Pareigų aprašymas Spausdinti

2019-07-25T00:00:00425240VPT direktoriaus įsakymas4042612019-07-25T00:00:001S-123PATVIRTINTA Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 1S-169 (Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2019 m. liepos 25 d. įsakymo Nr. 1S-123 redakcija) RIZIKŲ VALDYMO SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1. Rizikų valdymo skyriaus (toliau – Skyrius) vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas. II. PASKIRTIS 2. Skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga organizuoti Skyriaus darbą, užtikrinant Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ), Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (toliau – PĮ), Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo (toliau – GSPĮ ), Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo (toliau – EIRĮ) ir Lietuvos Respublikos koncesijų įstatymo (toliau – KĮ) (toliau visi kartu – Įstatymai) pažeidimų prevenciją, pirkimų ir koncesijų, pirkimo ir koncesijų sutarčių bei preliminarių pirkimo sutarčių (toliau bendrai – pirkimo sutartys) analizę, pirkimų bei koncesijų vykdytojų rizikos vertinimą (taip pat ir Europos Sąjungos (toliau – ES) lėšomis finansuojamuose projektuose). III. VEIKLOS SRITYS 3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – pirkimų ir koncesijų – srityje. IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį teisės, verslo, vadybos arba ekonomikos krypties magistro kvalifikacinio laipsnio išsilavinimą; 4.2. turėti ne mažesnį kaip 3 (trejų) metų darbo stažą; 4.3. turėti ne mažesnę kaip 1 (vienerių) metų darbo pirkimų arba koncesijų srityje patirtį; 4.4. išmanyti ES teisės aktus, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius pirkimus ir koncesijas, ES struktūrinės paramos panaudojimą, Tarnybos veiklą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą ir gebėti juos taikyti; 4.5. išmanyti dokumentų ir teisės aktų rengimo taisykles ir gebėti jas taikyti; 4.6. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti veiklą, gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, greitai priimti sprendimus, ieškoti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti teisinę, mokslinę ir kitą informaciją, naudotis šiuolaikinėmis informacijos paieškos, perdavimo ir darbo su informacija priemonėmis; 4.7. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu; 4.8. mokėti užsienio kalbą (anglų, prancūzų arba vokiečių) ne žemesniu nei pažengusiojo vartotojo lygmens B1 lygiu; 4.9. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „SLAPTAI“. V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas Skyriaus kompetencijos ribose: 5.1. planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą; 5.2. užtikrina Skyriaus funkcijų ir pavedimų įgyvendinimą ir kontrolę; 5.3. organizuoja Skyriaus veiklos apibendrinimą, ataskaitų rengimą, siūlymų dėl Skyriaus veiklos tobulinimo teikimą; 5.4. užtikrina, kad Viešųjų pirkimų rizikos valdymo sistemos (toliau – VPRV IS) pagalba būtų atliekamas pirkimų ir koncesijų procedūrų bei sutarčių vykdymo rizikos lygio valdymas ir stebėsena, rengiami sprendimai dėl atrinkimo tikrinti ir perduodama atitinkamiems Tarnybos administracijos padaliniams patikrinimui atlikti; 5.5. užtikrina, kad VPRV IS pagalba būtų atliekamas pirkimų ir koncesijų vykdytojų veiklos, susijusios su pirkimų ir koncesijų procedūrų bei sutarčių vykdymu, rizikos lygio valdymas ir stebėsena, rengiami sprendimai dėl jų įtraukimo į metinius tikrinimų planus; 5.6. užtikrina, kad VPRV IS pagalba būtų atliekamas pirkimų ir koncesijų vykdytojų veiklos, susijusios su pirkimų ir koncesijų procedūrų bei sutarčių vykdymu, rizikos lygio valdymas ir atrenkami pirkimų ir koncesijų vykdytojai operatyviam veiklos, susijusios su pirkimų ir koncesijų procedūrų bei sutarčių vykdymu, tikrinimui ir teikiami Tarnybos direktoriui siūlymai dėl operatyvaus pirkimų ir koncesijų vykdytojų veiklos patikrinimo; 5.7. užtikrina VPRV IS rizikos modelio administravimą