BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. 


 • VPT administracija
  Tel. , Faks. , El. p. , Adresas: Kareivių g. 1, LT-08351 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Kęstutis Kazulis
  Darius Vedrickas
  Arūnas Siniauskas
  Vilius Kuzminskas
  Priimamasis/ Gintarė Liaudanskė
 • Kontaktai žiniasklaidai
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Irma Pimpičkaitė
 • Metodinės pagalbos skyrius
  Tel. , Faks. , El. p. , Adresas: Kareivių g. 1, LT-08221 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Gediminas Golcevas
  Arūnė Andrulionienė
  Odeta Siudikaitė
  Aistė Solovjovė
  Karolina Skorupskaitė
  Jovita Lukaševičienė
  Milda Mechonošina
  Deimantė Kaminskaitė-Danilovienė
  Virginija Markevičienė
  Gintė Vingytė
  Laura Kuoraitė
  Vyresnioji patarėja
  Živilė Cibutavičienė
  Vyresnysis patarėjas

  PATVIRTINTA

  Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus

  2017 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr.
  1S-169
  (Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus

  2020 m. sausio 31d.įsakymo Nr.1S-22(1.2E)
  redakcija)

  VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS

  METODINĖS PAGALBOS SKYRIAUS

  NUOSTATAI

  I. BENDROJI DALIS 

     1.  Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau –Tarnyba) Metodinės pagalbos skyriaus (toliau – Skyrius) nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Skyriaus tikslą, atliekamas funkcijas, teises ir veiklos organizavimo tvarką.

     2.  Skyrius yra savarankiškas Tarnybos administracijos padalinys, pavaldus Tarnybos direktoriaus pavaduotojui, kuruojančiam Skyriaus veiklą (toliau – Pavaduotojas).

     3.  Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir susitarimais, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – VPĮ),  Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu (toliau – PĮ), Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu (toliau – GSPĮ), Lietuvos Respublikos koncesijų įstatymu (toliau – KĮ), Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymu (toliau – EIRĮ), Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, kitais įstatymais ir Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Tarnybos nuostatais, Skyriaus nuostatais ir kitais teisės aktais, kurie susiję suTarnybos veikla.

     4.  Skyriaus vedėjo ir Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kvalifikacinius reikalavimus, pavaldumą, jų funkcijas, teises, pareigas ir atsakomybę nustato jų pareigybių aprašymai.

     5.  Nuostatuose naudojamos sąvokos:

     5.1.           Pirkimo vykdytojas – perkančioji organizacija, perkantysis subjektas, įsigyjančiojiorganizacija;

     5.2.           pirkimai – viešieji pirkimai ir pirkimai atliekami vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų;

     5.3.           Kuro pirkimai – pirkimai, atliekami pagal Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m.  kovo 3 d. nutarimu Nr. 277 „Dėl įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d.nutarimo Nr. 741 redakcija) (toliau – Kuro taisyklės).

           Kitos nuostatuose naudojamos sąvokos atitinka sąvokas, nustatytas VPĮ, PĮ, GSPĮ, KĮ, EIRĮ, Kuro taisyklėse.

  II. SKYRIAUSTIKSLAS IR FUNKCIJOS

     6.    Skyriaus tikslas – atliekant Skyriaus nuostatuose numatytas funkcijas, įgyvendinti viešųjų pirkimų ir pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, politiką bei dalyvauti  formuojant ir įgyvendinant valstybės koncesijų politiką.

      7.    Skyrius savo kompetencijos ribose atlieka šias funkcijas

     7.1.  rengia ir (ar) priima privalomuosius pirkimų vykdymą ir koncesijų suteikimą reglamentuojančiusteisės aktus, peržiūri Tarnybos jau priimtus teisės aktus ir pagal poreikį juos atnaujina;

     7.2.  teikia metodinę pagalbą, rengia rekomendacijas ir gaires VPĮ, PĮ, GSPĮ taikymo ir įgyvendinimo, taip pat pirkimų planavimo ir jų atlikimo klausimais, peržiūri Tarnybos jau priimtus dokumentus ir pagal poreikį juos atnaujina;

     7.3.  skelbia Tarnybos teisės aktų ir rekomendacijų projektus Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų informacine sistemoje (TAIS), o Tarnybos direktoriaus pasirašytus teisės aktus –Teisėsaktų registre (TAR);

     7.4.  vertinakitų institucijų parengtus teisės aktus ir jų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus ar išvadas;

     7.5.  Tarnybos direktoriaus ar jo pavaduotojo, kuruojančio Skyriaus veiklą pavedimu, koordinuoja konkrečių prekių, paslaugų ar darbų techninėms specifikacijoms taikomų reikalavimų rengimą ir patvirtinimą;

     7.6.   organizuoja Pirkimo vykdytojų, Tarnybos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, mokymus ir juos moko, rengia mokymams skirtą medžiagą;

     7.7.   neatlygintinai konsultuoja Pirkimo vykdytojus ir tiekėjus VPĮ, PĮ, GSPĮ, taikymo klausimais;

     7.8.   konsultuoja įsigyjančiąsias organizacijas ir tiekėjus Kuro taisyklių nustatytais atvejais ir klausimais;

     7.9.   analizuoja ir vertina pirkimų sistemą, rengia ir atsakingoms institucijoms ir (arba) Tarnybos administracijos padaliniams teikia pasiūlymus dėl jos tobulinimo;

     7.10. rengia valstybės institucijoms pasiūlymus dėl koncesijų suteikimo tobulinimo;

     7.11. bendradarbiauja su Europos Komisija pirkimų ir koncesijų teisės aktų taikymo klausimais, palaiko ryšius su atitinkamomis kitų ES valstybių narių institucijomis bei
  tarptautinėmis organizacijomis;

     7.12. koordinuoja informacijos į kitų ES valstybių narių institucijų, Pirkimo vykdytojų, suteikiančiųjų institucijų, ekonominės
  veiklos vykdytojų
  ar tiekėjų paklausimus dėl
  VPĮ, PĮ, KĮ nuostatų taikymo teikimą, persiunčia gautus paklausimus kitoms Lietuvos valstybės institucijoms, įstaigoms ar viešiesiemsjuridiniams asmenims, kurie pagal kompetenciją turi suteikti reikiamą informaciją;

     7.13. teikia ir nuolat atnaujina Europos Komisijos informacinėje dokumentų saugykloje „e-Certis“skelbiamą informaciją apie Lietuvoje išduodamas pažymas ir kitus tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą ir kvalifikaciją patvirtinančius  dokumentus, laisvai ir neatlygintinai prieinamų Lietuvos duomenų bazių, kuriose pateikiama informacija apie tiekėjus, sąrašą;

     7.14.  analizuoja ES Teisingumo Teismo nagrinėjamas bylas bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka teikia Europos teisės departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos nuomonę apie bylos svarbą Lietuvai ar Lietuvos Respublikos poziciją;

     7.15.  dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos pozicijas svarstant ES institucijų parengtus atitinkamų teisės aktų ir kitų dokumentų pirkimų ar koncesijų klausimais projektus;

     7.16.   ruošia publikacijas bei informaciją pirkimų ir koncesijų klausimais;

     7.17.   apibendrina ir viešai skelbia dažniausiai mokymų ir konsultacijų metu pateikiamus klausimus, žinių patikrinimo testus perkančiųjų organizacijų atstovams ir kitą mokomąją medžiagą;

     7.18.   rengia atsakymus į valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, asmenų pareiškimus ir prašymus;

     7.19.  pagal skyriaus kompetenciją užtikrina 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau - Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) nuostatų laikymąsi;

     7.20.  rengia ir (ar) dalyvauja rengiant teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, teikia pasiūlymus dėl jų tobulinimo;

     7.21.  dalyvauja rengiant Tarnybos veiklos planavimo dokumentus bei teikia siūlymus dėl jų;

     7.22.  bendradarbiauja su valstybės, savivaldybių, teisėsaugos ir kontrolės institucijomis, užsienio valstybių institucijomis bei
  tarptautinėmis organizacijomis;

     7.23.  bendradarbiauja su kitais Tarnybos administracijos padaliniais, keisdamasis su jais reikiama informacija ir dokumentais, būtinais Tarnybos
  administracijos padalinių funkcijoms
  atlikti;

     7.24.  atstovauja Tarnybai valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose, įmonėse, ES institucijose bei
  tarptautinėse organizacijose
  ;

     7.25.   sudaro ir saugo Skyriui Tarnybos dokumentacijos plane numatytas bylas ir užtikrina jų perdavimą tolimesniam saugojimui;

     7.26.   dalyvauja komisijų, darbo grupių, komitetų veikloje;

     7.27.   tvarko ar dalyvauja tvarkant pagal kompetenciją Skyriui priskirtos Tarnybos interneto svetainės dalį;

     7.28.   vykdo kitas teisės aktais Tarnybai nustatytas funkcijas ir Tarnybos direktoriaus ir (ar) Pavaduotojo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam kad būtų pasiekti Tarnybos tikslai.

  III.SKYRIAUS TEISĖS 

     8.      Skyrius, atlikdamas jam pavestas funkcijas, turi teisę:

     8.1.     Skyriaus kompetencijos ribose naudotis Tarnybos turimomis duomenų bazėmis, kitų Tarnybos administracijos padalinių sukauptais duomenimis,ir teikti jiems informaciją;

     8.2.     gauti iš Tarnybosadministracijospadalinių, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų(įstaigų) informaciją bei dokumentus, reikalingus skyriaus funkcijoms atlikti,
  ir teikti jiems informaciją;

     8.3.     naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.                   

                                                                                                                                        

                                                                                                                                                        IV.SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

     9.     Skyriaus veiklą organizuoja ir jam vadovauja Skyriaus vedėjas, kurį priima į valstybės tarnybą ir atleidžia iš jos Tarnybos direktorius Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo
  nustatyta tvarka.

    10.    Skyriaus vedėjas:

    10.1.  planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą;

   10.2.    atsako už Skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

   10.3.    atiskaito Pavaduotojui už Skyriaus veiklą; 

   10.4.    teikia Pavaduotojui ir Tarnybos direktoriui siūlymus Skyriaus kompetencijos klausimais;

   10.5.     rengia Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,pareigybių aprašymus ir teikia juos Tarnybos direktoriui tvirtinti;

   10.6.     vertina Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą ir (arba) darbuotojų darbinę veiklą, teikia Pavaduotojui pasiūlymus dėl Skyriaus vykdomos veiklos tobulinimo, valstybės Skyriaus tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,skatinimo, pašalpų, tarnybinių nuobaudų jiems skyrimo, jų kvalifikacijos kėlimo ir profesinių įgūdžių tobulinimo ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytų atvejų;

  10.7.     vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, Pavaduotojo ir (arba) Tarnybos direktoriaus pavedimus.

  11.      Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus Pavaduotojui.

  12.      Nesant Skyriaus vedėjo, jo funkcijas atlieka Tarnybos direktoriaus patvirtintame pavadavimo plane numatytas asmuo.

  V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  13.     Skyrius reorganizuojamas, pertvarkomasarba naikinamas Tarnybos direktoriaus įsakymu teisės aktų nustatyta tvarka.

  _______________________________


 • Rizikų valdymo skyrius
  Tel. , Faks. , El. p. , Adresas: Kareivių g. 1, LT-08221 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Laimis Kuklierius
  Povilas Straševičius
  Virginija Gadliauskienė
  Vyriausiasis specialistas
  Daiva Baltuškienė
  Vyriausioji specialistė
  Algirdas Dunderis
  Patarėjas

  PATVIRTINTA

  Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus

  2017 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 1S-169

  (Viešųjų pirkimų tarnybos
  direkto
  riaus 2020 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. 1S-22(1.2E)

  redakcija)

  VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS

  RIZIKŲ VALDYMO SKYRIAUS

  NUOSTATAI

  I.  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau – Tarnyba) Rizikų valdymo skyriaus (toliau – Skyrius) nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Skyriaus tikslą, atliekamas funkcijas, teises ir Skyriaus veiklos organizavimo tvarką.

  2. Skyrius yra savarankiškas Tarnybos administracijos padalinys, pavaldus Tarnybos direktoriaus pavaduotojui, kuruojančiam Skyriaus veiklą (toliau – Pavaduotojas).

  3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir susitarimais, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – VPĮ), Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu (toliau – PĮ), Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu (toliau – GSPĮ) Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymu (toliau – EIRĮ), Lietuvos Respublikos koncesijų įstatymu (toliau – KĮ), Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, kitais įstatymais ir Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Tarnybos nuostatais, Skyriaus nuostatais ir kitais teisės aktais, kurie susiję su Tarnybos veikla.

  4.  Skyriaus vedėjo ir Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kvalifikacinius reikalavimus, pavaldumą, jų funkcijas, teises, pareigas ir atsakomybę nustato jų pareigybių aprašymai.                     

                                                                                                                                                    II. SKYRIAUS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

  5. Skyriaus tikslas – atliekant šiuose nuostatuose numatytas funkcijas, padėti įgyvendinti viešųjų pirkimų ir pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, taip pat koncesijų politiką, bei užtikrinti pirkimų, atliekamų pagal VPĮ, PĮ, GSPĮ, EIPĮ (toliau bendrai – pirkimai), ir koncesijų, atliekamų pagal KĮ, procedūrų ir sudarytų pirkimo ir koncesijų bei preliminarių pirkimo ir koncesijų sutarčių (toliau bendrai – sutartys) vykdymo galimų pažeidimų rizikos bei pirkimų vykdytojų rizikos valdymą.

