Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 1S-169 ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1. Administravimo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas). 2. Darbuotojo pareigybės grupė – specialistai. 3. Darbuotojo pareigybės lygis – A2. II. PASKIRTIS 4. Darbuotojo pareigybė reikalinga Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau – Tarnyba) materialiniam aprūpinimui, turto valdymui ir priežiūrai, energetinių sistemų eksploatavimui, priešgaisrinės saugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų laikymuisi užtikrinti. III. VEIKLOS SRITYS 5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo funkcijas bendrosios veiklos – turto valdymo ir priežiūros – srityje. IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 6. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą fizinių, technologijų, socialinių arba humanitarinių mokslų studijų srities išsilavinimą; 6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo turto valdymo ir priežiūros srityje patirtį; 6.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius priešgaisrinę saugą, darbuotojų saugą ir sveikatą, dokumentų rengimą bei Tarnybos veiklą ir gebėti juos taikyti; 6.4. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti veiklą, gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, greitai priimti sprendimus, ieškoti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti teisinę, mokslinę ir kitą informaciją, naudotis šiuolaikinėmis informacijos paieškos, perdavimo ir darbo su informacija priemonėmis; 6.5. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu; 6.6. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“ arba „SLAPTAI“. V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 7. Šias pareigas einantis darbuotojas Skyriaus kompetencijos ribose vykdo šias funkcijas: 7.1. esant poreikiui, prisideda prie Tarnybos archyvo formavimo ir tvarkymo, tinkamo dokumentų saugojimo Tarnybos archyve organizavimo; 7.2. organizuoja reprezentacinių prekių, reikalingų Tarnybos organizuojamų konferencijų, seminarų, pasitarimų, pristatymų, diskusijų, posėdžių ir kitų renginių metu, tiekimą bei techninį renginių aptarnavimą; 7.3. organizuoja Tarnybos darbuotojų aprūpinimą darbui būtinu inventoriumi, kanceliarinėmis prekėmis bei vizitinėmis kortelėmis, informacinių lentelių atnaujinimą, materialinių vertybių priėmimo ir išdavimo dokumentų tvarkymą; 7.4. organizuoja tvarkos ir švaros palaikymą Tarnybos administracinėse patalpose, teikia Skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl jų; 7.5. užtikrina, kad gerai veiktų visos energetinės ir ventiliacinės sistemos bei įrengimai (elektros, šilumos tinklai, vandentiekis, sanitariniai mazgai, telefoninis ryšys ir kt.), esant reikalui, organizuoja jų remontą. Veda energetinių išteklių apskaitą ir kontroliuoja jų panaudojimą Tarnybos tarnybinėms reikmėms, nustatytu laiku perduoda atitinkamoms institucijoms skaitiklių rodmenis; 7.6. užtikrina įėjimo į Tarnybos administracines patalpas priežiūrą ir Tarnybos administracinių patalpų apsaugą; 7.7. kontroliuoja tarnybinių automobilių naudojimą, rūpinasi švaros ir tvarkos palaikymu automobiliuose ir jų saugojimo vietose, veža Tarnybos darbuotojus į tarnybinių užduočių vykdymo vietas, organizuoja tarnybinių automobilių technines apžiūras, remonto darbus, draudimą ir saugojimą po darbo bei poilsio dienomis; 7.8. organizuoja Tarnyboje priešgaisrinės saugos reikalavimų vykdymą; 7.9. organizuoja privalomus darbuotojų sveikatos patikrinimus. Siųsdamas įsidarbinantį ar dirbantį asmenį tikrintis sveikatą, išduoda ir pagal kompetenciją užpildo Privalomo sveikatos patikrinimo medicininės pažymos formą (F Nr. 047/a) (įsidarbinančiam) arba Asmens medicininę knygelę (Sveikatos pasą) (F Nr. 048/a) (dirbančiajam ar įsidarbinančiam); 7.10. rengia ar dalyvauja rengiant Tarnybos vidaus teisės aktų projektus ir teikia pasiūlymus dėl Tarnybos vidaus veiklą reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo; 7.12. Tarnybos direktoriui pavedus atstovauja Tarnybai valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose; 7.13. dalyvauja komisijų, darbo grupių, komitetų veikloje; 7.14. dalyvauja rengiant Skyriaus ir Tarnybos veiklos planavimo dokumentus bei teikia siūlymus dėl jų; 7.15. sudaro ir saugo Skyriui pagal dokumentacijos planą priskirtas bylas ir perduoda jas tolimesniam saugojimui; 7.16. tvarko ar dalyvauja tvarkant Skyriui priskirtos Tarnybos interneto svetainės dalį; 7.17. vykdo kitus, su Tarnybos ir Skyriaus funkcijomis susijusius, Tarnybos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus. VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS 8. Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui. ____________________________ Susipažinau ir sutinku: ________________________________ (Parašas) _____________________________________ (Vardas ir pavardė) _____________________________________ (Data)