BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. 


ĮGYVENDINTI PROJEKTAI

 • Projekto pavadinimas: „Viešųjų pirkimų tarnybai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavestų ES 2007 – 2013 m. struktūrinės paramos administravimo funkcijų vykdymas“
 • Projekto kodas: VP4-1.1-FM-01-V-01-004
 • Projekto vykdytojas: Viešųjų pirkimų tarnyba
 • Fondas: Europos Socialinis fondas
 • Veiksmų programa: Techninės paramos veiksmų programa
 • Finansavimo sutartis: 2009-04-14
 • Skirtas finansavimas: 2.659.989, 47 Eur.
 • Projektas baigtas:  2015-12-31
 • Projekto aprašymas: Projektas įgyvendinamas vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-10-17 nutarimu Nr. 1139 Viešųjų pirkimų tarnybai (toliau – Tarnyba) 2007−2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos laikotarpiu priskirtas funkcijas. Projekto lėšomis bus finansuojamos Tarnybai priskirtų funkcijų vykdymo išlaidos, numatytos vykdomų pagal 2007−2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančias veiksmų programas projektų išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 31 d. nutarimu Nr. 1179. Šis projektas padės efektyviau funkcionuoti 2007−2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo sistemai. Visu 2007−2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos laikotarpiu bus užtikrinta efektyvi projekto, finansuojamo iš 2007−2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšų, viešųjų pirkimų kontrolė bei suteikta kvalifikuota konsultacija, mokymai, metodinė pagalba pareiškėjams ir (ar) projektų vykdytojams, taip pat kitoms 2007−2013 m. Europos Sąjungos struktūrinę paramą administruojančioms institucijoms Viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų klausimais.
 • Projekto pavadinimas: „Valstybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas elektroninių viešųjų pirkimų srityje“
 • Projekto kodas: VP1-4.1-VRM-03-V-01-063
 • Projekto vykdytojas: Viešųjų pirkimų tarnyba
 • Veiksmų programa: 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
 • Fondas: Europos Socialinis fondas
 • Finansavimo sutartis: 2011-03-24
 • Skirtas finansavimas: 320.821,36 Eur.
 • Projekto veiklų pradžia: 2011-03-24
 • Projekto veiklų pabaiga: 2013-05-03
 • Projektas baigtas: 2014-03-19
 • Projekto aprašymas: Projektas „Valstybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas elektroninių viešųjų pirkimų srityje“, vykdomas pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ priemonę „Valstybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“. El. pirkimų plėtra yra viena pagrindinių Lietuvos viešųjų pirkimų sistemos tobulinimo ir 2009–2013 m. plėtros strategijoje numatytų priemonių, didinant viešųjų pirkimų skaidrumą, kovojant su korupcija bei taupant viešiesiems pirkimams skirtas lėšas. Viešųjų pirkimų įstatymas numato, kad perkančiosios organizacijos bent pusę visų viešųjų pirkimų vykdytų el. būdu, CVP IS priemonėmis. CVP IS priemones naudoja visos Lietuvos perkančiosios organizacijos, vykdydamos tradicinius (popierinius) ir el. pirkimus. Viešųjų pirkimų perkėlimas į el. terpę iš esmės keičia jų vykdymo praktiką, ir iš šioje srityje dirbančiųjų reikalauja naujų žinių bei kompetencijos. Žinių stoka yra pagrindinis barjeras, stabdantis el. pirkimų plėtrą. VPT vykdydama jai deleguotą atsakingų už viešuosius pirkimus specialistų mokymo funkciją bei siekdama paruošti juos el. pirkimų vykdymui, nuo 2008 m. rengia el. viešųjų pirkimų vykdymo instrukcijas, vadovus, mokamąją medžiagą, organizuoja seminarus, teikia konsultacijas. VPT nedisponuoja pakankamais žmogiškaisiais, finansiniais bei techninių priemonių ištekliais, norint patenkinti visus ar bent žymesnę dalį mokymų poreikių. Didžiausios problemos, su kuriomis susiduria VPT, vykdydama viešųjų pirkimų specialistų mokymo veiklą, yra šios: 1) didelis viešųjų pirkimų specialistų skaičius ir jų geografinis pasiskirstymas; 2) el. pirkimų srities sudėtingumas ir kompleksiškumas, todėl reikalingi aukštos kvalifikacijos ekspertai galintys teikti kompetentingą pagalbą; 3) El. viešieji pirkimai - labai greitai besivystanti sritis, todėl prisitaikant prie pokyčių būtina užtikrinti nenutrūkstamą viešųjų pirkimų specialistų mokymosi procesą, atnaujinant mokymosi priemones ir medžiagą. VPT kiekvieną dieną gauna daug paklausimų tiek dėl tradicinių, tiek dėl elektroninių pirkimų, kurie apkrauna vartotojų pagalbai galimus skirti VPT išteklius, todėl negalima pagelbėti visiems besikreipiantiems. Įgyvendinat projektą būtų sprendžiamos visos šios problemos.