  6. Skyrius savo kompetencijos ribose atlieka šias funkcijas:

  6.1. Viešųjų pirkimų rizikos valdymo sistemos (toliau – VPRV IS) pagalba atlieka pirkimų arba koncesijų procedūrų bei sutarčių vykdymo rizikos lygio valdymą ir stebėseną, rengia sprendimus dėl atrinkimo tikrinti ir perduoda atitinkamiems Tarnybos administracijos padaliniams patikrinimui atlikti;

  6.2. VPRV IS pagalba atlieka pirkimų ir koncesijų vykdytojų veiklos, susijusios su pirkimų ir koncesijų procedūrų bei sutarčių vykdymu, rizikos lygio valdymą ir stebėseną, rengia sprendimus dėl jų įtraukimo į metinius tikrinimų planus;

  6.3. VPRV IS pagalba atlieka pirkimų ir koncesijų vykdytojų veiklos, susijusios su pirkimų ir koncesijų procedūrų bei sutarčių vykdymu, rizikos lygio valdymą ir atrenka pirkimų ir koncesijų vykdytojus operatyviam veiklos, susijusios su pirkimų ir koncesijų procedūrų bei sutarčių vykdymu, tikrinimui ir teikia Tarnybos direktoriui siūlymus dėl operatyvaus pirkimų ir koncesijų vykdytojų veiklos patikrinimo;

  6.4. atlieka VPRV IS rizikos modelio administravimą ir tobulinimą, rizikos valdymo efektyvumo stebėseną;

  6.5. užtikrina rizikos vertinimo metodikos taikymą, šios metodikos tinkamumo vertinimą ir atnaujinimą;

  6.6. renka, kaupia ir analizuoja informaciją apie pirkimus ir koncesijas, sudarytas sutartis ir jų vykdymo rezultatus, pirkimų ir koncesijų ginčus, nustatytus pirkimų ir koncesijų vykdymo tvarkos pažeidimus (jų pobūdį, sprendimus, nuobaudas, sankcijas ir pan.) ir pirkimų bei koncesijų praktikoje pasitaikančias problemas, rengia apžvalgas;

  6.7. atlieka pirkimų ir koncesijų sistemos efektyvumo stebėseną, analizę ir teikia pasiūlymus dėl jų tobulinimo;

  6.8. analizuoja pirkimų ir koncesijų sistemą, visuomenės informavimo priemonėse pateikiamą informaciją, kitų Tarnybos administracijos padalinių išvadas, teismų praktiką ir teikia apibendrintas išvadas bei pasiūlymus dėl rizikos valdymo efektyvinimo sistemos tobulinimo;

  6.9. analizuoja gautus pranešimus (prašymus, skundus, pareiškimus, žiniasklaidoje pateiktą ir iš Tarnybos administracijos padalinių gautą informaciją) apie galimai pirkimų ir koncesijų vykdytojų padarytus teisės aktų pažeidimus, vykdant pirkimų ar koncesijų procedūras, sudarant ar vykdant sutartis, gautos informacijos pagrindu atlieka rizikos vertinimą ir viešai skelbia pirkimų, koncesijų, sutarčių ir pirkimų bei koncesijų vykdytojų, dėl kurių gauti pranešimai, sąrašą;

  6.10. nustato rizikingiausias pirkimų ir koncesijų sritis ir teikia siūlymus dėl prevencinių priemonių taikymo;

  6.11. atlieka rizikingų pirkimų ir koncesijų vykdytojų ir (ar) pirkimų, koncesijų bei sutarčių stebėseną;

  6.12. rengia atsakymus į valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, asmenų pranešimus (prašymus, skundus, pareiškimus), įskaitant ir susijusius su Europos Sąjungos fondų lėšomis bendrai finansuojamais projektais;

  6.13. pagal skyriaus kompetenciją užtikrina 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo
  panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau - Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) nuostatų laikymąsi;

  6.14. rengia ir (ar) dalyvauja rengiant teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, teikia pasiūlymus dėl jų tobulinimo;

  6.15. dalyvauja rengiant Tarnybos veiklos planavimo dokumentus bei teikia siūlymus dėl jų;

  6.16. bendradarbiauja su valstybės, savivaldybių, teisėsaugos ir kontrolės institucijomis, užsienio valstybiųinstitucijomis bei tarptautinėmis organizacijomis;

  6.17. bendradarbiauja su kitais Tarnybos administracijos padaliniais, keisdamasis su jais reikiama informacija ir dokumentais, būtinais Tarnybos administracijos padalinių funkcijoms atlikti;

  6.18. atstovauja Tarnybai valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose, įmonėse, ES institucijose bei kitose tarptautinėse organizacijose;

  6.19. sudaro ir saugo Skyriui Tarnybosdokumentacijos plane numatytas bylas ir užtikrina jų perdavimą tolimesniam saugojimui;

  6.20. dalyvauja Tarnybos komisijų, darbo grupių, komitetų veikloje;

  6.21. tvarko ar dalyvauja tvarkant pagal kompetenciją Skyriui priskirtos Tarnybos interneto svetainės dalį;

  6.22. moko Tarnybos kitų administracijos padalinių valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis;

  6.23.  vykdo kitas teisės aktais Tarnybai nustatytas funkcijas ir Tarnybos direktoriaus ir (ar) Pavaduotojo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam kad būtų pasiekti Tarnybos tikslai.

  III. SKYRIAUS TEISĖS

  7. Skyrius, atlikdamas jam pavestas funkcijas, turi teisę:

  7.1. Skyriaus kompetencijos ribose naudotis Tarnybos duomenų bazėmis, kitų Tarnybos administracinių padalinių sukauptais duomenimis, gauti iš Tarnybos administracijos padalinių dokumentus ir informaciją, kurių reikia Skyriaus funkcijoms atlikti, ir teikti jiems informaciją;

  7.2. gauti iš pirkimų vykdytojų, jų pirkimo komisijų ir (ar) narių, pirkimo procedūrose dalyvaujančių ekspertų, su pirkimais ar pirkimo sutartimis susijusių veiksmų ir sprendimų paaiškinimus bei iš pirkimų vykdytojo su pirkimais ir pirkimo sutarties vykdymu susijusią informaciją ir dokumentus, reikalingą pirkimų vykdytojo, pirkimo ar pirkimo sutarties rizikai įvertinti;

  7.3. kreiptis į viešojo administravimo institucijas ir kitas įmones, įstaigas ar organizacijas bei gauti iš jų informaciją Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

  7.4. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis;

  IV. SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

  8. Skyriaus veiklą organizuoja ir jam vadovauja Skyriaus vedėjas, kurį priima į valstybės tarnybą ir atleidžia iš jos Tarnybos direktorius Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.

  9. Skyriausvedėjas:

  9.1. planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą;

  9.2. atsako už Skyriui pavestų funkcijų ir pavedimų vykdymą;

  9.3. atsiskaito Pavaduotojui ir Tarnybos direktoriui už Skyriaus veiklą;

  9.4. teikia Pavaduotojui ir Tarnybos direktoriui siūlymus Skyriaus kompetencijos klausimais;

  9.5. rengia Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,pareigybių aprašymus ir teikia juos Tarnybos direktoriui  tvirtinti;

  9.6. teikia Pavaduotojui pasiūlymus dėl Skyriaus vykdomos veiklos tobulinimo, Skyriaus tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,skatinimo, tarnybinių nuobaudų jiems skyrimo, jų kvalifikacijos kėlimo ir profesinių įgūdžių tobulinimo ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytųatvejų;

  9.7. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, Pavaduotojo ir (arba) Tarnybos direktoriaus raštiškus pavedimus.

  10. Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus Pavaduotojui.

  11. Nesant skyriaus vedėjo, jo funkcijas atlieka Tarnybos direktoriaus patvirtintame pavadavimo plane numatytas asmuo.

  V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  12. Skyriaus veiklos organizavimas keičiamas ar Skyrius naikinamas teisės aktų nustatyta tvarka.

                                                                                                                    _________________________


 • Statistikos ir ataskaitų skyrius
  Tel. , Faks. , El. p. , Adresas: Kareivių g. 1, LT-08221 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Asta Sadauskaitė
  Erika Panavienė
  Vaida Joknienė
  Jūratė Navickė
  Dovilė Kavaliauskaitė

  PATVIRTINTA

  Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus

  2017 m. lapkričio 29 d.
  įsakymu Nr. 1S-169

  (Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus

  2020 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. 1S-22(1.2E)

  redakcija)

  VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS

  STATISTIKOS IR ATASKAITŲ SKYRIAUS

  NUOSTATAI

  I. BENDROSIOS NUOSTATOS

     1. Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau – Tarnyba) Statistikos ir ataskaitų skyriaus (toliau – Skyrius) nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Skyriaus tikslą, funkcijas, teises ir veiklos organizavimo
  tvarką.

     2.  Skyrius yra savarankiškas Tarnybos administracijos padalinys, pavaldus Tarnybos direktoriaus pavaduotojui, kuruojančiam Skyriausveiklą (toliau – Pavaduotojas).

     3.  Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir susitarimais, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – VPĮ), Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu (toliau – PĮ), Lietuvos Respublikos
  viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu (toliau –GSPĮ), Lietuvos Respublikos koncesijų įstatymu (toliau – KĮ), Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymu (toliau – EIRĮ), Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, kitais įstatymais ir Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Tarnybos nuostatais, Skyriaus
  nuostatais ir kitais teisės aktais, kurie susiję su Tarnybos veikla.

     4.  Skyriaus vedėjo ir Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kvalifikacinius reikalavimus, pavaldumą, jų funkcijas, teises, pareigas ir atsakomybę nustato jų pareigybių aprašymai.

     5.  Nuostatuose naudojamos sąvokos:

     5.1.       Pirkimo vykdytojas – perkančiojiorganizacija, perkantysis subjektas, įsigyjančioji organizacija;

     5.2.    pirkimai – viešieji pirkimai ir pirkimai atliekami vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų;

     5.3.    Kuro pirkimai – pirkimai, atliekami pagal Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimu Nr. 277 „Dėl įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Kuro taisyklės).

      Kitos nuostatuose naudojamos sąvokos atitinka sąvokas, nustatytas VPĮ, PĮ, GSPĮ, KĮ, EIRĮ, Kuro taisyklėse.

  II. SKYRIAUS TIKSLAS IR FUNKCIJOS

     6. Skyriaus tikslas – atliekant Skyriaus nuostatuose numatytas funkcijas, įgyvendinti viešųjų pirkimų ir pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, politiką, prižiūrėti kaip laikomasi VPĮ, PĮ, GSPĮ, EIRĮ ir Kuro taisyklių reikalavimų bei dalyvauti formuojant ir įgyvendinti valstybės koncesijų politiką.

     7. Skyrius savo kompetencijos ribose atlieka šias funkcijas:

     7.1.          prižiūri kaip laikomasi VPĮ, PĮ, GSPĮ, EIRĮ, KĮskelbiant pagal šiuos teisės aktus pasirašytas sutartis bei jų pakeitimus ir (ar) įvykdytų procedūrų (tarp jų finansuojamų iš ES paramos lėšų) ataskaitas, tikrina pateiktų ataskaitų duomenis ir tikslina juos pagal pirkimų vykdytojų ir suteikiančiųjų institucijų pateiktą informaciją:

     7.1.1.   tikrina ataskaitų duomenis, vykdo ataskaitų pateikimo kontrolę;

      7.1.2.    prevencine tvarka kontroliuoja sutarčių viešinimą.

     7.2.          konsultuoja (raštu ir žodžiu) ūkio subjektusir Tarnybos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, ataskaitų rengimo ir pateikimo Tarnybai klausimais;

     7.3.          rengia ataskaitų formas ir ataskaitų teikimo reikalavimus;

     7.4.          renka, kaupia ir analizuoja informaciją apie pirkimus, kuriems taikomos VPĮ, PĮ, GSPĮ, EIRĮ nuostatos, po jų sudarytas pirkimų sutartis, preliminariąsias sutartis ir pirkimo sutarčių įvykdymo rezultatus, pirkimų ginčus, nustatytus viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimus ir pirkimų praktikoje pasitaikančias problemas. Šią informaciją, išskyrus konfidencialią, teikia Europos Komisijai, valstybės ir savivaldybės institucijoms, įstaigoms, įmonėms bei visuomenei;

      7.5.        renka, kaupia ir analizuoja informaciją apie koncesijas, sudarytas koncesijos sutartis ir sutarčių vykdymo rezultatus, koncesijų ginčus, nustatytus koncesijų suteikimo tvarkos pažeidimus ir koncesijų praktikoje kylančias problemas. Šią informaciją, išskyrus konfidencialią, teikia Europos Komisijai ir skelbia Centrinėje viešųjų pirkimųinformacinėje sistemoje;

      7.6.        renka, kaupia ir analizuoja informaciją apie nustatytus Kuro taisyklių pažeidimus, susijusius su taisyklių 20.2–20.4 papunkčiuose nurodytais pirkimo būdais, jų pobūdį. Apibendrintą informaciją skelbia viešai;

      7.7.        rengia ir teikia Europos Komisijai jos nustatytais terminais ir forma pirkimų stebėsenos ataskaitą, statistines viešojo pirkimo, atliekamo gynybos ir saugumo srityje, metines ataskaitasir kitą jos prašomą informaciją;

      7.8.        nustačius teisės aktų pažeidimus, perduoda medžiagą ir turimą informaciją Tarnybos Teisės skyriui spręsti klausimą dėl atsakingų asmenų patraukimo administracinėn atsakomybėn, viešojo intereso gynimo;

       7.9.       nustačius teisės aktų pažeidimus, turinčius nusikalstamos veikos požymių, ar įtarus Konkurencijos įstatymo pažeidimus, korupcijos apraiškas ar dokumentų klastojimą, medžiagą tolesniam tyrimui perduoda teisėsaugos institucijoms ar kitoms valstybės institucijoms nagrinėti pagal kompetenciją;

       7.10.    rengia ketvirtinę ir metinę suvestinę statistinę pirkimų ir pirkimų sutarčių informaciją bei skelbia ją viešai; 

       7.11.    rengia ir teikia Europos Komisijai jos nustatytais terminais ir forma viešųjų pirkimų stebėsenos ataskaitą, kitas ataskaitas ir kitą jos prašomą informaciją;

       7.12.    rengia sektorines viešųjų pirkimų apžvalgas;

       7.13.    rengia su ataskaitomis, sutarčių viešinimu susijusius Tarnybos informacinius dokumentus;

       7.14.    Skyriaus parengtą statistinę informaciją talpina Tarnybos internetiniame tinklalapyje;

       7.15.     teikia pasiūlymus dėl viešųjų pirkimų sistemos tobulinimo;

       7.16.     teikia Europos Komisijai VPĮ, PĮ, GSPĮ , Kuro taisyklėse, KĮnurodytą informaciją apie Europos Sąjungos teisės
  pažeidimą;

       7.17.     informuoja Europos Komisiją apie išimtinės teisės suteikimą ekonominės veiklos vykdytojui vykdyti vieną iš KĮ 2 priede nurodytų rūšių veiklą;

        7.18.     rengia metines Tarnybos veiklos ataskaitas, paskelbia jas Tarnybos interneto svetainėje ir pateikia Lietuvos Respublikos Seimui ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei teisės aktų nustatyta tvarka;

       7.19.    rengia atsakymus į valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, asmenų pareiškimus ir prašymus (įskaitant ir susijusius su Europos Sąjungos fondų lėšomis bendrai finansuojamais projektais);

       7.20.    pagal skyriaus kompetenciją užtikrina 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau - Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) nuostatų laikymąsi;

        7.21.     rengia ir (ar) dalyvauja rengiant teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, teikia pasiūlymus dėl jų tobulinimo;

       7.22.    dalyvauja rengiant Tarnybos veiklos planavimo dokumentus bei teikia siūlymus dėl jų;

       7.23.     bendradarbiauja su valstybės, savivaldybių, teisėsaugos ir kontrolės institucijomis, užsienio valstybių institucijomis bei tarptautinėmis organizacijomis;

       7.24.     bendradarbiauja su kitais Tarnybos administracijos padaliniais, keisdamasis su jais reikiama informacija ir dokumentais, būtinais Tarnybos administracijos padalinių funkcijoms atlikti;

       7.25.     atstovauja Tarnybai valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose, įmonėse, ES institucijose bei kitose tarptautinėse organizacijose;

       7.26.     sudaro ir saugo Skyriui Tarnybos dokumentacijos plane priskirtas bylas ir užtikrina jų perdavimą tolimesniam
  saugojimui
  ;

       7.27.      dalyvauja Tarnybos komisijų, darbo grupių, komitetų veikloje;

       7.28.       tvarko ar dalyvauja tvarkant pagal kompetenciją Skyriui priskirtos Tarnybos interneto svetainės dalį;

       7.29.       moko Tarnybos kitų administracijos padalinių valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis;

       7.30.       vykdo kitas teisės aktais Tarnybai nustatytas funkcijas ir Tarnybos direktoriaus ir (ar) Pavaduotojo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam kad būtų
  pasiekti Tarnybos tikslai
  .

