BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. 


 • VPT administracija
  Tel. , Faks. , El. p. , Adresas: Kareivių g. 1, LT-08221 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Darius Vedrickas
  Direktorius
  Arūnas Siniauskas
  Viktorija Namavičienė
  Kęstutis Kazulis
  Evelina Butkutė-Lazdauskienė
  Priimamasis/Jovita Sveikauskienė
 • Kontaktai žiniasklaidai
  Tel. , Faks. , El. p. , Adresas: Kareivių g. 1, LT-08351 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Evelina Butkutė-Lazdauskienė
 • Metodinės pagalbos skyrius
  Tel. , Faks. , El. p. , Adresas: Kareivių g. 1, LT-08221 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Gediminas Golcevas
  Živilė Cibutavičienė
  Laura Kuoraitė
  Odeta Siudikaitė
  Vaida Šėmienė
  Deimantė Kaminskaitė-Danilovienė
  Gintė Vingytė
  Jovita Lukaševičienė
  Karolina Skorupskaitė
  Milda Mechonošina
  Virginija Markevičienė
  Aistė Solovjovė

  FUNKCIJOS:

  Teikia metodinę pagalbą:

  rengia ir dalyvauja rengiant rekomendacijas ir gaires VPĮ, PĮ, GSPĮ taikymo ir įgyvendinimo, pirkimų planavimo ir jų atlikimo klausimais;
  organizuoja Pirkimo vykdytojų mokymus ir juos moko;
  konsultuoja Pirkimo vykdytojus ir tiekėjus VPĮ, PĮ, GSPĮ, taikymo, klausimais;
  konsultuoja įsigyjančiąsias organizacijas ir tiekėjus Kuro taisyklių nustatytais atvejais ir klausimais;
  konsultuoja suteikiančiąsias institucijas ir ekonominės veiklos vykdytojus KĮ taikymo klausimais, taip pat KĮ įgyvendinamųjų teisės aktų reikalavimų taikymo koncesininkų atrankos metu klausimais;
  rengia ir dalyvauja rengiant metodines rekomendacijas koncesininko atrankos dokumentų rengimo ir atrankos vykdymo klausimais.

  Rengia ir (ar) priima privalomuosius pirkimų vykdymą ir koncesijų suteikimą reglamentuojančius teisės aktus;

  Vertina kitų institucijų parengtus teisės aktus ir jų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus ar išvadas;

  Teikia ir nuolat atnaujina Europos Komisijos informacinėje dokumentų saugykloje „e-Certis“ skelbiamą informaciją apie Lietuvoje išduodamas pažymas ir kitus tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus, laisvai ir neatlygintinai prieinamų Lietuvos duomenų bazių, kuriose pateikiama informacija apie tiekėjus, sąrašą;

  Analizuoja ES Teisingumo Teismo nagrinėjamas bylas bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka teikia Europos teisės departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos nuomonę apie bylos svarbą Lietuvai ar Lietuvos Respublikos poziciją;

  Rengia pirkimų specialisto žinių patikrinimo turinio reikalavimus, pirkimų specialisto žinių patikrinimo testų klausimus bei juos atnaujina. 

  Vykdo kitus Tarnybos direktoriaus ir (ar) Pavaduotojo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam kad būtų pasiekti Tarnybos tikslai.

 • Statistikos ir ataskaitų skyrius
  Tel. , Faks. , El. p. , Adresas: Kareivių g. 1, LT-08351 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Asta Sadauskaitė
  Vaida Joknienė
  Dovilė Kavaliauskaitė
  Erika Panavienė
  Jūratė Navickė

  Skyriaus tikslas –
  atliekant Skyriaus nuostatuose numatytas funkcijas, įgyvendinti viešųjų pirkimų ir pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, politiką, prižiūrėti kaip laikomasi VPĮ, PĮ, GSPĮ, EIRĮ ir Kuro taisyklių reikalavimų bei dalyvauti formuojant ir įgyvendinti valstybės koncesijų politiką.  

  Skyriaus funkcijos: 

  prižiūri kaip laikomasi VPĮ, PĮ, GSPĮ, EIRĮ, KĮ skelbiant pagal šiuos teisės aktus pasirašytas sutartis bei jų pakeitimus ir (ar) įvykdytų procedūrų (tarp jų finansuojamų iš ES paramos lėšų) ataskaitas, tikrina pateiktų ataskaitų duomenis ir tikslina juos pagal pirkimų vykdytojų ir suteikiančiųjų institucijų pateiktą informaciją: 

  tikrina ataskaitų duomenis, vykdo ataskaitų pateikimo kontrolę; 

  prevencine tvarka kontroliuoja sutarčių viešinimą. 

  konsultuoja (raštu ir žodžiu) ūkio subjektus ir Tarnybos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, ataskaitų rengimo ir pateikimo Tarnybai klausimais;  

  rengia ataskaitų formas ir ataskaitų teikimo reikalavimus; 

  renka, kaupia ir analizuoja informaciją apie pirkimus, kuriems taikomos VPĮ, PĮ, GSPĮ, EIRĮ nuostatos, po jų sudarytas pirkimų sutartis, preliminariąsias sutartis ir pirkimo sutarčių įvykdymo rezultatus, pirkimų ginčus, nustatytus viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimus ir pirkimų praktikoje pasitaikančias problemas. Šią informaciją, išskyrus konfidencialią, teikia Europos Komisijai, valstybės ir savivaldybės institucijoms, įstaigoms, įmonėms bei visuomenei;  

  renka, kaupia ir analizuoja informaciją apie koncesijas, sudarytas koncesijos sutartis ir sutarčių vykdymo rezultatus, koncesijų ginčus, nustatytus koncesijų suteikimo tvarkos pažeidimus ir koncesijų praktikoje kylančias problemas. Šią informaciją, išskyrus konfidencialią, teikia Europos Komisijai ir skelbia Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje; 

