AtsisiųstiBEil. Nr.

PO pavadinimas,
kodas

Pirkimo 
pavadinimas, 
numeris

Įstatymai

Pirkimo/sutarties vertinimas

          Nustatyti pažeidimai                                                                                                                                  

Sprendimas

Išvados data, numeris/išvada

1. Joniškio ligoninė, VšĮ 157659081

Maisto tiekimo paslaugos. Nr. 402389

VPĮ Pirkimo vertinimas

Bendrojo mokumo koeficiento reikalavimas dirbtinai riboja tiekėjų konkurenciją. Pirkimo sąlygų neteisėtas pakeitimas prieštarauja skaidrumo, nediskriminavimo bei lygiateisiškumo principams.

Atsižvelgiant į šioje išvadoje konstatuotus Įstatymo pažeidimus, Tarnyba rekomenduoja  nutraukti pirkimo procedūras.

 

2019-01-03

4S-2

Atsisiųsti

2. Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Aviacijos bazė, 300058177 „Ledo šalinimo nuo orlaivių specialiosios paskirties sunkvežimis (nuledijimo mašina)“, pirkimo Nr. 388629 VPĮ Pirkimo vertinimas Viešųjų pirkimų principų, dalyvių teisės į veiksmingą pažeistų teisių gynybą pažeidimas, esminių techninės specifikacijos reikalavimų pakeitimas, galėjęs pritraukti potencialių dalyvių, laimėjusio pasiūlymo nustatymas, nepatikrinus siūlytos prekės atitikties techninės specifikacijos reikalavimams Tarnyba, atsižvelgdama į nustatytus VPĮ 17 straipsnio 1 dalies, 2 dalies 1 punkto, 45 straipsnio 1 dalies 1 punkto pažeidimus, vadovaudamasi VPĮ 95 straipsnio 2 dalies 5 punktu, įpareigoja Perkančiąją organizaciją nutraukti pirkimo procedūras

 

2019-01-03

4S-3

Atsisiųsti

3.

 

VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, 135163499

 

"Finansų valdymo sistema, diegimo ir priežiūros paslaugos", pirkimo Nr. 189772

VPĮ Sutarties vertinimas

 

Sutartis ir Pasiūlymas CVP IS paskelbti ne pilna apimti.

VPT įpareigoja Perkančiąją organizaciją ne vėliau kaip per 5 d. d. nuo vertinimo išvados gavimo dienos paskelbti CVP IS Pasiūlymą ir Sutartį pilna apimtimi, t. y. paviešinti Sutarties 1 priede „Prekių ir paslaugų žiniaraštis“ nurodytus prekių ir paslaugų įkainius, Pasiūlymo A dalyje nurodytą informaciją apie subtiekėjui UAB „Aletio“ tenkančią įsipareigojimų dalį bei Pasiūlymo B dalį.

 

2019-01-03

4S-8

Atsisiųsti

4.

Neringos savivaldybės administracija,           188754378

 

"Nidos kultūros ir turizmo informacijos centro "Agila" Nidoje, Taikos g. 4, rekonstrukcija", pirkimo Nr. 144012

 

 

VPĮ

Preliminariosios sutarties ir jos pagrindu sudarytų pagrindinių sutarčių vertinimas

Sutartys, sutarties pakeitimas CVP IS paskelbti vėliau nei numatyta VPĮ. Tinkamai neužtikrintas sutarties įvykdymas, Perkančioji organizacija netinkamai vykdė sutarties priežiūrą. 

 

VPT įpareigoja Perkančiąją organizaciją ne vėliau kaip per 5 d. d. nuo vertinimo išvados gavimo dienos paskelbti CVP IS konkursinį pasiūlymą visa apimtimi, t. y. paskelbti techninio ir darbo projektų parengimo paslaugų bei rangos darbų atlikimo kainas.

2019-01-10

4S-32

Atsisiųsti

5.

UAB „Raseinių šilumos tinklai“
172412113

Biokuras, medienos biomasė, sudaryta iš lignino ir pjuvenų“,

indeksas 249

Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklės

Pirkimo vertinimas

Įsigyjančioji organizacija neįsitikino kuro kainos dydžio pagrįstumu ir neužtikrino, kad Pirkimui skirtos lėšos bus panaudotos racionaliai, perkamo kuro kaina buvo nustatoma jį lyginant su geresnės kokybės kuro kaina.
Pasiūlymą pateikė vienas tiekėjas, nors Taisyklės nustato, kad atviras konkursas laikomas įvykusiu kai gaunami bent 3 tiekėjų pasiūlymai, sudaryta sutartis.
Nepatikrino siūlomo kuro atitikties techninei specifikacijai.
Netikslūs pirkimo dokumentai. Pirkimų planas nepaviešintas CVP IS, jame nenurodytas perkamas kuras.

Atsižvelgdama į vertinimo išvadoje nustatytus Taisyklių pažeidimus, Tarnyba rekomenduoja Sutartį nutraukti

2019-01-11

4S-41

Atsisiųsti

6.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas. 188601311

Gaisrinės automobilinės kombinuoto judesio kopėčios Nr. 60433

VPĮ

Nuomos sutarties pratęsimo procedūrų vertinimas

Neteisėtai atliktas Sutarties pakeitimas, nesudarytos galimybės kitiems potencialiems tiekėjams dalyvauti pirkime, neužtikrintas pirkimo tikslas, pažeisti pagrindiniai viešojo pirkimo principai.  Taip pat viešinimo pažeidimai.

Atsižvelgiant į šioje išvadoje konstatuotus Įstatymo pažeidimus, Tarnyba rekomenduoja Papildomą susitarimą Nr. 2 nutraukti.

2019-01-14

4S-44

Atsisiųsti

7.