                                                                                                                                                                  III.SKYRIAUS TEISĖS

       8.Skyrius, atlikdamas jam pavestas funkcijas, turi teisę:

       8.1.      teisės aktuose nustatyta tvarka pasirinkti tikrinimo objektą, būdą, mastą ir laiką;

       8.2.      gauti iš pirkimų vykdytojų ar kitų asmenų su pirkimais, pirkimo sutarčių vykdymu susijusią informaciją ir dokumentus, reikalingus Skyriaus funkcijoms atlikti;

       8.3.       Skyriaus kompetencijos ribose naudotis Tarnybos turimomis duomenų bazėmis, kitų Tarnybos administracinių padalinių sukauptais duomenimis, gauti iš Tarnybos administracijos padalinių dokumentus ir informaciją, kurių reikia Skyriaus funkcijoms atlikti ir teikti jiems informaciją;

       8.4.       kreiptis į viešojo administravimo institucijas ir kitas įmones, įstaigas ar organizacijas bei gauti iš jų informaciją Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

       8.5.       naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.

  IV. SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

       9.   Skyriaus veiklą organizuoja ir jam vadovauja Skyriaus vedėjas, kurį priima į valstybės tarnybą ir atleidžia iš jos Tarnybos direktorius Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.

       10. Skyriaus vedėjas:

       10.1.       planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą;

       10.2.       atsako už Skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

       10.3.       atsiskaito Pavaduotojui už Skyriaus veiklą;

       10.4.       teikia Pavaduotojui ir Tarnybos direktoriui siūlymus Skyriaus kompetencijos klausimais;

       10.5.       rengia Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,pareigybių aprašymus ir teikia juos Tarnybos direktoriui  tvirtinti;

       10.6.       teikia Pavaduotojui pasiūlymus dėl Skyriaus vykdomos veiklos tobulinimo, valstybės Skyriaus tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,skatinimo ir tarnybinių nuobaudų jiems skyrimo, jų kvalifikacijos kėlimo ir profesinių įgūdžių tobulinimo ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytų atvejų;

      10.7.       vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, Pavaduotojo ir (arba) Tarnybos direktoriaus pavedimus.

      11.  Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus Pavaduotojui.

      12.  Nesant Skyriaus vedėjo, jo funkcijas atlieka Tarnybos direktoriaus patvirtintame pavadavimo plane numatytas asmuo.

  V.BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

      13. Skyrius reorganizuojamas, pertvarkomas arba naikinamas Tarnybos direktoriaus įsakymu teisės aktų nustatyta tvarka.

  ____________________________


 • Priežiūros skyrius
  Tel. , Faks. , El. p. , Adresas: Kareivių g. 1, LT-08221 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Ramutis Prišmantas
  Mindaugas Brakauskas
  Albina Perlavičienė
  Inga Noreikienė
  Giedrius Petras Kasperavičius
  Deimantė Skeberdė
  Audronė Šatūnienė
  Rita Venckienė
  Laimutė Tautvaišienė
  Eglė Spudulytė
  Darius Butavičius
  Mindaugas Knopkus
  Henrika Šileikė
  Lina Klingienė
  Gema Petronytė
  Patarėja
  Jelena Valentukevičienė
  Vyresnysis patarėjas
  Domas Galkauskas
  Patarėjas
  Laura Žemaitė
  Vyriausiasis specialistas

  PATVIRTINTA

  Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus

  2017 m. lapkričio
  29 d. įsakymu Nr. 1S-
  169

  (Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus

  2020 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. 1S-22(1.2E)

  redakcija)

  VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS

  PRIEŽIŪROS SKYRIAUS

  NUOSTATAI

  I. BENDROSIOS NUOSTATOS

     1.   Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau – Tarnyba) Priežiūros skyriaus (toliau – Skyrius) nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Skyriaus tikslą, atliekamas funkcijas, teises ir veiklos organizavimą.

     2.    Skyrius yra savarankiškas Tarnybos administracijos padalinys, tiesiogiai pavaldus Tarnybos direktoriaus pavaduotojui, kuruojančiam Skyriaus veiklą(toliau – Pavaduotojas).

     3.    Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir susitarimais, Europos Sąjungos (toliau – ES)  teisės aktais, Viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – VPĮ), Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu (GSPĮ), Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu (toliau – PĮ), Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymu (toliau – EIRĮ), Koncesijos įstatymu (toliau – KĮ), Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, kitais įstatymais ir Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Tarnybos nuostatais, Tarnybos darbo reglamentu, Tarnybos direktoriaus įsakymais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais, kurie susiję su Tarnybos veikla.

     4.    Skyriaus vedėjo ir Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis, kvalifikacijos reikalavimus, pavaldumą, jų funkcijas, teises, pareigas ir atsakomybę nustato jų pareigybių aprašymai.

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                               II. SKYRIAUS TIKSLAS IR FUNKCIJOS

     5.    Skyriaus tikslas – atliekant Skyriaus nuostatuose numatytas funkcijas, įgyvendinti viešųjų pirkimų ir pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, politiką, prižiūrėti kaip laikomasi VPĮ, PĮ, GSPĮ, EIRĮ ir Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių (toliau – Kuro taisyklės)  reikalavimų bei dalyvauti formuojant ir įgyvendinti valstybės koncesijų politiką.

     6.     Skyrius savo kompetencijos ribose atlieka šias funkcijas:

     6.1.    vykdo VPĮ, PĮ, GSPĮ, EIRĮ, KĮ , Kuro taisyklių (toliau visi kartu – Įstatymai)  ir su jų įgyvendinimu susijusių teisės aktų pažeidimų prevenciją, prižiūri kaip laikomasi šių teisės aktų reikalavimų, įskaitant VPĮ, PĮ reikalavimus vykdant pirkimo sutartis ir vidaus sandorius (taip pat ir ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamų) ir rengia išvadas (įskaitant ir susijusius su Europos Sąjungos fondų lėšomis bendrai finansuojamais projektais);

     6.2.    įtarus Įstatymų ar su jų įgyvendinimu susijusių teisės aktų pažeidimus, vadovaujantis teisingumo ir protingumo kriterijais, įpareigoja perkančiąją organizaciją, perkantįjį subjektą ar suteikiančiąją instituciją (toliau – procedūrų vykdytojas) sustabdyti vykdomas procedūras iki procedūrų vykdytojo pateiktų dokumentų ir sprendimų įvertinimo, o nustačiusi šiuos pažeidimus, įpareigoja nutraukti pirkimo procedūras, pakeisti ar panaikinti neteisėtus sprendimus ar veiksmus (toliau –Įpareigojimas);

     6.3.     kontroliuoja, kaip procedūrų vykdytojai vykdo Įpareigojimus;

     6.4.      nustačius Kuro taisyklių ir su jų įgyvendinimu susijusių teisės aktųpažeidimus, vertinimo išvadą ir kitą susijusią informaciją perduoda Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai;

     6.5.      GSPĮ nustatytais atvejais rengia Tarnybos sutikimus perkančiajai organizacijai ir perkančiajam subjektui pakeisti pirkimo–pardavimo sutarties sąlygas jos galiojimo laikotarpiu arba nutraukti pirkimo procedūras;

     6.6.      Kuro taisyklėse nustatytais atvejais rengia Tarnybos sutikimus dėl pirkimų sutarties sąlygų keitimo;

     6.7.      vertina koncesijos dokumentų atitiktį KĮ nuostatoms iki jų paskelbimo;

     6.8.      vertina koncesijos suteikimo procedūras iki koncesijos sutarties sudarymo;

     6.9.      viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros prašymu teikia nuomonę dėl koncesijos sutarties pakeitimų atitikties KĮ reikalavimams;

     6.10.   nustačius teisės aktų pažeidimus, perduoda medžiagą ir turimą informaciją Tarnybos Teisės skyriui spręsti klausimą dėl atsakingų asmenų patraukimo administracinėn
  atsakomybėn, viešojo intereso gynimo bei
  institucijoms, atsakingoms už ES lėšomis finansuojamų projektų atranką ir jų įgyvendinimo priežiūrą, jei pirkimas vykdomas ES fondų lėšomis bendrai finansuojamame projekte;

     6.11.   nustačius teisės aktų pažeidimus, turinčius nusikalstamos veikos požymių, ar įtarus Konkurencijos įstatymo pažeidimus, korupcijos apraiškas ar dokumentų klastojimą, medžiagą tolesniam tyrimui perduoda teisėsaugos institucijoms ar kitoms valstybės institucijoms nagrinėti pagal kompetenciją;

     6.12.   teisėsaugos ir institucijų, atsakingų už ES lėšomis finansuojamų projektų atranką, jų įgyvendinimo priežiūrą, prašymu, teikia išvadas dėl pirkimo vykdytojų parengtų pirkimo dokumentų, atliktų pirkimo procedūrų, sutarčių ir sudarytų vidaus sandorių vykdymo teisėtumo;

     6.13.   renka, kaupia ir analizuoja informaciją apie pirkimus, po jų sudarytas pirkimų sutartis, preliminariąsias sutartis ir pirkimo sutarčių įvykdymo rezultatus, pirkimų ginčus, nustatytus pirkimų tvarkos pažeidimus, taip pat pirkimų gynybos ir saugumo srityje pažeidimų pobūdį ir pirkimų praktikoje pasitaikančias problemas;

     6.14.   renka, kaupia ir analizuoja informaciją apie koncesijas, sudarytas koncesijos sutartis ir sutarčių vykdymo rezultatus, koncesijų ginčus, nustatytus koncesijų suteikimo tvarkos pažeidimus ir koncesijų praktikoje kylančias problemas;

     6.15.   renka, kaupia ir analizuoja informaciją apie nustatytus Kuro taisyklių pažeidimus, susijusius su taisyklių 20.2–20.4 papunkčiuose nurodytais pirkimo būdais, jų pobūdį;

     6.16.   rengia atsakymus į valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, asmenų pareiškimus ir prašymus;

     6.17.   pagal skyriaus kompetenciją užtikrina 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau - Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) nuostatų laikymąsi;

     6.18.    rengia ar dalyvauja rengiant teisės aktų projektus ir teikia pasiūlymus dėl jų tobulinimo;

     6.19.    dalyvauja rengiant Tarnybos veiklos planavimo dokumentus bei teikia siūlymus dėl jų;

     6.20.    bendradarbiauja su valstybės, savivaldybių, teisėsaugos ir kontrolės institucijomis, užsienio valstybių institucijomis bei tarptautinėmis organizacijomis;

     6.21.    bendradarbiauja su kitais Tarnybos administracijos padaliniais, keisdamasis su jais reikiama informacija ir dokumentais, būtinais Tarnybos administracijos padalinių funkcijoms atlikti;

     6.22.    atstovauja Tarnybai valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose, įmonėse, ES institucijose bei kitose tarptautinėse organizacijose;

     6.23.    sudaro ir saugo Skyriui Tarnybos dokumentacijos plane priskirtas bylas ir užtikrina jų perdavimą tolimesniam saugojimui;

     6.24.    dalyvauja Tarnybos komisijų, darbo grupių, komitetų veikloje;

     6.25.     tvarko ar dalyvauja tvarkant pagal kompetenciją Skyriui priskirtos Tarnybos interneto svetainės dalį;

     6.26.     moko Tarnybos kitų administracijos padalinių valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis;

     6.27.    vykdo kitas teisės aktais Tarnybai nustatytas funkcijas ir Tarnybos direktoriaus ir (ar) Pavaduotojo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam kad būtų pasiekti Tarnybos tikslai


                                                                                                                                                                                                                        III. SKYRIAUS TEISĖS

     7.       Skyrius, atlikdamas jam pavestas funkcijas, turi teisę:

     7.1.       teisės aktuose nustatyta tvarka pasirinkti tikrinimo objektą, būdą, mąstą ir laiką;

     7.2.       gauti iš procedūrų vykdytojų ar kitų asmenų su pirkimais ar koncesija, sutarčių vykdymu  susijusią informaciją ir dokumentus;

     7.3.        gauti procedūrų vykdytojų, Komisijos pirmininko, jos narių bei procedūrose dalyvaujančių ekspertų, kitų asmenų su procedūrų ir sutarčių vykdymu susijusių veiksmų ir sprendimų paaiškinimus;

     7.4.       laikinai, ne ilgiau kaip 30 dienų, paimti iš procedūrų vykdytojų ar kitų asmenų dokumentų, susijusių su pirkimais ar koncesija, originalus, įforminusi tai dokumentų poėmio aktu. Prireikus šš terminą pratęsti dar 30 dienų;

     7.5.       pateikti dokumentus papildomai ekspertizei;

     7.6.       Skyriaus kompetencijos ribose naudotis Tarnybos turimomis duomenų bazėmis, kitų Tarnybos administracinių padalinių sukauptais duomenimis, gauti iš Tarnybos administracijos padalinių dokumentus ir informaciją, kurių reikia Skyriaus funkcijoms atlikti ir teikti jiems informaciją;

     7.7.        kreiptis į viešojo administravimo institucijas ir kitas įmones, įstaigas ar organizacijas bei gauti iš jų informaciją Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

     7.8.        naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.

                                                                                                                                          

                                                                                                                                                          IV. SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS


     8.       Skyriaus veiklą organizuoja ir jam vadovauja Skyriaus vedėjas, kurį priima į valstybės tarnybą ir atleidžia iš jos Tarnybos direktorius Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.

     9.       Skyriaus vedėjas:

     9.1.       planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą;

     9.2.       atsako už Skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

     9.3.       atsiskaito Pavaduotojui už Skyriaus veiklą; 

     9.4.       teikia Pavaduotojuiir Tarnybos direktoriui siūlymus Skyriaus kompetencijos klausimais;

     9.5.       rengia Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,pareigybių aprašymus ir teikia juos Tarnybos direktoriui  tvirtinti;

     9.6.       teikia Pavaduotojui pasiūlymus dėl Skyriaus vykdomos veiklos tobulinimo, valstybės Skyriaus tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,skatinimo ir tarnybinių nuobaudų jiems skyrimo, jų kvalifikacijos kėlimo ir profesinių įgūdžių tobulinimo ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytų atvejų;

     9.7.       vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, Pavaduotojo ir (arba) Tarnybos direktoriaus pavedimus.

     10.     Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus Pavaduotojui.

     11.     Nesant Skyriaus vedėjo, jo funkcijas atlieka Tarnybos direktoriaus patvirtintame pavadavimo plane numatytas asmuo.  