  renka, kaupia ir analizuoja informaciją apie nustatytus Kuro taisyklių pažeidimus, susijusius su taisyklių 20.2–20.4 papunkčiuose nurodytais pirkimo būdais, jų pobūdį. Apibendrintą informaciją skelbia viešai; 

  rengia ir teikia Europos Komisijai jos nustatytais terminais ir forma pirkimų stebėsenos ataskaitą, statistines viešojo pirkimo, atliekamo gynybos ir saugumo srityje, metines ataskaitas ir kitą jos prašomą informaciją; 

  nustačius teisės aktų pažeidimus, perduoda medžiagą ir turimą informaciją Tarnybos Teisės skyriui spręsti klausimą dėl atsakingų asmenų patraukimo administracinėn atsakomybėn, viešojo intereso gynimo; 

  nustačius teisės aktų pažeidimus, turinčius nusikalstamos veikos požymių, ar įtarus Konkurencijos įstatymo pažeidimus, korupcijos apraiškas ar dokumentų klastojimą, medžiagą tolesniam tyrimui perduoda teisėsaugos institucijoms ar kitoms valstybės institucijoms nagrinėti pagal kompetenciją; 

  rengia ketvirtinę ir metinę suvestinę statistinę pirkimų ir pirkimų sutarčių informaciją bei skelbia ją viešai;  

  rengia ir teikia Europos Komisijai jos nustatytais terminais ir forma viešųjų pirkimų stebėsenos ataskaitą, kitas ataskaitas ir kitą jos prašomą informaciją; 

  rengia sektorines viešųjų pirkimų apžvalgas; 

  rengia su ataskaitomis, sutarčių viešinimu susijusius Tarnybos informacinius dokumentus; 

  Skyriaus parengtą statistinę informaciją talpina Tarnybos internetiniame tinklalapyje;  

  teikia pasiūlymus dėl viešųjų pirkimų sistemos tobulinimo; 

  teikia Europos Komisijai VPĮ, PĮ, GSPĮ , Kuro taisyklėse, KĮ nurodytą informaciją apie Europos Sąjungos teisės pažeidimą;  

  informuoja Europos Komisiją apie išimtinės teisės suteikimą ekonominės veiklos vykdytojui vykdyti vieną iš KĮ 2 priede nurodytų rūšių veiklą; 

  rengia metines Tarnybos veiklos ataskaitas, paskelbia jas Tarnybos interneto svetainėje ir pateikia Lietuvos Respublikos Seimui ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei teisės aktų nustatyta tvarka; 

  rengia atsakymus į valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, asmenų pareiškimus ir prašymus (įskaitant ir susijusius su Europos Sąjungos fondų lėšomis bendrai finansuojamais projektais); 

  pagal skyriaus kompetenciją užtikrina 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau - Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) nuostatų laikymąsi; 

  rengia ir (ar) dalyvauja rengiant teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, teikia pasiūlymus dėl jų tobulinimo; 

  dalyvauja rengiant Tarnybos veiklos planavimo dokumentus bei teikia siūlymus dėl jų; 

  bendradarbiauja su valstybės, savivaldybių, teisėsaugos ir kontrolės institucijomis, užsienio valstybių institucijomis bei tarptautinėmis organizacijomis; 

  bendradarbiauja su kitais Tarnybos administracijos padaliniais, keisdamasis su jais reikiama informacija ir dokumentais, būtinais Tarnybos administracijos padalinių funkcijoms atlikti; 

  atstovauja Tarnybai valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose, įmonėse, ES institucijose bei kitose tarptautinėse organizacijose; 

  sudaro ir saugo Skyriui Tarnybos dokumentacijos plane priskirtas bylas ir užtikrina jų perdavimą tolimesniam saugojimui; 

  dalyvauja Tarnybos komisijų, darbo grupių, komitetų veikloje; 

  tvarko ar dalyvauja tvarkant pagal kompetenciją Skyriui priskirtos Tarnybos interneto svetainės dalį; 

  moko Tarnybos kitų administracijos padalinių valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis; 

  vykdo kitas teisės aktais Tarnybai nustatytas funkcijas ir Tarnybos direktoriaus ir (ar) Pavaduotojo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam kad būtų pasiekti Tarnybos tikslai. 

 • Priežiūros skyrius
  Tel. , Faks. , El. p. , Adresas: Kareivių g. 1, LT-08351 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Ramutis Prišmantas
  Albina Perlavičienė
  Jelena Valentukevičienė
  Mindaugas Brakauskas
  Rita Venckienė
  Lina Klingienė
  Henrika Šileikė
  Gema Petronytė
  Domas Galkauskas
  Deimantė Skeberdė
  Audronė Šatūnienė
  Giedrė Almonaitytė
  Laura Žemaitė
  Mindaugas Knopkus
  Darius Butavičius
  Jolanta Tallat Kelpšienė

  Skyriaus uždavinys –
  vykdyti VPĮ, PĮ, GSPĮ, KĮ, EIRĮ (toliau kartu – Įstatymai) ir jų įgyvendinamųjų norminių teisės aktų reikalavimų tinkamo įgyvendinimo ir laikymosi priežiūrą 

