Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 1S-169 (Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1S-171 redakcija) ELEKTRONINIŲ PIRKIMŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1. Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau – Tarnyba) Elektroninių pirkimų skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas. II. PASKIRTIS 2. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga koordinuoti ir vykdyti Tarnybos informacinių sistemų (toliau – TIS) plėtrą, modifikavimą, problemų šalinimą, konsultacijų teikimą TIS naudojimo klausimais. III. VEIKLOS SRITYS 3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrosios veiklos – informacinių ir komunikacinių sistemų priežiūros – srityje ir specialiosios veiklos – viešųjų pirkimų, perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų, Kuro pirkimų, koncesijų – srityje. IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 4.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą fizinių mokslų srities fizikos, matematikos, statistikos ar informatikos krypties ar technologijos mokslų srities elektronikos inžinerijos ar informatikos inžinerijos krypties išsilavinimą; 4.2. turėti darbo patirties informacinių technologijų srityje; 4.3. išmanyti SQL užklausų sintaksę, išrenkant duomenis iš duomenų bazių; 4.4. išmanyti ES teisės aktus, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius pirkimus ir koncesijas, ES struktūrinės paramos panaudojimą, Tarnybos veiklą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą ir gebėti juos taikyti; 4.5. išmanyti dokumentų ir teisės aktų rengimo taisykles ir gebėti jas taikyti; 4.6. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti veiklą, gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, greitai priimti sprendimus, ieškoti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti teisinę, mokslinę ir kitą informaciją, naudotis šiuolaikinėmis informacijos paieškos, perdavimo ir darbo su informacija priemonėmis; 4.7. mokėti užsienio (anglų, prancūzų arba vokiečių kalbą) ne žemesniu nei pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu; 4.8. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu; V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas Skyriaus kompetencijos ribose: 5.1. dalyvauja Tarnybos informacinių technologijų vystymo strategijos parengime ir jos įgyvendinime Skyriaus kompetencijos ribose; 5.2. atlieka ir koordinuoja tinkamą TIS (įskaitant interneto ir intraneto svetaines kūrimą, tobulinimą, testavimą, įdiegimą ir funkcionavimą); 5.3. atlieka atsiradusių TIS sutrikimų nustatymą, registravimą ir nedelsiant atlieka ir organizuoja jų šalinimą; 5.4. užtikrina TIS apsaugą pagal Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktų reikalavimus, TIS duomenų saugos politikos įgyvendinimą, tinkamą TIS ir jose kaupiamos informacijos apsaugos stebėjimą; 5.5. atlieka TIS saugomos ir apdorojamos elektroninės informacijos rizikos vertinimo atlikimą bei šios rizikos valdymo priemonių plano parengimą; 5.6. atlieka elektroninės informacijos saugos mokymus Tarnybos darbuotojams; 5.7. atlieka TIS saugomų duomenų rezervinio duomenų kopijavimo procedūras; 5.8. dalyvauja organizuojant TIS elektroninės informacijos saugos priemonių planavimą; 5.9. atlieka perkančiųjų organizacijų, įsigyjančiųjų organizacijų, perkančiųjų subjektų ir tiekėjų konsultavimą (raštu ir žodžiu) pagal Skyriaus kompetenciją Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) naudojimo klausimais; 5.10. rengia techninę dokumentaciją kompiuterinės ir programinės įrangos pirkimams; 5.11. konsultuoja Tarnybos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojas) TIS ir kompiuterių aparatinės ir programinės įrangos įsisavinimo ir efektyvaus naudojimo klausimais; 5.12. atlieka TIS naudotojų prieigos teisių administravimą; 5.13. atstovauja Tarnybai formuojant ir įgyvendinant ES elektroninių viešųjų pirkimų politiką ir praktiką; 5.14. užtikrina informacijos, kurią reikia perduoti ES struktūroms elektroniniu būdu, parengimą tinkamu formatu; 5.15. koordinuoja ir atlieka naudojimosi CVP IS mokymų medžiagos parengimą ir mokymų vykdymą; 5.16. rengia atsakymus į valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, asmenų pareiškimus, prašymus ir skundus; 5.17. rengia ar dalyvauja rengiant Tarnybos vidaus teisės aktų projektus, elektroninius viešuosius pirkimus reglamentuojančius teisės aktus ir teikia pasiūlymus dėl Tarnybos vidaus veiklą reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo; 5.18. Tarnybos direktoriui pavedus atstovauja Tarnybai valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose Lietuvoje ir užsienyje; 5.19. dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje (įskaitant ir dėl viešųjų pirkimų, kurie atliekami iš ES fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų); 5.20. dalyvauja rengiant Skyriaus ir Tarnybos veiklos planavimo dokumentus bei teikia siūlymus dėl jų; 5.21. sudaro ir saugo Skyriui pagal dokumentacijos planą priskirtas bylas ir perduoda jas tolimesniam saugojimui; 5.22. vykdo kitus, su Tarnybos ir Skyriaus funkcijomis susijusius, Tarnybos direktoriaus bei Tarnybos direktoriaus pavaduotojo, kuruojančio Skyriaus darbą, ar Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus.. VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui. ____________________________ Susipažinau ir sutinku: ________________________________ (Parašas) ________________________________ (Vardas ir pavardė) ________________________________ (Data)