   

                                                                                                                                                                      V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

     12.     Skyriaus reorganizuojamas, pertvarkomas arba naikinamas Tarnybos direktoriaus įsakymu teisės aktų nustatyta tvarka.

                                                                                                                                                                          __________________________


 • Prevencijos ir skelbimų skyrius
  Tel. , Faks. , El. p. , Adresas: Kareivių g. 1, LT-08221 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Lina Nariūnienė
  Karolis Žižys
  Vida Koženevskienė
  Rūta Alaburdienė
  Vyriausioji specialistė
  Laimutė Ramanauskienė
  Patarėja
  Julija Grudinkė
  Živilė Gasiulienė

  PATVIRTINTA

  Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus

  2017 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 1S-169

  (Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus

  2020 m. balandžio 1 d. įsakymo Nr. 1S-48(1.2E)

  redakcija)

  VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS

  PREVENCIJOS IR SKELBIMŲ SKYRIAUS

  NUOSTATAI

  I. BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau – Tarnyba) Prevencijos ir skelbimų skyriaus (toliau – Skyrius) nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Skyriaus tikslą, atliekamas funkcijas, teises ir veiklos organizavimo tvarką.
  2. Skyrius yra savarankiškas Tarnybos administracijos padalinys, pavaldus Tarnybos direktoriaus pavaduotojui, kuruojančiam Skyriaus veiklą, (toliau – Pavaduotojas).
  3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir susitarimais, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – VPĮ), Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu (toliau – PĮ), Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu (toliau – GSPĮ), Lietuvos Respublikos koncesijų įstatymu (toliau – KĮ), Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymu (toliau – EIRĮ) (toliau visi kartu – Įstatymai), Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, kitais įstatymais ir Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Tarnybos nuostatais, Skyriaus nuostatais ir kitais teisės aktais, kurie susiję su Tarnybos ir (ar) Skyriaus veikla.
  4. Skyriaus vedėjo, Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kvalifikacinius reikalavimus, pavaldumą, jų funkcijas, teises, pareigas ir atsakomybę nustato jų pareigybių aprašymai

  II. SKYRIAUS TIKSLAS IR FUNKCIJOS

  5. Skyriaus tikslas – atliekant Skyriaus nuostatuose numatytas funkcijas, įgyvendinti viešųjų pirkimų ir pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, (toliau – pirkimai) politiką, prižiūrėti kaip laikomasi Įstatymų reikalavimų bei dalyvauti formuojant ir įgyvendinti valstybės koncesijų politiką.

  6. Skyrius savo kompetencijos ribose atlieka šias funkcijas:

  6.1.                 vykdo Įstatymų ir su jų įgyvendinimu susijusių teisės aktų pažeidimų prevenciją bei prižiūri kaip laikomasi šių teisės aktų reikalavimų;

  6.2.                 persiunčia Europos Sąjungos oficialiųjų leidinių biurui skelbti ir skelbia Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) perkančiųjų organizacijų ir perkančiųjų subjektų (toliau kartu – pirkimo vykdytojas) skelbimus ir suteikiančiųjų institucijų koncesijų skelbimus (toliau kartu – skelbimai),  pranešimus bei užtikrina kitų pranešimų ir informacijos persiuntimą;

  6.3.                 tikrina pirkimų ir koncesijų skelbimus;

  6.4.                 prevencine tvarka tikrina pirkimo dokumentus – technines specifikacijas, kvalifikacinius reikalavimus, atrankos kriterijus;

  6.5.                  tikrina koncesijos dokumentų atitiktį KĮ nuostatoms iki jų paskelbimo;

  6.6.                  pirkimo vykdytojams ir koncesiją suteikiančiosioms institucijoms raštu praneša apie skelbimo išsiuntimo būdą ir siuntimo datą, arba apie tai, kad skelbimas neatitinka nustatytų reikalavimų;

  6.7.                 tikrina visų tarptautinių formatų skelbimų gavimo TED patvirtinimus;

  6.8.                 esant poreikiui teikia informaciją dėl pateikto skelbimo paskelbimo galimybės ir papildomą informaciją pagal TED užklausą;

  6.9.                 formuoja TED sistemoje e-Notice skelbimus, kurių dėl techninių galimybių neįmanoma pateikti per CVP IS;

  6.10.             administruoja pirkimų vykdytojų ir koncesiją suteikiančiųjų institucijų paskelbtą informaciją apie viešojo pirkimo sutarties,  pirkimo sutarties ir koncesijos sutarties neįvykdžiusius ar netinkamai ją įvykdžiusius tiekėjus ir informaciją apie tiekėjus, kurie pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ, PĮ nustatytiems reikalavimams, arba apie tiekėjus, kurie dėl pateiktos melagingos informacijos nepateikė patvirtinančių dokumentų;

  6.11.             rengia pirkimų skelbimų ir supaprastintų viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, pranešimų formas ir nustato pranešimų teikimo reikalavimus;

  6.12.             VPĮ ir GSPĮ nustatytais atvejais rengia Tarnybos sutikimus perkančiosioms organizacijoms atlikti pirkimus neskelbiamų derybų būdu;

  6.13.             konsultuoja (raštu ir žodžiu) pirkimų (tarp jų finansuojamų iš ES paramos lėšų) skelbimų ir pranešimų rengimo ir pateikimo Tarnybai klausimais;

  6.14.             rengia su pirkimų skelbimais ir koncesijų skelbimais ir pranešimais susijusius informacinius dokumentus;

  6.15.             teikia pastabas ir pasiūlymus dėl Viešųjų pirkimų monitoringo informacinės sistemos tobulinimo;

  6.16.             nustačius Įstatymų pažeidimus, perduoda medžiagą ir turimą informaciją Tarnybos Teisės skyriui spręsti klausimą dėl atsakingų asmenų patraukimo administracinėn atsakomybėn, viešojo intereso gynimo;

  6.17.             nustačius teisės aktų pažeidimus, turinčius nusikalstamos veikos požymių, ar įtarus Konkurencijos įstatymo pažeidimus, korupcijos apraiškas ar dokumentų klastojimą, medžiagą tolesniam tyrimui perduoda teisėsaugos institucijoms ar kitoms valstybės institucijoms nagrinėti pagal kompetenciją;

  6.18.             renka, kaupia, ir analizuoja, informaciją apie pirkimus ir koncesijas, pirkimų ir koncesijų ginčus, nustatytus pirkimų ir koncesijų tvarkos pažeidimus ir pirkimų bei koncesijų praktikoje pasitaikančias problemas;

  6.19.             rengia atsakymus į valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, asmenų pareiškimus, prašymus ir skundus (įskaitant ir susijusius su ES fondų lėšomis bendrai finansuojamus projektus);

  6.20.             pagal skyriaus kompetenciją užtikrina 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau - Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) nuostatų laikymąsi;

  6.21.             rengia ir (ar) dalyvauja rengiant teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, teikia pasiūlymus dėl jų tobulinimo;

  6.22.             dalyvauja rengiant Tarnybos veiklos planavimo dokumentus bei teikia siūlymus dėl jų;

  6.23.             bendradarbiauja su valstybės, savivaldybių, teisėsaugos ir kontrolės institucijomis, užsienio valstybių institucijomis bei tarptautinėmis organizacijomis;

  6.24.             bendradarbiauja su kitais Tarnybos administracijos padaliniais, keisdamasis su jais reikiama informacija ir dokumentais, būtinais Tarnybos administracijos padalinių funkcijoms atlikti;

  6.25.             atstovauja Tarnybai valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose, įmonėse, ES institucijose bei kitose tarptautinėse organizacijose;

  6.26.             sudaro ir saugo Skyriui Tarnybos dokumentacijos plane priskirtas bylas ir užtikrina jų perdavimą tolimesniam saugojimui;

  6.27.             dalyvauja Tarnybos komisijų, darbo grupių, komitetų veikloje;

  6.28.             tvarko ar dalyvauja tvarkant pagal kompetenciją Skyriui priskirtos Tarnybos interneto svetainės dalį;

  6.29.             moko Tarnybos kitų administracijos padalinių valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis;

  6.30.   vykdo kitas teisės aktais Tarnybai nustatytas funkcijas ir Tarnybos direktoriaus ir (ar) Pavaduotojo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam kad būtų pasiekti Tarnybos tikslai.

  III. SKYRIAUS TEISĖS

  7. Skyrius, atlikdamas jam pavestas funkcijas, turi teisę:

  7.1.                 teisės aktuose nustatyta tvarka pasirinkti tikrinimo objektą, būdą, mąstą ir laiką;

  7.2.                 grąžinti pirkimo vykdytojui ir koncesiją suteikiančiai institucijai Įstatymų reikalavimų neatitinkančius skelbimus;

  7.3.                 gauti iš pirkimų vykdytojų ar kitų asmenų su pirkimais susijusią informaciją ir dokumentus;

  7.4.                  gauti pirkimo vykdytojo ar suteikiančiosios institucijos, pirkimo komisijos ar jos narių, pirkimo procedūrose dalyvaujančių ekspertų, kitų asmenų su pirkimu susijusių veiksmų ir sprendimų paaiškinimus;

  7.5.                  pateikti pirkimo dokumentus papildomai ekspertizei;

  7.6.                 nustačius Įstatymų ir su jų įgyvendinimu susijusių teisės aktų pažeidimus ir vadovaujantis teisingumo ir protingumo kriterijais, rekomenduoti pirkimo vykdytojui nutraukti pirkimo procedūras, pakeisti ar patikslinti pirkimo dokumentų nuostatas ;

  7.7.                 Skyriaus kompetencijos ribose naudotis Tarnybos turimomis duomenų bazėmis, kitų Tarnybos administracinių padalinių sukauptais duomenimis, gauti iš Tarnybos administracijos padalinių dokumentus ir informaciją, kurių reikia Skyriaus funkcijoms atlikti ir teikti jiems informaciją;

  7.8.                 kreiptis raštu į valstybės institucijas, įstaigas ar organizacijas ir kitas įmones bei gauti iš jų informaciją Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

  7.9.                 naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais nustatytomis teisėmis.

  IV. SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

  8. Skyriaus veiklą organizuoja ir jam vadovauja Skyriaus vedėjas, kurį priima į valstybės tarnybą ir atleidžia iš jos Tarnybos direktorius Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.

  9. Skyriaus vedėjas:

  9.1.                 planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą;

  9.2.                 atsako už Skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

  9.3.                 atsiskaito Pavaduotojui už Skyriaus veiklą; 

  9.4.                 teikia Pavaduotojui ir Tarnybos direktoriui siūlymus Skyriaus kompetencijos klausimais;

  9.5.                 rengia Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymus ir teikia juos Tarnybos direktoriui  tvirtinti;

  9.6.                 teikia Pavaduotojui pasiūlymus dėl Skyriaus vykdomos veiklos tobulinimo, valstybės Skyriaus tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skatinimo ir tarnybinių nuobaudų jiems skyrimo, jų kvalifikacijos kėlimo ir profesinių įgūdžių tobulinimo ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytų atvejų;

  9.7.                 vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, Pavaduotojo ir (arba) Tarnybos direktoriaus pavedimus.

  10. Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus Pavaduotojui.

  11. Nesant Skyriaus vedėjo, jo funkcijas atlieka Tarnybos direktoriaus patvirtintame pavadavimo plane numatytas asmuo.


  V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  12. Skyrius reorganizuojamas, pertvarkomas arba naikinamas Tarnybos direktoriaus įsakymu teisės aktų nustatyta tvarka.

                                                                                     ______________________________


 • Teisės skyrius
  Tel. , Faks. , El. p. , Adresas: Kareivių g. 1, LT-08221 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Sonata Vaitukaitytė
  Eglė Korkutė
  Mindaugas Naučius
  Rūta Liaudanskaitė
  Inga Baranauskienė
  Raimonda Rauluševičienė

  PATVIRTINTA

  Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus

  2017 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 1S-169

  (Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus

  2020 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. 1S-22(1.2E)

  redakcija)

  VIEŠŲJŲ
  PIRKIMŲ TARNYBOS

  TEISĖS SKYRIAUS

  NUOSTATAI

  I. BENDROSIOS NUOSTATOS

         1.      Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau – Tarnyba) Teisės skyriaus (toliau – Skyrius) nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja skyriaus tikslą, atliekamas funkcijas, teises ir darbo organizavimo tvarką.

          2.      Skyrius – savarankiškas Tarnybos administracijos padalinys, tiesiogiai pavaldus Tarnybos direktoriaus pavaduotojui, kuruojančiam Skyriaus veiklą (toliau – Pavaduotojas).

          3.      Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir susitarimais, Europos Sąjungos (toliau – ES)  teisės aktais, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – VPĮ), Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu (GSPĮ), Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu (toliau – PĮ), Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymu (toliau – EIRĮ), Lietuvos Respublikos koncesijos įstatymu (toliau – KĮ), Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, kitais įstatymais ir Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Tarnybos nuostatais, Tarnybos darbo reglamentu, Tarnybos direktoriaus įsakymais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais, kurie susiję su Tarnybos veikla.

          4.      Skyriaus vedėjo, Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kvalifikacinius reikalavimus, pavaldumą, jų funkcijas, teises, pareigas ir atsakomybę nustato jų pareigybių aprašymai.

  II. SKYRIAUS TIKSLAS, IR FUNKCIJOS

  5.     Skyriaus tikslas – atliekant Skyriaus nuostatuose numatytas funkcijas, įgyvendinti viešųjų pirkimų ir pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, politiką, prižiūrėti kaip laikomasi VPĮ, PĮ, GSPĮ EIRĮ reikalavimų bei dalyvauti formuojant ir įgyvendinti valstybės koncesijų politiką.

