Ūkio subjektų priežiūra

Ūkio subjektų veiklą prižiūrinčios institucijos funkcijos

Perkančiųjų organizacijų vykdomų viešųjų pirkimų bei viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, dokumentų ir procedūrų teisėtumo vertinimas ir išvadų teikimas;
Perkančiųjų organizacijų veiklos, susijusios su viešųjų pirkimų bei viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje vykdymu, tikrinimas ir tikrinimo ataskaitų teikimas;
Perkančiųjų organizacijų pirkimo sutarčių sąlygų vykdymo vertinimas ir išvadų teikimas;
Perkančiosios organizacijos veiklos, susijusios su pirkimo sutarčių sudarymu ir vykdymu, tikrinimas ir tikrinimo ataskaitų teikimas;
Energetikos įmonių atliekamų energijos ir (ar) kuro, kurie naudojami elektros ir (ar) šilumos energijai gaminti, pirkimų dokumentų ir procedūrų teisėtumo vertinimas ir išvadų teikimas.

Ūkio subjektų veiklos priežiūrą reglamentuojantys teisės aktai

Viešųjų pirkimų procedūrų vertinimų atlikimo ir jų rezultatų įforminimo taisyklės, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2014 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. 1S-90;
Perkančiųjų organizacijų veiklos, susijusios su viešųjų pirkimų procedūrų vykdymu, tikrinimų taisyklės, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2014 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. 1S-9;
Planinio perkančiosios organizacijos veiklos, susijusios su viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių sudarymu ir vykdymu, tikrinimo atlikimo ir jo rezultatų įforminimo taisyklės, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2014 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. 1S-222;
Neplaninių viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių vykdymo vertinimų atlikimo ir jų rezultatų įforminimo taisyklės, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2014 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. 1S-221;
Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų vertinimų atlikimo ir jų rezultatų įforminimo taisyklės, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2015 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. 1S-38;
Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, vertinimų ir perkančiųjų organizacijų veiklos, susijusios su viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, procedūrų vykdymu, tikrinimo taisyklės, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2013 m. gegužės  21 d. įsakymu Nr. 1S-101.

Ūkio subjektų veiklą prižiūrinčios institucijos teisės

Gauti iš perkančiosios organizacijos, įsigyjančiosios organizacijos ar kitų asmenų su pirkimais ir pirkimo sutarties vykdymu susijusią informaciją ir dokumentus, reikalingus funkcijoms atlikti;
Gauti perkančiosios organizacijos, įsigyjančiosios organizacijos, pirkimo komisijos ar jos narių, pirkimo procedūrose dalyvaujančių ekspertų, kitų asmenų su pirkimu susijusių veiksmų ir sprendimų paaiškinimus;
Gauti iš perkančiosios organizacijos ar kitų asmenų su pirkimais ir pirkimo sutarties vykdymu susijusią informaciją, perkančiosios organizacijos veiklos, susijusios su viešųjų pirkimų procedūrų vykdymu ir (ar) pirkimo sutarties vykdymu, dokumentų originalus ir / ar kopijas (taip pat ir patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka) arba išrašus, daryti žymas perkančiosios organizacijos dokumentuose, kad būtų išvengta jų klastojimo;
Laikinai, ne ilgiau kaip 30 dienų, paimti iš perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų dokumentų originalus, įforminus tai dokumentų poėmio aktu;
Esant poreikiui, pirkimo dokumentus ir tiekėjų pasiūlymus pateikti papildomai ekspertizei;
Įtarusi šio įstatymo ir kitų su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų pažeidimus ir vadovaudamasi teisingumo ir protingumo kriterijais, įpareigoti perkančiąją organizaciją ar įsigyjančiąją organizaciją sustabdyti pirkimo procedūras tol, kol Viešųjų pirkimų tarnyba pateiks perkančiosios organizacijos ar įsigyjančiosios organizacijos pateiktų dokumentų ir sprendimų vertinimą, o nustačiusi šiuos pažeidimus, – įpareigoti perkančiąją organizaciją ar įsigyjančiąją organizaciją nutraukti pirkimo procedūras, pakeisti ar panaikinti neteisėtus sprendimus ar veiksmus;
Jei yra pagrindas manyti, kad su pirkimais ar pirkimo sutarties vykdymu susiję dokumentai yra suklastoti, taip pat nustačius galimas korupcijos apraiškas, medžiagą (įtarus, kad dokumentai suklastoti - dokumentų originalus) perduoti teisėsaugos institucijoms ar kitoms institucijoms nagrinėti pagal kompetenciją. 

Tarnybos sprendimų apskundimo tvarka

Pirkimų vykdytojas ar kiti suinteresuoti asmenys, nesutikę su Vertinimo išvadoje, Tikrinimo ataskaitoje, ar Sprendime dėl sutikimo Tarnybos pateiktais sprendimais, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 5 ir 17 straipsnių nuostatomis, gali apskųsti sprendimus Vilniaus apygardos administraciniam teismui per ABTĮ nustatyta tvarka ir terminais.