Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 1S-169 (Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1S-171 redakcija) PREVENCIJOS IR SKELBIMŲ SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1. Prevencijos ir skelbimų skyriaus (toliau – Skyrius) vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas. II. PASKIRTIS 2. Skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga organizuoti Skyriaus darbą, užtikrinant Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ), Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (toliau – PĮ), Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo (toliau – GSPĮ), Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo (toliau – EIRĮ), Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimu Nr. 277 „Dėl įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Kuro taisyklės), Koncesijų įstatymo (toliau – KĮ) (toliau visi kartu – Įstatymai) pažeidimų prevenciją (taip pat ir Europos Sąjungos (toliau – ES) lėšomis finansuojamuose projektuose). III. VEIKLOS SRITYS 3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – viešųjų pirkimų, perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų, Kuro pirkimų, koncesijų – srityje. IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 4.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą; 4.2. turėti ne mažesnį kaip 3 (trejų) metų darbo stažą; 4.3. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo pirkimų arba koncesijų srityje patirtį; 4.4. išmanyti ES teisės aktus, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius pirkimus ir koncesijas, ES struktūrinės paramos panaudojimą, Tarnybos veiklą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą ir gebėti juos taikyti; 4.5. išmanyti dokumentų ir teisės aktų rengimo taisykles ir gebėti jas taikyti; 4.6. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti veiklą, gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, greitai priimti sprendimus, ieškoti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti teisinę, mokslinę ir kitą informaciją, naudotis šiuolaikinėmis informacijos paieškos, perdavimo ir darbo su informacija priemonėmis; 4.7. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu; 4.8. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“. V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas Skyriaus kompetencijos ribose: 5.1. planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą; 5.2. užtikrina Skyriaus funkcijų įgyvendinimą ir kontrolę; 5.3. organizuoja Skyriaus veiklos apibendrinimą, ataskaitų rengimą, siūlymų dėl Skyriaus veiklos tobulinimo teikimą; 5.4. užtikrina Įstatymų ir su jų įgyvendinimu susijusių teisės aktų pažeidimų prevenciją bei šių teisės aktų reikalavimų laikymosi priežiūrą; 5.5. užtikrina, kad būtų persiunčiami Europos Sąjungos oficialiųjų leidinių biurui skelbti ir būtų skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) perkančiųjų organizacijų ir perkančiųjų subjektų (toliau kartu – pirkimo vykdytojas) ir koncesijų skelbimai ir pranešimai bei kiti pranešimai ir informacija; 5.6. organizuoja pirkimų ir koncesijų skelbimų, techninių specifikacijų, kvalifikacinių reikalavimų, atrankos kriterijų tikrinimą; 5.7. užtikrina, kad esant poreikiui, pirkimų vykdytojams būtų raštu pranešta apie skelbimo išsiuntimo būdą ir siuntimo datą, arba apie tai, kad skelbimas neatitinka nustatytų reikalavimų; 5.8. užtikrina visų tarptautinių formatų skelbimų gavimo TED patvirtinimų tikrinimą; 5.9. užtikrina, kad esant poreikiui būtų teikiama informaciją dėl pateikto skelbimo paskelbimo galimybės ir papildoma informacija pagal TED užklausą; 5.10. užtikrina TED sistemoje e-Notice skelbimų, kurių dėl techninių galimybių neįmanoma pateikti per CVP IS, formavimą; 5.11. užtikrina pirkimų vykdytojų paskelbtos informacijos apie viešojo pirkimo sutarties, pirkimo sutarties neįvykdžiusius ar netinkamai ją įvykdžiusius tiekėjus ir informacijos apie tiekėjus, kurie pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ, PĮ nustatytiems reikalavimams, arba apie tiekėjus, kurie dėl pateiktos