Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 1S-169 (Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1S-171 redakcija) PREVENCIJOS IR SKELBIMŲ SKYRIAUS VYRESNIOJO PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1. Prevencijos ir skelbimų skyriaus (toliau – Skyrius) vyresnysis patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas. II. PASKIRTIS 2. Vyresniojo patarėjo pareigybė reikalinga koordinuoti Skyriaus veiklą jam paskirtoje kuruojamoje srityje užtikrinant Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ), Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (toliau – PĮ), Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo (toliau – GSPĮ ), Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo (toliau – EIRĮ), Koncesijų įstatymo (toliau – KĮ) (toliau visi kartu – Įstatymai) pažeidimų prevenciją (taip pat ir Europos Sąjungos (toliau – ES) lėšomis finansuojamuose projektuose). III. VEIKLOS SRITYS 3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – viešųjų pirkimų, perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų, kuro pirkimų, koncesijų – srityje. IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 4.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių, fizinių arba technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą; 4.2. turėti ne mažesnę kaip 4 metų darbo pirkimų arba koncesijų srityje patirtį; 4.3. išmanyti ES teisės aktus, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius pirkimus ir koncesijas, ES struktūrinės paramos panaudojimą, Tarnybos veiklą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą ir gebėti juos taikyti; 4.4. išmanyti dokumentų ir teisės aktų rengimo taisykles ir gebėti jas taikyti; 4.5. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti veiklą, gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, greitai priimti sprendimus, ieškoti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti teisinę, mokslinę ir kitą informaciją, naudotis šiuolaikinėmis informacijos paieškos, perdavimo ir darbo su informacija priemonėmis; 4.6. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu; 4.7. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“. V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas Skyriaus kompetencijos ribose: 5.1. kuruoja Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, (toliau – darbuotojas) darbą Skyriaus vedėjo pavestoje srityje; 5.2. užtikrina kuruojamų Skyriaus darbuotojų funkcijų įgyvendinimą ir kontrolę; 5.3. organizuoja kuruojamos Skyriaus veiklos apibendrinimą, ataskaitų rengimą, siūlymų dėl Skyriaus veiklos tobulinimo teikimą; 5.4. vykdo Įstatymų ir su jų įgyvendinimu susijusių teisės aktų pažeidimų prevenciją bei prižiūri kaip laikomasi šių teisės aktų reikalavimų; 5.5. persiunčia Europos Sąjungos oficialiųjų leidinių biurui skelbti ir skelbia Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) perkančiųjų organizacijų ir perkančiųjų subjektų (toliau kartu – pirkimo vykdytojas) ir koncesijų skelbimus ir pranešimus ir užtikrina kitų pranešimų ir informacijos persiuntimą; 5.6. tikrina pirkimų ir koncesijų skelbimus, technines specifikacijas, kvalifikacinius reikalavimus, atrankos kriterijus; 5.7. esant poreikiui pirkimo vykdytojams ir koncesijų suteikiančiosioms organizacijoms raštu praneša apie skelbimo išsiuntimo būdą ir siuntimo datą, arba apie tai, kad skelbimas neatitinka nustatytų reikalavimų; 5.8. tikrina visų tarptautinių formatų skelbimų gavimo TED patvirtinimus; 5.9. esant poreikiui teikia informaciją dėl pateikto skelbimo paskelbimo galimybės ir papildomą informaciją pagal TED užklausą; 5.10. formuoja TED sistemoje e-Notice skelbimus, kurių dėl techninių galimybių neįmanoma pateikti per CVP IS; 5.11. administruoja pirkimų vykdytojų paskelbtą informaciją apie viešojo pirkimo sutarties ir pirkimo sutarties neįvykdžiusius ar netinkamai ją įvykdžiusius tiekėjus ir informaciją apie tiekėjus, kurie pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ, PĮ nustatytiems reikalavimams, arba apie tiekėjus, kurie dėl pateiktos melagingos informacijos nepateikė patvirtinančių dokumentų; 5.12. rengia pirkimų skelbimų ir supaprastintų viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, pranešimų formas ir nustato pranešimų teikimo reikalavimus; 5.13. VPĮ nustatytais atvejais rengia Tarnybos sutikimus perkančiosioms organizacijoms atlikti pirkimus neskelbiamų derybų būdu; 5.14. konsultuoja (raštu ir žodžiu) pirkimų (tarp jų finansuojamų iš ES paramos lėšų) skelbimų ir pranešimų rengimo ir pateikimo Tarnybai klausimais; 5.15. rengia su pirkimų ir koncesijų skelbimais ir pranešimais susijusius informacinius dokumentus; 5.16. teikia pastabas ir pasiūlymus dėl Viešųjų pirkimų monitoringo informacinės sistemos tobulinimo; 5.17. nustačius Įstatymų pažeidimus, perduoda medžiagą ir turimą informaciją Tarnybos Teisės skyriui spręsti klausimą dėl atsakingų asmenų patraukimo administracinėn atsakomybėn, viešojo intereso gynimo; 5.18. nustačius teisės aktų pažeidimus, turinčius nusikalstamos veikos požymių, ar įtarus Konkurencijos įstatymo pažeidimus, korupcijos apraiškas ar dokumentų klastojimą, medžiagą tolesniam tyrimui perduoda teisėsaugos institucijoms ar kitoms valstybės institucijoms nagrinėti pagal kompetenciją; 5.19. renka, kaupia, ir analizuoja, informaciją apie pirkimus ir koncesijas, pirkimų ir koncesijų ginčus, nustatytus pirkimų ir koncesijų tvarkos pažeidimus ir pirkimų bei koncesijų praktikoje pasitaikančias problemas; 5.20. rengia atsakymus į valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, asmenų pareiškimus, prašymus ir skundus rengimą; 5.21. bendradarbiauja su valstybės, savivaldybių, teisėsaugos ir kontrolės institucijomis, užsienio valstybių institucijomis bei tarptautinėmis organizacijomis; 5.22. bendradarbiauja su kitais Tarnybos administracijos padaliniais, keisdamasis su jais reikiama informacija ir dokumentais, būtinais Tarnybos administracijos padalinių funkcijoms atlikti; 5.23. rengia Tarnybos vidaus teisės aktų projektus ar dalyvavimą juos rengiant ir teikia pasiūlymus dėl jų tobulinimo; 5.24. Tarnybos direktoriui pavedus atstovauja Tarnybai Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose Lietuvoje ir užsienyje; 5.25. dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje; 5.26. dalyvauja rengiant Tarnybos ir Skyriaus veiklos planavimo dokumentus bei teikia siūlymus dėl jų; 5.27. formuoja ir saugo Skyriui pagal dokumentacijos planą priskirtas bylas ir perduoda tolimesniam saugojimui; 5.28. tvarko ar dalyvauja tvarkant Skyriui priskirtos Tarnybos interneto svetainės dalį; 5.29. vykdo Tarnybos kitų administracijos padalinių valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančius pagal darbo sutartis, mokymą; 5.30. vykdo kitus, su Tarnybos ir Skyriaus funkcijomis susijusius, Tarnybos direktoriaus, jo pavaduotojo, kuruojančio Skyriaus veiklą bei Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus. VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui. ______________________________ Susipažinau ir sutinku ________________________________ (Parašas) ________________________________ (Vardas ir pavardė) ________________________________ (Data)