Pareigų aprašymas Spausdinti

2021-06-17T00:00:00464926VPT direktoriaus įsakymas2021-06-16T00:00:001S-86(1.2)PATVIRTINTA Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2021 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 1S-86(1.2E) DARNIŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1. Darniųjų pirkimų skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, (toliau – darbuotojas). 2. Skyriaus darbuotojo pareigybės grupė – specialistas. 3. Skyriaus darbuotojo pareigybės lygis – B. II. PASKIRTIS 4. Skyriaus darbuotojo pareigybė reikalinga teikti pagalbą bei dalyvauti Skyriaus valstybės tarnautojams konsultuojant, mokant bei teikiant metodinę pagalbą pagal Viešųjų pirkimų tarnybai (toliau – Tarnyba) priskirtą kompetenciją. III. VEIKLOS SRITYS 5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo funkcijas bendrosios veiklos – teisės – srityje ir specialiosios veiklos – viešųjų pirkimų, perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų – srityje. IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 6. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 6.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų; 6.2. turėti darbo patirties viešųjų pirkimų srityje; 6.3. išmanyti ES teisės aktus, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus, ES struktūrinės paramos panaudojimą, Tarnybos veiklą ir gebėti juos taikyti; 6.4. išmanyti dokumentų rengimo taisykles; 6.5. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti veiklą, gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, greitai priimti sprendimus, ieškoti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti teisinę, mokslinę ir kitą informaciją, naudotis šiuolaikinėmis informacijos paieškos, perdavimo ir darbo su informacija priemonėmis; 6.6. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu. V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 7. Šias pareigas einantis darbuotojas atlieka šias techninio pobūdžio funkcijas Skyriaus kompetencijos ribose: 7.1. dalyvauja teikiant metodinę pagalbą, organizuoja pasitarimus, susitikimus, renka, sistemina ir apibendrina jiems bei metodinės pagalbos teikimui reikalingą informaciją; 7.2. rengia rekomendacijų ir gairių VPĮ, PĮ, GSPĮ taikymo ir įgyvendinimo, taip pat pirkimų planavimo ir jų atlikimo klausimais projektus, peržiūri Tarnybos jau parengtus dokumentus ir pagal poreikį teikia siūlymus dėl jų atnaujinimo bei rengia atnaujintų dokumentų projektus; 7.3. organizuoja bei dalyvauja vykdant Pirkimo vykdytojų mokymus, rengia mokymams skirtą medžiagą; 7.4. dalyvauja konsultuojant Pirkimo vykdytojus ir tiekėjus VPĮ, PĮ, GSPĮ taikymo klausimais; 7.5. ruošia publikacijas bei informaciją pirkimų klausimais; 7.6. apibendrina mokymų ir konsultacijų metu dažniausiai gaunamus klausimus bei parengia juos skelbimui viešai, rengia žinių patikrinimo testus bei kitą mokomąją ir pagalbinę medžiagą pirkimų vykdytojams bei tiekėjams; 7.7. tvarko ar dalyvauja tvarkant Skyriui priskirtos Tarnybos interneto svetainės dalį; 7.8. sudaro ir saugo Skyriui pagal dokumentacijos planą priskirtas bylas ir perduoda jas tolimesniam saugojimui; 7.9. vykdo kitus, su Tarnybos ir Skyriaus funkcijomis susijusius, Tarnybos direktoriaus bei Tarnybos direktoriaus pavaduotojo, kuruojančio Skyriaus darbą, ar Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus. VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS 8. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui. ______________ Susipažinau ir sutinku _____________________________ (parašas) ______________________________ (vardas, pavardė) ______________________________ (data)