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

188608252

Lavoriškių pasienio užkardos sienos stebėjimo sistemos atnaujinimas (esamos sistemos atnaujinimas, naujos įrangos pirkimas ir įdiegimas) 

Pirkimo Nr. 378537

VPĮ Pirkimo vertinimas Įstatymo reikalavimų pažeidimų galinčių turėti įtakos Pirkimo rezultatams nenustatyta. Perkančioji organizacija gali vykdyti sutartį

2019-01-17

4S-69

Atsisiųsti

8. VšĮ „Naujosios Akmenės ligoninė“,    153083122 „Medicinos laboratorinių tyrimų paslaugos“, pirkimo Nr. 396529 VPĮ Pirkimo vertinimas Dirbtinai apribota konkurencija (vienam tiekėjui sudarytas konkurencinis pranašumas kitų tiekėjų atžvilgiu), nepagrįstai neskaidytas pirkimo objektas, atlikus esminius pirkimo sąlygų pakeitimus (galėjusius pritraukti potencialių dalyvių), pirkimo procedūros nenutrauktos, apie pakeitimus tinkamai nepranešta Tarnyba rekomenduoja svarstyti pirkimo sutarties galiojimo trumpinimo galimybes

 

2019-01-17

4S-70

Atsisiųsti

9. AB "Klaipėdos vanduo", 140089260 „Vandens apskaitos prietaisai“, pirkimo Nr. 388999 PSĮ Pirkimo vertinimas Perkantysis subjektas netiksliai ir neaiškiai parengė pirkimo dokumentus, netinkamai įvertino tiekėjų pasiūlymų atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams bei neįsitikino pirkimo laimėtojo pasiūlymo atitikimu pirkimo sąlygose nustatytiems minimaliems kvalifikacijos reikalavimams

Atsižvelgdama į pirkimo vertinimo išvadoje c, Tarnyba rekomenduoja Sutartį nutraukti

2019-01-22

4S-91

Atsisiųsti

10. UAB Verslo aptarnavimo centras, 303359627 (įgaliojusi organizacija - AB "Energijos skirstymo operatorius", 304151376)

1. "25-100 kVA 10/0,4 kV įtampos trifaziai alyviniai galios transformatoriai", pirkimo Nr. 360143; 2. "160-1600 kVA 10/0,4 kV įtampos trifaziai alyviniai galios transformatoriai"; pirkimo Nr. 360144

 

VPĮ Pirkimų vertinimas Pažeidimų nenustatyta. -

2019-01-29

4S-116

Atsisiųsti

 

11. VšĮ Biržų rajono savivaldybės poliklinika, 193319235 Medicininių laboratorinių tyrimų atlikimo paslaugos, pirkimo Nr. 398900 VPĮ Pirkimo vertinimas Neatidžiai atliktas prpažinto laimėjusiu pasiūlymo vertinimas, nesvarstytas klausimas dėl pasiūlytų kainų priimtinumo, pirkimo objektas neskaidytas į dalis, padaryti esminiai pirkimo sąlygų pakeitimai  Atsižvelgiant į nustatytus pažeidimus perkančioji organizacija įpareigota nutraukti pirkimo procedūras

2019-01-31

4S-120 Atsisiųsti

12. Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, 188785847  „Išmanieji mobilūs telefonai“, pirkimo Nr. 411863 VPĮ Pirkimo vertinimas Techninės specifikacijos reikalavimais dirbtinai apribota tiekėjų konkurencija, nepaskelbtas laimėjusio dalyvio pasiūlymas ir sudaryta sutartis Konstatuoti VPĮ pažeidimai, Perkančioji organizacija įpareigota paviešinti laimėjusio dalyvio pasiūlymą ir sudarytą sutartį

2019-02-06

4S-148

Atsisiųsti

13.

Telšių rajono savivaldybės administracija,180878299

Keleivių vežimo paslaugos Tryškiai-Telšiai-Tryškiai, pirkimo Nr. 396797 VPĮ Pirkimo dalinis vertinimas Netinkamai vertintas pripažintas laimėjusiu pasiūlymas  Atsižvelgdama į pirkimo vertinimo išvadoje konstatuotus Įstatymo pažeidimus, Tarnyba rekomenduoja Sutartį nutraukti

2019-02-06

4S-149

Atsisiųsti

14. VšĮ Klaipėdos greitosios medicininnės pagalbos stotis. 190470591 Greitosios medicininnės pagalbos automobilių remonto paslaugos, pirkimo Nr. 404837 VPĮ Dalinis pirkimo vertinimas po sutarties sudarymo Neracionalūs vertinimo kriterijai dirbtinai riboja konkurenciją. Atsižvelgdama į pirkimo vertinimo išvadoje konstatuotus Įstatymo pažeidimus, Tarnyba rekomenduoja Sutartį nutraukti

2019-02-08

4S-153

Atsisiųsti

15. Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, 191008577 Priverstinio transporto priemonių nuvežimo, pervežimo, perkėlimo ir saugojimo paslaugos Nr. 331650 VPĮ Dalinis pirkimo sutarties vertinimas / Sutarties sąlygų keitimas Neteisėtai sudarytas sutarties papildymas, viešinimo pažeidimai. KonstatuotI Įstatymo pažeidimai. 

2019-02-08

4S-160

Atsisiųsti

16. Panevėžio miesto savivaldybės administarcija, 288724610 Plaukiojančio sinchronizuoto fontano Senvagės tvenkinyje įrengimo darbai, Nr. 396511 VPĮ Pirkimo vertinimas nustatytas kvalifikacijos reikalavimas nėra susijęs su Pirkimo objektu ir yra dirbtinai ribojantis tiekėjų konkurenciją Atsižvelgiant į nustatytus pažeidimus perkančioji organizacija įpareigota nutraukti pirkimo procedūras

2019-02-08

4S-155

Atsisiųsti

17.

UAB Birštono vandentiekis

152812840

Projekto "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas Birštono savivaldybėje" rangos darbų pirkimas VPĮ Pirkimo vertinimas   Tiekėjų ieškiniai teisme dėl pirkimo sąlygų ir pasiūlymų vertinimo. Pirkimo vertinimas ieškinių apimtyje nutrauktas.

2019-02-08 Nr. 4S-154

Atsisiųsti

18.

 

UAB „Verslo aptarnavimo centras“, 303359627

 

„(2018-ESO-652) Įrankių ir mechanizmų techninio patikrinimo, taisymo, techninio aptarnavimo paslaugos“, pirkimo Nr. 394981 PSĮ Pirkimo dalinis vertinimas Nustatytas kvalifikacijos reikalavimas yra nepagrįstas, neproporcingas Pirkimo objektui ir dirbtinai riboja tiekėjų konkurenciją.

 

Atsižvelgiant į nustatytus pažeidimus, UAB „Verslo aptarnavimo centras“ įpareigota nutraukti Pirkimo procedūras.

