Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 1S-169 (Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1S-171 redakcija) METODINĖS PAGALBOS SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1. Metodinės pagalbos skyriaus (toliau – skyrius) vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas. II. PASKIRTIS 2. Skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga užtikrinti teisės aktų, rekomendacijų ir gairių rengimą, konsultacijų, metodinės pagalbos teikimą, bendradarbiavimą su Europos Komisija ir kitomis atitinkamomis Europos Sąjungos valstybių narių ir trečiųjų valstybių institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis pagal Viešųjų pirkimų tarnybai priskirtą kompetenciją. III. VEIKLOS SRITYS 3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiosios veiklos – viešųjų pirkimų, perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų, kuro pirkimų, koncesijų – srityje. IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą; 4.2. turėti ne mažesnį kaip 3 (trejų) metų darbo stažą; 4.3. turėti ne mažesnę kaip 1 (vienerių) metų darbo patirtį viešųjų pirkimų srityje; 4.4. išmanyti ir mokėti naudotis Centrine viešųjų pirkimų informacine sistema (toliau – CVP IS); 4.5. išmanyti ES teisės aktus, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius pirkimus ir koncesijas, ES struktūrinės paramos panaudojimą, Tarnybos veiklą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą ir gebėti juos taikyti; 4.6. išmanyti dokumentų ir teisės aktų rengimo taisykles ir gebėti jas taikyti; 4.7. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti veiklą, gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, greitai priimti sprendimus, ieškoti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti teisinę, mokslinę ir kitą informaciją, naudotis šiuolaikinėmis informacijos paieškos, perdavimo ir darbo su informacija priemonėmis; 4.8. gebėti organizuoti ir vesti seminarus, kitus mokymo renginius, skaityti pranešimus šiuose renginiuose pirkimo klausimais, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu; 4.9. mokėti užsienio kalbą (anglų, prancūzų ar vokiečių) pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu; 4.10. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu; 4.11. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“. V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas Skyriaus kompetencijos ribose: 5.1. planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą; 5.2. užtikrina Skyriaus uždavinių bei funkcijų įgyvendinimą ir kontrolę; 5.3. organizuoja Skyriaus veiklos apibendrinimą, ataskaitų rengimą, siūlymų dėl Skyriaus veiklos tobulinimo teikimą; 5.4. užtikrina, kad būtų parengti ir (ar) priimti privalomieji pirkimų vykdymą ir koncesijų suteikimą reglamentuojantys teisės aktai, užtikrina priimtų teisės aktų peržiūrą ir atnaujinimą; 5.5. organizuoja metodinės pagalbos teikimą, rekomendacijų ir gairių dėl VPĮ, PĮ, GSPĮ taikymo ir įgyvendinimo, taip pat pirkimų planavimo ir jų atlikimo klausimais, rengimą, Tarnybos jau priimtų dokumentų peržiūrą ir atnaujinimą; 5.6. užtikrina Tarnybos teisės aktų ir rekomendacijų projektų skelbimą Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS), o Tarnybos direktoriaus pasirašytus teisės aktus – Teisės aktų registre (TAR); 5.7. organizuoja kitų institucijų parengtų teisės aktų projektų vertinimą, pastabų ir pasiūlymų ar išvadų teikimą; 5.8. Tarnybos direktoriaus ar jo pavaduotojo, kuruojančio Skyriaus veiklą pavedimu, koordinuoja konkrečių prekių, paslaugų ar darbų techninėms specifikacijoms taikomų reikalavimų rengimą ir patvirtinimą; 5.9. organizuoja Pirkimo vykdytojų, Tarnybos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis mokymus ir mokymams skirtos medžiagos rengimą; 5.10. užtikrina konsultacijų Pirkimo vykdytojams ir tiekėjams VPĮ, PĮ, GSPĮ, taikymo klausimais teikimą; 5.11. užtikrina konsultacijų įsigyjančiosioms organizacijoms ir tiekėjams Kuro taisyklių nustatytais atvejais ir klausimais, teikimą; 5.12. analizuoja ir vertina pirkimų sistemą, rengia ir atsakingoms institucijoms ir (arba) Tarnybos administracijos padaliniams teikia pasiūlymus dėl jos tobulinimo; 5.13. organizuoja pasiūlymų valstybės institucijoms