Pareigų aprašymas Spausdinti

2019-02-25T00:00:00421564VPT direktoriaus įsakymas4044002019-02-22T00:00:001S-PATVIRTINTA Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 1S-169 (Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2019 m. vasario 22 d. įsakymo Nr. 1S- redakcija) PRIEŽIŪROS SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1. Priežiūros skyriaus (toliau – Skyrius) vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas. II. PASKIRTIS 2. Skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga organizuoti Skyriaus darbą, užtikrinant Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ), Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (toliau – PĮ), Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo (toliau – GSPĮ), Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymu, Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimu Nr. 277 „Dėl įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Kuro taisyklės), Koncesijų įstatymo (toliau – KĮ) (toliau visi kartu – Įstatymai) pažeidimų prevenciją (taip pat ir Europos Sąjungos (toliau – ES) lėšomis finansuojamuose projektuose). III. VEIKLOS SRITYS 3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – viešųjų pirkimų, perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų, Kuro taisyklėse numatytų pirkimų, koncesijų– srityje. IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 4.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės arba vadybos ir verslo administravimo krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį); 4.2. turėti ne mažesnį kaip 3 (trejų) metų darbo stažą; 4.3. turėti ne mažesnę kaip 1 (vienerių) metų darbo pirkimų arba koncesijų srityje patirtį; 4.4. išmanyti ES teisės aktus, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius pirkimus ir koncesijas, ES struktūrinės paramos panaudojimą, Tarnybos veiklą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą ir gebėti juos taikyti; 4.5. išmanyti dokumentų ir teisės aktų rengimo taisykles ir gebėti jas taikyti; 4.6. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti veiklą, gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, greitai priimti sprendimus, ieškoti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti teisinę, mokslinę ir kitą informaciją, naudotis šiuolaikinėmis informacijos paieškos, perdavimo ir darbo su informacija priemonėmis; 4.7. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu; 4.8. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“. V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas Skyriaus kompetencijos ribose: 5.1. planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą; 5.2. užtikrina Skyriaus funkcijų įgyvendinimą ir kontrolę; 5.3. organizuoja Skyriaus veiklos apibendrinimą, ataskaitų rengimą, siūlymų dėl Skyriaus veiklos tobulinimo teikimą; 5.4. užtikrina Įstatymų ir su jų įgyvendinimu susijusių teisės aktų pažeidimų prevenciją, prižiūri kaip laikomasi šių teisės aktų reikalavimų, įskaitant VPĮ, PĮ, reikalavimus vykdant pirkimo sutartis ir vidaus sandorius (taip pat ir ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamų) ir rengia išvadas; 5.5. užtikrina, kad Įstatymų ar su jų įgyvendinimu susijusių teisės aktų pažeidimus, vadovaujantis teisingumo ir protingumo kriterijais, perkančiosios organizacijos, perkantieji subjektai ar suteikiančiosios institucijos (toliau – procedūrų vykdytojas) būtų įpareigoti sustabdyti vykdomas procedūras iki procedūrų vykdytojo pateiktų dokumentų ir sprendimų įvertinimo, o nustačiusi šiuos pažeidimus, – įpareigoti nutraukti pirkimo procedūras, pakeisti ar panaikinti neteisėtus sprendimus ar veiksmus (toliau – Įpareigojimas); 5.6. užtikrina, kad tais atvejais, kai pirkimas vykdomas ES fondų lėšomis bendrai finansuojamame projekte, apie nustatytus pažeidimus būtų informuota institucija, atsakinga už ES lėšomis finansuojamo projekto atranką ir jo įgyvendinimo priežiūrą; 5.7. užtikrina, kad būtų kontroliuojama, kaip procedūrų vykdytojai vykdo Įpareigojimus; 5.8. užtikrina, kad nustačius Kuro taisyklių ir su jų įgyvendinimu susijusių teisės aktų pažeidimus, vertinimo išvada ir kita susijusi informacija būtų perduota Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai; 