Pareigų aprašymas Spausdinti

2020-05-28T00:00:00448727VPT direktoriaus įsakymas4042452020-05-28T00:00:001S-65(1.2E)PATVIRTINTA Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 1S-169 (Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2020 m. gegužės 28 d. įsakymo Nr. 1S-65(1.2E) redakcija) VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1. Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau – Tarnyba) direktoriaus pavaduotojas yra karjeros valstybės tarnautojas. II. PASKIRTIS 2. Tarnybos direktoriaus pavaduotojo pareigybė reikalinga įgyvendinti viešųjų pirkimų, pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, (toliau – visi kartu – pirkimai) ir koncesijų politiką Lietuvos Respublikoje, koordinuoti ir kontroliuoti Priežiūros skyriaus, Prevencijos ir ataskaitų skyriaus ir Teisės skyriaus (toliau – visi kartu – kuruojami administracijos padaliniai) darbą, pagal kompetenciją užtikrinant Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – VPĮ), Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu (toliau – GSPĮ), Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu (toliau – PĮ), Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymu (toliau – EIPĮ) ir Koncesijos įstatymu (toliau – KĮ) Tarnybai numatytų funkcijų vykdymą tinkamai ir laiku. III. VEIKLOS SRITYS 3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje – pirkimų ir koncesijų – srityje. IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 4.1. turėti aukštąjį universitetinį inžinerijos, technologijų, socialinių mokslų, teisės arba verslo ir viešosios vadybos studijų krypties išsilavinimą; 4.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo vadybos, teisės, audito, pirkimų arba koncesijų srityse patirtį; 4.3. turėti ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamo darbo patirtį; 4.4. išmanyti ES teisės aktus, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius pirkimus ir koncesijas, ES struktūrinės paramos panaudojimą, Tarnybos veiklą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą ir gebėti juos taikyti; 4.5. išmanyti dokumentų rengimo taisykles ir teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas ir gebėti jas taikyti; 4.6. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti veiklą, gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, greitai priimti sprendimus, ieškoti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti teisinę, mokslinę ir kitą informaciją, naudotis šiuolaikinėmis informacijos paieškos, perdavimo ir darbo su informacija priemonėmis; 4.7. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu; 4.8. mokėti užsienio kalbą (anglų, prancūzų arba vokiečių) ne žemesniu nei pažengusiojo vartotojo lygmens B1 lygiu; 4.9. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“. V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: 5.1. koordinuoja ir kontroliuoja kuruojamų administracijos padalinių darbą pagal šių padalinių nuostatuose nurodytas funkcijas; 5.2. dalyvauja planuojant Tarnybos veiklą. Koordinuoja kuruojamų administracijos padalinių veiklą; 5.3. laikinai Tarnybos direktoriaus nesant, atlieka Tarnybos direktoriaus funkcijas; 5.4. Tarnybos direktoriui įgaliojus, atstovauja Tarnybai valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose svarstant klausimus, susijusius su pirkimais ir koncesijomis, palaiko ryšius su tarptautinėmis organizacijomis Tarnybos veiklos klausimais; 5.5. užtikrina, kad kuruojamų administracijos padalinių rengiami dokumentai atitiktų Lietuvos Respublikos įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų reikalavimus; 5.6. planuoja kuruojamų administracijos padalinių darbą, nustato veiklos rodiklius, tobulinimo kryptis, perspektyvas, strategijas; 5.7. teikia Tarnybos direktoriui pasiūlymus kuruojamų administracijos padalinių vadovų skatinimo, pašalpų ir tarnybinių nuobaudų skyrimo; 5.8. teikia Tarnybos direktoriui pasiūlymus dėl valstybės tarnautojų ir (ar) darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skatinimo, pašalpų ir tarnybinių nuobaudų skyrimo; 5.9. vertina kuruojamų administracijos padalinių vadovų tarnybinę veiklą ir (arba) darbinę veiklą; 5.10. vykdo kitus Tarnybos direktoriaus pavedimus, kad būtų pasiekti Tarnybos strateginiai tikslai. VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Tarnybos direktoriui. ____________________ Susipažinau ir sutinku: _________________ (Parašas) _________________ (Vardas ir pavardė) _________________ (Data)