Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 1S-169 (Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1S-171 redakcija) METODINĖS PAGALBOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1. Metodinės pagalbos skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas. II. PASKIRTIS 2. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti teisės aktų, rekomendacijų ir gairių rengimą, konsultacijų, metodinės pagalbos teikimą, bendradarbiavimą su Europos Komisija ir kitomis atitinkamomis Europos Sąjungos valstybių narių ir trečiųjų valstybių institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis pagal Viešųjų pirkimų tarnybai priskirtą kompetenciją. III. VEIKLOS SRITYS 3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiosios veiklos – viešųjų pirkimų, perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų, kuro pirkimų, koncesijų – srityje. IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą; 4.2. išmanyti ES teisės aktus, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius pirkimus ir koncesijas, ES struktūrinės paramos panaudojimą, Tarnybos veiklą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą ir gebėti juos taikyti; 4.3. išmanyti dokumentų ir teisės aktų rengimo taisykles ir gebėti jas taikyti; 4.4. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti veiklą, gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, greitai priimti sprendimus, ieškoti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti teisinę, mokslinę ir kitą informaciją, naudotis šiuolaikinėmis informacijos paieškos, perdavimo ir darbo su informacija priemonėmis; 4.5. gebėti organizuoti ir vesti seminarus, kitus mokymo renginius, skaityti pranešimus šiuose renginiuose pirkimų klausimais, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu; 4.6. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu. V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas Skyriaus kompetencijos ribose: 5.1. rengia privalomuosius pirkimų vykdymą ir koncesijų suteikimą reglamentuojančius teisės aktus, peržiūri Tarnybos jau priimtus teisės aktus ir pagal poreikį juos atnaujina; 5.2. teikia metodinę pagalbą, rengia rekomendacijas ir gaires VPĮ, PĮ, GSPĮ taikymo ir įgyvendinimo, taip pat pirkimų planavimo ir jų atlikimo klausimais, peržiūri Tarnybos jau priimtus dokumentus ir pagal poreikį juos atnaujina; 5.3. skelbia Tarnybos teisės aktų ir rekomendacijų projektus Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų informacine sistemoje (TAIS), o Tarnybos direktoriaus pasirašytus teisės aktus – Teisės aktų registre (TAR); 5.4. vertina kitų institucijų parengtus teisės aktus ir jų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus ar išvadas; 5.5. moko Pirkimo vykdytojus, Tarnybos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, rengia mokymams skirtą medžiagą; 5.6. neatlygintinai konsultuoja Pirkimo vykdytojus ir tiekėjus VPĮ, PĮ, GSPĮ, taikymo klausimais; 5.7. konsultuoja įsigyjančiąsias organizacijas ir tiekėjus Kuro taisyklių nustatytais atvejais ir klausimais; 5.8. rengia atsakymus į kitų ES valstybių narių institucijų, Pirkimo vykdytojų, suteikiančiųjų institucijų ekonominės veiklos vykdytojų ar tiekėjų paklausimus dėl VPĮ, PĮ, KĮ nuostatų taikymo, persiunčia gautus paklausimus kitoms Lietuvos valstybės institucijoms, įstaigoms ar viešiesiems juridiniams asmenims, kurie pagal kompetenciją turi suteikti reikiamą informaciją; 5.9. analizuoja ES Teisingumo Teismo nagrinėjamas bylas bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka teikia Europos teisės departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos nuomonę apie bylos svarbą Lietuvai ar Lietuvos Respublikos poziciją; 5.10. ruošia publikacijas bei informaciją pirkimų ir koncesijų klausimais; 5.11. apibendrina ir viešai skelbia dažniausiai mokymų ir konsultacijų metu pateikiamus klausimus, žinių patikrinimo testus perkančiųjų organizacijų atstovams ir kitą mokomąją medžiagą; 5.12. rengia atsakymus į valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, asmenų pareiškimus ir prašymus; 5.13. rengia ar dalyvauja rengiant Tarnybos vidaus teisės aktų projektus ir teikia pasiūlymus dėl Tarnybos vidaus veiklą reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo; 5.14. Tarnybos direktoriui pavedus atstovauja valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose, įmonėse, ES institucijose bei tarptautinėse organizacijose; 5.15. dalyvauja komisijų, darbo grupių, komitetų veikloje; 5.16. dalyvauja rengiant Skyriaus ir Tarnybos veiklos planavimo dokumentus bei teikia siūlymus dėl jų; 5.17. bendradarbiauja su kitais Tarnybos administracijos padaliniais, keisdamasis su jais reikiama informacija ir dokumentais, būtinais Tarnybos administracijos padalinių funkcijoms atlikti; 5.18. tvarko ar dalyvauja tvarkant Skyriui priskirtos Tarnybos interneto svetainės dalį; 5.19. sudaro ir saugo Skyriui pagal dokumentacijos planą priskirtas bylas ir perduoda jas tolimesniam saugojimui; 5.20. vykdo kitus, su Tarnybos ir Skyriaus funkcijomis susijusius, Tarnybos direktoriaus bei Tarnybos direktoriaus pavaduotojo, kuruojančio Skyriaus darbą, ar Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus. VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui. _________________________________ Susipažinau ir sutinku: ________________________________ (Parašas) ________________________________ (Vardas ir pavardė) ________________________________ (Data)