Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 1S-169 ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1. Administravimo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas). 2. Darbuotojo pareigybės grupė – specialistai. 3. Darbuotojo pareigybės lygis – A2. II. PASKIRTIS 4. Darbuotojo pareigybė reikalinga Tarnybos dokumentų valdymui ir asmenų aptarnavimui užtikrinti. III. VEIKLOS SRITYS 5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo funkcijas bendrosios veiklos – dokumentų valdymo ir asmenų aptarnavimo – srityse. IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 6. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 6.1. ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą; 6.2. žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, asmenų aptarnavimą, informacijos teikimą bei Tarnybos veiklą ir gebėti juos taikyti; 6.3. labai gerai išmanyti dokumentų ir teisės aktų rengimą, dokumentų tvarkymą ir apskaitą reglamentuojančius teisės aktus ir gebėti juos taikyti; 6.4. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti veiklą, gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, greitai priimti sprendimus, ieškoti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti teisinę, mokslinę ir kitą informaciją, naudotis šiuolaikinėmis informacijos paieškos, perdavimo ir darbo su informacija priemonėmis; 6.5. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu; 6.6. mokėti užsienio kalbą (anglų, prancūzų arba vokiečių) pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu; 6.7. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“ arba „SLAPTAI“. V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 7. Šias pareigas einantis darbuotojas Skyriaus kompetencijos ribose vykdo šias funkcijas: 7.1. vykdo Tarnybos gaunamos, siunčiamos ir vidaus dokumentacijos tvarkymą: skirsto korespondenciją, registruoja gautus, siunčiamus ir vidaus dokumentus, skenuoja, daugina ir atlieka kitus su dokumentų valdymu susijusius veiksmus; 7.2. kontroliuoja Tarnybos direktoriaus pavedimus ir informuoja Tarnybos administracijos padalinius apie kontroliuojamų pavedimų įvykdymo terminus; 7.3. padeda Tarnybos direktoriui ir jo pavaduotojams organizuoti jų rengiamus pasitarimus, priima ir aptarnauja atvykstančius svečius; 7.4. užtikrina sklandų bendruoju Tarnybos telefonu gaunamų skambučių administravimą ir tinkamą el. paštu gautos informacijos paskirstymą pagal kompetenciją; 7.5. stebi ir analizuoja Tarnybos darbuotojų rengiamų dokumentų atitiktį dokumentų ir teisės aktų rengimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams, teikia pastabas ir konsultuoja juos dokumentų rengimo ir įforminimo klausimais; 7.6. konsultuoja ir teikia metodinę pagalbą Tarnybos darbuotojams siekiant, kad Tarnybos administracijos padaliniuose dokumentų bylos būtų formuojamos ir tvarkomos taisyklingai, laiku perduodamos į Tarnybos archyvą; 7.7. rengia ir su archyvu derina metinius Tarnybos dokumentacijos planus, jų papildymų sąrašus bei registrų sąrašus ir vadovaudamasis jais kontroliuoja dokumentų bylų sudarymą Tarnybos administracijos padaliniuose; 7.8. formuoja ir tvarko Tarnybos archyvą, vykdo tinkamą bylų apskaitą ir jų saugojimą; 7.9. esant poreikiui patikrina, ar bendruoju Tarnybos elektroninio pašto adresu gauti NATO konkursų dokumentai, skirti paskelbti Tarnybos Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, nėra pažymėti slaptumo žyma, ir persiunčia juos skelbti Tarnybos Elektroninių pirkimų skyriui. Gautuose dokumentuose pastebėjęs slaptumo žymą – nedelsiant praneša siuntėjui apie įvykusią klaidą; 7.10. organizuoja Tarnybos organizuojamų konferencijų, seminarų, pasitarimų, pristatymų, diskusijų, posėdžių ir kitų renginių aptarnavimą, įvertina reprezentacinių prekių poreikį ir, suderinęs su Skyriaus vedėju, organizuoja jų įsigijimą; 7.11. rūpinasi švaros ir tvarkos palaikymu svečių sutikimo vietose ir posėdžių salėse; 7.11. rengia ar dalyvauja rengiant Tarnybos vidaus teisės aktų projektus ir teikia pasiūlymus dėl Tarnybos vidaus veiklą reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo; 7.12. Tarnybos direktoriui pavedus atstovauja Tarnybai valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose Lietuvoje ir užsienyje; 7.13. dalyvauja komisijų, darbo grupių, komitetų veikloje; 7.14. dalyvauja rengiant Skyriaus ir Tarnybos veiklos planavimo dokumentus bei teikia siūlymus dėl jų; 7.15. sudaro ir saugo Skyriui pagal dokumentacijos planą priskirtas bylas ir perduoda jas tolimesniam saugojimui; 7.16. tvarko ar dalyvauja tvarkant Skyriui priskirtos Tarnybos interneto svetainės dalį; 7.17. moko kitų Tarnybos administracijos padalinių valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis; 7.18. vykdo kitus, su Tarnybos ir Skyriaus funkcijomis susijusius, Tarnybos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus. VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS 8. Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui. ____________________________ Susipažinau ir sutinku: ________________________________ (Parašas) _____________________________________ (Vardas ir pavardė) _____________________________________ (Data)