  Skyriaus funkcijos: 

  atlieka viešųjų pirkimų, pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų (toliau kartu – pirkimai) vykdymo, koncesijos suteikimo procedūrų iki koncesijos sutarties sudarymo (toliau – koncesija), pirkimo-pardavimo sutarčių, koncesijų sutarčių ir vidaus sandorių (toliau kartu – sutartys) sudarymo ir vykdymo atitikties Įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų reikalavimams įvertinimą; 

  atlieka perkančiųjų organizacijų, perkančiųjų subjektų, įsigyjančiųjų organizacijų (toliau – pirkimų vykdytojai) veiklos, susijusios su pirkimų planavimu, inicijavimu, pirkimų procedūrų organizavimu ir vykdymu, sutarčių sudarymu ir vykdymu įvertinimą; 

  atlieka stebėseną, kaip pirkimų vykdytojai ir suteikiančiosios institucijos vykdo Tarnybos duotus įpareigojimus ir pateiktas rekomendacijas; 

  rengia Tarnybos nuomonę dėl koncesijos sutarties pakeitimų atitikties KĮ reikalavimams; 

  teisėsaugos institucijų pavedimu ir institucijų, atsakingų už Europos Sąjungos lėšomis finansuojamų projektų atranką, jų įgyvendinimo priežiūrą, prašymu, teikia išvadas (specialisto išvadas) dėl pirkimų vykdytojų ar suteikiančiųjų institucijų parengtų pirkimo dokumentų, atliktų pirkimo (koncesijų suteikimo) procedūrų, sutarčių vykdymo teisėtumo; 

  analizuoja informaciją apie pirkimus, koncesijas, sudarytas sutartis, preliminariąsias sutartis ir sutarčių įvykdymo rezultatus, pirkimų (koncesijų) ginčus, nustatytus pirkimų (koncesijų) tvarkos pažeidimus ir pirkimų (koncesijų) praktikoje pasitaikančias problemas;  

  rengia atsakymus į valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų asmenų skundus ir prašymus;  

  rengia ar dalyvauja rengiant teisės aktų projektus ir teikia pasiūlymus dėl jų tobulinimo;  

  vykdo kitus Tarnybos direktoriaus ir (ar) Pavaduotojo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam kad būtų pasiekti Tarnybos tikslai. 

   

 • Prevencijos ir skelbimų skyrius
  Tel. , Faks. , El. p. , Adresas: Kareivių g. 1, LT-08351 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Lina Nariūnienė
  Karolis Žižys
  Laimutė Ramanauskienė
  Julija Grudinkė
  Inga Noreikienė
  Povilas Straševičius
  Šarūnė Jatulytė
  Vida Koženevskienė
  Živilė Gasiulienė
  Kamilė Šėrytė
  Eglė Spudulytė
  Gediminas Žukauskas
  Olga Lukoitienė

  Skyriaus uždaviniai: 

  vykdyti VPĮ, PĮ, GSPĮ, KĮ ir jų įgyvendinamųjų norminių teisės aktų reikalavimų pažeidimų prevenciją; 

  užtikrinti tinkamą viešųjų pirkimų, pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, (toliau kartu – pirkimai) skelbimų, įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų (toliau – kuro pirkimai) skelbimų, koncesijų skelbimų bei Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos konkursų (toliau – NATO pirkimai) paskelbimą; 

  užtikrinti tinkamą informacijos apie viešojo pirkimo sutarties, pirkimo sutarties ir koncesijos sutarties neįvykdžiusius ar netinkamai ją įvykdžiusius tiekėjus (toliau – Nepatikimų tiekėjų sąrašas) ir informacijos apie tiekėjus, kurie pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ, PĮ ir GSPĮ nustatytiems reikalavimams, arba apie tiekėjus, kurie dėl pateiktos melagingos informacijos nepateikė patvirtinančių dokumentų, (toliau – Melagingą informaciją pateikusių tiekėjų sąrašas) paskelbimą Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS); 

  užtikrinti patikimumo deklaracijų išdavimą juridiniams asmenims, norintiems dalyvauti skelbiamuose NATO pirkimuose, jų galiojimo panaikinimą ir informacijos apie patikimumo deklaracijos galiojimo panaikinimą pateikimą; 

  užtikrinti sprendimų dėl leidimų taikyti tarptautinių sankcijų, nustatančių ribojimus ar draudimus skirti ar toliau vykdyti viešojo pirkimo, pirkimo, koncesijų sutartis (toliau – tarptautinės sankcijos) išimtis, (toliau – Sprendimas dėl leidimo) priėmimą ir informacijos, susijusios su tarptautinių sankcijų įgyvendinimu, teikimą.  

  Skyriaus funkcijos: 

  iki pasiūlymų arba paraiškų pateikimo termino pabaigos vykdo pirkimų dokumentų atitikties VPĮ, PĮ, GSPĮ ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų reikalavimams vertinimą, siekiant pateikti rekomendacijas perkančiosioms organizacijoms ir perkantiesiems subjektams (toliau kartu – pirkimo vykdytojas) dėl nustatytų trūkumų pašalinimo;   

  iki koncesijos paskelbimo vykdo koncesijos dokumentų atitikties KĮ reikalavimams vertinimą, siekiant pateikti rekomendacijas suteikiančiajai institucijai dėl nustatytų trūkumų pašalinimo; 

  persiunčia Europos Sąjungos oficialiųjų leidinių biurui skelbti ir skelbia CVP IS pirkimų skelbimus, KĮ reikalavimus atitinkančius koncesijų skelbimus ir kuro pirkimų skelbimus; 

  skelbia Tarnybos interneto svetainėje NATO pirkimų skelbimus; 

  administruoja Nepatikimų tiekėjų ir Melagingą informaciją pateikusių tiekėjų sąrašus; 

  vertina juridinių asmenų atitiktį Patikimumo deklaracijų išdavimo pagrindų įstatyme nustatytiems patikimumo deklaracijos išdavimo pagrindams ir išduoda patikimumo deklaraciją arba ją panaikina; 

  vertina, ar gali būti suteikiami leidimai netaikyti tarptautinių sankcijų, bei priima Sprendimą dėl leidimo taikyti tarptautinių sankcijų išimtį; 

  VPĮ ir GSPĮ nustatytais atvejais duoda sutikimus pirkimų vykdytojams atlikti pirkimus neskelbiamų derybų būdu; 

  konsultuoja (raštu ir žodžiu) pirkimų, koncesijų, kuro pirkimų ir NATO pirkimų (tarp jų finansuojamų iš Europos Sąjungos (toliau – ES)  paramos lėšų) skelbimų rengimo bei pateikimo Tarnybai klausimais; 

  pagal Skyriaus kompetenciją rengia informacinius pranešimus; 

  analizuoja informaciją apie pirkimus ir koncesijas, pirkimų ir koncesijų ginčus, nustatytus pirkimų ir koncesijų tvarkos pažeidimus ir pirkimų bei koncesijų praktikoje pasitaikančias problemas; 

  pagal Skyriaus kompetenciją vykdo kitas teisės aktais Tarnybai nustatytas funkcijas ir Tarnybos direktoriaus, Pavaduotojo nenuolatinio pobūdžio pavedimus. 