  6.     Skyrius savo kompetencijos ribose atlieka šias funkcijas:

  6.1.     teikia pastabas ir pasiūlymus dėl pateiktų derinti Tarnybos vidaus veiklą reglamentuojančių teisės aktų projektų (išskyrus personalo, atostogų ir komandiruočių klausimais) atitikties juridinės technikos reikalavimams;

  6.2.     teikia pastabas ir pasiūlymus dėl pateiktų derinti Tarnybos sudaromų sutarčių projektų atitikties teisės aktams, reglamentuojantiems sutarčių sudarymą ir Tarnybos darbo reglamento nustatyta tvarka juos vizuoja;

  6.3.     konsultuoja sutarčių, vidaus teisės aktų rengimo, taikymo, bei kitais teisės klausimais Tarnybos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, (toliau – darbuotojai) jiems vykdant pareigybių aprašymuose nustatytas funkcijas;

  6.4.   Tarnybos direktoriui įgaliojus, atstovauja Tarnybai išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijose bei visų instancijų Lietuvos Respublikos teismuose ir kitose institucijose ir įstaigose, kai nagrinėjami teisinio pobūdžio klausimai;

  6.5.     rengia procesinius dokumentus išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijoms ir visų instancijų Lietuvos Respublikos teismams;

  6.6.   atlieka administracinių nusižengimų tyrimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus bei nutarimus, kai protokolai nesurašomi, rengia nutarimų administracinių nusižengimų bylose projektus ir dalyvauja nagrinėjant administracinių nusižengimų bylas arba, Tarnybos direktoriaus sprendimu jas nagrinėja; administruoja paskirtas administracines baudas ir informaciją apie jų vykdymą (įskaitant ir dėl pirkimų, vykdomų Europos Sąjungos fondų lėšomis bendrai finansuojamuose projektuose);

  6.7.      pagal skyriaus kompetenciją analizuoja informaciją apie VPĮ, PĮ, GSPĮ, KĮ, EIRĮ pažeidimus ir, esant poreikiui, teikia išvadas Tarnybos direktoriui dėl administracinės atsakomybės ir dėl sutarčių pripažinimo negaliojančiomis ir (ar) alternatyvių sankcijų taikymo;

  6.8.       rengia ieškinius ir kitus procesinius dokumentus Tarnybai ginant viešąjį interesą dėl sutarčių pripažinimo negaliojančiomis ir (ar) alternatyviųjų sankcijų taikymo;

  6.9.       pagal Tarnybos kompetenciją rengia išvadas Lietuvos Respublikos teismams;

  6.10.  renka informaciją, susijusią su įsiteisėjusiais teismų sprendimais ir nutartimis dėl alternatyvių sankcijų, ir tokių sprendimų bei nutarčių kopijas teikia viešai paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje bei teikti Europos Komisijai;

  6.11.    analizuoja ir apibendrina Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką viešųjų pirkimų ir koncesijų klausimais;

  6.12.  renka, kaupia ir analizuoja informaciją apie pirkimus ir koncesijas, sudarytas sutartis, preliminariąsias sutartis ir jų vykdymo rezultatus, pirkimų ir koncesijų ginčus, nustatytus pirkimų ir koncesijų vykdymo tvarkos pažeidimus (jų pobūdį, sprendimus, nuobaudas, sankcijas ir pan.) ir pirkimų bei koncesijų praktikoje pasitaikančias problemas, rengia apžvalgas;

  6.13.    rengia atsakymus į valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, asmenų pareiškimus, prašymus ir skundus (įskaitant ir susijusius su Europos Sąjungos fondų lėšomis bendrai
  finansuojamais projektais);

  6.14.    pagal skyriaus kompetenciją užtikrina 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau - Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) nuostatų laikymąsi;

  6.15.    rengia ar dalyvauja rengiant Tarnybos vidaus teisės aktų projektus ir teikia pasiūlymus dėl Tarnybos vidaus veiklą reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo;

  6.16.    dalyvauja rengiant Tarnybos veiklos planavimo dokumentus bei teikia siūlymus dėl jų;

  6.17.    bendradarbiauja su valstybės, savivaldybių, teisėsaugos ir kontrolės institucijomis, užsienio valstybių institucijomis bei tarptautinėmis organizacijomis;

  6.18.    bendradarbiauja su kitais Tarnybos administracijos padaliniais, keisdamasis su jais reikiama informacija ir dokumentais, būtinais Tarnybos administracijos padalinių funkcijoms atlikti;

  6.19.    atstovauja Tarnybai valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose, įmonėse, ES  institucijose bei kitose tarptautinėse organizacijose;

  6.20.    sudaro ir saugo Skyriui Tarnybos dokumentacijos plane priskirtas bylas ir užtikrina jų perdavimą tolimesniam saugojimui;

  6.21.    dalyvauja Tarnybos komisijų, darbo grupių, komitetų veikloje;

  6.22.    tvarko ar dalyvauja tvarkant pagal kompetenciją Skyriui priskirtos Tarnybos interneto svetainės dalį;

  6.23.    moko kitų Tarnybos administracijos padalinių valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis;

  6.24.    vykdo kitas teisės aktais Tarnybai nustatytas funkcijas ir Tarnybos direktoriaus ir (ar) Pavaduotojo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam kad būtų pasiekti Tarnybos tikslai.

  III. SKYRIAUS TEISĖS

           7.       Skyrius, vykdydamas jam pavestas funkcijas, turi teisę:

  7.1.        gauti iš pirkimų vykdytojų ar kitų asmenų su pirkimais, pirkimo sutarčių vykdymu, koncesijomis  susijusią informaciją ir dokumentus, reikalingus Skyriaus funkcijoms atlikti;

  7.2.       Skyriaus kompetencijos ribose naudotis Tarnybos turimomis duomenų bazėmis, kitų Tarnybos administracinių padalinių sukauptais duomenimis, gauti iš Tarnybos administracijos padalinių dokumentus ir informaciją, kurių reikia Skyriaus funkcijoms atlikti ir teikti jiems informaciją;

  7.3.        kreiptis į viešojo administravimo institucijas ir kitas įmones, įstaigas ar organizacijas bei gauti iš jų informaciją Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

  7.4.        naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.

  IV.SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

           8.       Skyriaus veiklą organizuoja ir jam vadovauja Skyriaus vedėjas, kurį priima į valstybės tarnybą ir atleidžia iš jos Tarnybos direktorius Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.

           9.       Skyriaus vedėjas:

  9.1.       planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą;

  9.2.       atsako už Skyriui pavestų uždavinių irfunkcijų vykdymą;

  9.3.        atsiskaito Pavaduotojui už Skyriaus veiklą;

  9.4.        teikia Pavaduotojuiir Tarnybos direktoriui siūlymus Skyriaus kompetencijos klausimais;

  9.5.        rengia Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,pareigybių aprašymus ir teikia juos Tarnybos direktoriui  tvirtinti;

  9.6.        teikia Pavaduotojui pasiūlymus dėl Skyriaus vykdomos veiklos tobulinimo, valstybės Skyriaus tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,skatinimo ir tarnybinių nuobaudų jiems skyrimo, jų kvalifikacijos kėlimo ir profesinių įgūdžių tobulinimo ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytų atvejų;

  9.7.        vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, Pavaduotojo ir (arba) Tarnybos direktoriaus pavedimus.

  10.      Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus pavaduotojui.

  11.      Nesant Skyriaus vedėjo, jo funkcijas atlieka Tarnybos direktoriaus patvirtintame pavadavimo plane numatytas asmuo.

                                                                                                                                                V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  12.     Skyrius reorganizuojamas, pertvarkomas arba naikinamas Tarnybos direktoriaus įsakymu teisės aktų nustatyta tvarka.

  ___________________________


 • Personalo ir informacijos valdymo skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Simona Šimanskienė
  Vedėjas
  Jolita Kaniavienė
  Vyriausioji specialistė
  Gintarė Liaudanskė
  Vyriausiasis specialistas
  Jovita Sveikauskienė
  Vyriausiasis specialistas
  Irma Pimpičkaitė
  Vyriausiasis specialistas

  PATVIRTINTA

  Viešųjų
  pirkimų tarnybos direktoriaus

  2018 m.
  rugpjūčio 23 d. įsakymu Nr. 1S-118

  (Viešųjų
  pirkimų tarnybos direktoriaus

  2021 m.
  gegužės 28 d. įsakymo Nr. 1S-65(1.2E)

  redakcija)

  VIEŠŲJŲ
  PIRKIMŲ TARNYBOS

  PERSONALO
  IR INFORMACIJOS VALDYMO SKYRIAUS

  NUOSTATAI

  I.
  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Viešųjų
   pirkimų tarnybos (toliau – Tarnyba) Personalo ir informacijos valdymo skyriaus
   (toliau – Skyrius) nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Skyriaus
   uždavinius, funkcijas, teises ir pareigas, darbo organizavimą ir atsakomybę.
  2. Skyrius
   yra savarankiškas Tarnybos administracijos padalinys, tiesiogiai pavaldus
   Tarnybos direktoriui.
  3. Skyrius
   savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos
   Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės
   aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Seimo nutarimais,
   Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės
   nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Tarnybos nuostatais, Tarnybos
   darbo reglamentu, Tarnybos direktoriaus įsakymais ir kitais teisės aktais.
  4. Skyriaus
   vedėjo, Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo
   sutartis, kvalifikacinius reikalavimus, pavaldumą, jų funkcijas, teises,
   pareigas ir atsakomybę nustato jų pareigybių aprašymai.

  II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  1. Pagrindiniai
   Skyriaus uždaviniai yra:

  5.1.      
  padėti
  Tarnybos direktoriui formuoti Tarnybos personalo valdymo ir ugdymo politiką ir
  ją įgyvendinti;

  5.2.      
  organizuoti
  Tarnybos veiklos dokumentų valdymą ir užtikrinti dokumentų tvarkymą ir
  saugojimą vadovaujantis teisės aktų reikalavimais;

  5.3.      
  teisės
  aktų nustatyta tvarka pagal Skyriaus kompetenciją užtikrinti institucijoms,
  įstaigoms, žiniasklaidos atstovams ir (ar) suinteresuotiems asmenims teikiamos
  informacijos parengimą ir teikimą laiku ir tinkamai;

  5.4.      
  dalyvauti
  formuojant Tarnybos organizacinę kultūrą.

  1. Skyrius,
   įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  6.1.      
  teisės
  aktų nustatyta tvarka pagal Skyriaus kompetenciją nagrinėja valstybės ir
  savivaldybių institucijų ir įstaigų, asmenų prašymus ir skundus ir teikia
  informaciją;

  6.2.      
  pagal
  skyriaus kompetenciją užtikrina 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento
  ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens
  duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva
  95/46/EB (toliau - Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) nuostatų laikymąsi;

  6.3.      
  atsižvelgdamas
  į Tarnybos strateginius tikslus ir uždavinius, teikia Tarnybos direktoriui
  siūlymus dėl darbuotojų poreikio ir veiklos kokybės tobulinimo;

  6.4.      
  kartu
  su kitais Tarnybos administracijos padaliniais atlieka Tarnybos administracijos
  padalinių funkcijų ir (ar) Tarnybos darbuotojų pareigybių analizę ir pagal savo
  kompetenciją teikia Tarnybos direktoriui siūlymus dėl tarnybos ar darbo
  organizavimo tobulinimo atsižvelgiant į teisės aktuose Tarnybai nustatytus
  uždavinius;

  6.5.      
  padeda
  personalui įgyvendinti teisę į karjerą Tarnyboje;

  6.6.      
  padeda
  Tarnybos direktoriui kurti ir įgyvendinti personalo motyvacijos sistemą;

  6.7.      
  padeda
  Tarnybos direktoriui ir Tarnybos administracijos padalinių vadovams vykdyti
  personalo adaptavimą ir integravimą bei motyvavimą Tarnyboje, teikia siūlymus
  Tarnybos direktoriui dėl motyvavimo priemonių personalui taikymo;

  6.8.      
  padeda
  Tarnybos direktoriui formuoti Tarnybos personalo mokymo prioritetus, organizuoja
  ir (ar) dalyvauja kvalifikacijos kėlimo renginiuose, atlieka kitas su personalo
  valdymu susijusias funkcijas;

  6.9.      
  rengia
  teisės aktų projektus ir kitus dokumentus personalo valdymo klausimais;

  6.10.  
  kartu
  su kitais Tarnybos administracijos padaliniais kontroliuoja Tarnybos vidaus
  tvarkos taisyklių laikymąsi, teikia Tarnybos direktoriui siūlymus dėl darbo
  drausmės, darbo ir tarnybos sąlygų Tarnyboje gerinimo;

  6.11.  
  dalyvauja
  rengiant personalo pareigybių sąrašus, konsultuoja Tarnybos administracijos
  padalinių vadovus pareigybių aprašymų rengimo klausimais, teikia jiems siūlymus
  dėl pareigybių aprašymų keitimo ir papildymo;

  6.12.  
  analizuoja
  Tarnybos personalo sudėtį ir dalyvauja Tarnybos direktoriui ją formuojant, organizuoja
  arba dalyvauja organizuojant personalo priėmimą į pareigas ir atleidimą iš jų;

  6.13.  
  atlieka
  asmens, atsakingo už valstybės tarnautojų registro duomenų tvarkymą, funkcijas;

  6.14.  
  organizuoja
  Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo nuostatų,
  susijusių su leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija ir asmens
  patikimumo pažymėjimų išdavimu personalui, įgyvendinimą;

  6.15.  
  vykdo
  Tarnybos valstybės tarnautojų pažymėjimų apskaitą ir išdavimą, organizuoja
  negaliojančių pažymėjimų sunaikinimą;

  6.16.  
  organizuoja
  Tarnybos valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos ir (arba) darbuotojų,
  dirbančių pagal darbo sutartis, darbinės veiklos vertinimą;

  6.17.  
  organizuoja
  atostogų suteikimą personalui ir padeda įgyvendinti personalo socialines ir
  kitas garantijas;

  6.18.  
  padeda
  Tarnybos direktoriui kontroliuoti, kaip asmenys, dirbantys Tarnyboje, vykdo viešųjų
  ir privačių interesų derinimo reikalavimus;

  6.19.  
  teikia
  siūlymus Tarnybos direktoriui dėl organizacinės kultūros formavimo;

  6.20.  
  pagal
  Skyriaus kompetenciją užtikrina efektyvų informacijos valdymą ir dalyvauja
  įgyvendinant priemones, susijusias su teikiamos informacijos sklaida ir
  Tarnybos reprezentacija;

  6.21.  
  organizuoja
  teisės aktų reikalavimus atitinkantį Tarnybos dokumentų valdymą;

  6.22.  
  formuoja
  ir tvarko Tarnybos archyvą, užtikrina tinkamą bylų apskaitą ir jų saugojimą;

  6.23.  
  padeda
  Tarnybos direktoriui ir jo pavaduotojams organizuoti renginius, priima ir
  aptarnauja atvykstančius asmenis;

  6.24.  
  užtikrina
  asmenų aptarnavimą, bendruoju Tarnybos telefonu gaunamų skambučių
  administravimą ir el. paštu gautos informacijos paskirstymą pagal kompetenciją;

  6.25.  
  dalyvauja
  atliekant korupcijos pasireiškimo tikimybės Tarnybos veikloje vertinimą,
  koordinuoja antikorupcinių priemonių įgyvendinimą, atlieka kitus su korupcijos
  prevencija susijusius veiksmus;

  6.26.  
  organizuoja
  privalomuosius darbuotojų sveikatos patikrinimus;

  6.27.  
  dalyvauja
  rengiant Tarnybos vidaus tvarką reguliuojančių teisės aktų ir administracijos
  padalinių veiklą reguliuojančių teisės aktų projektus, teikia pasiūlymus dėl jų
  tobulinimo;

  6.28.  
  rengia
  atsakymus į valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, asmenų
  pareiškimus, prašymus ir skundus (įskaitant ir susijusius su Europos Sąjungos
  fondų lėšomis bendrai finansuojamais projektais);

  6.29.  
  bendradarbiauja
  su valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, užsienio valstybių
  institucijomis bei tarptautinėmis organizacijomis;

  6.30.  
  atstovauja
  Tarnybai valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose, įmonėse, ES
  institucijose bei kitose tarptautinėse organizacijose;

  6.31.  
  sudaro
  ir saugo Skyriui Tarnybos dokumentacijos plane priskirtas bylas, įskaitant
  personalo asmens bylas, ir užtikrina jų perdavimą tolimesniam saugojimui;

  6.32.  
  pagal
  kompetenciją dalyvauja Tarnybos ar kitų institucijų ar įstaigų sudarytų
  komisijų, darbo grupių, komitetų veikloje, posėdžiuose, pasitarimuose personalo
  klausimais, rengia ir inicijuoja posėdžius ir pasitarimus, padeda Tarnybos
  direktoriaus sudaromų komisijų, susijusių su personalo valdymu, pirmininkams
  organizuoti šių komisijų darbą ir rengti reikiamą dokumentaciją;

  6.33.  
  tvarko
  ar dalyvauja tvarkant Skyriui priskirtų Tarnybos interneto svetainės ir socialinių
  tinklų paskyrų dalis;

  6.34.  
  dalyvauja
  rengiant Tarnybos strateginio veiklos planavimo dokumentus bei teikia siūlymus
  dėl jų;

  6.35.  
  pagal
  kompetenciją atlieka kitas teisės aktais numatytas funkcijas ir Tarnybos
  direktoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

  III. SKYRIAUS TEISĖS

  1. Skyrius,
   įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir atlikdamas funkcijas, turi teisę:

  7.1.      
  gauti
  iš Tarnybos administracijos padalinių, valstybės ir savivaldybių institucijų ir
  įstaigų informaciją bei dokumentus, reikalingus Skyriaus funkcijoms atlikti;

  7.2.      
  gauti
  Skyriaus veiklai reikalingą metodinę literatūrą, kitą reikalingą aprūpinimą;

  7.3.      
  reikalauti
  iš Tarnybos administracijos padalinių perduoti į Tarnybos archyvą nuolatinio,
  ilgo ir laikino saugojimo tinkamai suformuotas dokumentų bylas tolimesniam jų
  saugojimui;

  7.4.      
  naudotis
  kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.

