Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 1S-169 (Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1S-171 redakcija) TEISĖS SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1. Teisės skyriaus (toliau – Skyrius) vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas. II. PASKIRTIS 2. Skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga organizuoti Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau – Tarnyba) sudaromų sutarčių projektų ir Tarnybos rengiamų vidaus teisės aktų projektų teisinį įvertinimą, atstovavimą Tarnybai išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijose bei visų instancijų Lietuvos Respublikos teismuose ir kitose institucijose ir įstaigose, kai nagrinėjami teisinio pobūdžio klausimai, pagal Tarnybos kompetenciją organizuoti administracinės atsakomybės taikymą ir viešojo intereso gynimą, teisinio pobūdžio konsultacijų teikimą Tarnybos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartį, (toliau – darbuotojai), užtikrinti Skyriaus kompetencijai priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą. III. VEIKLOS SRITYS 3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrosios veiklos – teisės – srityje ir specialiosios veiklos – viešųjų pirkimų, perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų, kuro pirkimų, koncesijų – srityje. IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 4.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą (magistro arba jam prilygintą kvalifikacinį laipsnį); 4.2. turėti ne mažesnę nei 3 (trejų) metų darbo patirtį; 4.3. turėti ne mažesnį nei 1 (vienerių) metų teisinio darbo stažą; 4.4. turėti darbo pirkimų arba koncesijų srityje patirties; 4.5. išmanyti ES teisės aktus, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius pirkimus ir koncesijas, ES struktūrinės paramos panaudojimą, Tarnybos veiklą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą ir gebėti juos taikyti; 4.6. išmanyti dokumentų ir teisės aktų rengimo taisykles ir gebėti jas taikyti; 4.7. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti veiklą, gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, greitai priimti sprendimus, ieškoti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti teisinę, mokslinę ir kitą informaciją, naudotis šiuolaikinėmis informacijos paieškos, perdavimo ir darbo su informacija priemonėmis; 4.8. mokėti anglų, prancūzų arba vokiečių kalbą pažengusiojo vartotojo lygmens B1 lygiu; 4.9. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu; 4.10. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“. V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas Skyriaus kompetencijos ribose: 5.1. planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą; 5.2. užtikrina Skyriaus uždavinių bei funkcijų įgyvendinimą ir kontrolę; 5.3. organizuoja Skyriaus veiklos apibendrinimą, ataskaitų rengimą, siūlymų dėl Skyriaus veiklos tobulinimo teikimą; 5.4. organizuoja ir pats atlieka Tarnybos administracijos padalinių rengiamų Tarnybos vidaus veiklą reglamentuojančių teisės aktų projektų (išskyrus personalo, atostogų ir komandiruočių klausimais) vertinimą juridinės technikos požiūriu, pastabų ir pasiūlymų dėl tokių teisės aktų projektų atitinkamo patikslinimo teikimą; 5.5. organizuoja ir pats atlieka konsultacijų sutarčių, vidaus teisės aktų rengimo bei taikymo klausimais teikimą Tarnybos darbuotojams, jiems vykdant pareigybių aprašymuose nustatytas funkcijas; 5.6. organizuoja ir pats atlieka Tarnybos sudaromų sutarčių projektų atitikties teisės aktams vertinimą, pastabų ir pasiūlymų jiems teikimą; 5.7. užtikrina atstovavimą, pats atstovauja Tarnybai išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijose bei visų instancijų Lietuvos Respublikos teismuose (įskaitant ir dėl viešųjų pirkimų, kurie atliekami iš ES fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų); 5.8. pagal Tarnybos kompetenciją užtikrina procesinių dokumentų išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijoms ir visų instancijų Lietuvos Respublikos teismams (įskaitant ir dėl viešųjų pirkimų, atliekamų iš ES fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų) rengimą ir pats