>

Naudingos nuorodos

Įvairūs naudingos informacijos šaltiniai

Viešųjų pirkimų „blogas“: https://www.howtocrackanut.com/ (anglų k.)

Viešųjų pirkimų tinklalaidė: https://aanbestedingspodcast.nl/en/ (anglų k.)

Kitų šalių Viešųjų pirkimų institucijų ir pirkimų portalai

Ne visose svetainėse pateikiama informacija anglų kalba. Rekomenduojame naudoti naršyklę, turinčią automatinio tinklapių vertimo funkciją (pvz. google chrome) bei šioje naršyklėje įdiegta automatine teksto vertimo funkcija. 

ŠalisVPT arba analogiška įstaiga, elektroninis pirkimų portalas. EBVPDKitos nuorodos
AirijaValstybės pirkimų tarnyba
Austrija

Vienna Times Digital Publications

Austrijos viešųjų pirkimų įstatymas

Austrijos jurisprudencija (visa)

Austrijos federalinė pirkimų agentūra (CPO)

Belgija

Federalinis pirkimų portalas

Public Federal Service Personal and Organisation

Belgijos EBVPD, anglų k.Viešųjų pirkimų įstatymas
BulgarijaViešųjų pirkimų agentūra
Čekija

Regioninės plėtros ministerija - sistema

Regioninė plėtros ministerija - DUK, nuorodos į teismų praktiką, metodikos

CPO, bendrai atliekami pirkimai, prekių birža

Danija

Konkurencijos ir vartotojų tarnyba,

elektroninė pirkimų sistema

Viešųjų pirkimų įstatymas DK, LT (automatinis vertimas), EN (automatinis vertimas).

DUK

Estija

Finansų ministerija

Elektroninė pirkimų sistema,

Vykstantys viešieji pirkimai

Gairės, DUK

Teismų praktika EE, Teismų praktika LT (automatinis vertimas), Teismų praktika EN (automatinis vertimas)

Viešųjų pirkimų įstatymas EE

Viešųjų pirkimų įstatymas LT (automatinis vertimas)

Viešųjų pirkimų įstatymas EN

Graikija

Graikijos EBVPD, anglų k.

Vienodų techninių specifikacijų duomenų bazė,

sveikatos apsaugos srities specifikacijos

Ispanija

Finansų ir viešojo administravimo ministerija,

elektroninis pirkimų portalas

Ispanijos EBVPD,
yra ir LT versija
Italija
Kipras

Respublikos iždas, Viešųjų pirkimų direktoratas

Kroatija

Ūkio ir darnaus vystymosi ministerija (Viešųjų pirkimų portalas, teisės aktai, gairės, rekomendacijos, pirkimų informacija)

Kroatijos Respublikos elektroniniai viešieji pirkimai

Viešųjų pirkimų įstatymas HR
Latvija 

Pirkimų stebėjimo biuras

https://www.iub.gov.lv/?lng=en

Elektroninė pirkimų sistema

Viešųjų pirkimų įstatymas LV, EN
Lenkija

Lenkijos viešųjų pirkimų tarnyba

Viešųjų pirkimų portalas

Lenkijos EBVPD,
yra ir LT versija
Viešųjų pirkimų įstatymas ENPL
Liuksenburgas

Tvaraus vystymosi ir infrastruktūros ministerija

Elektroninė pirkimų sistema

Viešųjų pirkimų įstatymas
Malta

Finansų ir finansinių paslaugų ministerijos Sutarčių departamentas

Elektroninė pirkimų sistema

Norvegija

Viešųjų pirkimų portalas

Elektroninė pirkimų sistema

Nyderlandai

Ekonomikos reikalų ir klimato ministerija

Valstybinė lektroninių pirkimų sistema, taip pat su ja susieta kita Elektroninių pirkimų sistema

valstybinių pirkimų ir konkursų ekspertų centras (PIANOO)
Portugalija

Viešųjų rinkų, nekilnojamojo turto ir statybos institutas.

Elektroninė pirkimų sistema, sutarčių registras.

