Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 1S-169 (Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1S-171 redakcija) METODINĖS PAGALBOS SKYRIAUS VYRESNIOJO PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1. Metodinės pagalbos skyriaus (toliau – Skyrius) vyresnysis patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas. II. PASKIRTIS 2. Skyriaus vyresniojo patarėjo pareigybė reikalinga kuruoti Skyriaus rengiamų teisės aktų, rekomendacijų ir gairių rengimą, konsultacijų, metodinės pagalbos teikimą, bendradarbiavimą su Europos Komisija ir kitomis atitinkamomis Europos Sąjungos valstybių narių ir trečiųjų valstybių institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis pagal Viešųjų pirkimų tarnybai priskirtą kompetenciją. III. VEIKLOS SRITYS 3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiosios veiklos – viešųjų pirkimų, perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų, Kuro pirkimų, koncesijų – srityje. IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą; 4.2. turėti ne mažesnę kaip 4 metų darbo patirtį viešųjų pirkimų srityje; 4.3. išmanyti ES teisės aktus, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius pirkimus ir koncesijas, ES struktūrinės paramos panaudojimą, Tarnybos veiklą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą ir gebėti juos taikyti; 4.4. išmanyti dokumentų ir teisės aktų rengimo taisykles ir gebėti jas taikyti; 4.5. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti veiklą, gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, greitai priimti sprendimus, ieškoti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti teisinę, mokslinę ir kitą informaciją, naudotis šiuolaikinėmis informacijos paieškos, perdavimo ir darbo su informacija priemonėmis; 4.6. gebėti organizuoti ir vesti seminarus, kitus mokymo renginius, skaityti pranešimus šiuose renginiuose pirkimų klausimais, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu; 4.7. mokėti užsienio kalbą (anglų, prancūzų ar vokiečių) pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu; 4.8. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu. V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas Skyriaus kompetencijos ribose pagal Skyriaus vedėjo paskirtą kuravimo sritį: 5.1. kuruoja Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, (toliau – darbuotojas) darbą Skyriaus vedėjo pavestoje srityje; 5.2. užtikrina kuruojamų Skyriaus darbuotojų funkcijų įgyvendinimą ir kontrolę; 5.3. organizuoja kuruojamos Skyriaus veiklos apibendrinimą, ataskaitų rengimą, siūlymų dėl Skyriaus veiklos tobulinimo teikimą; 5.4. rengia privalomuosius pirkimų vykdymą ir koncesijų suteikimą reglamentuojančius teisės aktus, peržiūri priimtus teisės aktus ir juos atnaujina; 5.5. teikia metodinę pagalbą, rekomendacijas ir gaires VPĮ, PĮ, GSPĮ taikymo ir įgyvendinimo, taip pat pirkimų planavimo ir jų atlikimo klausimais, rengimą, Tarnybos jau priimtų dokumentų peržiūrą ir atnaujinimą; 5.6. užtikrina Tarnybos teisės aktų ir rekomendacijų projektų skelbimą Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS), o Tarnybos direktoriaus pasirašytus teisės aktus – Teisės aktų registre (TAR); 5.7. atlieka kitų institucijų parengtų teisės aktų projektų vertinimą, pastabų ir pasiūlymų ar išvadų teikimą; 5.8. dalyvauja rengiant konkrečių prekių, paslaugų ar darbų techninėms specifikacijoms taikomus reikalavimus; 5.9. organizuoja mokymams skirtos medžiagos rengimą ir Pirkimo vykdytojų, Tarnybos valstybės tarnautojų ir darbuotojų mokymus bei juos veda; 5.10. užtikrina konsultacijų Pirkimo vykdytojams ir tiekėjams VPĮ, PĮ, GSPĮ taikymo klausimais teikimą; 5.11. užtikrina konsultacijų