Pareigų aprašymas Spausdinti

2021-07-20T00:00:00465760VPT direktoriaus įsakymas2021-07-19T00:00:001S-111(1.2E)PATVIRTINTA Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2021 m. liepos 19 d. įsakymu Nr. 1S-111(1.2E) TEISĖS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1. Teisės skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, (toliau – darbuotojas). 2. Skyriaus darbuotojo pareigybės grupė – specialistai. 3. Skyriaus darbuotojo pareigybės lygis – A2. II. PASKIRTIS 4. Skyriaus darbuotojo pareigybė reikalinga teikti pagalbą Skyriaus valstybės tarnautojams vertinant Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau – Tarnyba) sudaromų sutarčių projektus ir Tarnybos rengiamų vidaus teisės aktų projektų atitiktį teisės aktų reikalavimams, rinkti ir tvarkyti duomenis atstovaujant Tarnybai išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijose bei visų instancijų Lietuvos Respublikos teismuose ir kitose institucijose ir įstaigose, kai nagrinėjami teisinio pobūdžio klausimai, pagal Tarnybos kompetenciją atliekant administracinių nusižengimų tyrimus, dalyvauti konsultuojant Tarnybos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, (toliau – darbuotojai) teisės taikymo klausimais. III. VEIKLOS SRITYS 5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo funkcijas bendrosios veiklos – teisės – srityje ir specialiosios veiklos – viešųjų pirkimų, perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų, kuro pirkimų, koncesijų – srityje. IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 6. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 6.1. turėti aukštąjį universitetinį teisės studijų krypties magistro kvalifikacinio laipsnio išsilavinimą; 6.2. išmanyti ES teisės aktus, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus ir koncesijas, ES struktūrinės paramos panaudojimą, Tarnybos veiklą ir gebėti juos taikyti; 6.3. išmanyti dokumentų rengimo taisykles ir teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas; 6.4. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti veiklą, gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, greitai priimti sprendimus, ieškoti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti teisinę, mokslinę ir kitą informaciją, naudotis šiuolaikinėmis informacijos paieškos, perdavimo ir darbo su informacija priemonėmis; 6.5. mokėti anglų, prancūzų arba vokiečių kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu; 6.6. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu. V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 7. Šias pareigas einantis darbuotojas atlieka šias funkcijas Skyriaus kompetencijos ribose: 7.1. dalyvauja juridinės technikos požiūriu vertinant Tarnybos administracijos padalinių rengiamus Tarnybos vidaus veiklą reglamentuojančius teisės aktų projektus (išskyrus su Tarnybos personalu susijusius); 7.2. atlieka Tarnybos sudaromų sutarčių projektų atitikties teisės aktams vertinimą, teikia pastabas ir pasiūlymus; 7.3. dalyvauja atstovaujant Tarnybai išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijose bei visų instancijų Lietuvos Respublikos teismuose (įskaitant ir dėl viešųjų pirkimų, kurie atliekami iš ES fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų); 7.4. dalyvauja rengiant ir rengia procesinius dokumentus išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijoms ir visų instancijų Lietuvos Respublikos teismams (įskaitant ir dėl viešųjų pirkimų, atliekamų iš ES fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų); 7.5. dalyvauja rengiant ir rengia ieškinius ir kitus procesinius dokumentus Tarnybai ginant viešąjį interesą dėl sutarčių pripažinimo negaliojančiomis ir (ar) alternatyvių sankcijų taikymo (įskaitant ir dėl viešųjų pirkimų, kurie atliekami iš ES fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų); 7.6. pagal Tarnybos kompetenciją rengia išvadas Lietuvos Respublikos teismams (įskaitant ir dėl viešųjų pirkimų, kurie atliekami iš ES fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų), atstovauja Tarnybai visų instancijų teismuose; 7.7. renka informaciją, susijusią su įsiteisėjusiais teismų sprendimais ir nutartimis dėl alternatyvių sankcijų, ir perduoda šią informaciją bei tokių sprendimų bei nutarčių kopijas Tarnybos administracijos padaliniui atsakingam už šios informacijos pateikimą Europos Komisijai ir nustatyta tvarka viešą paskelbimą Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje; 7.8. kaupia, dalyvauja analizuojant ir apibendrina Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką viešųjų pirkimų klausimais; 7.9. renka, kaupia ir dalyvauja analizuojant informaciją apie viešųjų pirkimų ginčus ir nustatytus viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimus; 7.10. dalyvauja rengiant ir rengia atsakymus į valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, asmenų pareiškimus, prašymus ir skundus; 7.11. sudaro ir saugo Skyriui pagal dokumentacijos planą priskirtas bylas ir perduoda jas tolimesniam saugojimui; 7.12. vykdo kitus, su Tarnybos ir Skyriaus funkcijomis susijusius, Tarnybos direktoriaus bei Tarnybos direktoriaus pavaduotojo, kuruojančio Skyriaus darbą, ar Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus. VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS 8. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui. _____________________________ Susipažinau ir sutinku _____________________________ (parašas) ______________________________ (vardas, pavardė) ______________________________ (data)