Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 1S-169 (Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1S-171 redakcija) STATISTIKOS IR ATASKAITŲ SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1. Statistikos ir ataskaitų skyriaus (toliau – skyrius) vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas. II. PASKIRTIS 2. Skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga užtikrinti Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau – Tarnyba) veiklos planų bei programų įgyvendinimą vykdant prevencijos ir kontrolės priemones bei teikiant statistinę informaciją, taip pat užtikrinti skyriaus kompetencijai priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą. III. VEIKLOS SRITYS 3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – viešųjų pirkimų, perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų, kuro pirkimų, koncesijų – srityje . IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių, fizinių arba technologijos mokslų studijų išsilavinimą; 4.2. turėti ne mažesnį kaip 3 (trejų) metų darbo stažą; 4.3. turėti ne mažesnę kaip 1 (vienerių) metų darbo patirtį viešųjų pirkimų arba darbo su duomenų bazėmis bei duomenų analize srityje; 4.4. išmanyti Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktus, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius pirkimus ir koncesijas, ES struktūrinės paramos panaudojimą, Tarnybos veiklą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą ir gebėti juos taikyti; 4.5. išmanyti dokumentų ir teisės aktų rengimo taisykles ir gebėti jas taikyti; 4.6. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti veiklą, gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, greitai priimti sprendimus, ieškoti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti teisinę, mokslinę ir kitą informaciją, naudotis šiuolaikinėmis informacijos paieškos, perdavimo ir darbo su informacija priemonėmis; 4.7. mokėti užsienio kalbą (anglų, vokiečių ar prancūzų) pažengusiojo vartotojo lygmens B1 lygiu; 4.8. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu; 4.9. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „SLAPTAI“. V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: 5.1. planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą; 5.2. užtikrina Skyriaus uždavinių bei funkcijų įgyvendinimą ir kontrolę; 5.3. organizuoja Skyriaus veiklos apibendrinimą, ataskaitų rengimą, siūlymų dėl Skyriaus veiklos tobulinimo teikimą; 5.4. užtikrina Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ), Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (toliau – PĮ), Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo (toliau – GSPĮ), Lietuvos Respublikos koncesijų įstatymo (toliau – KĮ), Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo (toliau – EIRĮ) laikymosi priežiūrą skelbiant pagal šiuos teisės aktus pasirašytas sutartis bei jų pakeitimus ir (ar) įvykdytų procedūrų (ir finansuojamų iš ES paramos lėšų) ataskaitas, tikrinant pateiktų ataskaitų duomenis ir tikslinant juos pagal perkančiųjų organizacijų, perkančiųjų subjektų, įsigyjančiųjų organizacijų ir suteikiančiųjų institucijų pateiktą informaciją: 5.4.1. užtikrina ataskaitų duomenų tikrinimą, ataskaitų pateikimo kontrolę; 5.4.2. užtikrina prevencinę sutarčių viešinimo kontrolę; 5.5. užtikrina ūkio subjektų ir Tarnybos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, konsultavimą (raštu ir žodžiu) ataskaitų rengimo ir pateikimo Tarnybai klausimais; 5.6. užtikrina ataskaitų formų ir ataskaitų teikimo reikalavimų rengimą; 5.7. užtikrina, kad būtų renkama, kaupiama ir analizuojama informaciją apie pirkimus, kuriems taikomos VPĮ, PĮ, GSPĮ, EIRĮ nuostatos (toliau – pirkimai), po jų sudarytas pirkimų sutartis, preliminariąsias sutartis ir pirkimo sutarčių įvykdymo rezultatus, pirkimų ginčus, nustatytus viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimus ir pirkimų praktikoje pasitaikančias problemas ir ši informacija, išskyrus konfidencialią, būtų teikiama Europos Komisijai, valstybės ir savivaldybės institucijoms, įstaigoms, įmonėms bei visuomenei; 5.8. užtikrina, kad būtų renkama, kaupiama ir analizuojama informacija apie koncesijas, sudarytas koncesijos sutartis ir sutarčių vykdymo rezultatus, koncesijų ginčus, nustatytus koncesijų suteikimo