Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 1S-169 (Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2018 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 1S-32 redakcija) VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1. Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau – Tarnyba) direktorius yra valstybės pareigūnas, kurį Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko teikimu 4 metams į pareigas priima ir iš jų atleidžia Respublikos Prezidentas. Tarnybos direktorius pareigas gali eiti ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės. 2. Pareiginės algos koeficientas – 12,3. II. PASKIRTIS 3. Tarnybos direktoriaus pareigybė reikalinga vadovauti Tarnybos darbui, organizuoti Tarnybos darbą, įgyvendinant Tarnybai pavestus uždavinius ir funkcijas. III. VEIKLOS SRITYS 4. Šias pareigas einantis valstybės pareigūnas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje – įstaigos vidaus administravimo ir specialioje veiklos – viešųjų pirkimų, perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų, kuro pirkimų, koncesijų – srityje. IV. REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS PAREIGŪNUI 5. Šias pareigas einantis valstybės pareigūnas turi atitikti šiuos reikalavimus: 5.1. būti nepriekaištingos reputacijos asmuo, kuris yra Respublikos pilietis; 5.2. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą (magistro arba jam prilygintą kvalifikacinį laipsnį); 5.3. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „SLAPTAI“. V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS PAREIGŪNO FUNKCIJOS 6. Šias pareigas einantis valstybės pareigūnas vykdo funkcijas: 6.1. organizuoja Tarnybos darbą taip, kad būtų įgyvendinti Tarnybos veiklos tikslai ir funkcijos; 6.2. užtikrina Tarnybos teikiamų konsultacijų vienodumą, kompetentingumą ir kokybę; 6.3. sprendžia Tarnybai priskirtus klausimus ir Tarnybos vardu priima sprendimus, tiesiogiai atsako už tai, kad būtų įgyvendintos Tarnybos funkcijos; 6.4. užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir Tarnybos nuostatų; 6.5. atstovauja Tarnybai valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose ir tarptautinėse organizacijose; 6.6. priima įsakymus, kontroliuoja, kaip jie įgyvendinami; 6.7. per 4 mėnesius nuo kalendorinių metų pabaigos pateikia Tarnybos metinę veiklos ataskaitą Lietuvos Respublikos Seimui, Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir paskelbia Tarnybos interneto svetainėje; 6.8. tvirtina Tarnybos administracijos struktūrą ir darbuotojų pareigybių sąrašą, neviršydamas darbo užmokesčiui nustatytų lėšų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinto didžiausio leistino darbuotojų pareigybių skaičiaus; 6.9. priima į pareigas ir atleidžia iš jų Tarnybos darbuotojus, juos skatina, skiria jiems pašalpas, tarnybines nuobaudas; 6.10. nustato Tarnybos direktoriaus pavaduotojų koordinavimo ir kontroliavimo sritis; 6.11. užtikrina, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi; 6.12. užtikrina racionalų ir taupų Tarnybos lėšų ir turto naudojimą, veiksmingą Tarnybos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, veikimą ir tobulinimą; 6.13. atlieka kitas įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų jam pavestas funkcijas. _____________________________ Susipažinau: ___________________ (Parašas) ____________________ (Vardas ir pavardė) ____________________ (Data)