Pareigų aprašymas Spausdinti

2021-07-01T00:00:00465341VPT direktoriaus įsakymas2021-05-28T00:00:001S-68(1.2E)PATVIRTINTA Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2021 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. 1S-68(1.2E FINANSŲ VALDYMO IR ŪKIO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1. Finansų valdymo ir ūkio skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas). 2. Skyriaus darbuotojo pareigybės grupė – specialistas. 3. Skyriaus darbuotojo pareigybės lygis – A2. II. PASKIRTIS 4. Skyriaus darbuotojo pareigybė reikalinga Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau – Tarnyba) buhalterinės apskaitos tvarkymui, siekiant užtikrinti, kad racionaliai ir taupiai būtų naudojami Tarnybos darbo, materialiniai ir finansiniai ištekliai, kad ataskaitiniai duomenys būtų teisingi ir finansinė atskaitomybė laiku pateikiama finansuojančiai įstaigai. III. VEIKLOS SRITYS 5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo funkcijas bendrosios veiklos – finansų valdymo ir apskaitos – srityje. IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 6. Darbuotojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos reikalavimus: 6.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu (socialinių, verslo ir viešosios vadybos arba technologijos mokslų studijų krypčių grupės išsilavinimą); 6.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais buhalterinę apskaitą bei Europos Sąjungos techninės paramos lėšų buhalterinę apskaitą ir administravimą; 6.3. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas; 6.4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles. 6.5. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu, kompiuterine programa Navision. V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 7. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas Skyriaus kompetencijos ribose: 7.1. rengia Tarnybos vykdomų programų sąmatų projektus; 7.2. patvirtinus atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, rengia programų išlaidų sąmatas, esant būtinybei, jų patikslinimus; 7.3. vykdo VBAMS ir FVAIS sistemos atnaujinimo importus, atlieka kitas susijusias operacijas, užtikrinančias tinkamą VBAMS ir FVAIS funkcionavimą; 7.4. registruoja į apskaitą Tarnybos vykdomų programų lėšas, debitorinį ir kreditorinį įsiskolinimą, ilgalaikį, trumpalaikį turtą, apskaičiuoja komandiruočių išlaidas, kitas teisės aktais nustatytas išmokas; 7.5. dalyvauja rengiant Tarnybos apskaitos politiką ir ją įgyvendina; 7.6. analizuoja kiekvieno mėnesio biudžeto lėšų panaudojimą pagal išlaidų straipsnius, rengia palyginamąją analizę ir teikia raštu apibendrintas išvadas skyriaus vedėjui; 7.7. pildo Tarnybos darbo laiko apskaitos žiniaraščius; 7.8. dalyvauja vykdant metinę inventorizaciją; 7.9. dalyvauja sudarant ketvirtines ir metines Tarnybos buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės apie biudžetinių ir techninės paramos ES lėšų panaudojimą ataskaitas Lietuvos Respublikos finansų ministerijai, Valstybės kontrolei jos nustatyta tvarka ir terminais; 7.10. pagal Skyriaus kompetenciją rengia atsakymus į valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, asmenų pareiškimus, prašymus ir skundus rengimą; 7.11. pagal Skyriaus kompetenciją bendradarbiauja su valstybės, savivaldybių, teisėsaugos ir kontrolės institucijomis, užsienio valstybių institucijomis bei tarptautinėmis organizacijomis; 7.12. bendradarbiauja su kitais Tarnybos administracijos padaliniais, keisdamasis su jais reikiama informacija ir dokumentais, būtinais Tarnybos administracijos padalinių funkcijoms atlikti; 7.13. rengia ar dalyvauja rengiant Tarnybos vidaus teisės aktų projektus ir teikia pasiūlymus dėl Tarnybos vidaus veiklą reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo; 7.14. Tarnybos direktoriui pavedus pagal Skyriaus kompetenciją atstovauja Tarnybai priskirtais klausimais valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose Lietuvoje ir užsienyje; 7.15. dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje; 7.16. dalyvauja rengiant Tarnybos ir Skyriaus veiklos planavimo dokumentus bei teikia siūlymus dėl jų; 7.17. formuoja ir saugo Skyriui pagal dokumentacijos planą priskirtas bylas ir perduoda tolimesniam saugojimui; 7.18. tvarko ar dalyvauja tvarkant Skyriui priskirtos Tarnybos interneto svetainės dalį; 7.19. vykdo kitus, su Tarnybos ir Skyriaus funkcijomis susijusius, Tarnybos direktoriaus bei Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus. VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS 8. Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui. ______________________________________ Susipažinau ir sutinku: ______________________________________ (parašas) ______________________________________ (Vardas ir pavardė) ______________________________________ (data)