dėl koncesijų suteikimo tobulinimo rengimą; 5.14. bendradarbiauja su Europos Komisija pirkimų ir koncesijų teisės aktų taikymo klausimais, palaiko ryšius su atitinkamomis kitų ES valstybių narių institucijomis bei tarptautinėmis organizacijomis; 5.15. koordinuoja informacijos į kitų ES valstybių narių institucijų, Pirkimo vykdytojų, suteikiančiųjų institucijų, ekonominės veiklos vykdytojų ar tiekėjų paklausimus dėl VPĮ, PĮ, KĮ nuostatų taikymo teikimą, persiunčia gautus paklausimus kitoms Lietuvos valstybės institucijoms, įstaigoms ar viešiesiems juridiniams asmenims, kurie pagal kompetenciją turi suteikti reikiamą informaciją; 5.16. užtikrina Europos Komisijos informacinėje dokumentų saugykloje „e-Certis“ skelbiamą informacijos apie Lietuvoje išduodamas pažymas ir kitus tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus, laisvai ir neatlygintinai prieinamų Lietuvos duomenų bazių, kuriose pateikiama informacija apie tiekėjus, sąrašo teikimą ir nuolatinį atnaujinimą; 5.17. užtikrina ES Teisingumo Teismo nagrinėjamas bylų analizavimą bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka Europos teisės departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos nuomonės apie bylos svarbą Lietuvai ar Lietuvos Respublikos poziciją teikimą; 5.18. dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos pozicijas svarstant ES institucijų parengtus atitinkamų teisės aktų ir kitų dokumentų pirkimų ar koncesijų klausimais projektus; 5.19. organizuoja publikacijų bei informacijos pirkimų ir koncesijų klausimais rengimą; 5.20. organizuoja dažniausiai mokymų ir konsultacijų metu pateikiamų klausimų, žinių patikrinimo testų ir kitos mokomosios medžiagos apibendrinimą ir viešą skelbimą; 5.21. organizuoja atsakymų į valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, asmenų pareiškimus, prašymus ir skundus rengimą; 5.22. bendradarbiauja su valstybės, savivaldybių, teisėsaugos ir kontrolės institucijomis, užsienio valstybių institucijomis bei tarptautinėmis organizacijomis; 5.23. bendradarbiauja su kitais Tarnybos administracijos padaliniais, keisdamasis su jais reikiama informacija ir dokumentais, būtinais Tarnybos administracijos padalinių funkcijoms atlikti; 5.24. organizuoja Tarnybos vidaus teisės aktų projektų rengimą ar dalyvavimą juos rengiant ir pasiūlymų dėl Tarnybos vidaus veiklą reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo teikimą; 5.25. pagal Tarnybos ir (ar) Skyriaus kompetenciją organizuoja ir pats rengia sutarčių projektus bei užtikrina Tarnybos sudarytų sutarčių vykdymo kontrolę; 5.26. Tarnybos direktoriui pavedus atstovauja valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose, įmonėse, ES institucijose bei tarptautinėse organizacijose; 5.27. dalyvauja komisijų, darbo grupių, komitetų veikloje; 5.28. dalyvauja rengiant Tarnybos veiklos planavimo dokumentus bei teikia siūlymus dėl jų; 5.29. organizuoja Skyriui pagal dokumentacijos planą priskirtų bylų sudarymą ir perdavimą tolimesniam saugojimui; 5.30. tvarko ar dalyvauja tvarkant Skyriui priskirtos Tarnybos interneto svetainės dalį; 5.31. rengia Skyriaus valstybės tarnautojų ir (arba) darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymus ir teikia juos Tarnybos direktoriui tvirtinti; 5.32. vertina Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą ir (arba) darbuotojų darbinę veiklą, teikia Tarnybos direktoriaus pavaduotojui, kuruojančiam Skyriaus veiklą pasiūlymus dėl Skyriaus vykdomos veiklos tobulinimo, tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis skatinimo, pašalpų, tarnybinių nuobaudų jiems skyrimo, jų kvalifikacijos kėlimo ir profesinių įgūdžių tobulinimo ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytų atvejų; 5.33. vykdo kitus, su Tarnybos ir Skyriaus funkcijomis susijusius, Tarnybos direktoriaus bei Tarnybos direktoriaus pavaduotojo, kuruojančio Skyriaus darbą, nenuolatinio pobūdžio pavedimus. VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Tarnybos direktoriaus pavaduotojui, kuruojančiam Skyriaus veiklą. _________________________________ Susipažinau ir sutinku: ________________________________ (Parašas) ________________________________ (Vardas ir pavardė) ________________________________ (Data)