 

2019-02-08

4S-161

Atsisiųsti

19.

UAB "Vilniaus vystymo kompanija", 120750163, (įgaliojusi institucija - Vilniaus miesto savivaldybės administracija, 188710061)

 

 

"Projekto "Kultūrinį - istorinį reformacijos paveldą reprezentuojančio Reformatų sodo atkūrimas ir sutvarkymas" rangos darbai"; Pirkimo Nr. 367606 VPĮ Išsamus pirkimo ir jo pagrindu sudarytos sutarties vykdymo vertinimas Nustatytas kvalifikacinis reikalavimas dirbtinai riboja konkurenciją; CVP IS nepaviešintas Sutarties 1 priedas - Įkainotų veiklų sąrašas; Perkančioji organizacija nepagrįstai nutraukusi prieš tai buvusio pirkimo procedūras, o naujo pirkimo sąlygose įtvirtinusi, kad darbai turės būti vykdomi pagal tą patį techn. projektą, pažeidė skaidrumo principą ir pirkimo tikslą - racionalų lėšų panaudojimą.

Vilniaus miesto savivaldybės administracija įpareigota CVP IS paskelbti Sutarties 1 priedą; 

atsižvelgiant į vertinimo išvadoje nustatytus pažeidimus, rekomenduojama Sutartį nutraukti.

2019-02-12

4S-175

Atsisiųsti

20. Automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos

Valstybinės reikšmės krašto ir rajoninių kelių rekonstrukcija. II etapas. Sutartis Nr. 2“, pirkimo Nr. 172652 (Sutartis Nr. S-1150);

Transeuropinio tinklo kelio E67 (VIA BALTICA) plėtra. Ruožo nuo Lietuvos – Latvijos sienos iki Panevėžio plėtra. Sutartis Nr. 1, pirkimo Nr. 176189 (Sutartis Nr. S-127);

Valstybinės reikšmės krašto ir rajoninių kelių rekonstrukcija. III etapas. Sutartis Nr. 3“, pirkimo Nr. 185397 (Sutartis Nr. S-591);

Transeuropinio tinklo kelio E67 (VIA BALTICA) plėtra. Ruožo nuo Lietuvos Latvijos sienos iki Panevėžio plėtra Sutartis Nr. 2, pirkimo Nr. 186842 (Sutartis Nr. S-699);

Transeuropinio tinklo kelio  E67 (VIA BALTICA) plėtra. Ruožo Kaunas – Marijampolė plėtra. I etapas. Kelio A5 Kaunas – Marijampolė – Suvalkai ruožo nuo 45,15 iki 56,83 km rekonstravimas, pirkimo Nr. 183587 Sutartis Nr. S-565).

Atviri konkursai Dalinis vertinimas dėl viešųjų pirkimo sutarčių sąlygų keitimo pagrįstumo Atlikti esminiai sutarčių S-1150, S-127, S-592, S-565 sąlygų pakeitimai, Sutarčių pakeitimais, nesudarytos galimybės kitiems potencialiems tiekėjams dalyvauti pirkime, neužtikrintas pirkimo tikslas, pažeisti pagrindiniai viešojo pirkimo principai. Sutarties S- 699 pakeitimuose pažeidimų nenustatyta. Konstatuoti Įstatymo pažeidimai

2019-02-18

Nr. 4S-199

Atsisiųsti

21. VšĮ Jurbarko ligoninė, 158314921 Pacientų maitinino paslauga, pirkimo Nr. 405625 VPĮ Pirkimo vertinimas Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai dirbtinai apribojo konkurenciją, nusatyti praktiškai tokie patys tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir pasiūlymų vertinimo kriterijai, padaryti esminiai pirkimo sąlygų pakeitimai, pirkimo dokumentuose yra dviprasmybių, nesilaikyta VPĮ nuostatų dėl pirkimo atidėjimo termino, neįvykdyta prievolė prašyti tiekėjo tikslinti kvalifikacijos duomenų trūkumus   Atsižvelgiant į nustatytus VPĮ pažeidimus perkančioji organizacija įpareigota nutraukti pirkimo procedūras

2019-02-15

Nr. 4S-188 

Atsisiųsti

22.

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos

188710638

„Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 206 Šilutė –Rusnė ruožo nuo 2,401 iki 7.363 km rekonstravimo ir estakados šio kelio užliejamame ruože (6,190 - 6,940 km) naujos statybos techninio darbo projekto parengimas, projekto vykdymo priežiūra ir darbų atlikimas“ (CVP IS skelbtas 2017-08-16, pirkimo Nr. 342137) 

2017-12-13 pirkimo sutartis Nr. S-726 

VPĮ Sutarties išsamus vertinimas

Pirkimo vykdytojas pasitarimo protokole Sutarties vykdymą apibrėžė kitomis sąlygomis, nei nustatyta pradinėje Sutartryje ir tokiu būdu faktiškai pakeitė Sutartį, atlikdamas esminį pakeitimą. Netinkamas pirkimo planavimas, pirkimo objekto nustatymas sąlygojo, kad Pirkimo vykdytojas organizavo dar kelis papildomus pirkimus kas ženkliai padidino pirkimo objekto pradinę vertę bei sudarė prielaidas neracionaliam lėšų naudojimui. Be to, Pirkimo vykdytojas tinkamai nesuformulavo Pirkimo sąlygų, o Pirkimo metu nesiekė tiksliai ir aiškiai paaiškinti Pirkimo dokumentus.

Atsižvelgiant į nustatytus vertinimo išvadoje pažeidimus, rekomenduota panaikinti Pasitarimo protokolą, kuriuo atlikti esminiai Sutarties pakeitimai bei Sutartį nutraukti

2019-02-20

Nr. 4S-208

Atsisiųsti

23.