   

 • Teisės skyrius
  Tel. , Faks. , El. p. , Adresas: Kareivių g. 1, LT-08351 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Sonata Vaitukaitytė
  Eglė Korkutė
  Raimonda Rauluševičienė
  Laura Zapolskienė

  Skyriaus uždavinys 
  atliekant Nuostatuose numatytas funkcijas, įgyvendinti viešųjų pirkimų, taip pat pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, (toliau – pirkimai) politiką, dalyvauti formuojant ir įgyvendinti valstybės koncesijų politiką.  

  Skyriaus funkcijos:  

  teikia pastabas ir pasiūlymus dėl pateiktų Tarnybos veiklą reglamentuojančių teisės aktų projektų (išskyrus atostogų ir komandiruočių klausimais);  

  teikia pastabas ir pasiūlymus dėl pateiktų Tarnybos sudaromų sutarčių projektų atitikties teisės aktams;  

  konsultuoja sutarčių, teisės aktų rengimo, taikymo bei kitais teisės klausimais Tarnybos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, (toliau – darbuotojai);   

  Tarnybos direktoriui įgaliojus, atstovauja Tarnybai išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijose bei visų instancijų Lietuvos Respublikos teismuose, pavedus – kitose institucijose ir įstaigose, kai nagrinėjami teisinio pobūdžio klausimai;  

  rengia procesinius dokumentus išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijoms ir visų instancijų Lietuvos Respublikos teismams;  

  pagal skyriaus kompetenciją analizuoja Priežiūros skyriaus perduotas vertinimo išvadas ir tikrinimo ataskaitas ir, esant teisiniam pagrindui, atlieka administracinio nusižengimo tyrimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus, surašo nutarimus, kai protokolai nesurašomi;  

  pagal skyriaus kompetenciją analizuoja Priežiūros skyriaus perduotas vertinimo išvadas ir tikrinimo ataskaitas ir, esant teisiniam pagrindui, rengia ieškinius, ginant viešąjį interesą, dėl pirkimo sutarčių bei preliminariųjų sutarčių pripažinimo negaliojančiomis ir (ar) alternatyvių sankcijų taikymo;  

  pagal Tarnybos kompetenciją rengia teisines išvadas Lietuvos Respublikos teismams;  

  renka informaciją, susijusią su įsiteisėjusiais teismų sprendimais ir nutartimis dėl alternatyvių sankcijų taikymo, šią informaciją skelbia Tarnybos interneto svetainėje;  

  analizuoja ir apibendrina Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (toliau – LAT) ir Europos Sąjungos teisingumo teismo (toliau – ESTT) praktiką viešųjų pirkimų, pirkimų ir koncesijų klausimais;  

  rengia LAT ir ESTT bylų, susijusių su viešųjų pirkimų, pirkimų ir koncesijų klausimais, santrumpas ir skelbia jas Tarnybos interneto svetainėje; 

  rengia atsakymus į valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, fizinių bei juridinių asmenų pareiškimus, prašymus ir skundus (įskaitant ir susijusius su ES fondų lėšomis bendrai finansuojamais projektais), o jei jie nesusiję su viešaisiais pirkimais, pirkimais, koncesijų suteikimu – persiunčia nagrinėti kitoms institucijoms pagal kompetenciją;  

  rengia ir dalyvauja rengiant Tarnybos teisės aktų projektus ir metodinius dokumentus (rekomendacijas, gaires ir kt.);  

  pagal Skyriaus kompetenciją atlieka kitas teisės aktais Tarnybai nustatytas funkcijas ir Tarnybos direktoriaus, Pavaduotojo nenuolatinio pobūdžio pavedimus.   

 • Personalo ir informacijos valdymo skyrius
  Tel. , Faks. , El. p. , Adresas: Kareivių g. 1, LT-08351 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Simona Šimanskienė
  Jovita Sveikauskienė
  Irma Pimpičkaitė

  Skyriaus uždaviniai:  

  padėti Tarnybos direktoriui formuoti Tarnybos personalo valdymo ir ugdymo politiką ir ją įgyvendinti;  

  organizuoti Tarnybos dokumentų valdymą ir užtikrinti dokumentų tvarkymą ir saugojimą vadovaujantis teisės aktų reikalavimais;  

  teisės aktų nustatyta tvarka pagal Skyriaus kompetenciją užtikrinti institucijoms, įstaigoms ir (ar) suinteresuotiems asmenims teikiamos informacijos parengimą ir teikimą laiku ir tinkamai; 

  dalyvauti formuojant Tarnybos organizacinę kultūrą, vidinę komunikaciją. 