juos rengia; 5.9. pagal Tarnybos kompetenciją organizuoja administracinių nusižengimų tyrimą, administracinių nusižengimų protokolų bei nutarimų, kai protokolai nesurašomi, surašymą, nutarimų administracinių nusižengimų bylose projektų rengimą, dalyvauja nagrinėjant administracinių nusižengimų bylas arba, Tarnybos direktoriaus įgaliotas, pats jas nagrinėja; kontroliuoja Tarnybos paskirtų administracinių baudų ir informacijos apie jų vykdymą administravimą; 5.10. organizuoja ieškinių ir kitų procesinių dokumentų Tarnybai ginant viešąjį interesą dėl sutarčių pripažinimo negaliojančiomis ir (ar) alternatyvių sankcijų taikymo (įskaitant ir dėl viešųjų pirkimų, kurie atliekami iš ES fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų) rengimą ir pats juos rengia; 5.11. pagal Tarnybos kompetenciją organizuoja išvadų Lietuvos Respublikos teismams rengimą (įskaitant ir dėl viešųjų pirkimų, kurie atliekami iš ES fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų); 5.12. užtikrina informacijos, susijusios su įsiteisėjusiais teismų sprendimais ir nutartimis dėl alternatyvių sankcijų, surinkimą ir pateikimą Europos Komisijai, tokių sprendimų bei nutarčių kopijų pateikimą nustatyta tvarka viešai paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje; 5.13. organizuoja Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos viešųjų pirkimų klausimais kaupimą, analizę ir apibendrinimą; 5.14. organizuoja informacijos apie pirkimus ir koncesijas, sudarytas sutartis, preliminariąsias sutartis ir jų vykdymo rezultatus, pirkimų ir koncesijų ginčus, nustatytus pirkimų ir koncesijų vykdymo tvarkos pažeidimus (jų pobūdį, sprendimus, nuobaudas, sankcijas ir pan.) ir pirkimų bei koncesijų praktikoje pasitaikančias problemas rinkimą, kaupimą; 5.15. organizuoja atsakymų į valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, asmenų pareiškimus, prašymus ir skundus rengimą; 5.16. bendradarbiauja su valstybės, savivaldybių, teisėsaugos ir kontrolės institucijomis, užsienio valstybių institucijomis bei tarptautinėmis organizacijomis; 5.17. bendradarbiauja su kitais Tarnybos administracijos padaliniais, keisdamasis su jais reikiama informacija ir dokumentais, būtinais Tarnybos administracijos padalinių funkcijoms atlikti;; 5.18. organizuoja Tarnybos vidaus teisės aktų projektų rengimą ar dalyvavimą juos rengiant ir pasiūlymų dėl Tarnybos vidaus veiklą reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo teikimą; 5.19. pagal Tarnybos ir (ar) Skyriaus kompetenciją organizuoja ir pats rengia sutarčių projektus bei užtikrina Tarnybos sudarytų sutarčių vykdymo kontrolę; 5.20. Tarnybos direktoriui pavedus atstovauja Tarnybai valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose Lietuvoje ir užsienyje; 5.21. dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje; 5.22. dalyvauja rengiant Tarnybos veiklos planavimo dokumentus bei teikia siūlymus dėl jų; 5.23. organizuoja Skyriui pagal dokumentacijos planą priskirtų bylų sudarymą ir perdavimą tolimesniam saugojimui; 5.24. tvarko ar dalyvauja tvarkant Skyriui priskirtos Tarnybos interneto svetainės dalį; 5.25. rengia Skyriaus valstybės tarnautojų ir (arba) darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymus ir teikia juos Tarnybos direktoriui tvirtinti; 5.26. vertina Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą ir (arba) darbuotojų darbinę veiklą, teikia pasiūlymus Tarnybos direktoriaus pavaduotojui, kuruojančiam Skyriaus veiklą, dėl Skyriaus valstybės tarnautojų ir (arba) darbuotojų skatinimo, pašalpų, tarnybinių nuobaudų skyrimo; 5.27. moko kitų Tarnybos administracijos padalinių valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis; 5.28. vykdo kitus, su Tarnybos ir Skyriaus funkcijomis susijusius, Tarnybos direktoriaus bei Tarnybos direktoriaus pavaduotojo, kuruojančio Skyriaus darbą, nenuolatinio pobūdžio pavedimus. VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Tarnybos direktoriaus pavaduotojui, kuruojančiam Skyriaus veiklą. ____________________________ Susipažinau ir sutinku ___________________________ (parašas) ___________________________ (vardas ir pavardė) ___________________________ (data)