Lietuvos muzikos ir teatro akademija

111950624

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studijų miestelio Olandų g., Vilniuje, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos

Pirkimo Nr. 395959

VPĮ Išsamus procedūrų vertinimas ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai  neužtikrina veiksmingos tiekėjų konkurencijos, pažeidžia proporcingumo principą, racionalų lėšų, skirtų paslaugų įsigijimui, panaudojimą; kvalifikacinių reikalavimų visuma yra perteklinė, neproporcinga Pirkimo objektui; atlikusi reikšmingus pakeitimus, Perkančioji organizacija nenutraukė pirkimo procedūrų atsižvelgiant į nustatytus Įstatymo pažeidimus, Perkančioji organizacija įpareigota nutraukti Pirkimo procedūras

2019-02-22

Nr. 4S-219

Atsisiųsti

24. Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų ligoninė, 163530625 „Medicinos laboratorijų reagentų ir priemonių pirkimas“ , pirkimo Nr. 370756 VPĮ Dalinis vertinimas dėl Perkančiosios organizacijos atsisakymo suinteresuotiems dalyviams atskleisti laimėjusiais pripažintuose pasiūlymuose  esančią informaciją Perkančioji organizacija nepagrįstai atsisakė atskleisti laimėjusių pasiūlymų esmines dalis (gamintoją, modelį, įkainius, pozicijos sumą, atitiktį nustatytiems reikalavimams patvirtinančius dokumentus ar jų išrašus) suinteresuotiems dalyviams, CVP IS nepaviešino Pirkimo 17 dalies laimėjusio dalyvio pasiūlymo ir sudarytos sutarties, kitų laimėjusių dalyvių pasiūlymų ir pagal Techninės specifikacijos reikalavimus užpildytos perkamų prekių ir paslaugų informacijos

 

Perkančioji organizacija įpareigota CVP IS paskelbti Pirkimo 17 dalies laimėjusio dalyvio pasiūlymą ir sudarytą sutartį, kitų laimėjusių dalyvių pasiūlymų trūkstamą informaciją

 

2019-02-26

Nr. 4S-231

Atsisiųsti

25

Alytaus rajono savivaldybės administracija,

188718528

Mokslo paskirties pastato – pastato-mokyklos Alytaus r. sav., Miroslavo sen., Kurnėnų k., Draugystės g. 2, kapitalinio remonto ir tvarkomieji paveldosaugos darbai,

pirkimo Nr. 410070

VPĮ Dalinis vertinimas (pasiūlymų vertinimo kriterijai, reikalavimai pateikti techniniuose pasiūlymuose detalius aprašymus, tiekėjų pasiūlymų atmetimo pagrįstumas)

Tarnyba Vertinimo išvadoje konstatavo, kad Perkančioji organizacija rengdama Pirkimo sąlygas (nustatydama ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų – „darbų atlikimo terminas“) pažeidė Įstatymo 55 str. 5 d. reikalavimus ir Įstatymo 17 str. 1 d. įtvirtintus lygiateisiškumo ir skaidrumo principus, o  vertindama tiekėjų pasiūlymus, pažeidė Įstatymo 59 str. 3 d. 3 p. reikalavimus ir Įstatymo 17 str. 1 d. įtvirtintus lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principus.

Tarnyba turėtų įpareigoti Perkančiąją organizaciją Pirkimą nutraukti. Tačiau, įvertinus tai, kad Pirkimas pasibaigęs, Tarnyba pažymi, kad skelbiant naują pirkimą, Pirkimo sąlygose konstatuoti pažeidimai turi būti ištaisyti.

2019-02-26

Nr. 4S-232

Atsisiųsti

26 Šiaulių miesto savivaldybės administracija, 188771865 Susisiekimo komunikacijų Šiaulių mieste (Vilniaus g. tarp Tilžės g. ir Draugystės pr. su prieigomis bei Vasario 16-osios g. tarp Trakų g. ir Vytauto g.) rekonstravimo rangos darbų pirkimas, pirkimo Nr. 399489 VPĮ Dalinis vertinimas (pasiūlymų vertinimo kriterijai, reikalavimai pateikti techniniuose pasiūlymuose detalius aprašymus, tiekėjų pasiūlymų atmetimo pagrįstumas)

Aprašyme nustatyti reikalavimai suformuluoti abstrakčiai, detaliau nepaaiškintas jų turinys, įtaka darbų terminų pagrįstumui, vertinimui ir tuo sudarytos galimybės neobjektyviam tiekėjų pasiūlymų vertinimui.

Tarnyba konstatavo, kad: (1)  Perkančioji organizacija, Pirkimo dokumentuose nustatydama reikalavimą pateikti Aprašymą (siekiant pagrįsti siūlomą darbų atlikimo terminą), neužtikrino veiksmingos tiekėjų konkurencijos (Įstatymo 55 straipsnio 5 dalis) ir pažeidė Įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje įtvirtintus proporcingumo, lygiateisiškumo ir skaidrumo principus,

(2) Pirkimo dokumentai – netikslūs, su dviprasmybėmis. Tuo Perkančioji organizacija pažeidė Įstatymo 35 straipsnio 4 dalies nuostatas. Komisija nesivadovavo Įstatymo 35 straipsnio 3 dalies nuostatomis, UAB „Infes“ pasiūlymą įvertino ne pagal Pirkimo dokumentų reikalavimus ir tuo pažeidė Įstatymo 59 straipsnio 3 dalies 3 punkto reikalavimus (pasiūlymą įvertino ne pagal Pirkimo dokumentų reikalavimus) ir Įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą skaidrumo principą.

 

 

Tarnyba turėtų įpareigoti Perkančiąją organizaciją Pirkimą nutraukti. Tačiau, įvertinus tai, kad Pirkimas pasibaigęs, Tarnyba pažymi, kad skelbiant naują pirkimą, Pirkimo dokumentuose konstatuoti Įstatymo pažeidimai turi būti ištaisyti.

2019-02-26 Nr. 4S-229

Atsisiųsti

27. VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninė

VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės Psichiatrijos departamento biokuro katilinės įrengimo techninio - darbo projekto parengimo ir rangos darbai“ , pirkimo Nr. 145443) 

2015-04-23 pirkimo sutartis Nr. S-2015-327 
VPĮ Išsamus sutarties vertinimas, sutartis įvykdyta

Vykdydamas Sutartį Pirkimo vykdytojas pažeidė Įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą skaidrumo principą, šio straipsnio 2 dalyje įtvirtintą pirkimo tikslo siekimą, o pavėluotai paviešindamas sudarytą Sutartį, nepaviešindamas kartu laimėjusio tiekėjo pasiūlymą pažeidė skaidrumo principą nustatytą Įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje bei Įstatymo 18 straipsnio 11 dalies nuostatas.