  Skyriaus funkcijos: 

  teisės aktų nustatyta tvarka pagal Skyriaus kompetenciją nagrinėja valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, asmenų prašymus ir skundus ir teikia informaciją; 

  teikia Tarnybos direktoriui siūlymus dėl darbuotojų poreikio ir veiklos kokybės tobulinimo; 

  kartu su kitais Tarnybos administracijos padaliniais atlieka Tarnybos administracijos padalinių funkcijų ir (ar) Tarnybos darbuotojų pareigybių analizę ir pagal savo kompetenciją teikia Tarnybos direktoriui siūlymus dėl Tarnybos ar darbo organizavimo tobulinimo; 

  padeda personalui įgyvendinti teisę į karjerą Tarnyboje; 

  padeda Tarnybos direktoriui kurti ir įgyvendinti personalo motyvacijos sistemą; 

  padeda Tarnybos direktoriui ir Tarnybos administracijos padalinių vadovams vykdyti personalo adaptavimą ir integravimą bei motyvavimą Tarnyboje, teikia siūlymus Tarnybos direktoriui dėl motyvavimo priemonių personalui taikymo; 

  padeda Tarnybos direktoriui formuoti Tarnybos personalo mokymo prioritetus, organizuoja ir (ar) dalyvauja kvalifikacijos kėlimo renginiuose, atlieka kitas su personalo valdymu susijusias funkcijas; 

  rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus personalo valdymo klausimais (įskaitant ir susijusius su Europos Sąjungos fondų lėšomis bendrai finansuojamais projektais); 

  kartu su kitais Tarnybos administracijos padaliniais kontroliuoja Tarnybos vidaus tvarkos taisyklių laikymąsi, teikia Tarnybos direktoriui siūlymus dėl darbo drausmės, darbo ir tarnybos sąlygų Tarnyboje gerinimo; 

  dalyvauja rengiant personalo pareigybių sąrašus, konsultuoja Tarnybos administracijos padalinių vadovus pareigybių aprašymų rengimo klausimais, teikia jiems siūlymus dėl pareigybių aprašymų keitimo ir papildymo; 

  analizuoja Tarnybos personalo sudėtį ir dalyvauja Tarnybos direktoriui ją formuojant, organizuoja arba dalyvauja organizuojant personalo priėmimą į pareigas ir atleidimą iš jų; 

  atlieka asmens, atsakingo už valstybės tarnautojų registro duomenų tvarkymą, funkcijas; 

  organizuoja Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo nuostatų, susijusių su leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija ir asmens patikimumo pažymėjimų išdavimu personalui, įgyvendinimą;  

  vykdo Tarnybos valstybės tarnautojų pažymėjimų apskaitą ir išdavimą, organizuoja negaliojančių pažymėjimų sunaikinimą;  

  organizuoja Tarnybos valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos ir (arba) darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbinės veiklos vertinimą; 

  organizuoja atostogų suteikimą personalui ir padeda įgyvendinti personalo socialines ir kitas garantijas; 

  teikia siūlymus Tarnybos direktoriui dėl organizacinės kultūros formavimo; 

  pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja valdant informaciją ir įgyvendinant priemones, susijusias su pagal Tarnybos kompetenciją teikiamos informacijos sklaida; 

  organizuoja teisės aktų reikalavimus atitinkantį Tarnybos dokumentų valdymą; 

  formuoja ir tvarko Tarnybos archyvą, užtikrina tinkamą bylų apskaitą ir jų saugojimą; 

  padeda Tarnybos direktoriui ir jo pavaduotojams organizuoti renginius, priima ir aptarnauja atvykstančius asmenis; 

  užtikrina asmenų aptarnavimą, bendruoju Tarnybos telefonu gaunamų skambučių administravimą ir el. paštu [email protected] gautos informacijos paskirstymą pagal kompetenciją; 

  organizuoja privalomuosius darbuotojų sveikatos patikrinimus; 

  pagal kompetenciją atlieka kitas teisės aktais numatytas funkcijas ir Tarnybos direktoriaus bei Tarnybos direktoriaus pavaduotojų nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Tarnybos tikslai. 

 • Elektroninių pirkimų skyrius
  Tel. , Faks. , El. p. , Adresas: Kareivių g. 1, LT-08351 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Marius Žemaitis
  Olga Gustienė
  Raimondas Valentinas
  Lina Kriščiūnaitė
  Vaidotas Akstinas
  Audrius Jotauta
  Eglė Radvilė

  Skyriaus uždavinys 
  atliekant nuostatuose numatytas funkcijas įgyvendinti viešųjų pirkimų ir pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, politiką ir padėti Tarnybos administraciniams padaliniams prižiūrėti kaip laikomasi VPĮ, PĮ, GSPĮ, EIRĮ ir Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių (toliau – Kuro taisyklės) reikalavimų bei dalyvauti formuojant ir įgyvendinti valstybės koncesijų politiką.  

  Skyriaus funkcijos: 

  administruoja Centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą (toliau – CVP IS); 

  administruoja kitas Tarnybos informacines sistemas (toliau – TIS), atlieka TIS poreikių analizę; 

  rengia Tarnybos informacinių technologijų vystymo strategiją ir ją įgyvendina; 

  užtikrina tinkamą CVP IS ir TIS kūrimą, tobulinimą, testavimą, įdiegimą ir funkcionavimą; 

  nustato ir fiksuoja atsiradusius CVP IS ir TIS sutrikimus ir organizuoja jų šalinimą; 

  rengia techninę dokumentaciją kompiuterinės ir programinės įrangos pirkimams; 

  užtikrina TIS apsaugą pagal Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktų reikalavimus, įgyvendina TIS duomenų saugos politiką, atlieka TIS rizikos vertinimą, užtikrina tinkamą TIS ir jose kaupiamos informacijos apsaugos stebėjimą; 

  organizuoja elektroninės informacijos saugos mokymus Tarnybos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai); 

  konsultuoja (raštu ir žodžiu) perkančiąsias organizacijas, įsigyjančiąsias organizacijas, perkančiuosius subjektus  ir tiekėjus CVP IS naudojimo klausimais; 

  konsultuoja Tarnybos darbuotojus darbo su CVP IS ir TIS ir kompiuterių aparatinės bei programinės įrangos naudojimo klausimais; 

  vykdo ir (arba) koordinuoja perkančiųjų organizacijų atstovų mokymus CVP IS naudojimo klausimais; 

  atlieka TIS naudotojų prieigos teisių administravimą; 

  užtikrina tinkamą Tarnybos duomenų centro, kompiuterinio tinklo, telefono ryšio sistemą ir konsultavimo telefono skambučių centro techninės ir programinės įrangos funkcionavimą; 