5.9. organizuoja, GSPĮ nustatytais atvejais, Tarnybos sutikimų perkančiajai organizacijai ir perkančiajam subjektui pakeisti pirkimo–pardavimo sutarties sąlygas jos galiojimo laikotarpiu arba nutraukti pirkimo procedūras rengimą; 5.10. organizuoja, Kuro taisyklėse nustatytais atvejais, Tarnybos sutikimų dėl pirkimų sutarties sąlygų keitimo rengimą; 5.11. užtikrina koncesijos dokumentų atitikties KĮ nuostatoms iki jų paskelbimo vertinimą; 5.12. užtikrina koncesijos suteikimo procedūrų iki koncesijos sutarties sudarymo vertinimą; 5.13. užtikrina, kad viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros prašymu butų teikiama nuomonė dėl koncesijos sutarties pakeitimų atitikties KĮ reikalavimams; 5.14. užtikrina, kad nustačius teisės aktų pažeidimus, medžiaga ir turima informacija būtų perduota Tarnybos Teisės skyriui spręsti klausimą dėl atsakingų asmenų patraukimo administracinėn atsakomybėn, viešojo intereso gynimo; 5.15. užtikrina, kad nustačius teisės aktų pažeidimus, turinčius nusikalstamos veikos požymių, ar įtarus Konkurencijos įstatymo pažeidimus, korupcijos apraiškas ar dokumentų klastojimą, medžiaga tolesniam tyrimui būtų perduota teisėsaugos institucijoms ar kitoms valstybės institucijoms nagrinėti pagal kompetenciją; 5.16. užtikrina, kad teisėsaugos ir institucijų, atsakingų už ES lėšomis finansuojamų projektų atranką, jų įgyvendinimo priežiūrą, prašymu, būtų teikiamos išvados dėl pirkimo vykdytojų parengtų pirkimo dokumentų, atliktų pirkimo procedūrų, pirkimo sutarčių ir sudarytų vidaus sandorių teisėtumo; 5.17. organizuoja, kad būtų renkama kaupiama ir analizuojama informaciją apie pirkimus ir koncesijas, sudarytas sutartis, preliminariąsias sutartis ir sutarčių įvykdymo rezultatus, pirkimų ir koncesijų ginčus, nustatytus pirkimų ir koncesijų tvarkos pažeidimus ir pirkimų bei koncesijų praktikoje pasitaikančias problemas; 5.18. organizuoja atsakymų į valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, asmenų pareiškimus ir prašymus rengimą; 5.19. bendradarbiauja su valstybės, savivaldybių, teisėsaugos ir kontrolės institucijomis, užsienio valstybių institucijomis bei tarptautinėmis organizacijomis; 5.20. bendradarbiauja su kitais Tarnybos administracijos padaliniais, keisdamasis su jais reikiama informacija ir dokumentais, būtinais Tarnybos administracijos padalinių funkcijoms atlikti; 5.21. organizuoja teisės aktų rengimą ar dalyvavimą juos rengiant, pasiūlymų dėl jų tobulinimo teikimą; 5.22. pagal Tarnybos ir (ar) Skyriaus kompetenciją organizuoja ir pats rengia sutarčių projektus bei užtikrina Tarnybos sudarytų sutarčių vykdymo kontrolę; 5.23. Tarnybos direktoriui pavedus atstovauja Tarnybai valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose Lietuvoje ir užsienyje; 5.24. dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje; 5.25. dalyvauja rengiant Tarnybos veiklos planavimo dokumentus bei teikia siūlymus dėl jų; 5.26. organizuoja Skyriui pagal dokumentacijos planą priskirtų bylų sudarymą ir perdavimą tolimesniam saugojimui; 5.27. tvarko ar dalyvauja tvarkant Skyriui priskirtos Tarnybos interneto svetainės dalį; 5.28. rengia Skyriaus valstybės tarnautojų ir (arba) darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymus ir teikia juos Tarnybos direktoriui tvirtinti; 5.29. vertina Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą ir (arba) darbuotojų darbinę veiklą, teikia pasiūlymus Tarnybos direktoriaus pavaduotojui, kuruojančiam Skyriaus veiklą, dėl Skyriaus darbuotojų skatinimo, pašalpų, tarnybinių nuobaudų skyrimo; 5.30. užtikrina kitų Tarnybos administracijos padalinių valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančius pagal darbo sutartis, mokymą; 5.31. vykdo kitus, su Tarnybos ir Skyriaus funkcijomis susijusius, Tarnybos direktoriaus ar Tarnybos direktoriaus pavaduotojo, kuruojančio Skyriaus veiklą, nenuolatinio pobūdžio pavedimus. VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Tarnybos direktoriaus pavaduotojo, kuruojančio Skyriaus veiklą. ______________________________ Susipažinau ir sutinku ________________________________ (Parašas) ________________________________ (Vardas ir pavardė) ________________________________ (Data)