešųjų pirkimų tarnybai užpildę specialią formą, tačiau Viešųjų pirkimų tarnyba skundų nenagrinėja, ginčų kylančių viešuosiuose pirkimuose nesprendžia. Tiekėjų teisės ginamos aukščiau nurodytu būdu - pirmiausiai teikiant pretenziją perkančiajai organizacijai, vėliau - kreipiantis į teismą. Pretenzijų ir skundų pateikimo terminus nustato Viešųjų pirkimų įstatymo 102 straipsnis. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 95 straipsnio 5 dalies nuostatomis, Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 101 straipsnio 4 dalies nuostatomis, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 9 straipsnio 6 dalies nuostatomis, Lietuvos Respublikos koncesijų įstatymo 66 straipsnio 1 dalies 2 punkto ir 3 dalies 1 punkto, 72 straipsnio 3 dalies, 73 straipsnio 1 dalies nuostatomis, ir Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo 28 straipsnio 2 dalies nuostatomis ir Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimu Nr. 277, 112, 144.1 ir 145.1 punktų nuostatomis, Viešųjų pirkimų tarnyba nenagrinėja pranešimų, skundų ir (ar) pretenzijų dėl galimų pirkimų / koncesijų / sutarčių vykdymo pažeidimų. Šiuose pranešimuose, skunduose ir (ar) pretenzijose pateikta informacija naudojama pirkimų / koncesijų / sutarčių analizei, kurios rezultatų pagrindu, gali būti pradėtas pirkimo / koncesijos / sutarties vykdytojo veiklos vertinimas ar patikrinimas.

Tiekėjas, kuris mano, kad pirkimo vykdytojas nesilaikė teisės aktų reikalavimų vykdydamas pirkimą, ir tuo pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, gali juos ginti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriaus, Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo VII skyriaus, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo IV skyriaus, Lietuvos Respublikos koncesijų įstatymo VI skyriaus ir Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimu Nr. 277, XI skyriaus nustatyta tvarka.

Atnaujinimo data: 2023-11-28