  CVP IS skelbia informaciją apie tarptautinio pirkimo ir tarptautinės koncesijos vertės ribas, įskaitant informaciją apie patikslintas vertės ribas;  

  užtikrina tinkamą kompiuterinės ir programinės įrangos apskaitą; 

  rengia atsakymus į valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, asmenų pareiškimus, prašymus ir skundus (įskaitant ir susijusius su Europos Sąjungos fondų lėšomis bendrai finansuojamais projektais); 

  rengia ar dalyvauja rengiant Tarnybos vidaus teisės aktų projektus, elektroninius viešuosius pirkimus reglamentuojančius teisės aktus ir teikia pasiūlymus dėl Tarnybos vidaus veiklą reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo; 

  moko ir konsultuoja Tarnybos darbuotojus informacijos talpinimo svetainėje klausimais; 

  vykdo kitas teisės aktais Tarnybai nustatytas funkcijas ir Tarnybos direktoriaus ir (ar) Vyriausiojo patarėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam kad būtų pasiekti Tarnybos tikslai. 

 • Finansų valdymo ir ūkio skyrius
  Tel. , Faks. , El. p. , Adresas: Kareivių g. 1, LT-08351 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Indrė Jokūbaitienė
  Simona Dirsytė
  Raminta Kalinkienė
  Vidmantas Lapinskas

  Skyriaus uždaviniai:  

  dalyvauti sudarant Tarnybos biudžetą; 

  naudoti ir prižiūrėti pagal Skyriaus kompetenciją Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų sistemą (toliau – VBAMS) ir Finansų valdymo ir apskaitos sistemą (toliau – FVAIS); 

  tvarkyti Tarnybos buhalterinę apskaitą;  

  administruoti pagal Skyriaus kompetenciją Tarnybai skiriamus valstybės biudžeto asignavimus ir kitas teisėtai gautas lėšas ir jų panaudojimą; 

  organizuoti ir vykdyti finansų kontrolę Tarnyboje; 

  užtikrinti, kad teisingai ir laiku būtų sudaryta Tarnybos finansinė atskaitomybė; 

  užtikrinti teisės aktų nustatyta tvarka pagal Skyriaus kompetenciją atitinkamoms institucijoms, įstaigoms ir (ar) suinteresuotiems asmenims teikiamos informacijos parengimą laiku ir tinkamai; 

  užtikrinti pagal Skyriaus kompetenciją tinkamos Tarnybos apskaitos politikos parinkimą; 

  užtikrinti tinkamą Tarnybos turto valdymą ir priežiūrą, rūpintis Tarnybos administracinių patalpų, tarnybinio transporto, inventoriaus bei įrengimų ūkine ir technine priežiūra, energetinių sistemų eksploatacija ir remontu, tinkamomis darbo sąlygomis darbuotojams bei jų aprūpinimu reikalingomis materialinėmis ir techninėmis priemonėmis;  

  užtikrinti tinkamą Tarnybos vykdomų ES struktūrinių fondų, valstybės biudžeto ar kitomis lėšomis finansuojamų projektų administravimą. 

  Skyriaus funkcijos: 

  rengia Tarnybos vykdomos programos sąmatų projektus; 

  rengia, patvirtinus atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, programos išlaidų sąmatas, esant būtinybei, jų patikslinimus; 

  vykdo VBAMS ir FVAIS sistemų atnaujinimo importus, atlieka kitas susijusias operacijas, užtikrinančias tinkamą VBAMS ir FVAIS funkcionavimą; 

  apskaito Tarnybos vykdomų programų lėšas, debitorinį ir kreditorinį įsiskolinimą, ilgalaikį, trumpalaikį turtą, apskaičiuoja ir išmoka Tarnybos darbuotojams darbo užmokestį, kompensuoja komandiruočių išlaidas, kitas teisės aktais nustatytas išmokas; 

  sudaro ir atsakingoms institucijoms ir įstaigoms teikia teisės aktų nustatytas periodines metines mokesčių deklaracijas, pranešimus apie apdraustųjų darbuotojų įmokas, finansines ir statistines ataskaitas, mokėjimo prašymus, atitinkančius apskaitos duomenis; 

  tvarko finansinius dokumentus, užtikrina Skyriaus kaupiamų duomenų saugumą ir apskaitos dokumentų ir apskaitos registrų perdavimą į archyvą; 

  rengia ir įgyvendina Tarnybos apskaitos politiką; 

  teikia Lietuvos Respublikos finansų ministerijai Tarnybos mokėjimo paraiškas VBAMS, vykdomai programai finansuoti, teisės aktų nustatyta tvarka į VBAMS įkelia informaciją apie finansavimo sumas per ataskaitinį laikotarpį;  

  atlieka mokėjimų procedūras per Lietuvos ir užsienio bankus iš valstybės biudžeto asignavimų ir kitų teisėtai gautų lėšų, skirtų Tarnybos vykdomoms programoms (ar priemonėms) finansuoti; 

  analizuoja ir kontroliuoja Tarnybai skirtų valstybės biudžeto, techninės ir kitos ES paramos lėšų panaudojimą pagal patvirtintą programą; 

  analizuoja biudžeto lėšų panaudojimą pagal išlaidų straipsnius, rengia palyginamąją analizę ir apibendrintas išvadas teikia raštu Tarnybos direktoriui sprendimams priimti; 

  vykdo sutarčių administravimą (mokėjimų ir apskaitos koordinavimą), kontroliuoja, kad viešųjų pirkimų vertės neviršytų sumų, nurodytų viešuosius pirkimus reglamentuojančiuose teisės aktuose; 

  pildo Tarnybos darbo laiko apskaitos žiniaraščius; 

  dalyvauja Tarnybos investicinių projektų svarstyme ir priimant sprendimus dėl jų įgyvendinimo; 

  organizuoja ir vykdo metinę inventorizaciją; 

  sudaro ir teikia ketvirtines ir metines Tarnybos buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės apie biudžetinių ir techninės paramos ES lėšų panaudojimą ataskaitas Lietuvos Respublikos finansų ministerijai, Valstybės kontrolei jų nustatyta tvarka ir terminais; 