   

 • Projekto pavadinimas: „Viešųjų pirkimų centrinės rizikos analizės sistemos kūrimas ir diegimas (I etapas)“
 • Projekto kodas: VP1-4.2-VRM-03-V-01-088
 • Projekto vykdytojas: Viešųjų pirkimų tarnyba
 • Veiksmų programa: 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
 • Fondas: Europos Socialinis fondas
 • Finansavimo sutartis: 2011-04-18
 • Projektui skirtas finansavimas: 779.077,56 Eur.
 • Projekto veiklų pradžia: 2011-04-18
 • Projekto veiklų pabaiga: 2015-12-01
 • Projektas baigtas: 2016-02-03
 • Projekto aprašymas: Projektas „Viešųjų pirkimų centrinės rizikos analizės sistemos kūrimas ir diegimas (I etapas)“, vykdomas pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ VP1-4.2-VRM- 03-V priemonę „Viešojo administravimo subjektų sistemos tobulinimas“. Projekto vykdymo metu bus sukurta viešųjų pirkimų rizikos valdymo metodika ir sukurta ir įdiegta rizikos valdymo informacinė sistema, kuri remsis ir Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) esančia informacija apie perkančiųjų organizacijų pasirašytas viešojo pirkimo-pardavimo sutartis. Susisteminta informacija bus reguliariai atnaujinama ir saugoma specializuotoje saugykloje, o šių duomenų analizės rezultatai periodiškai pateikiami VPT bei CVPIS tinklalapiuose. Viešųjų pirkimų rizikos valdymo informacinė sistema, kaip įgyvendinto projekto rezultatas, prisidės siekiant Lietuvos viešųjų pirkimų sistemos tobulinimo ir plėtros 2009-2013 metų strategijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. spalio 14 d. nutarimu Nr. 1332, numatyto tikslo – pasiekti, kad Lietuvos viešųjų pirkimų sistema funkcionuotų skaidriai ir efektyviai, leistų perkančiosioms organizacijoms mažiausiomis sąnaudomis įsigyti labiausiai jų poreikius atitinkančias prekes, paslaugas ar darbus, bei užtikrintų konkurenciją.

 • Projekto pavadinimas: „Viešųjų pirkimų efektyvumo didinimas metodinėmis priemonėmis“
 • Projekto kodas: 10.1.2-ESFA-V-916-01-0004
 • Priemonė: Nacionalinių kovos su korupcija priemonių įgyvendinimas
 • Prioritetas: 10 prioritetas „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“
 • Finansavimo sutartis: 2017-02-21
 • Skirtas finansavimas: 817.317,82 Eur.
 • Projekto finansavimo šaltiniai: Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.
 • Projekto veiklų pradžia: 2016-08-23
 • Projekto veiklų pabaiga: 2022-08-19
 • Projekto santrauka: Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto "Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas" Nr. 10.1.2-ESFA–V-916 priemonę ,,Nacionalinių kovos su korupcija priemonių įgyvendinimas“. Projekto tikslas – didinti viešųjų pirkimų efektyvumą metodinėmis priemonėmis, mažinant korupcinių ryšių galimybes: ugdyti Viešųjų pirkimų tarnybos darbuotojų ir perkančiųjų organizacijų atstovų sąmoningumą ir kompetencijas bei sukurti pagalbinę viešųjų pirkimų metodinę medžiagą. Įgyvendinant projektą siekiama stiprinti Viešųjų pirkimų tarnybos darbuotojų gebėjimus, didinti perkančiųjų organizacijų atstovų kompetenciją viešųjų pirkimų vykdymo ir korupcijos prevencijos srityse, dalyvaujant ir organizuojant mokymus, sukuriant ir pateikiant suinteresuotoms šalims metodinę medžiagą (viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų komentarus, rekomendacijas, atmintines, tipines dokumentų formas, el. informacines priemones), kuri palengvintų viešųjų pirkimų procedūras, padidintų teisės aktų reikalavimų supratimą ir vienodą interpretavimą ir sudarytų sąlygas viešuosius pirkimus vykdyti skaidriai ir efektyviai. Mokymų ir tarptautinių konferencijų metu įgytos žinios bei geroji kitų šalių praktika, sukurta metodinė medžiaga ir atnaujinta konsultavimo linija, kaip įgyvendinto projekto rezultatai, prisidės prie Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos įgyvendinimo 2015–2019 metų tarpinstituciniame veiklos plane, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 648 „Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos įgyvendinimo 2015–2019 metų tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“, numatyto tikslo „Užtikrinti sąžiningą konkurenciją, skaidrų ir racionalų prekių, darbų ar paslaugų pirkimą vykdant viešuosius pirkimus“ pasiekimo. 
Paskutinė atnaujinimo data: 2021-10-15