Atsižvelgiant į tai, kad Sutartis įvykdyta, Tarnyba apsiriboja vertinimu

2019-02-27

Nr. 4S-243

Atsisiųsti

28 Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Neperšaunamosios liemenės

Pirkimo Nr. 381267

 

VPAGSSĮ Išsamus vertinimas iki sutarties sudarymo Pažeidimų nenustatyta Tarnyba neprieštaravo, kad pirkimo procedūros būtų tęsiamos

2019-02-28 Nr. 4S-256

Atsisiųsti

29. VšĮ Kauno miesto poliklinika „Saugios vakuuminės kraujo surinkimo sistemos ir kitų laboratorinių priemonių pirkimas“ (pirkimo Nr. 365876) pirkimo objekto dalis Nr. 1 „Saugi vakuuminė kraujo surinkimo sistema“ (toliau – Pirkimas). VPĮ Dalinis vertinimas, sutartis sudaryta ir vykdoma Perkančiosios organizacijos parengta Pirkimo Techninė specifikacija apribojo tiekėjų konkurenciją ir tuo pažeidė Įstatymo 17 straipsnio 3 dalies nuostatą, 17 str. 2 dalį, 17 str. 3 d., 37 str. 3 d. Rekomenduota sudarytą sutartį nutraukti 

2019-02-28

Nr. 4S-268

Atsisiųsti

30. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija, 188774441 Vilkaviškio miesto J. Basanavičiaus aikštės rekonstravimo darbai, pirkimo Nr. 156133 VPĮ Sutarties vertinimas Pirkimo vykdytojas pažeidė Įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nurodytą skaidrumo principą, 3 straipsnio 2 dalyje įtvirtintą pirkimo tikslą ir 18 straipsnio 11 dalies reikalavimus

Atsižvelgiant į tai, kad Sutartis jau įvykdyta, Tarnyba apsiriboja vertinimu

 

2019-03-04

Nr. 4S-281

Atsisiųsti

31. VšĮ Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros centras "Diagnostikos reagentai bei papildomos priemonės tyrimams (kartu su analizatorių panauda ir jų technine priežiūra) pirkimas", pirkimo Nr. 416697 VPĮ Dalinis vertinimas dėl Perkančiosios organizacijos atsisakymo suinteresuotiems dalyviams atskleisti laimėjusiais pripažintuose pasiūlymuose  esančią informaciją Perkančioji organizacija nepagrįstai atsisakė atskleisti laimėjusių pasiūlymų esmines dalis (gamintoją, modelį, įkainius, pozicijos sumą, atitiktį nustatytiems reikalavimams patvirtinančius dokumentus ar jų išrašus) suinteresuotiems dalyviams, CVP IS nepaviešino Pirkimo 2,4,6 ir 9 dalių laimėjusių dalyvių pilną pasiūlymų informaciją ir pagal Techninės specifikacijos reikalavimus užpildytos perkamų prekių ir paslaugų informacijos, išskyrus informaciją, kuri pagal teisinį reglamentavimą ir LAT praktiką pripažinta ne vieša. Perkančioji organizacija įpareigota CVP IS paskelbti Pirkimo 2, 4, 6  ir 9 dalių laimėjusių dalyvių pasiūlymų ir sudarytų sutarčių trūkstamą informaciją. Leisti susipažinti suinteresuotam dalyviui su Pirkimo 2 dalyje ir Pirkimo 6 dalyje laimėjusių dalyvių pasiūlymais.

2019-03-08

Nr. 4S-307

Atsisiųsti

32.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

(188659752)

Išmaniosios mokesčių administravimo sistemos (i.MAS) išmaniųjų elektroninių kasos aparatų posistemio (i.EKA) sukūrimo ir įdiegimo paslaugų viešaisi pirkimas (pirkimo Nr. 392875) VPĮ Dalinis vertinimas dėl nustaytų kvalifikacijos reikalavimų Pirkimo sąlygose nustatyti kvalifikacijos reikalvimai tiekėjams pažeidžia Įstatymo 17 straipsnio 1 dalies, 47 straipsnio 1 ir 7 dalių nuostatas Atsižvelgiant į nustatytus Įstatymo pažeidimus, Perkančioji organizacija įpareigota nutraukti Pirkimo procedūras

2019-03-08

Nr. 4S-306

Atsisiųsti

33.

Švenčionių rajono savivaldybės administracija

(188766722)

Vežėjo parinkimo viešųjų paslaugų įsipareigojimams vykdyti Švenčionių rajono savivaldybėje (Pirkimo Nr. 367401), 2018-07-20 Vežėjo parinkimo viešųjų paslaugų įsipareigojimams vykdyti suatrtis Nr. J-413;

Vežėjo parinkimo viešųjų paslaugų įsipareigojimams vykdyti Švenčionių rajono savivaldybėje naujo vežėjo pasirengimo laikotarpiu, 2018-08-31 Vežėjo parinkimo viešųjų paslaugų įsipareigojimams vykdyti sutartis Nr. J-507;

VPĮ Dalinis sutarčių vykdymo vertinimas dėl paslaugoms teikti naudojamų transporto priemonių atitikimo Pirkimo sąlygų reikalavimams

Atlikti esminiai suatrties pakeitimai, kuriais pažeistas skaidrumo principas, bei Įstatymo 89 straipsnio 5 dalies nuostatų reikalavimai; atsižvelgiant į tai, kad paslaugas teikiant etapais dalis maršrutų buvo aptarnaujama didesniais įkainiais, Perkančioji organizacija pažeidė skaidrumo principą, bei viešųjų pirkimų tikslą - racionaliai naudoti pirkimui skirtas lėšas;

nepaviešintas atliktas pakeitimas

Atsižvelgiant į nustatytus pažeidimus, rekomenduota Sutartį Nr. J-413 nutraukti; paviešinti 2018-10-19 atliktą Sutarties Nr. J-507 pakeitimą

 

 

 

2019-03-12

Nr. 4S-323

Atsisiųsti

34.

VšĮ Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centras

(173223934)

Reagentų, medicinos priemonių laboratoriniams tyrimams bei analizatorių panauda (pirkimo Nr. 408449) VPĮ Dalinis vertinimas dėl Perkančiosios organizacijos atsisakymo suinteresuotiems dalyviams atskleisti laimėjusiais pripažintuose pasiūlymuose  esančią informaciją

Perkančioji organizacija nepagrįstai atsisakė atskleisti laimėjusių pasiūlymų esmines dalis  suinteresuotiems dalyviams ir CVP IS nepaviešino Pirkimo 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ir 20 dalių laimėjusių dalyvių pilnų pasiūlymų informacijos, išskyrus informaciją, kuri pagal teisinį reglamentavimą ir LAT praktiką pripažinta ne vieša.