tvarkos pažeidimus ir koncesijų praktikoje kylančias problemas ir ši informacija, išskyrus konfidencialią, būtų teikiama Europos Komisijai ir skelbia Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje; 5.9. užtikrina, kad būtų renkama, kaupiama ir analizuojama informaciją apie nustatytus Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimu Nr. 277 „Dėl įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Kuro taisyklės) pažeidimus, susijusius su taisyklių 20.2–20.4 papunkčiuose nurodytais pirkimo būdais, jų pobūdį. Apibendrintą informaciją skelbia viešai; 5.10. užtikrina, kad būtų rengiamos ir teikiamos Europos Komisijai jos nustatytais terminais ir forma pirkimų stebėsenos ataskaitos, statistinės, metinės ataskaitas ir kita jos prašoma informacija; 5.11. nustačius teisės aktų pažeidimus, turinčius nusikalstamos veikos požymių, ar įtarus Konkurencijos įstatymo pažeidimus, korupcijos apraiškas ar dokumentų klastojimą, medžiagą tolesniam tyrimui perduoda teisėsaugos institucijoms ar kitoms valstybės institucijoms nagrinėti pagal kompetenciją; 5.12. rengia sektorines viešųjų pirkimų apžvalgas; 5.13. rengia su ataskaitomis, sutarčių viešinimu susijusius Tarnybos informacinius dokumentus; 5.14. Skyriaus parengtą statistinę informaciją talpina Tarnybos internetiniame tinklalapyje; 5.15. Rengia pasiūlymus dėl viešųjų pirkimų sistemos tobulinimo; 5.16. teikia Europos Komisijai VPĮ, PĮ, GSPĮ , Kuro taisyklėse, KĮ nurodytą informaciją apie Europos Sąjungos teisės pažeidimą; 5.17. informuoja Europos Komisiją apie išimtinės teisės suteikimą ekonominės veiklos vykdytojui vykdyti vieną iš KĮ 2 priede nurodytų rūšių veiklą; 5.18. rengia metines Tarnybos veiklos ataskaitas, paskelbia jas Tarnybos interneto svetainėje ir pateikia Lietuvos Respublikos Seimui ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei teisės aktų nustatyta tvarka; 5.19. organizuoja atsakymų į valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, asmenų pareiškimus ir prašymus rengimą (įskaitant ir susijusius su Europos Sąjungos fondų lėšomis bendrai finansuojamais projektais); 5.20. bendradarbiauja su valstybės, savivaldybių, teisėsaugos ir kontrolės institucijomis, užsienio valstybių institucijomis bei tarptautinėmis organizacijomis; 5.21. bendradarbiauja su kitais Tarnybos administracijos padaliniais, keisdamasis su jais reikiama informacija ir dokumentais, būtinais Tarnybos administracijos padalinių funkcijoms atlikti; 5.22. organizuoja teisės aktų ir kitų dokumentų projektų rengimą, pasiūlymų dėl jų tobulinimo teikimą; 5.23. pagal Tarnybos ir (ar) Skyriaus kompetenciją organizuoja ir pats rengia sutarčių projektus bei užtikrina Tarnybos sudarytų sutarčių vykdymo kontrolę; 5.24. Tarnybos direktoriui pavedus atstovauja Tarnybai valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose Lietuvoje ir užsienyje; 5.25. dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje; 5.26. dalyvauja rengiant Tarnybos veiklos planavimo dokumentus bei teikia siūlymus dėl jų; 5.27. organizuoja Skyriui pagal dokumentacijos planą priskirtų bylų sudarymą ir perdavimą tolimesniam saugojimui; 5.28. tvarko ar dalyvauja tvarkant Skyriui priskirtos Tarnybos interneto svetainės dalį; 5.29. rengia Skyriaus valstybės tarnautojų ir (arba) darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymus ir teikia juos Tarnybos direktoriui tvirtinti; 5.30. vertina Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą ir (arba) darbuotojų darbinę veiklą, teikia pasiūlymus Tarnybos direktoriaus pavaduotojui, kuruojančiam Skyriaus veiklą, dėl Skyriaus darbuotojų skatinimo, pašalpų, tarnybinių nuobaudų skyrimo; 5.31. užtikrina kitų Tarnybos administracijos padalinių valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančius pagal darbo sutartis, mokymą; 5.32. vykdo kitus, su Tarnybos ir Skyriaus funkcijomis susijusius, Tarnybos direktoriaus ar Tarnybos direktoriaus pavaduotojo, kuruojančio Skyriaus veiklą, nenuolatinio pobūdžio pavedimus. VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Tarnybos direktoriaus pavaduotojui, kuruojančiam Skyriaus veiklą. __________________________________ Susipažinau ir sutinku: _____________________________ (parašas) _____________________________ (vardas, pavardė) _____________________________ (data)