  įkelia į Viešojo sektoriaus atskaitomybės konsolidavimo informacinę sistemą (toliau – VSAKIS) Skyriaus parengtą, Tarnybos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo  pasirašytą Tarnybos metinį finansinių ataskaitų rinkinį Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nustatyta tvarka ir terminais; 

  teikia siūlymus Tarnybos direktoriui apie galimybes panaudoti ES, kitų tarptautinių organizacijų ir institucijų fondų ir finansavimo šaltinių lėšas; 

  teikia Finansų ministro nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos finansų ministerijai informaciją apie vidaus kontrolės įgyvendinimą; 

  konsultuoja pagal Skyriaus kompetenciją Tarnybos darbuotojus buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimo klausimais; 

  nagrinėja  teisės aktų nustatyta tvarka pagal Skyriaus kompetenciją valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, asmenų prašymus ir skundus ir teikia informaciją; 

  užtikrina pagal Skyriaus kompetenciją 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau - Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) nuostatų laikymąsi; 

  užtikrina Tarnybos organizuojamų renginių aptarnavimą bei aprūpinimą reprezentacinėmis prekėmis; 

  padeda Tarnybos direktoriui ir jo pavaduotojams organizuoti jų rengiamus pasitarimus, priima ir aptarnauja atvykstančius svečius; 

  atlieka Tarnybos veiklos planų ir programų įgyvendinimo stebėseną;  

  organizuoja tvarkos ir švaros palaikymą Tarnybos administracinėse patalpose; 

  aprūpina Tarnybos darbuotojus darbui būtinu inventoriumi ir kanceliarinėmis prekėmis, tvarko materialinių vertybių priėmimo ir išdavimo dokumentus; 

  prižiūri energetinės, vėdinimo ir kondicionavimo sistemos bei įrengimų veikimą, esant gedimui praneša nuomotojui – dėl reikalingo remonto, apskaito energetinius išteklius ir kontroliuoja jų panaudojimą tarnybinėms reikmėms, dalyvauja nurašant skaitiklių rodmenis. 

  organizuoja praėjimo kontrolės į Tarnybos nuomojamas administracines patalpas priežiūrą ir Tarnybos administracinių patalpų apsaugą; 

  kontroliuoja tarnybinių automobilių panaudojimą, užtikrina švaros ir tvarkos palaikymą automobiliuose ir jų saugojimo vietose, vykdo Tarnybos darbuotojų vežimą jiems atliekant tarnybines užduotis, organizuoja tarnybinių automobilių technines apžiūras, remonto darbus, draudimą ir saugojimą po darbo bei poilsio dienomis; 

  organizuoja Tarnyboje priešgaisrinės saugos reikalavimų vykdymą;  

  administruoja ES struktūrinių fondų, valstybės biudžeto ar kitomis lėšomis finansuojamus Tarnybos įgyvendinamus projektus, koordinuoja projektų įgyvendinimą ir užtikrina jų priežiūrą; 

  organizuoja ir atlieka supaprastintus mažos vertės neskelbiamus viešuosius pirkimus Viešųjų pirkimų tarnybos viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės  taisyklių nustatyta tvarka, rengia atliekamų viešųjų pirkimų dokumentus, atlieka prekių, paslaugų ar darbų įsigijimus naudojantis CPO elektroniniu katalogu; 

  rengia Skyriaus inicijuojamų viešųjų pirkimų pirkimo–pardavimo sutarčių projektus; 

  rengia metinius Tarnybos pirkimų planus, rengia ir peržiūri einamaisiais kalendoriniais metais planuojamų atlikti supaprastintų ir tarptautinių viešųjų pirkimų suvestinę; 

  atlieka viešųjų pirkimų verčių apskaitą, registruoja ir paviešina sudarytas viešojo pirkimo – pardavimo sutartis ir jų pakeitimus; 

  atlieka prevencinę Tarnybos sudarytų viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių kontrolę; 

  sudaro ir atsakingoms institucijoms ir įstaigoms teikia Viešųjų pirkimų įstatymu nustatytas periodines ataskaitas,  

  rengia ar dalyvauja rengiant Tarnybos vidaus teisės aktų projektus ir teikia pasiūlymus dėl Tarnybos vidaus veiklą reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo; 

  bendradarbiauja su kitais Tarnybos administracijos padaliniais, keisdamasis su jais reikiama informacija ir dokumentais, būtinais Tarnybos administracijos padalinių funkcijoms atlikti; 

  dalyvauja Tarnybos komisijų, darbo grupių, komitetų veikloje; 

  tvarko ar dalyvauja tvarkant pagal Skyriaus kompetenciją priskirtą Tarnybos interneto svetainės dalį; 

  bendradarbiauja su kitais Tarnybos administracijos padaliniais, keisdamasis su jais reikiama informacija ir dokumentais, būtinais Tarnybos funkcijoms atlikti ir tikslams pasiekti; 

  atstovauja pagal Skyriaus kompetenciją Tarnybai valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose, įmonėse, ES institucijose bei kitose tarptautinėse organizacijose; 

  sudaro ir saugo Skyriui Tarnybos dokumentacijos plane priskirtas bylas; 

  dalyvauja pagal Skyriaus kompetenciją Tarnybos ar kitų institucijų ar įstaigų sudarytų komisijų, darbo grupių, komitetų veikloje, posėdžiuose;  

  dalyvauja rengiant Tarnybos strateginio veiklos planavimo dokumentus bei teikia siūlymus dėl jų; 

  atlieka pagal Skyriaus kompetenciją kitas teisės aktais numatytas funkcijas ir Tarnybos direktoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam kad būtų pasiekti Tarnybos tikslai. 