įsigyjančiosioms organizacijoms ir tiekėjams Kuro taisyklių nustatytais atvejais ir klausimais, teikimą; 5.12. analizuoja ir vertina pirkimų sistemą, rengia ir atsakingoms institucijoms ir (arba) Tarnybos administracijos padaliniams teikia pasiūlymus dėl jos tobulinimo; 5.13. rengia valstybės institucijoms pasiūlymus dėl koncesijų suteikimo tobulinimo; 5.14. bendradarbiauja su Europos Komisija pirkimų teisės aktų taikymo klausimais, palaiko ryšius su atitinkamomis kitų ES valstybių narių institucijomis bei tarptautinėmis organizacijomis; 5.15. koordinuoja informacijos į kitų ES valstybių narių institucijų, Pirkimo vykdytojų, suteikiančiųjų institucijų, ekonominės veiklos vykdytojų ar tiekėjų paklausimus dėl VPĮ, PĮ, KĮ nuostatų taikymo teikimą, persiunčia gautus paklausimus kitoms Lietuvos valstybės institucijoms, įstaigoms ar viešiesiems juridiniams asmenims, kurie pagal kompetenciją turi suteikti reikiamą informaciją; 5.16. užtikrina Europos Komisijos informacinėje dokumentų saugykloje „e-Certis“ skelbiamą informacijos apie Lietuvoje išduodamas pažymas ir kitus tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus, laisvai ir neatlygintinai prieinamų Lietuvos duomenų bazių, kuriose pateikiama informacija apie tiekėjus, sąrašo teikimą ir nuolatinį atnaujinimą; 5.17. analizuoja ES Teisingumo Teismo nagrinėjamas bylas bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka teikia Europos teisės departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos nuomonę apie bylos svarbą Lietuvai ar Lietuvos Respublikos poziciją; 5.18. dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos pozicijas svarstant ES institucijų parengtus atitinkamų teisės aktų ir kitų dokumentų pirkimų ar koncesijų klausimais projektus; 5.19. organizuoja publikacijų bei informacijos pirkimų ir koncesijų klausimais rengimą; 5.20. organizuoja dažniausiai mokymų ir konsultacijų metu pateikiamų klausimų, žinių patikrinimo testų ir kitos mokomosios medžiagos apibendrinimą ir viešą skelbimą; 5.21. rengia atsakymus į valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, asmenų pareiškimus, prašymus ir skundus; 5.22. rengia ar dalyvauja rengiant Tarnybos vidaus teisės aktų projektus ir teikia pasiūlymus dėl Tarnybos vidaus veiklą reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo; 5.23. Tarnybos direktoriui pavedus atstovauja valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose, įmonėse, ES institucijose bei tarptautinėse organizacijose; 5.24. dalyvauja komisijų, darbo grupių, komitetų veikloje; 5.25. dalyvauja rengiant Skyriaus ir Tarnybos veiklos planavimo dokumentus bei teikia siūlymus dėl jų; 5.26. bendradarbiauja su valstybės, savivaldybių, teisėsaugos ir kontrolės institucijomis, užsienio valstybių institucijomis bei tarptautinėmis organizacijomis; 5.27. bendradarbiauja su kitais Tarnybos administracijos padaliniais, keisdamasis su jais reikiama informacija ir dokumentais, būtinais Tarnybos administracijos padalinių funkcijoms atlikti; 5.28. tvarko ar dalyvauja tvarkant Skyriui priskirtos Tarnybos interneto svetainės dalį; 5.29. sudaro ir saugo Skyriui pagal dokumentacijos planą priskirtas bylas ir perduoda jas tolimesniam saugojimui; 5.30. vykdo kitus, su Tarnybos ir Skyriaus funkcijomis susijusius, Tarnybos direktoriaus bei Tarnybos direktoriaus pavaduotojo, kuruojančio Skyriaus darbą, ar Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus. VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui. ________________________________ Susipažinau ir sutinku: ________________________________ (Parašas) ________________________________ (Vardas ir pavardė) ________________________________ (Data)