Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2018 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 1S-141 ELEKTRONINIŲ PIRKIMŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1. Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau – Tarnyba) Elektroninių pirkimų skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas). 2. Darbuotojo pareigybės grupė – specialistai. 3. Darbuotojo pareigybės lygis – A2. II. PASKIRTIS 4. Skyriaus darbuotojo pareigybė reikalinga Tarnybos informacinių sistemų (toliau – TIS), kompiuterių tinklo, telefono ryšio ir konsultacijų telefonu centro techninės ir sisteminės programinės įrangos palaikymui, modifikavimui atlikti, kompiuterių tinklo administravimui, Tarnybos intraneto svetainės programavimo darbams atlikti ir TIS kaupiamos informacijos saugumui, patikimumui ir prieinamumui užtikrinti. III. VEIKLOS SRITYS 5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo funkcijas bendrosios veiklos srityje – informacinių sistemų ir telekomunikacijų įrangos priežiūros – srityje. IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 6. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą fizinių mokslų srities fizikos, matematikos, statistikos ar informatikos krypties ar technologijos mokslų srities elektronikos inžinerijos ar informatikos inžinerijos krypties išsilavinimą; 6.2. turėti darbo patirties informacinių sistemų ir kompiuterių tinklų administravimo srityje; 6.3. išmanyti SQL duomenų bazių ir kompiuterinių tinklų administravimą ir valdymą; 6.4. išmanyti „Active Directory”, „Exchange“, turinio valdymo sistemą „Joomla“; 6.5. būti susipažinusiam su ES teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pirkimus ir koncesijas, ES struktūrinės paramos panaudojimą, viešąjį administravimą; 6.6. išmanyti Tarnybos veiklą reglamentuojančius teisės aktus; 6.7. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti veiklą, gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, greitai priimti sprendimus, ieškoti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti teisinę, mokslinę ir kitą informaciją, naudotis šiuolaikinėmis informacijos paieškos, perdavimo ir darbo su informacija priemonėmis; 6.8. mokėti užsienio (anglų kalbą) pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu. 6.9. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“. V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 7. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas Skyriaus kompetencijos ribose: 7.1. dalyvauja Tarnybos informacinių technologijų vystymo strategijos parengime ir jos įgyvendinime; 7.2. atlieka ir koordinuoja tinkamą TIS (įskaitant interneto ir intraneto svetaines) kūrimą, tobulinimą, testavimą, įdiegimą ir funkcionavimą; 7.3. atlieka atsiradusių TIS sutrikimų nustatymą, registravimą ir nedelsiant atlieka ir organizuoja jų šalinimą; 7.4. atlieka kompiuterių tinklo, kompiuterizuotų darbo vietų, biuro technikos aptarnavimą, įrengimą ir techninę priežiūrą; 7.5. užtikrina, kad būtų laiku įdiegiami programinės įrangos atnaujinimai Tarnybos kompiuterizuotose darbo vietose, diegia antivirusinę programinę įrangą ir ją atnaujina; 7.6. prižiūri Tarnybos telefono ryšio sistemą ir konsultavimo telefono skambučių centro įrangą; 7.7. užtikrinta tinkamą Tarnybos IT pagalbos portalo veikimą, leidžiantį registruoti ir valdyti Skyriaus kompetencijos IT paslaugų užsakymus; 7.8. užtikrina TIS apsaugą pagal Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus, TIS duomenų saugos politikos įgyvendinimą, tinkamą TIS ir jose kaupiamos informacijos apsaugos stebėjimą; 7.9. atlieka TIS saugomų duomenų rezervinio duomenų kopijavimo procedūras; 7.10. dalyvauja organizuojant TIS elektroninės informacijos saugos priemonių planavimą; 7.11. rengia techninę dokumentaciją kompiuterinės ir programinės įrangos pirkimams; 7.12. konsultuoja Tarnybos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojas) TIS ir kompiuterių aparatinės ir programinės įrangos įsisavinimo ir efektyvaus naudojimo klausimais; 7.13. atlieka TIS naudotojų prieigos teisių administravimą; 7.14. užtikrina tinkamą Tarnybos duomenų centro, kompiuterinio tinklo, techninės ir programinės įrangos funkcionavimą; 7.15. užtikrina tinkamą kompiuterinės ir programinės įrangos apskaitą; 7.16. dalyvauja rengiant Tarnybos vidaus teisės aktų projektus, ir teikia pasiūlymus dėl Tarnybos vidaus veiklą reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo; 7.17. Tarnybos direktoriui pavedus atstovauja Tarnybai valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose Lietuvoje ir užsienyje Skyriaus atliekamų techninio pobūdžio funkcijų ribose; 7.18. dalyvauja Tarnybos komisijų ir darbo grupių veikloje; 7.19. dalyvauja rengiant Skyriaus veiklos planavimo dokumentus bei teikia siūlymus dėl jų; 7.20. vykdo kitus, su Tarnybos ir Skyriaus funkcijomis susijusius, Tarnybos direktoriaus bei Tarnybos direktoriaus pavaduotojo, kuruojančio Skyriaus darbą, ar Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus. VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui. ____________________________ Susipažinau ir sutinku: ________________________________ (Parašas) ________________________________ (Vardas ir pavardė) ________________________________ (Data)