Pagrindinė Viešųjų pirkimų tarnybos duomenų apsaugos pareigūno pareiga yra sudaryti sąlygas laikytis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau - Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), užtikrinti Viešųjų pirkimų tarnybos tvarkomų asmens duomenų apsaugos sistemos stebėsenos veikimą pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus, daryti duomenų tvarkymo veiklos įrašus, užtikrinti duomenų tvarkymo saugumą ir teikti pranešimus apie duomenų saugumo pažeidimus.

Įgyvendinant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, kaip tiesioginio taikymo teisės akto, reikalavimus, Viešųjų pirkimų tarnyboje buvo patvirtintas Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Viešųjų pirkimų tarnyboje aprašas, kuriuo įtvirtintos pagrindinės fizinių asmenų, kaip duomenų subjektų, teisės (toliau -Aprašas). Su Apraše įtvirtintais duomenų tvarkymo principais bei duomenų subjektų teisėmis galite susipažinti čia

Viešųjų pirkimų tarnyboje duomenų apsaugos pareigūne paskirta:

Lina Klingienė

Kareivių g. 1, 08351 Vilnius

El. paštas [email protected]

Fiziniai asmenys (duomenų subjektai) gali kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną visais klausimais, susijusiais su jų asmeninių duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą.

Duomenų apsaugos pareigūnas privalo užtikrinti slaptumą arba konfidencialumą, susijusį su jo užduočių vykdymu, laikydamasis Europos Sąjungos ar valstybės narės teisės.

Už Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymo stebėseną Lietuvos Respublikoje atsakinga nacionalinė asmens duomenų priežiūros institucija:

Valstybinė asmens duomenų apsaugos inspekcija
Kontaktinė informacija:
A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius
Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445
Faks. (8 5) 261 9494
El. p. [email protected]

Atmintinė asmenims, ketinantiems kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją

Atnaujinimo data: 2023-11-28