Perkančioji organizacija įpareigota CVP IS paskelbti Pirkimo 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ir 20 dalių laimėjusių dalyvių pasiūlymų. Leisti susipažinti suinteresuotam dalyviui su Pirkimo 15 dalyje laimėjusio dalyvio pasiūlymu.

 

 

2019-03-15

Nr. 4S-346

Atsisiųsti

 

 

35.

SĮ "Susisiekimo paslaugos" (124644360)

Automatizuotos šviesoforų reguliavimo ir valdymo sistemos bei jos posistemių priežiūros paslaugos, pirkimo Nr. 397014 VPĮ

Dalinis vertinimas dėl pirkimo būdo parinkimo

Pažeidimų nenustatyta

-

2019-03-15, Nr. 4S-345

Atsisiųsti

36.

SĮ „Susisiekimo paslaugos“

(124644360)

Automatizuotos šviesoforų reguliavimo ir valdymo sistemos bei jos posistemių priežiūros paslaugos, pirkimo Nr.398257 VPĮ Dalinis vertinimas dėl pirkimo objekto skaidymo į dalis ir kvalifikacinių reikalavimų atitikties VPĮ reikalavimams Perkančiosios organizacijos nustatyti tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai yra pertekliniai, nepagrįstai aukšti, neproporcingi ir suvaržantys tiekėjų konkurenciją; pirkimo dokumentuose nenurodyti argumentai dėl tarptautinės vertės pirkimo objekto neskaidymo į dalis; pirkimo sąlygų  paaiškinimas viešai nepaskelbtas CVP IS Perkančioji organizacija įpareigota nutraukti pirkimo procedūras

2019-03-15, Nr. 4S-345

Atsisiųsti

37.

UAB "Vilniaus apšvietimas"

(120125820)

Įvairios paskirties LED šviestuvų viešasis pirkimas 1, pirkimo Nr. 398273 Pirkimo vertinimas Pirkimo vykdytojas pažeidė Pirkimų įstatymo 29 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą skaidrumo principą, 29 str. 2 dalyje nurodytą racionalų lėšų naudojimą, 58 str. 1 d. 1 punkto ir 69 str. 3 d. 3 punkto reikalavimus Atsižvelgiant į nustatytus Pirkimų įstatymo pažeidimus, rekomenduota sutartį, pasirašytą dėl Pirkimo antros dalies, nutraukti

2019-03-19 Nr. 4S-354

Atsisiųsti

38.

UAB "Vilniaus apšvietimas"

(120125820)

Įvairios paskirties LED šviestuvų viešasis pirkimas 2, pirkimo Nr. 398721 Pirkimo vertinimas Pirkimo vykdytojas pažeidė Pirkimų įstatymo 29 straipsnio 1 dalyje įtvirtintus lygiateisiškumo ir skaidrumo principus, 29 str. 2 dalyje nurodytą racionalų lėšų naudojimą Atsižvelgiant į nustatytus Pirkimų įstatymo pažeidimus, Pirkimo vykdytojas įpareigotas iš naujo vertinti Pirkimo trečios dalies nurodytų tiekėjų pasiūlymus

2019-03-19

Nr. 4S-354

Atsisiųsti

39. Šiaulių profesinio rengimo centras (300039668) Bendrabučio Basanavičiaus g. 53, Šiauliai paprastojo remonto darbai, pirkimo Nr. 416042 VPĮ Pirkimo vertinimas Perkančioji organizcija pažeidė: VPĮ 55 str. 1 d. 1 p., nustatydama ekonominio naudingumo vetinimo kriterijus nesusijusius su pirkimo objektu; VPĮ 55 str. 5 d. ir VPĮ 17str.. 1 d., neužtikrindama veiksmingos tiekėjų konkurencijos, pirkimo tikslo siekimo Atsižvelgiant į konstatuotus VPĮ pažeidimus Tarnyba įpareigojo nutraukti pirkimo procedūras

2019-03-21 Nr. 4S-363

Atsisiųsti

40. UAB "Telšių vandenys" "Telšių miesto nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija padidnant fosforo išvalymo efektyvumą", Pirkimo Nr. 403163 Dalinis pirkimo procedūrų vertinimas dėl ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų Pažeidimų nenustatyta -

2019-03-25

Nr. 4S-374

Atsisiųsti

41. VŠĮ Kauno Panemunės socialinės globos namai

Infuzijos priemonės (1), pirkimo

Nr. 417806; Popieriniai higienos gaminiai, pirkimo Nr. 417727; Vatos pagaliukai, pirkimo Nr. 417737; Tvarsliava, pirkimo Nr. 417739; Pleistrai, pirkimo Nr. 417740; Švirkštai, pirkimo Nr. 417741; Dezinfekcijos priemonės, pirkimo Nr. 417743; Maišeliai šlapimui, pirkimo Nr. 417744; Kraujo lancetai, pirkimo Nr. 417746 

VPĮ Dalinis pirkimo procedūrų vertinimas dėl kvalifikacijos reikalavimo Kvalifikacijos reikalavimas dirbtinai apribojo konkurenciją, neišnagrinėtos tiekėjo pretenzijos, CVP IS nepaskelbtos pirkimo sutartys ir laimėjusių dalyvių pasiūlymai Atsižvelgiant į konstatuotus VPĮ pažeidimus Tarnyba rekomendavo nutraukti pirkimo sutartis ir įpareigojo laimėjusius pasiūlymus ir pirkimo sutartis paskelbti CVP IS

2019-03-20 Nr. 4S-358

Atsisiųsti

               
 

Eil. Nr.