  IV. SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

  1. Skyriaus
   veiklą organizuoja ir jam vadovauja Skyriaus vedėjas, kurį priima į valstybės
   tarnybą ir atleidžia iš jos Tarnybos direktorius Lietuvos Respublikos valstybės
   tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.
  2. Skyriaus
   vedėjas:

  9.1.      
  koordinuoja
  Skyriaus darbą;

  9.2.      
  atsako
  už Skyriui pavestų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų atlikimą;

  9.3.      
  atsiskaito
  Tarnybos direktoriui už Skyriaus veiklą;

  9.4.      
  teikia
  Tarnybos direktoriui siūlymus Skyriaus kompetencijos klausimais;

  9.5.      
  rengia
  Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus ir teikia juos Tarnybos
  direktoriui  tvirtinti;

  9.6.      
  teikia
  Tarnybos direktoriui pasiūlymus dėl Skyriaus vykdomos veiklos tobulinimo,
  Skyriaus darbuotojų skatinimo ir tarnybinių nuobaudų jiems skyrimo, jų
  kvalifikacijos kėlimo ir profesinių įgūdžių tobulinimo ir kitų Lietuvos
  Respublikos teisės aktais nustatytų atvejų;

  9.7.      
  atlieka
  kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, Tarnybos direktoriaus pavedimus.

  1. Skyriaus
   vedėjas tiesiogiai pavaldus Tarnybos direktoriui.
  2. Skyriaus
   vedėjo laikinai nesant, jo funkcijas atlieka Tarnybos direktoriaus tvirtinamame
   pavadavimo plane numatytas valstybės tarnautojas.

  VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  1. Skyrius
   reorganizuojamas, pertvarkomas arba naikinamas Tarnybos direktoriaus įsakymu.

  ___________________________

 • Elektroninių pirkimų skyrius
  Tel. , Faks. , El. p. , Adresas: Kareivių g. 1, LT-08221 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Lina Kriščiūnaitė
  Rūta Masiliūnaitė
  Raimondas Valentinas
  Marius Žemaitis
  Eglė Radvilė
  Vyriausioji specialistė
  Simas Sodys
  Vyriausiasis specialistas
  Vaidotas Akstinas
  Olga Gustienė
  Patarėja
  Edgaras Jermakovas

  PATVIRTINTA

  Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus

  2017 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 1S-169

  (Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus

  2020 m. sausio 31d. įsakymo Nr. 1S-22(1.2E)

  redakcija)

  VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS

  ELEKTRONINIŲ PIRKIMŲ SKYRIAUS

  NUOSTATAI

  I. BENDROSIOS NUOSTATOS

  1.      Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau – Tarnyba) Elektroninių pirkimų skyriaus (toliau – Skyrius) nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Skyriaus tikslą, atliekamas funkcijas, teises ir veiklos organizavimo tvarką.
  2.      Skyrius yra savarankiškas Tarnybos administracijos padalinys, pavaldus Tarnybos direktoriaus pavaduotojui, kuruojančiam Skyriaus veiklą (toliau – Pavaduotojas).
  3.      Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir susitarimais, Europos Sąjungos (toliau – ES)  teisės aktais, Viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – VPĮ), Viešųjų       pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu (GSPĮ), Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu (toliau – PĮ), Lietuvos Respublikos energijos             išteklių rinkos įstatymu (toliau – EIRĮ), Koncesijos įstatymu (toliau – KĮ), Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, kitais įstatymais ir Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais,Lietuvos Respublikos               Vyriausybės nutarimais, Tarnybos nuostatais, Tarnybos darbo reglamentu, Tarnybos direktoriaus įsakymais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais, kurie susiję su Tarnybos veikla.
  4.      Skyriaus vedėjo ir Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kvalifikacinius reikalavimus, pavaldumą, jų funkcijas, teises, pareigas ir atsakomybę nustato jų pareigybių aprašymai.

  II. SKYRIAUS TIKSLAS IR FUNKCIJOS

     5.      Skyriaus tikslas – atliekant Skyriaus nuostatuose numatytas funkcijas įgyvendinti viešųjų pirkimų ir pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, politiką ir padėti                       Tarnybos administraciniams padaliniams prižiūrėti kaip laikomasi VPĮ, PĮ, GSPĮ, EIRĮ ir Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių (toliau – Kuro              taisyklės) reikalavimų bei dalyvauti formuojant ir įgyvendinti valstybės koncesijų politiką.

     6.      Skyrius savo kompetencijos ribose atlieka šias funkcijas:

     6.1.     administruoja Centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą (toliau CVP IS);

     6.2.     administruoja kitas Tarnybos informacines sistemas (toliau – TIS), atlieka TIS poreikių analizę

     6.3.     rengia Tarnybos informacinių technologijų vystymo strategiją ir ją įgyvendina;

     6.4.     užtikrina tinkamą CVP IS ir TIS kūrimą, tobulinimą, testavimą, įdiegimą ir funkcionavimą;

     6.5.      nustato ir fiksuoja atsiradusius CVP IS ir TIS sutrikimus ir organizuoja jų šalinimą;

     6.6.      rengia techninę dokumentaciją kompiuterinės ir programinės įrangos pirkimams;

     6.7.      užtikrina TIS apsaugą pagal Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktų reikalavimus, įgyvendina TIS duomenų saugos politiką, atlieka TIS rizikos vertinimą, užtikrina tinkamą TIS ir jose kaupiamos informacijos
  apsaugos stebėjimą;

     6.8.      organizuoja elektroninės informacijos saugos mokymus Tarnybos darbuotojams;

     6.9.       konsultuoja (raštu ir žodžiu) perkančiąsias organizacijas, įsigyjančiąsias organizacijas, perkančiuosius subjektus  ir tiekėjus CVP IS naudojimo klausimais;

     6.10.    konsultuoja Tarnybos darbuotojus darbo su CVP IS ir TIS ir kompiuterių aparatinės bei programinės įrangos naudojimo klausimais;

     6.11.    vykdo ir (arba) koordinuoja perkančiųjų organizacijų
  atstovų mokymus CVP IS naudojimo klausimais;

     6.12.     atlieka TIS naudotojų prieigos teisių administravimą;

     6.13.     užtikrina tinkamą Tarnybos duomenų centro, kompiuterinio tinklo, telefono ryšio sistemą ir konsultavimo telefono skambučių centro techninės ir programinės įrangos funkcionavimą;

     6.14.     CVP IS skelbia informaciją apie tarptautinio pirkimo ir tarptautinės koncesijos vertės ribas, įskaitant informaciją apie patikslintas vertės ribas;

     6.15.     užtikrina tinkamą kompiuterinės ir programinės įrangosapskaitą;

     6.16.     pagal skyriaus kompetenciją užtikrina 2016 m.balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau - Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) nuostatų laikymąsi;

     6.17.     rengia atsakymus į valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, asmenų pareiškimus, prašymus ir skundus (įskaitant ir susijusius su Europos Sąjungos fondų lėšomis bendrai finansuojamais projektais);

     6.18.      rengia ar dalyvauja rengiant Tarnybos vidaus teisės aktų projektus, elektroninius viešuosius pirkimus reglamentuojančius teisės aktus ir teikia pasiūlymus dėl Tarnybos vidaus veiklą reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo;

     6.19.     dalyvauja rengiant Tarnybos veiklos planavimo dokumentus bei teikia siūlymus dėl jų;

     6.20.      bendradarbiauja su valstybės, savivaldybių, teisėsaugos ir kontrolės institucijomis, užsienio valstybių institucijomis bei tarptautinėmis organizacijomis;

     6.21.      bendradarbiauja su kitais Tarnybos administracijos padaliniais, keisdamasis su jais reikiama informacija ir dokumentais, būtinais Tarnybos administracijos padalinių funkcijoms atlikti;

     6.22.      atstovauja Tarnybai valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose, įmonėse, ES institucijose bei kitose tarptautinėse organizacijose;

     6.23.      sudaro ir saugo Skyriui Tarnybos dokumentacijos plane priskirtas bylas ir užtikrina jų perdavimą tolimesniam saugojimui;

     6.24.      dalyvauja Tarnybos komisijų, darbo grupių, komitetų veikloje;

     6.25.      tvarko ar dalyvauja tvarkant pagal kompetenciją Skyriui priskirtos Tarnybos interneto svetainės dalį, moko ir konsultuoja Tarnybos darbuotojus informacijos talpinimo svetainėje klausimais;

     6.26.      vykdo kitas teisės aktais Tarnybai nustatytas funkcijas ir Tarnybos direktoriaus ir(ar) Pavaduotojo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam kad būtų pasiekti Tarnybos tikslai.

  III. SKYRIAUS TEISĖS

     7.         Skyrius, atlikdamas jam pavestus funkcijas, turiteisę:

     7.1.          Skyriaus kompetencijos ribose naudotis Tarnybos turimomis duomenų bazėmis, kitų Tarnybos administracinių padalinių sukauptais duomenimis, gauti iš Tarnybos administracijos padalinių dokumentus ir informaciją, kurių                        reikia Skyriaus funkcijoms atlikti ir teikti jiems informaciją;

     7.2.           kreiptis į viešojo administravimo institucijas ir kitas įmones, įstaigas ar organizacijas bei gauti iš jų informaciją Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

     7.3.           naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais nustatytomis teisėmis.

  IV. SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

     8.        Skyriaus veiklą organizuoja ir jam vadovauja Skyriaus vedėjas, kurį priima į valstybės tarnybą ir atleidžia iš jos Tarnybos direktorius Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.

     9.        Skyriaus vedėjas:

     9.1.         planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą;

     9.2.         atsako už Skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

     9.3.         atsiskaito Pavaduotojui už Skyriaus veiklą; 

     9.4.         teikia Pavaduotojuiir Tarnybos direktoriui siūlymus Skyriaus kompetencijos klausimais;

     9.5.         rengia Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,pareigybių aprašymus ir teikia juos Tarnybos direktoriui tvirtinti;

     9.6.         teikia Pavaduotojui pasiūlymus dėl Skyriaus vykdomos veiklos tobulinimo, valstybės Skyriaus tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,skatinimo ir tarnybinių nuobaudų jiems skyrimo, jų kvalifikacijos kėlimo ir                 profesinių įgūdžių tobulinimo ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytų atvejų;

     9.7.          vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, Pavaduotojo ir (arba) Tarnybos direktoriaus pavedimus.

    10.        Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus Pavaduotojui.

    11.        Nesant Skyriaus vedėjo, jo funkcijas atlieka Tarnybos direktoriaus patvirtintame plane numatytas asmuo.

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                    V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 


    12.        Skyrius reorganizuojamas, pertvarkomas arba naikinamas Tarnybos direktoriaus įsakymu teisės aktų nustatyta tvarka.

  ________________________________


 • Finansų valdymo ir ūkio skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Nijolė Impulevičienė
  Vedėjas
  Akvilė Vikšraitienė
  Vyriausiasis specialistas
  Vidmantas Lapinskas
  Vyriausiasis specialistas
  Simona Dirsytė
  Raminta Kalinkienė
  Irina Mazurkevičienė

  PATVIRTINTA

  Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus

  2017 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 1S-169(1.2E)

  (Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus

  2021 m. gegužės 28 d. įsakymo Nr. 1S-65(1.2E) redakcija)

  VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS

  FINANSŲ VALDYMO IR ŪKIO SKYRIAUS

  NUOSTATAI

  I. BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Viešųjų
   pirkimų tarnybos (toliau – Tarnyba) Finansų valdymo ir ūkio skyriaus (toliau –
   Skyrius) nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Skyriaus uždavinius,
   funkcijas, teises ir pareigas, darbo organizavimą ir atsakomybę.
  2. Skyrius
   yra savarankiškas Tarnybos administracijos padalinys, tiesiogiai pavaldus
   Tarnybos direktoriui.
  3. Skyrius
   savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos
   Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės
   aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Seimo nutarimais,
   Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės
   nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Tarnybos nuostatais, Tarnybos
   darbo reglamentu, Tarnybos direktoriaus įsakymais ir kitais teisės aktais.
  4. Nuostatuose
   vartojama sąvoka „darbuotojai“ – Tarnybos valstybės pareigūnas, valstybės
   tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis;
  5. Skyriaus
   vedėjo, Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo
   sutartis, kvalifikacinius reikalavimus, pavaldumą, jų funkcijas, teises,
   pareigas ir atsakomybę nustato jų pareigybių aprašymai.