 • Vidaus audito skyrius
  Tel. , Faks. , El. p. , Adresas: Kareivių g. 1, LT-08351 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Kristina Abuašvili

  Skyriaus uždavinys 
  atlikti Tarnybos vidaus auditą, kurio pagrindiniai uždaviniai yra: 

  tirti ir vertinti Tarnybos valdymą, rizikos valdymą ir vidaus kontrolę; 

  tirti ir vertinti Tarnybos gautų Europos Sąjungos ir (arba) tarptautinės finansinės paramos lėšų naudojimo administravimą; 

  teikti Tarnybos direktoriui rekomendacijas dėl Tarnybos valdymo, rizikos valdymo ir vidaus kontrolės tobulinimo;   

  konsultuoti Tarnybos direktorių, Tarnybos administracijos padalinių vadovus Tarnybos valdymo, rizikos valdymo ir vidaus kontrolės klausimais; 

  pagal skyriaus kompetenciją užtikrinti 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau - Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) nuostatų laikymąsi. 

  Skyriaus funkcijos: 
  vertina, kaip Tarnyba:  

  laikosi jos veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų;  

  įgyvendina strateginius planavimo dokumentus; 

  vykdo veiklą ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo požiūriu;  

  valdo riziką: nustato, analizuoja rizikos veiksnius ir parenka priemones, kurios sumažintų arba pašalintų neigiamą poveikį Tarnybos veiklai; 

  valdo, naudoja turtą ir disponuoja juo, saugo jį nuo neteisėtų veikų, atlieka turto apskaitą; 

  užtikrina teikiamos informacijos apie finansinę ir kitą veiklą patikimumą, aktualumą, išsamumą ir teisingumą;  

  užtikrina informacinių sistemų valdymą ir saugumą; 

  vertina Tarnybos gautų Europos Sąjungos ir (arba) tarptautinės finansinės paramos lėšų panaudojimo administravimą, teikia išvadas ir rekomendacijas dėl jų tobulinimo;  

  atlieka korupcijos rizikos valdymo vertinimą; 

  rengia vidaus audito ataskaitas, kuriose teikia išvadas ir rekomendacijas dėl  Tarnybos valdymo, rizikos valdymo ir vidaus kontrolės tobulinimo; 

  atlieka pažangos stebėjimą: stebi ir vertina, kaip įgyvendinamos vidaus audito ataskaitoje pateiktos rekomendacijos; 

  rengia ir teikia konsultacijas Tarnybos valdymo, rizikos valdymo ir vidaus kontrolės klausimais Tarnybos direktoriui, Tarnybos administracijos padalinių vadovams; 

  rengia Skyriaus veiklos planus ir metinę Skyriaus veiklos ataskaitą; 

  atlieka kitas teisės aktuose nurodytas funkcijas, susijusias su Tarnybos veiklos tikslo (-ų) įgyvendinimu. 

 • Darniųjų pirkimų skyrius
  Tel. , Faks. , El. p. , Adresas: Kareivių g. 1, LT-08351 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Greta Ambrutytė
  Livija Šepetytė
  Gabija Vitkauskienė
  Sonata Štabokienė
  Zita Šalaviejienė
  Rita Mažeikaitė

  Skyriaus uždaviniai:  

  įgyvendinti viešųjų pirkimų ir pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų (toliau kartu – pirkimai) politiką žaliųjų, socialiai atsakingų ir inovacijų pirkimų (toliau – darnieji pirkimai) srityse; 

  teikti metodinę pagalbą perkančiosioms organizacijoms ir perkantiesiems subjektams (toliau – pirkimo vykdytojai) darniųjų pirkimų srityje VPĮ, PĮ ir GSPĮ taikymo ir įgyvendinimo, pirkimų planavimo ir jų atlikimo klausimais; 

  dalyvauti formuojant ir įgyvendinant valstybės koncesijų politiką darniųjų pirkimų klausimais. 

  Skyriaus funkcijos: 

  rengia ir (ar) dalyvauja rengiant rekomendacijas, gaires ir kitokio pobūdžio metodines priemones apie darniuosius pirkimus; 

  organizuoja pirkimo vykdytojų  mokymus apie darniuosius pirkimus, juos moko, rengia mokymams skirtą medžiagą;   

  konsultuoja pirkimo vykdytojus ir tiekėjus darniųjų pirkimų planavimo ir atlikimo  klausimais; 

  konsultuoja suteikiančiąsias institucijas ir suinteresuotus dalyvius bei koncesininkus KĮ nustatytais atvejais darniųjų pirkimų klausimais; 

  dalyvauja rengiant su darniaisiais pirkimais susijusius privalomuosius pirkimų vykdymą reglamentuojančius teisės aktus ir kitų dokumentų projektus; 

  vertina kitų institucijų parengtus su darniaisiais pirkimais susijusius teisės aktus ir jų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus ar išvadas; 

  rengia atsakymus į valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, asmenų pareiškimus ir prašymus, susijusius su darniaisiais pirkimais; 

  rengia pirkimų specialisto žinių patikrinimo turinio reikalavimus, pirkimų specialisto žinių patikrinimo testų klausimus darniųjų pirkimų srityje bei juos atnaujina; 

  atlieka kitus Tarnybos direktoriaus ir (ar) Vyriausiojo patarėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus. 

   

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-01-23