PO pavadinimas, kodas Pirkimo pavadinimas, numeris Įstatymai Pirkimo/sutarties vertinimas Nustatyti pažeidimai Sprendimas Išvados data, numeris/išvada
  15. Jurbarko rajono savivaldybės administracija Vežėjo parinkimo keleivių vežimo vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutu Jurbarkas- Kaunas- Jurbarkas paslaugos. Pirkimo Nr. 364188 VPĮ Sutarties vertinimas Perkančioji organizacija sudarant Sutartį pakeitė laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kainą (įkainį), paslaugos teikiamos didesnėmis kainomis, nei tai nustatyta tiekėjo pasiūlyme ir sudarytoje sutartyje ir tuo pažeidė VPĮ 86 straipsnio 3 dalies nuostatas bei VPĮ 17 straipsnio 1 dalies skaidrumo ir lygiateisiškumo principus bei VPĮ 17 straipsnio 2 dalies 1 punkto nuostatas. Nustatyti pažeidimai, rekomenduojama nutraukti sutartį ir, esant poreikiui, organizuoti naują pirkimą.

2019-07-05

4S-812

Atsisiųsti

  14. VšĮ "Versli Lietuva" LSB renginio viešinimo paslaugos. Pirkimo Nr. 368412 VPĮ Pirkimo vertinimas Perkančiosios organizacijos argumentai dėl tiekėjo pirminio pasiūlymo paaiškinimo telefonu yra nepagrįsti, nes prieštarauja pirkimo sąlygų reikalavimams dėl bendravimo tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis Nustatyti pažeidimai - sutartis įvykdyta

2019-06-28 Nr. 4S-798

Atsisiųsti

  13. VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikos Lietuvos Sveikatos mokslų universitetinės ligoninės Kauno klinikų Traumų ir Skubios pagalbos centro papildomi darbai. Neskelbiamos derybos VPĮ Sutarties vertinimas Vykdydama sutartį Perkančioji organizacija pažeidė VPĮ 3 straipsnio 1, 2 dalių ir 18 straipsnio 8 dalies nuostatas Konstatuoti VPĮ  pažeidimai, sutartis įvykdyta.

2019-06-20

4S-757

Atsisiųsti

  12. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pensijos gavėjo pažymėjimo kortelių pirkimas. Pirkimo Nr. 428670 VPĮ Pirkimo vertinimas Perkančiosios organizacijos padaryti pirkimo dokumentų pakeitimai yra esminiai, todėl pirkimas turėjo būti nutrauktas ir pradėtas naujas pirkimas Įpareigota nutraukti pirkimo procedūras

2019-05-30

Nr. 4S-669

Atsisiųsti

  11. Lietuvos Respublikos Vyriausybės knceliarija (188604574) Kibernetinį ir informacinį atsparumą skatinančios visuomenės informavimo kampanijos įgyvendinimo paslaugų pirkimas, Pirkimo Nr.  421018 VPĮ Pirkimo vertinimas Perkančioji organizacija parengdama Pirkimo dokumentus neužtikrino veiksmingos tiekėjų konkurencijos, pažeidė VPĮ 55 straipsnio 5 dalies reikalavimus, VPĮ 17 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą skaidrumo principą, o vertindama tiekėjų pasiūlymų techninius duomenis pagal ekonomiškai naudingiausio vertinimo kriterijaus „Kokybė“ tris parametrus – pažeidė VPĮ 17 straipsnio 1 dalyje įtvirtintus lygiateisiškumo, nediskriminavimo bei skaidrumo principus ir VPĮ 59 straipsnio 3 dalies 3 punkto reikalavimus. Įpareigota nutraukti pirkimo procedūras

2019-05-28 

Nr. 4S-660

Atsisiųsti

  10. Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos (188710638) "Kelių duomenų el. paslaugos sukūrimo ir įdiegimo paslaugos", Pirkimo Nr. 407070 VPĮ Pirkimo vertinimas Perkančiosios organizacijos pasirinkta ekonominio naudingumo pasiūlymų vertinimo metodika nebuvo pakankamai aiški ir objektyvi Atsižvelgiant į tai, kad Pirkimo procedūros pasibaigusios ir sudaryta Pirkimo sutartis. Tarnyba apsiriboja vertinimu, tačiau pažymi, kad vertinimo išvadoje konstatuoti pažeidimai dėl ekonominio naudingumo kriterijų balų skyrimo tvarkos aprašymo, skelbiant naujus pirkimus turi būti ištaisyti.

2019-05-21

Nr. 4S-620

Atsisiųsti

  9.

AB "Kelių priežiūra"

(232112130)

"Švyturėliai, žibintai, blykstės",

pirkimo Nr. 400636

VPĮ Pirkimo vertinimas Perkančioji organizacija privalėjo atmesti tiekėjo pasiūlymą, kuris neatiko pirkimo techninės specifikacijos reikalavimų; Perkančioji organizacija netinkamai vertino tiekėjų pasiūlymus; Perkančioji organizacija pakeitė esmines Pirkimo dokumentų sąlygas, bet nenutraukė Pirkimo, todėl apribojo tiekėjų konkurenciją ir taip pažeidė Įstatymo 17 str. 1 d. įtvirtintus skaidrumo ir lygiateisiškumo principus Atsižvelgdama į nustatytus Įstatymo pažeidimus, Tarnyba rekomenduoja 2019-02-13 sudarytą sutartį Nr. PIR19-114 nutraukti

2019-05-14

Nr. 4S-580

Atsisiųsti

  8.

VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos

135163499

Kvėpavimo virusų molekulinio nustatymo sistemos nuoma VPĮ Pirkimo vertinimas Pažeistas VPĮ 17 str. 1 dalyje įtvirtintas skaidrumo principas Atsižvelgiant į nustatytą VPĮ pažeidimą, Perkančioji organizacija įpareigota: panaikinti atitinkamus sprendimus, kreiptis į tiekėją dėl papildomų duomenų pateikimo, vertinti iš naujo pateiktą informaciją.

2019-05-10

Nr. 4S-569

Atsisiųsti

  7.

Palangos miesto savivaldybės administracija

125196077

Vidaus sandoris "Palangos meisto teritorijos tvarkymo ir priežiūros paslaugos" VPĮ Vidaus sandorio sudarymo teisėtumas Vidaus sandoris sudarytas pažeidžiant Įstatymo 10 straipsnio 2 dalies reikalavimus; Perkančioji organizacija, suteikdama išimtines sąlygas konkrečiam ūkio subjektui, sudarydama vidaus sandorį dėl įvairių miesto teritorijos tvarkymo ir priežiūros paslaugų su konkrečiu tiekėju nevykdydama viešojo pirkimo procedūros, savo veiksmais apribojo kitų tiekėjų galimybę lygiomis sąlygomis varžytis dėl šių paslaugų teikimo ir tokiu būdu pažeidė Įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje nustatytus skaidrumo, lygiateisiškumo, nediskriminavimo principus bei Įstatymo 17 straipsnio 3 dalį. Atsižvelgiant į nustatytus Įstatymo pažeidimus, rekomenduota 2018 m. gruodžio 31 d. Paslaugų teikimo sutartį Nr. 4-PS nutraukti

2019-05-06

Nr. 4S-552

Atsisiųsti

  6.