Viešųjų pirkimų įstatymas
Prancūzija

Prancūzijos viešųjų pirkimų sistema


Informacijos ir informacijos laisvės komisija (CNIL) - informacija apie viešuosius pirkimus, oficialus viešųjų pirkimų skelbimų biuletenis.

Kitų aktualių sistemų sąrašas

Viešųjų pirkimų įstatymas FR,

kiti teisės aktai FR

Rumunija

Pirkimų sistema,

Nacionalinė viešųjų pirkimų agentūra

Nacionalinė skundų sprendimo tarnyba (pirma skundų nagrinėjimo instancija)

Viešos informacijos portalas,  

Viešųjų pirkimų įstatymas RO
Slovakija

Slovakijos viešųjų pirkimų tarnyba

Elektroninė pirkimų sistema

Slovakijos EBVPD,
yra ir angliška versija
Slovėnija

Slovėnijos oficialusis leidinys

Viešųjų pirkimų direktoratas. (gairės, teisės aktai, skelbimai, pozicijos)

Elektroninė pirkimų sistema

Slovėnijos EBVPD,
tik slovėniškai

Viešųjų pirkimų įstatymas (SI)

Suomija

Viešųjų pirkimų patariamasis skyrius (FI) (LT - aut. vert.) 

Ministry of Economic Affairs and Employment of Finland (FI), (LT - aut. vert.)

Viešųjų pirkimų portalas

Viešųjų pirkimų įstatymas
Švedija

https://www.upphandlingsmyndigheten.se/

Švedijos viešųjų pirkimų dažniausiai užduodamų klausimų portalas

Viešųjų pirkimų sistema 

Švedijos viešųjų pirkimų internetinis žurnalas: https://upphandling24.se/
Vengrija
Vokietija

Vokietijos EBVPD,
yra ir LT versija 

Europos Komisijos informacija apie žaliuosius pirkimus

Šioje Europos Komisijos oficialaus puslapio nuorodoje pateikiama bendra informacija apie žaliuosius pirkimus, jų svarbą, gyvavimo ciklo sąnaudų vertinimo įžanga bei pateikiamos kitos naudingos nuorodos.

Komisijos komunikatas Nr. COM (2008) 400 final Europos parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir regionų komitetui  „Viešieji pirkimai geresnei aplinkai užtikrinti“.

Europos Komisijos žaliųjų viešųjų pirkimų mokomoji medžiaga.

Žaliojo viešojo pirkimo vadovas, kuriame pateikiami bendrieji žaliųjų viešųjų pirkimų principai. 

Žalieji pirkimai, kriterijai, gerosios praktikos. Atskiri dokumentai pateikiami ir Lietuvių kalba. Europos Komisijos informacija http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm

Europos Komisijos informacija apie inovatyvius viešuosius pirkimus

Inovatyviųjų pirkimų platforma bendradarbiaudama su Europos Komisija yra parengusi Inovatyviųjų pirkimų gaires perkančiosioms organizacijoms. Šios gairės parengtos vadovaujantis 2014 metais priimtomis ES viešuosius pirkimus reglamentuojančiomis direktyvomis. Leidinyje pateikiama praktinė informacija apie inovatyviųjų viešųjų pirkimų ir ikiprekybinių pirkimų vykdymą. 

Europos Komisija yra parengusi Inovatyvių sprendimų viešuosiuose pirkimuose geros praktikos 10 elementų vadovą. Vadove pateikiama 10 gerosios patirties pavyzdžių, kaip siekiant suderinti perkančiųjų organizacijų inovatyvius poreikius bei tiekėjų inovatyvius sprendimus ir pasiūlymus galima skatinti inovacijas vykdant viešuosius pirkimus (pavyzdžiui, prieš vykdant viešuosius pirkimus ištirti rinką, viešai ir iš anksto paskelbti apie savo inovatyvius poreikius, leisti tiekėjams prieš vykdant viešuosius pirkimus teikti inovatyvių savo sprendimų pasiūlymus, kad perkančioji organizacija galėtų nuspręsti, koks inovatyvus sprendimas atitinka jos poreikius).