melagingos informacijos nepateikė patvirtinančių dokumentų, administravimą; 5.12. užtikrina pirkimų skelbimų ir supaprastintų viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, pranešimų formų ir pranešimų teikimo reikalavimų rengimą; 5.13. užtikrina, VPĮ nustatytais atvejais, Tarnybos sutikimų perkančiosioms organizacijoms atlikti pirkimus neskelbiamų derybų būdu, rengimą; 5.14. organizuoja konsultavimą (raštu ir žodžiu) pirkimų skelbimų ir pranešimų rengimo ir pateikimo Tarnybai klausimais; 5.15. organizuoja su pirkimų ir koncesijų skelbimais ir pranešimais susijusių Tarnybos informacinių dokumentų rengimą; 5.16. teikia pastabas ir pasiūlymus dėl Viešųjų pirkimų monitoringo informacinės sistemos tobulinimo; 5.17. užtikrina, kad nustačius Įstatymų pažeidimus, medžiaga ir turima informacija būtų perduota Tarnybos Teisės skyriui spręsti klausimą dėl atsakingų asmenų patraukimo administracinėn atsakomybėn, viešojo intereso gynimo; 5.18. užtikrina, kad nustačius teisės aktų pažeidimus, turinčius nusikalstamos veikos požymių, ar įtarus Konkurencijos įstatymo pažeidimus, korupcijos apraiškas ar dokumentų klastojimą, medžiagą tolesniam tyrimui būtų perduota teisėsaugos institucijoms ar kitoms valstybės institucijoms nagrinėti pagal kompetenciją; 5.19. renka, kaupia, ir analizuoja, informaciją apie pirkimus ir koncesijas, pirkimų ir koncesijų ginčus, nustatytus pirkimų ir koncesijų tvarkos pažeidimus ir pirkimų bei koncesijų praktikoje pasitaikančias problemas; 5.20. organizuoja, kad būtų renkama kaupiama ir analizuojama informaciją apie pirkimus ir koncesijas, pirkimų ir koncesijų ginčus, nustatytus pirkimų ir koncesijų tvarkos pažeidimus ir pirkimų bei koncesijų praktikoje pasitaikančias problemas; 5.21. organizuoja atsakymų į valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, asmenų pareiškimus, prašymus ir skundus rengimą; 5.22. bendradarbiauja su valstybės, savivaldybių, teisėsaugos ir kontrolės institucijomis, užsienio valstybių institucijomis bei tarptautinėmis organizacijomis; 5.23. bendradarbiauja su kitais Tarnybos administracijos padaliniais, keisdamasis su jais reikiama informacija ir dokumentais, būtinais Tarnybos administracijos padalinių funkcijoms atlikti; 5.24. organizuoja teisės aktų ir kitų dokumentų projektų rengimą, pasiūlymų dėl jų tobulinimo teikimą; 5.25. pagal Tarnybos ir (ar) Skyriaus kompetenciją organizuoja ir pats rengia sutarčių projektus bei užtikrina Tarnybos sudarytų sutarčių vykdymo kontrolę; 5.26. Tarnybos direktoriui pavedus atstovauja Tarnybai valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose Lietuvoje ir užsienyje; 5.27. dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje; 5.28. dalyvauja rengiant Tarnybos veiklos planavimo dokumentus bei teikia siūlymus dėl jų; 5.29. organizuoja Skyriui pagal dokumentacijos planą priskirtų bylų sudarymą ir perdavimą tolimesniam saugojimui; 5.30. tvarko ar dalyvauja tvarkant Skyriui priskirtos Tarnybos interneto svetainės dalį; 5.31. rengia Skyriaus valstybės tarnautojų ir (arba) darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymus ir teikia juos Tarnybos direktoriui tvirtinti; 5.32. vertina Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą ir (arba) darbuotojų darbinę veiklą, teikia pasiūlymus Tarnybos direktoriaus pavaduotojui, kuruojančiam Skyriaus veiklą, dėl Skyriaus darbuotojų skatinimo, pašalpų, tarnybinių nuobaudų skyrimo; 5.33. užtikrina kitų Tarnybos administracijos padalinių valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančius pagal darbo sutartis, mokymą; 5.34. vykdo kitus, su Tarnybos ir Skyriaus funkcijomis susijusius, Tarnybos direktoriaus ar Tarnybos direktoriaus pavaduotojo, kuruojančio Skyriaus veiklą, nenuolatinio pobūdžio pavedimus. VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Tarnybos direktoriaus pavaduotojui, kuruojančiam Skyriaus veiklą. ______________________________ Susipažinau ir sutinku ________________________________ (Parašas) ________________________________ (Vardas ir pavardė) ________________________________ (Data)