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos,

kodas 188710638

„Vaizdo klipų transliavimo ir reportažų saugaus eismo tema sukūrimo ir transliavimo televizijose paslaugos“, pirkimo Nr. 174024 VPĮ Pirkimo vertinimas Pirkimo sutarčių pakeitimai paskelbti praleidus VPĮ įtvirtintus terminus. Konstatuoti VPĮ pažeidimai, sutartys įvykdytos.

 

2019-05-02

Nr. 4S-537

Atsisiųsti

  5

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

288739270

Visuomenės informavimo kompanijos įgyvendinimo paslaugų pirkimas (regioninė), Nr. 343841 (Pirkimas-1).

2018-02-08 Visuomenės informavimo kampanijos įgyvendinimo regioninėse radio ir televizijos kanaluose paslaugų teikimo sutartis Nr. VPS9-12 (Sutartis-1).

Visuomenės informavimo kampanijos nacionalinėje spaudoje ir interneto portaluose įgyvendinimo paslaugų tarptautinės vertės pirkimas, Nr. 381729 (Pirkimas-2).

Visuomenės informavimo kampanijos nacionaliniuose televizijos kanaluose įgyvendinimo paslaugų tarptautinės vertės pirkimas, Nr. 381140 (Pirkimas-3).

 

VPĮ

Pirkimas-1

Sutartis-1

Pirkimas-2

Pirkimas-3

Pirkimo-1, Pirkimo-2 ir Pirkimo-3

Perkančiosios organizacijos pasirinkta pasiūlymų kriterijų vertinimo metodika neužtikrina veiksmingos tiekėjų konkurencijos bei pažeidžia VPĮ 55 str. 5 d. reikalavimus ir VPĮ 17 str. 1 d. įtvirtintą skaidrumo principą.

Tarnyba nenustatė pažeidimų, susijusių su Sutarties-1 vykdymu.

Nagrinėjamais atvejais : Pirkimo-1 rezultatą lėmė ne ekonominio naudingumo kriterijus - tikslinės auditorijos pasiekiamumas, o tiekėjo siūloma kaina; Pirkimo-2 ir Pirkimo-3 rezultatą lėmė ne ekonominio naudingumo kriterijai - kokybė ir projektų valdymas, o tiekėjo siūloma kaina.

Atsižvelgiant į tai, kad pirkimų procedūros pasibaigusios, o Sutartys vykdomos, Tarnyba pažymi, kad konstatuoti VPĮ pažeidimai, skelbiant naujus pirkimus, turi būti ištaisyti.

.

2019-04-26

Nr. 4S-526

Atsisiųsti

  4

Alytaus rajono savivaldybės įmonė Simno komunalininkas

153720195

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Alytaus rajone (Krokialaukyje): vandentiekio, buitinių nuotekų šalinimo tinklų ir nuotekų valymo įrenginių statyba.

Nr. 416560

PSĮ Pirkimo vertinimas Perkantysis subjektas neužtikrino veiksmingos tiekėjų konkurencijos (PSĮ 64 str. 5 d.) ir pažeidė PSĮ 29 str. 1 d. įtvirtintus proporcingumo,lygiateisiškumo ir skaidrumo principus, neužtikrino pirkimų tikslo siekimo (PSĮ 29 str. 2 d. 1 p.) Atsižvelgiant į konstatuotus PSĮ pažeidimus Tarnyba įpareigojo nutraukti pirkimo procedūras

2019-04-26

Nr. 4S-525

Atsisiųsti

 

  3.

Kelmės rajono savivaldybės administracija

(188768730)

"Kelmės rajono gatvių ir teritorijų apšvietimui suvartojamos energijos taupymo paslauga"

Nr. 409261

VPĮ Pirkimo vertinimas Perkančioji organizacija nutraukė pirkimo procedūras remdamasi aplinkybėmis, kurios negali būti laikomos nenumatytomis, todėl pažeidė VPĮ 29 str. 3 d. bei VPĮ 17 str. 1 d. nustatytą skaidrumo principą Atsižvelgiant į nustatytus VPĮ pažeidimus, Perkančioji orgaizacija įpareigota panaikinti neteisėtą sprendimą dėl pirkimo procedūrų nutraukimo

2019-04-17

4S-476

​Atsisiųsti

  2.

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

(188710061) 

 

„Pienas ir pieno produktai Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigoms“

​Nr. 411445

VPĮ Pirkimo vertinimas Pažeisti VPĮ 17 str. 1 d. įtvirtinti skaidrumo ir lygiateisiškumo principai Atsižvelgiant į nustatytus VPĮ pažeidimus, Perkančioji organizacija įpareigota: panaikinti atitinkamus sprendimus; kreiptis į tiekėją dėl papildomų duomenų pateikimo; vertinti iš naujo pateiktą informaciją.

2019-04-10

4S-451

​Atsisiųsti

  1. Valstybės įmonė Lietuvos oro uostai

VNO A ir B riedėjimo takų rekonstrukcijos

techninio projekto parengimo ir

projekto vykdymo priežiūros paslaugos.

Pirkimo Nr. 399025

PSĮ Pirkimo vertinimas Perkantysis subjektas pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo 46 str. 3d. ir Pirkimų įstatymo 29 str. 1 d. įtvirtintus skaidrumo ir lygiateisiškumo principus. Atsižvelgaint į konstatuotus pažeidimus Preliminarioji ir Pagrindinė sutartys, Tarnybos nuomone, turėtų būti nutrauktos.

2019-04-03 Nr. 4S-413

Atsisiųsti

                 

 

 

Eil. Nr.

PO pavadinimas, kodas Pirkimo pavadinimas, numeris Įstatymai Pirkimo/sutarties vertinimas Nustatyti pažeidimai Sprendimas Išvados data, numeris/išvada
               

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-01-07