  II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  1. Pagrindiniai
   Skyriaus uždaviniai yra:

  6.1.      
  dalyvauti
  sudarant Tarnybos biudžetą;

  6.2.      
  naudoti
  ir prižiūrėti pagal Skyriaus kompetenciją Valstybės biudžeto apskaitos ir
  mokėjimų sistemą (toliau – VBAMS) ir Finansų valdymo ir apskaitos sistemą
  (toliau – FVAIS);

  6.3.      
  tvarkyti
  Tarnybos buhalterinę apskaitą;

  6.4.      
  Administruoti
  pagal Skyriaus kompetenciją Tarnybai skiriamus valstybės biudžeto asignavimus
  ir kitas teisėtai gautas lėšas ir jų panaudojimą;

  6.5.      
  organizuoti
  ir vykdyti finansų kontrolę Tarnyboje;

  6.6.      
  užtikrinti,
  kad teisingai ir laiku būtų sudaryta Tarnybos finansinė atskaitomybė;

  6.7.      
  užtikrinti
  teisės aktų nustatyta tvarka pagal Skyriaus kompetenciją atitinkamoms
  institucijoms, įstaigoms ir (ar) suinteresuotiems asmenims teikiamos
  informacijos parengimą laiku ir tinkamai;

  6.8.      
  užtikrinti
  pagal Skyriaus kompetenciją tinkamos Tarnybos apskaitos politikos parinkimą;

  6.9.      
  užtikrinti
  tinkamą Tarnybos turto valdymą ir priežiūrą, rūpintis Tarnybos administracinių
  patalpų, tarnybinio transporto, inventoriaus bei įrengimų ūkine ir technine
  priežiūra, energetinių sistemų eksploatacija ir remontu, tinkamomis darbo
  sąlygomis darbuotojams bei jų aprūpinimu reikalingomis materialinėmis ir
  techninėmis priemonėmis;

  6.10.  
  užtikrinti
  tinkamą Tarnybos vykdomų ES struktūrinių fondų, valstybės biudžeto ar kitomis
  lėšomis finansuojamų projektų administravimą.

  1. Skyrius,
   įgyvendindamas jam pavestus uždavinius pagal Skyriaus kompetenciją, atlieka
   šias funkcijas:

  7.1.      
  rengia
  Tarnybos vykdomos programos sąmatų projektus;

  7.2.      
  rengia,
  patvirtinus atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, programos
  išlaidų sąmatas, esant būtinybei, jų patikslinimus;

  7.3.      
  vykdo
  VBAMS ir FVAIS sistemų atnaujinimo importus, atlieka kitas susijusias
  operacijas, užtikrinančias tinkamą VBAMS ir FVAIS funkcionavimą;

  7.4.      
  apskaito
  Tarnybos vykdomų programų lėšas, debitorinį ir kreditorinį įsiskolinimą,
  ilgalaikį, trumpalaikį turtą, apskaičiuoja ir išmoka Tarnybos darbuotojams
  darbo užmokestį, kompensuoja komandiruočių išlaidas, kitas teisės aktais
  nustatytas išmokas;

  7.5.      
  sudaro
  ir atsakingoms institucijoms ir įstaigoms teikia teisės aktų nustatytas
  periodines metines mokesčių deklaracijas, pranešimus apie apdraustųjų
  darbuotojų įmokas, finansines ir statistines ataskaitas, mokėjimo prašymus,
  atitinkančius apskaitos duomenis;

  7.6.      
  tvarko
  finansinius dokumentus, užtikrina Skyriaus kaupiamų duomenų saugumą ir
  apskaitos dokumentų ir apskaitos registrų perdavimą į archyvą;

  7.7.      
  rengia
  ir įgyvendina Tarnybos apskaitos politiką;

  7.8.      
  teikia
  Lietuvos Respublikos finansų ministerijai Tarnybos mokėjimo paraiškas VBAMS,
  vykdomai programai finansuoti, teisės aktų nustatyta tvarka į VBAMS įkelia
  informaciją apie finansavimo sumas per ataskaitinį laikotarpį;

  7.9.      
  atlieka
  mokėjimų procedūras per Lietuvos ir užsienio bankus iš valstybės biudžeto
  asignavimų ir kitų teisėtai gautų lėšų, skirtų Tarnybos vykdomoms programoms
  (ar priemonėms) finansuoti;

  7.10.  
  analizuoja
  ir kontroliuoja Tarnybai skirtų valstybės biudžeto, techninės ir kitos ES
  paramos lėšų panaudojimą pagal patvirtintą programą;

  7.11.  
  analizuoja
  biudžeto lėšų panaudojimą pagal išlaidų straipsnius, rengia palyginamąją
  analizę ir apibendrintas išvadas teikia raštu Tarnybos direktoriui sprendimams
  priimti;

  7.12.  
  vykdo
  sutarčių administravimą (mokėjimų ir apskaitos koordinavimą), kontroliuoja, kad
  viešųjų pirkimų vertės neviršytų sumų, nurodytų viešuosius pirkimus
  reglamentuojančiuose teisės aktuose;

  7.13.  
  pildo
  Tarnybos darbo laiko apskaitos žiniaraščius;

  7.14.  
  dalyvauja
  Tarnybos investicinių projektų svarstyme ir priimant sprendimus dėl jų
  įgyvendinimo;

  7.15.  
  organizuoja
  ir vykdo metinę inventorizaciją;

  7.16.  
  sudaro
  ir teikia ketvirtines ir metines Tarnybos buhalterinės apskaitos ir finansinės
  atskaitomybės apie biudžetinių ir techninės paramos ES lėšų panaudojimą
  ataskaitas Lietuvos Respublikos finansų ministerijai, Valstybės kontrolei jų
  nustatyta tvarka ir terminais;

  7.17.  
  įkelia
  į Viešojo sektoriaus atskaitomybės konsolidavimo informacinę sistemą (toliau –
  VSAKIS) Skyriaus parengtą, Tarnybos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo  pasirašytą Tarnybos metinį finansinių
  ataskaitų rinkinį Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nustatyta tvarka ir
  terminais;

  7.18.  
  teikia
  siūlymus Tarnybos direktoriui apie galimybes panaudoti ES, kitų tarptautinių
  organizacijų ir institucijų fondų ir finansavimo šaltinių lėšas;

  7.19.  
  teikia
  Finansų ministro nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos finansų
  ministerijai informaciją apie vidaus kontrolės įgyvendinimą;

  7.20.  
  konsultuoja
  pagal Skyriaus kompetenciją Tarnybos darbuotojus buhalterinę apskaitą
  reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimo klausimais;

  7.21.  
  nagrinėja  teisės aktų nustatyta tvarka pagal Skyriaus kompetenciją
  valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, asmenų prašymus ir skundus ir
  teikia informaciją;

  7.22.  
  užtikrina
  pagal Skyriaus kompetenciją 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir
  Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens
  duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva
  95/46/EB (toliau - Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) nuostatų laikymąsi;

  7.23.  
  užtikrina
  Tarnybos organizuojamų renginių aptarnavimą bei aprūpinimą reprezentacinėmis
  prekėmis;

  7.24.  
  padeda
  Tarnybos direktoriui ir jo pavaduotojams organizuoti jų rengiamus pasitarimus,
  priima ir aptarnauja atvykstančius svečius;

  7.25.  
  atlieka
  Tarnybos veiklos planų ir programų įgyvendinimo stebėseną;

  7.26.  
  organizuoja tvarkos ir švaros palaikymą Tarnybos
  administracinėse patalpose;

  7.27.  
  aprūpina Tarnybos darbuotojus darbui būtinu
  inventoriumi ir kanceliarinėmis prekėmis, tvarko materialinių vertybių priėmimo
  ir išdavimo dokumentus;

  7.28.  
  prižiūri energetinės, vėdinimo ir kondicionavimo
  sistemos bei įrengimų veikimą, esant gedimui praneša nuomotojui – dėl
  reikalingo remonto, apskaito energetinius išteklius ir kontroliuoja jų
  panaudojimą tarnybinėms reikmėms, dalyvauja nurašant skaitiklių rodmenis.

  7.29.  
  organizuoja praėjimo kontrolės į Tarnybos nuomojamas
  administracines patalpas priežiūrą ir Tarnybos administracinių patalpų apsaugą;

  7.30.  
  kontroliuoja tarnybinių automobilių panaudojimą,
  užtikrina švaros ir tvarkos palaikymą automobiliuose ir jų saugojimo vietose,
  vykdo Tarnybos darbuotojų vežimą jiems atliekant tarnybines užduotis,
  organizuoja tarnybinių automobilių technines apžiūras, remonto darbus, draudimą
  ir saugojimą po darbo bei poilsio dienomis;

  7.31.  
  organizuoja Tarnyboje priešgaisrinės saugos
  reikalavimų vykdymą;

  7.32.  
  administruoja ES struktūrinių fondų, valstybės
  biudžeto ar kitomis lėšomis finansuojamus Tarnybos įgyvendinamus projektus,
  koordinuoja projektų įgyvendinimą ir užtikrina jų priežiūrą;

  7.33.  
  organizuoja ir atlieka supaprastintus mažos vertės
  neskelbiamus viešuosius pirkimus Viešųjų pirkimų tarnybos viešųjų pirkimų
  organizavimo ir vidaus kontrolės  taisyklių nustatyta tvarka, rengia atliekamų
  viešųjų pirkimų dokumentus, atlieka prekių, paslaugų ar darbų įsigijimus
  naudojantis CPO elektroniniu katalogu;

  7.34.  
  rengia Skyriaus inicijuojamų viešųjų pirkimų pirkimo–pardavimo
  sutarčių projektus;

  7.35.  
  rengia metinius Tarnybos pirkimų planus, rengia ir
  peržiūri einamaisiais kalendoriniais metais planuojamų atlikti supaprastintų ir
  tarptautinių viešųjų pirkimų suvestinę;

  7.36.  
  atlieka viešųjų pirkimų verčių apskaitą, registruoja ir
  paviešina sudarytas viešojo pirkimo – pardavimo sutartis ir jų pakeitimus;

  7.37.  
  atlieka prevencinę Tarnybos sudarytų viešojo
  pirkimo–pardavimo sutarčių kontrolę
  ;

  7.38.  
  sudaro ir atsakingoms institucijoms ir įstaigoms teikia Viešųjų pirkimų įstatymu nustatytas
  periodines ataskaitas,

  7.39.  
  rengia ar dalyvauja rengiant Tarnybos vidaus teisės
  aktų projektus ir teikia pasiūlymus dėl Tarnybos vidaus veiklą
  reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo;

  7.40.  
  bendradarbiauja su kitais Tarnybos administracijos
  padaliniais, keisdamasis su jais reikiama informacija ir dokumentais, būtinais
  Tarnybos administracijos padalinių funkcijoms atlikti;

  7.41.  
  dalyvauja Tarnybos komisijų, darbo grupių, komitetų veikloje;

  7.42.  
  tvarko ar dalyvauja tvarkant pagal Skyriaus kompetenciją
  priskirtą Tarnybos interneto svetainės dalį;

  7.43.  
  bendradarbiauja
  su kitais Tarnybos administracijos padaliniais, keisdamasis su jais reikiama
  informacija ir dokumentais, būtinais Tarnybos funkcijoms atlikti ir tikslams
  pasiekti;

  7.44.  
  atstovauja
  pagal Skyriaus kompetenciją Tarnybai valstybės ir savivaldybių institucijose,
  įstaigose, įmonėse, ES institucijose bei kitose tarptautinėse organizacijose;

  7.45.  
  sudaro
  ir saugo Skyriui Tarnybos dokumentacijos plane priskirtas bylas;

  7.46.  
  dalyvauja
  pagal Skyriaus kompetenciją Tarnybos ar kitų institucijų ar įstaigų sudarytų
  komisijų, darbo grupių, komitetų veikloje, posėdžiuose;

  7.47.  
  dalyvauja
  rengiant Tarnybos strateginio veiklos planavimo dokumentus bei teikia siūlymus
  dėl jų;

  7.48.  
  atlieka
  pagal Skyriaus kompetenciją kitas teisės aktais numatytas funkcijas ir Tarnybos
  direktoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus
  tam kad būtų pasiekti Tarnybos
  tikslai.

  III. SKYRIAUS TEISĖS

  1. Skyrius,
   įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir atlikdamas funkcijas, turi teisę:

  8.1.      
  gauti
  iš Tarnybos administracijos padalinių, kitų valstybės ir savivaldybių
  institucijų (įstaigų) informaciją bei dokumentus, reikalingus Skyriaus
  funkcijoms atlikti, ir teikti jiems informaciją;

  8.2.      
  gauti
  Skyriaus veiklai reikalingą metodinę literatūrą, kitą reikalingą aprūpinimą;

  8.3.      
  naudotis
  kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis
  teisėmis.

  IV. SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

  1. Skyriaus
   veiklą organizuoja ir jam vadovauja Skyriaus vedėjas, kurį priima į valstybės
   tarnybą ir atleidžia iš jos Tarnybos direktorius Lietuvos Respublikos valstybės
   tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.
  2. Skyriaus
   vedėjas:

  10.1.  
  koordinuoja
  Skyriaus darbą;

  10.2.  
  atsako
  už Skyriui pavestų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų atlikimą;

  10.3.  
  atsiskaito
  Tarnybos direktoriui už Skyriaus veiklą;

  10.4.  
  teikia
  Tarnybos direktoriui siūlymus pagal Skyriaus kompetenciją;

  10.5.  
  rengia
  Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus ir teikia juos Tarnybos
  direktoriui  tvirtinti;

  10.6.  
  teikia
  Tarnybos direktoriui pasiūlymus dėl Skyriaus vykdomos veiklos tobulinimo,
  Skyriaus darbuotojų skatinimo ir tarnybinių nuobaudų jiems skyrimo, jų
  kvalifikacijos kėlimo ir profesinių įgūdžių tobulinimo ir kitų Lietuvos
  Respublikos teisės aktais nustatytų atvejų;

  10.7.  
  atlieka
  kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, Tarnybos direktoriaus pavedimus.

  1. Skyriaus
   vedėjas tiesiogiai pavaldus Tarnybos direktoriui.
  2. Skyriaus
   vedėjo laikinai nesant, jo funkcijas atlieka Tarnybos direktoriaus
   patvirtintame pavadavimo plane numatytas asmuo.

  VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  1. Skyrius
   reorganizuojamas, pertvarkomas arba naikinamas Tarnybos direktoriaus įsakymu.

  ___________________________

 • Vidaus audito skyrius
  Tel. , Faks. , El. p. , Adresas: Kareivių g. 1, LT-08221, Vilnius, Lietuva
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Kristina Abuašvili
  Patarėja

  PATVIRTINTA

  Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus

  2017 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 1S-169

  (2020 m. sausio 31 d. įsakymo Nr.1S-22(1.2E)

  redakcija)

  VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS

  VIDAUS AUDITO SKYRIAUS 

  NUOSTATAI

  I. BENDROSIOS NUOSTATOS

          1. Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau – Tarnyba) Vidaus audito skyriaus (toliau – VAS) nuostatai reglamentuoja VAS veiklos tikslą, uždavinį, funkcijas, teises ir veiklos organizavimą.

            2. VAS yra Tarnybos administracijos padalinys.

            3. VAS yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Tarnybos direktoriui.

            4. VAS yra nepriklausomas nuo vertinamos Tarnybos veiklos ir nėra už ją atsakingas. VAS, VAS vedėjo ir vidaus auditorių veiklos nepriklausomumas užtikrinamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo nuostatomis.

            5. VAS savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, LietuvosRespublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vidaus auditą ir šiais VAS nuostatais.

            6. VAS vedėjo ir vidaus auditorių priėmimo į darbą (pareigas), darbo užmokesčio mokėjimo jiems tvarką ir sąlygas, atsakomybę, socialines ir kitas garantijas nustato specialieji įstatymai, reglamentuojantys valstybės tarnautojų priėmimą į darbą (pareigas), darbo užmokesčio mokėjimą,

            atsakomybę, socialines ir kitas garantijas.