Europos Komisijos 2018-05-15 pranešimas C(2018) 3051 final Inovacinių sprendimų viešųjų pirkimų gairės (angliškai).

Europos Komisijos informacija apie Socialinės apsaugos reikalavimų taikymą viešuosiuose pirkimuose

Europos Komisijos Europos Sąjungos taisyklių, susijusių su valstybės pagalba, viešaisiais pirkimais ir vidaus rinka, taikymo visuotinės ekonominės svarbos paslaugoms, ypač visuotinės svarbos socialinėms paslaugoms, vadovas.

Europos Komisijos parengtas vadovas, kuriame pateikiama informacija apie socialinius aspektus viešuosiuose pirkimuose – „Perkant socialiai“

Europos Komisijos geroji praktika

2017 m. gegužės 17 d. Europos Komisijos ataskaita COM 2017 242 final Europos Parlamentui ir Tarybai dėl Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento (EBVPD) praktinio taikymo peržiūros.

PRIEDAS prie 2017 m. gegužės 17 d. Europos Komisijos ataskaitos COM (2017) 242 final Europos Parlamentui ir Tarybai dėl Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento (EBVPD) praktinio taikymo peržiūros.

2017 m. sausio 24 d. Europos Komisijos ataskaita COM (2017) 28 final Europos Parlamentui ir Tarybai Dėl direktyvos 89/665/EEB ir direktyvos 92/13/EEB su pakeitimais, padarytais direktyva 2007/66/EB, peržiūros procedūrų veiksmingumo viešųjų pirkimų srityje.

Europos Komisijos parengtas gerosios praktikos dokumentas, kuriame pateikiama detali tarpvalstybinių viešųjų pirkimų tendencijų analizė.

Europos Komisijos parengtas gerosios praktikos dokumentas, kurio tikslas buvo išnagrinėti pasirinktus tarpvalstybinius pirkimus, ypač daug dėmesio skiriant teisiniams ir organizaciniams aspektams. Pateikiama procedūrų sąnaudų ir naudos analizė.

Europos Komisijos pranešimas Finansines priemones įgyvendinančių subjektų atrankos gairės valstybėms narėms (2016/C 276/01). 

Viešųjų pirkimų gairės specialistams „Viešasis pirkimas. Gairės specialistams, kaip išvengti dažniausiai pasitaikančių klaidų, kai projektai finansuojami iš Europos struktūrinių ir investicijų fondų lėšų (lietuvių kalba).

Europos Komisijos parengtas vadovas „Viešieji pirkimai – varomoji inovacijų MVĮ ir viešųjų paslaugų sektoriuje jėga“, kuriame siekiama patarti regionų ir nacionaliniams politikos kūrėjams, kaip konkrečiai remti inovacinių sprendimų viešuosius pirkimus.

Europos Komisijos parengtas gerosios praktikos dokumentas,  kuriame pateikiama kokybinė trisdešimties viešiesiems pirkimams naudojamų e-platformų analizė.

Europos Komisijos parengtas gerosios praktikos dokumentas, kuriame analizuojamas atliktas tyrimas nustatant ir mažinant korupciją viešuosiuose pirkimuose.

Europos Komisijos darbinis dokumentas "Dėl ES viešųjų pirkimų teisės aktų taikymo perkančiųjų organizacijų santykiams (viešojo sektoriaus subjektų bendradarbiavimas)".

Europos Komisijos užsakymu parengtas bendras gyvavimo ciklo sąnaudų vertinimo vadovas, kuriame detaliai pateikiama informacija apie gyvavimo  ciklo sąnaudų taikymą, pradedant pasirengimu, tikslinės grupės nustatymu, kriterijų  pasirinkimu ir baigiant visu sąnaudų skaičiavimu bei vertinimu. 

Europos Komisijos parengtas dokumentas „Viešųjų pirkimų kaip strateginio inovacijų politikos instrumento analizė“. 

Atnaujinimo data: 2023-11-28