Pareigų aprašymas Spausdinti

2021-07-12T00:00:00465609VPT direktoriaus įsakymas2021-07-12T00:00:001S-104(1.2E)PATVIRTINTA Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2021 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. 1S-104(1.2E) STATISTIKOS IR ATASKAITŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1. Statistikos ir ataskaitų skyriaus (toliau – Skyrius) specialistas – darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas). 2. Skyriaus darbuotojo pareigybės grupė – specialistas. 3. Skyriaus darbuotojo pareigybės lygis – A2. II. PASKIRTIS 4. Darbuotojo pareigybė reikalinga užtikrinti Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau – Tarnyba) Skyriaus atliekamų duomenų analizės funkcijų vykdymą. III. VEIKLOS SRITIS 5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo funkcijas bendrojoje veikloje – duomenų analizės srityje. IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 6. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 6.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį matematikos mokslų studijų krypčių grupės išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu; 6.2. išmanyti duomenų analizės, darbo su didelės apimties duomenimis principus; 6.3. išmanyti Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktus, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius pirkimus, ES struktūrinės paramos panaudojimą, Tarnybos veiklą, ir gebėti juos taikyti; 6.4. sugebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, savarankiškai planuoti savo veiklą, ieškoti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją, naudotis šiuolaikinėmis informacijos paieškos, perdavimo ir darbo su informacija priemonėmis; 6.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba; 6.6. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu (puikūs darbo su MS Excel gebėjimai). V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 7. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias techninio pobūdžio funkcijas Skyriaus kompetencijos ribose: 7.1. analizuoja informaciją apie viešuosius pirkimus bei po jų sudarytas pirkimų sutartis, dalyvauja rengiant statistinę, analitinę viešųjų pirkimų ir sutarčių informaciją; 7.2. dalyvauja rengiant ketvirtinę ir metinę oficialiąją statistiką; 7.3. dalyvauja rengiant sektorines viešųjų pirkimų apžvalgas; 7.4. dalyvauja rengiant viešųjų pirkimų ataskaitų ir sutarčių viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) stebėseną; 7.5. atlieka netinkamai paskelbtų CVP IS ataskaitų ir sutarčių duomenų analizę bei sudaro taisytinų ataskaitų bei sutarčių sąrašus; 7.6. dalyvauja rengiant ataskaitų formas ir ataskaitų teikimo reikalavimus; 7.7. dalyvauja rengiant ir teikiant Europos Komisijai jos nustatytais terminais ir forma pirkimų stebėsenos ataskaitą, statistines viešojo pirkimo, atliekamo gynybos ir saugumo srityje, metines ataskaitas ir kitą jos prašomą informaciją; 7.8. dalyvauja rengiant atsakymus į valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, asmenų pareiškimus ir prašymus dėl viešųjų pirkimų informacijos parengimo; 7.9. teikia pasiūlymus dėl viešųjų pirkimų sistemos tobulinimo; 7.10. bendradarbiauja su kitais Tarnybos administracijos padaliniais, keisdamasis su jais reikiama informacija ir dokumentais, būtinais Tarnybos administracijos padalinių funkcijoms atlikti; 7.11. vykdo kitus, su Tarnybos ir Skyriaus funkcijomis susijusius, Tarnybos direktoriaus, jo pavaduotojo, kuruojančio Skyriaus veiklą bei Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus. VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS 8. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui. __________________________________ Susipažinau ir sutinku _____________________________ (parašas) _____________________________ (vardas, pavardė) _____________________________ (data)