ir tobulinimą, rizikos valdymo efektyvumo stebėseną; 5.8. užtikrina rizikos vertinimo metodikos taikymą, šios metodikos tinkamumo vertinimą ir atnaujinimą; 5.9. organizuoja informacijos apie pirkimus ir koncesijas, sudarytas sutartis ir jų vykdymo rezultatus, pirkimų ir koncesijų ginčus, nustatytus pirkimų ir koncesijų vykdymo tvarkos pažeidimus (jų pobūdį, sprendimus, nuobaudas, sankcijas ir pan.) ir pirkimų bei koncesijų praktikoje pasitaikančias problemas rinkimą, kaupimą ir analizę, apžvalgų rengimą; 5.10. užtikrina, kad būtų atliekama pirkimų ir koncesijų sistemos efektyvumo stebėsena, analizė ir teikia pasiūlymus dėl jų tobulinimo; 5.11. užtikrina pirkimų ir koncesijų sistemos, visuomenės informavimo priemonėse pateikiamos informacijos, kitų Tarnybos administracijos padalinių išvadų, teismų praktikos analizę ir teikia apibendrintas išvadas bei pasiūlymus dėl rizikos valdymo efektyvinimo sistemos tobulinimo; 5.12. užtikrina gautų pranešimų (prašymų, skundų, pareiškimų, žiniasklaidoje pateiktos ir iš Tarnybos administracijos padalinių gautos informacijos) apie galimai pirkimų ir koncesijų vykdytojų padarytus teisės aktų pažeidimus, vykdant pirkimų ar koncesijų procedūras, sudarant ar vykdant sutartis analizę, gautos informacijos pagrindu rizikos vertinimo atlikimą ir viešą pirkimų, koncesijų, sutarčių ir pirkimų bei koncesijų vykdytojų, dėl kurių gauti pranešimai, sąrašo skelbimą; 5.13. organizuoja rizikingiausių pirkimų ir koncesijų sričių nustatymą ir teikia siūlymus dėl prevencinių priemonių taikymo; 5.14. užtikrina rizikingų pirkimų ir koncesijų vykdytojų ir (ar) pirkimų, koncesijų bei sutarčių stebėseną; 5.15. organizuoja atsakymų į valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, asmenų pareiškimus, prašymus ir skundus rengimą; 5.16. bendradarbiauja su valstybės, savivaldybių, teisėsaugos ir kontrolės institucijomis, užsienio valstybių institucijomis bei tarptautinėmis organizacijomis; 5.17. bendradarbiauja su kitais Tarnybos administracijos padaliniais, keisdamasis su jais reikiama informacija ir dokumentais, būtinais Tarnybos administracijos padalinių funkcijoms atlikti; 5.18. organizuoja teisės aktų ir kitų dokumentų projektų rengimą, pasiūlymų dėl jų tobulinimo teikimą; 5.19. pagal Tarnybos ir (ar) Skyriaus kompetenciją organizuoja ir pats rengia sutarčių projektus bei užtikrina Tarnybos sudarytų sutarčių vykdymo kontrolę; 5.20. Tarnybos direktoriui pavedus atstovauja Tarnybai valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose Lietuvoje ir užsienyje; 5.21. dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje; 5.22. dalyvauja rengiant Tarnybos veiklos planavimo dokumentus bei teikia siūlymus dėl jų; 5.23. organizuoja Skyriui pagal dokumentacijos planą priskirtų bylų sudarymą ir perdavimą tolimesniam saugojimui; 5.24. tvarko ar dalyvauja tvarkant Skyriui priskirtos Tarnybos interneto svetainės dalį; 5.25. rengia Skyriaus valstybės tarnautojų ir (arba) darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymus ir teikia juos Tarnybos direktoriui tvirtinti; 5.26. vertina Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą ir (arba) darbuotojų darbinę veiklą, teikia pasiūlymus Tarnybos direktoriaus pavaduotojui, kuruojančiam Skyriaus veiklą, dėl Skyriaus darbuotojų skatinimo, pašalpų, tarnybinių nuobaudų skyrimo; 5.27. užtikrina kitų Tarnybos administracijos padalinių valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančius pagal darbo sutartis, mokymą; 5.28. vykdo kitus, su Tarnybos ir Skyriaus funkcijomis susijusius, Tarnybos direktoriaus ar Tarnybos direktoriaus pavaduotojo, kuruojančio Skyriaus veiklą, nenuolatinio pobūdžio pavedimus. VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Tarnybos direktoriaus pavaduotojui, kuruojančiam Skyriaus veiklą. ______________________________ Susipažinau ir sutinku ________________________________ (Parašas) ________________________________ (Vardas ir pavardė) ________________________________ (Data)