                                                                                                                                                    II. VAS VEIKLOS TIKSLAS, UŽDAVINYS IR FUNKCIJOS

           

             7. VAS veiklos tikslas – padėti Tarnybos direktoriui siekti Tarnybos veiklos tikslo (-ų), tobulinant Tarnybos valdymą, rizikos valdymą ir vidaus kontrolę.

             8. VAS veiklos uždavinys – atlikti Tarnybos vidaus auditą, kurio pagrindiniai uždaviniai yra:

             8.1. tirti ir vertinti Tarnybos valdymą, rizikos valdymą ir vidaus kontrolę;

             8.2. tirti ir vertinti  Tarnybos gautų Europos Sąjungos ir (arba) tarptautinės finansinės paramos lėšų naudojimo administravimą;

             8.3. teikti Tarnybos direktoriui rekomendacijas dėl Tarnybos valdymo, rizikos valdymo ir vidaus kontrolės tobulinimo;  

             8.4. konsultuoti Tarnybos direktorių, Tarnybos administracijos padalinių vadovus Tarnybos valdymo,rizikos valdymo ir vidaus kontrolės klausimais;

             8.5. pagal skyriaus kompetenciją užtikrinti 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau - Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) nuostatų laikymąsi.

             9. VAS, siekdamas jam nustatyto veiklos tikslo, atlieka šias funkcijas:

             9.1. vertina, kaip Tarnyba:

             9.1.1. laikosi jos veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų;

             9.1.2. įgyvendina strateginius planavimo dokumentus;

             9.1.3. vykdo veiklą ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo požiūriu;

             9.1.4. valdo riziką: nustato, analizuoja rizikos veiksnius ir parenka priemones, kurios sumažintųarba pašalintų neigiamą poveikį Tarnybos veiklai;

             9.1.5. valdo, naudoja turtą ir disponuoja juo, saugo jį nuo neteisėtų veikų, atlieka turto apskaitą;

             9.1.6. užtikrina teikiamos informacijos apie finansinę ir kitą veiklą patikimumą, aktualumą, išsamumą ir teisingumą;

             9.1.7. užtikrina informacinių sistemų valdymą ir saugumą;

             9.2. vertina Tarnybos gautų Europos Sąjungos ir (arba) tarptautinės finansinės paramos lėšų panaudojimo administravimą, teikia išvadas ir rekomendacijas dėl jų tobulinimo;

             9.3. atlieka korupcijos rizikos valdymo vertinimą;

             9.4. rengia vidaus audito ataskaitas, kuriose teikia išvadas ir rekomendacijas dėl  Tarnybos valdymo, rizikos valdymo ir vidaus kontrolės tobulinimo;

             9.5.  atlieka pažangos stebėjimą: stebi ir vertina, kaip įgyvendinamos vidaus audito ataskaitoje pateiktos rekomendacijos;

             9.6. rengia ir teikia konsultacijas Tarnybos valdymo, rizikos valdymo ir vidaus kontrolės klausimais Tarnybos direktoriui, Tarnybos administracijos padalinių vadovams;

             9.7. rengia VAS veiklos planus ir metinę VAS veiklos ataskaitą;

             9.8. atlieka kitas teisės aktuose nurodytas funkcijas, susijusias su Tarnybos veiklos tikslo (-ų) įgyvendinimu.

  III.VAS TEISĖ

  10. VAS turi teisę:

  10.1. pasirinkti vidaus audito tikslus, apimtį ir taikomas vidaus audito procedūras;

  10.2. naudotis visa Tarnybos sukaupta informacija, reikalinga VAS funkcijoms atlikti;

  10.3. gauti iš visų Tarnybos administracijos padalinių (audituojamų subjektų) vidaus auditui atlikti reikalingų dokumentų kopijas ir susipažinti su dokumentų originalais;

  10.4. pasirinktinai lankytis visuose audituojamuose subjektuose;

  10.5. tikrinti audituojamų subjektų finansinės ir kitos veiklos dokumentus, turtą, kurį jie valdo, naudoja ir juo disponuoja;

  10.6.   per 5 darbo dienas nuo rašytinio prašymo pateikimo dienos gauti audituojamų subjektų vadovų (Tarnybos administracijos padalinių vadovų) ir valstybės tarnautojų ar darbuotojų,dirbančių pagal darbo sutartis, rašytinius ir (arba) žodinius paaiškinimus;

  10.7.  gavęs Tarnybos direktoriaus sutikimą, pasitelktiatitinkamų sričių specialistus (ekspertus), kai numatoma atlikti specifiniųsričių vidaus auditą;

  10.8.  deleguoti savo atstovus stebėtojo teisėmis dalyvauti Tarnybos organizuojamuose pasitarimuose, komisijų ir darbo grupių posėdžiuose;

  10.9.   reikalauti iš audituojamų subjektų vadovų sudaryti sąlygas atlikti vidaus auditą, vidaus auditoriui savarankiškai dirbti ir parengti objektyvias išvadas.

  11. VAS gali turėti ir kitų teisės aktuose jam suteiktų teisių, susijusių su VAS veiklos tikslo įgyvendinimu.

                                                     

  IV. VAS VEIKLOS organizavimas

               12. VAS vadovauja vedėjas.

               13. VAS vedėjas pavaldus ir atskaitingas Tarnybos direktoriui.

               14. VAS vedėjas:

               14.1.    atsako už VAS veiklos tikslo pasiekimą, veiklos uždavinio įgyvendinimą ir tinkamą funkcijų atlikimą;

               14.2. savarankiškai organizuoja VAS darbą pagal Tarnybos direktoriaus patvirtintus VAS nuostatus;

               14.3. tobulina savo kvalifikaciją ir sudaro sąlygas ją tobulinti vidaus auditoriams;

               14.4. atlieka kitas Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo 11 straipsnyje VAS vedėjui nustatytas funkcijas;

               14.5.  atstovauja Tarnybai VAS kompetencijai priskirtais klausimais valstybės institucijose ir įstaigose, tarptautinėse ir kitose organizacijose;

               14.6.  palaiko profesinius ryšius vidaus audito klausimais su kitų valstybės institucijų ir įstaigų, tarptautinių ir kitų organizacijų atstovais;

               14.7.  gali turėti kitų teisės aktuose VAS vedėjui nustatytų pareigų ir teisių, susijusių su VAS kompetencija.

               15. Nesant VAS vedėjo, jo funkcijas atlieka kitas Tarnybos direktoriaus nustatyta tvarka paskirtas VAS vidaus auditorius.

               16. VAS vidaus auditoriai yra tiesiogiai pavaldūs VAS vedėjui ir atsako už tinkamą savo funkcijų atlikimą laiku.

               17. Specialieji reikalavimai VAS vedėjui ir vidaus auditoriams, jų kompetencija, veiklos nepriklausomumas ir pavaldumas nustatyti Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatyme, kituose VAS kompetenciją reglamentuojančiuose teisės aktuose ir jų pareigybių aprašymuose.

               18. VAS vedėjas ir vidaus auditoriai, atlikdami jiems pavestas funkcijas, turi laikytis Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatytų profesinės etikos principų.

  ______________________


 • Darniųjų pirkimų skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Greta Ambrutytė
  Skyriaus vedėja
  Zita Šalaviejienė
  Vyriausioji specialistė
  Rita Mažeikaitė
  Livija Šepetytė

  PATVIRTINTA

  Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus

  2021 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 1S-   (1.2E)

  VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS

  DARNIŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIAUS

  NUOSTATAI

  I. BENDROJI DALIS

  1. Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau – Tarnyba) Darniųjų pirkimų skyriaus (toliau – Skyrius) nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Skyriaus tikslą, atliekamas funkcijas, teises ir veiklos organizavimo tvarką.
  2. Skyrius yra savarankiškas Tarnybos administracijos padalinys, pavaldus Tarnybos direktoriaus pavaduotojui, kuruojančiam Skyriaus veiklą (toliau – Pavaduotojas).
  3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir susitarimais, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – VPĮ), Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu (toliau – PĮ), Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu (toliau – GSPĮ),  Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, kitais įstatymais ir Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Tarnybos nuostatais, šiais Skyriaus nuostatais ir kitais teisės aktais, kurie susiję su Tarnybos veikla.
  4. Skyriaus vedėjo ir Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kvalifikacijos reikalavimus, pavaldumą, jų funkcijas, teises, pareigas ir atsakomybę nustato jų pareigybių aprašymai.
  5. Nuostatuose vartojamos sąvokos:

  5.1. Darnusis pirkimas - pirkimas, kurio metu pirkimo vykdytojas įsigyja prekes, paslaugas ar darbus siekdamas ekonominių, socialinių ir (ar) aplinkosauginių tikslų.

  5.2. Pirkimo vykdytojas – perkančioji organizacija, perkantysis subjektas, įsigyjančioji organizacija;

  5.3. Pirkimai – viešieji pirkimai ir pirkimai atliekami vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų;

  5.4. Kitos nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, nustatytas VPĮ, PĮ, GSPĮ.

  II. SKYRIAUS TIKSLAS IR FUNKCIJOS

  1. Skyriaus tikslas – atliekant Skyriaus nuostatuose numatytas funkcijas, įgyvendinti viešųjų pirkimų ir pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, politiką darniųjų pirkimų srityje.
  2. Skyrius savo kompetencijos ribose atlieka šias funkcijas:

  7.1. teikia metodinę pagalbą viešųjų pirkimų sistemos dalyviams ir Tarnybos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, rengia rekomendacijas ir gaires darniųjų pirkimų planavimo ir jų atlikimo klausimais, peržiūri Tarnybos patvirtintus  dokumentus ir pagal poreikį teikia siūlymus dėl atnaujinimo;

  7.2. organizuoja viešųjų pirkimų sistemos dalyvių ir Tarnybos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, mokymus apie darniuosius pirkimus ir juos moko, rengia mokymams skirtą medžiagą; 

  7.3. konsultuoja viešųjų pirkimų sistemos dalyvius darniųjų pirkimų planavimo ir atlikimo  klausimais;

  7.4. Tarnybos direktoriaus ar jo Pavaduotojo pavedimu, dalyvauja rengiant konkrečių prekių, paslaugų ar darbų techninėms specifikacijoms taikomus reikalavimus;

  7.5. analizuoja ir vertina darniųjų pirkimų sistemą, rengia ir atsakingoms institucijoms ir (arba) Tarnybos administracijos padaliniams teikia pasiūlymus dėl jos tobulinimo;

  7.6. bendradarbiauja su Europos Komisija darniųjų pirkimų teisės aktų taikymo klausimais;

  7.7. dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos pozicijas svarstant ES institucijų parengtus atitinkamų teisės aktų ir kitų dokumentų pirkimų klausimais, kai jie susiję su darniaisiais pirkimais;

  7.8. rengia publikacijas ir sistemina informaciją darniųjų pirkimų klausimais;

  7.9. apibendrina ir viešai skelbia atsakymus į dažniausiai pateikiamus klausimus, rengia žinių patikrinimo testus pirkimų vykdytojų atstovams ir kitą mokomąją medžiagą, susijusią su darniaisiais pirkimais;

  7.10. rengia atsakymus į valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, asmenų pareiškimus ir prašymus, susijusius su darniaisiais pirkimais;

  7.11. rengia ir (ar) dalyvauja rengiant teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, teikia pasiūlymus dėl jų tobulinimo;

  7.12. vertina kitų institucijų parengtus su darniaisiais pirkimais susijusius teisės aktus ir jų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus ar išvadas;

  7.13. dalyvauja rengiant Tarnybos veiklos planavimo dokumentus bei teikia siūlymus dėl jų;

  7.14. bendradarbiauja ir teikia pasiūlymus kitiems Tarnybos administracijos padaliniams, dalinasi reikiama informacija ir dokumentais, būtinais Tarnybos administracijos padalinių funkcijoms atlikti;

  7.15. bendradarbiauja su valstybės, savivaldybių, teisėsaugos ir kontrolės institucijomis ir įstaigomis, kitomis Lietuvos ir užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis darniųjų pirkimų klausimais;

  7.16. atstovauja Tarnybai valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose, įmonėse, ES institucijose bei tarptautinėse organizacijose darniųjų pirkimų klausimais;

  7.17. sudaro ir saugo Skyriui Tarnybos dokumentacijos plane numatytas bylas ir užtikrina jų perdavimą tolimesniam saugojimui;

  7.18. dalyvauja komisijų, darbo grupių, komitetų veikloje;

  7.19. tvarko ar dalyvauja tvarkant pagal kompetenciją Skyriui priskirtos Tarnybos interneto svetainės dalį;

  7.20. pagal skyriaus kompetenciją užtikrina 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau - Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) nuostatų laikymąsi;

  7.21. atlieka kitus Tarnybos direktoriaus ir (ar) Pavaduotojo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam kad būtų pasiekti Tarnybos tikslai.

  III. SKYRIAUS TEISĖS

  1. Skyrius, atlikdamas jam pavestas funkcijas, turi teisę:

  8.1. Skyriaus kompetencijos ribose naudotis Tarnybos turimomis duomenų bazėmis, kitų Tarnybos administracijos padalinių sukauptais duomenimis, ;

  8.2. gauti iš Tarnybosadministracijospadalinių, kitų valstybės ir savivaldybiųinstitucijų (įstaigų) informaciją bei dokumentus, reikalingus Skyriaus funkcijoms atlikti, ;

  8.3. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.

  IV. SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

  1. vadovauja Skyriaus vedėjas, kurį priima į pareigas ir atleidžia iš jų  Tarnybos direktorius Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.

  10.  Skyriaus vedėjas:

  10.1. planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą;

  10.2. atsako už Skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų atlikimą;

  10.3. atsiskaito Pavaduotojui už Skyriaus veiklą; 

  10.4. teikia Pavaduotojui ir Tarnybos direktoriui siūlymus Skyriaus kompetencijos klausimais;

  10.5. rengia Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymus ir teikia juos Tarnybos direktoriui tvirtinti;

  10.6. vertina Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą ir (arba) darbuotojų darbinę veiklą, teikia Pavaduotojui pasiūlymus dėl Skyriaus atliekamos veiklos tobulinimo,  Skyriaus tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skatinimo, pašalpų, tarnybinių nuobaudų jiems skyrimo, jų kvalifikacijos kėlimo ir profesinių įgūdžių tobulinimo ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytų atvejų;

  10.7. atlieka kitus Pavaduotojo ir (arba) Tarnybos direktoriaus pavedimus susijusius su Skyriaus veikla.

  10.8. Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus Pavaduotojui.

  10.9. Nesant Skyriaus vedėjo, jo funkcijas atlieka Tarnybos direktoriaus patvirtintame pavadavimo plane numatytas asmuo.

  V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  11.  Skyrius reorganizuojamas, pertvarkomas arba naikinamas Tarnybos direktoriaus įsakymu teisės aktų nustatyta tvarka.

  _______________________________

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-10-19