2019 m.

 
Perkančioji organizacija Pirkimas Pažeidimo nustatymo pagrindas ir pažeidimo esmė Administracinėn atsakomybėn patraukti asmenys Skirta nuobauda  Skirtos nuobaudos įvykdymo data

 Veisiejų technologijos ir verslo mokykla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mažos vertės neskelbiama apklausa: „Valgyklos pagalbinių patalpų išorinių sienų, lubų šiltinimo darbai“ (2018-01-22 kvietimas pateikti pasiūlymus (žodžiu) (toliau – Pirkimas Nr. 1), „Valgyklos pagalbinių patalpų Nr. 1, Nr. 2, tambūro, daržovių ruošimo-plovimo sandėlio, durų atnaujinimo darbai“ (CVP IS Nr. 362346:1, 2018-01-18 kvietimas pateikti pasiūlymus (toliau – Pirkimas Nr. 2), „Mokomojo pastato laiptinių išmontavimo darbai“ (CVP IS Nr. 365147:1, 2018-02-06 kvietimas pateikti pasiūlymus (toliau – Pirkimas Nr. 3), „Mokomojo pastato laiptinių pertvarkymo darbai“ (CVP IS Nr. 365196:1, 2018-02-06 kvietimas pateikti pasiūlymus (toliau – Pirkimas Nr. 4)

 

 

 

 

 

 

 2018-06-13 Pirkimų vertinimo išvada Nr. 4S-806

Perkami darbai tarpusavyje yra susiję ir technologiškai neatsietini, todėl atsižvelgiant į tai, Pirkimai Nr. 1 ir Nr. 2 turėjo būti atlikti vienu pirkimu, atsižvelgiant į jų bendrą vertę, ir pasirinktas kitas pirkimo būdas– vykdomas skelbiamas pirkimas.  Analogiškai ir Pirkimai Nr. 3 ir Nr. 4.  

Komisija siekdama išvengti Viešųjų pirkimų įstatyme ir Mažos vertės pirkimų tvarkos apraše nustatytos pirkimų vykdymo tvarkos dirbtinai išskaidė faktinės, realios pirkimo sutarties vertę, tuo pažeisdama Viešųjų pirkimų įstatymo 5 straipsnio 3 dalies ir 17 straipsnio 3 dalies nuostatas.

 

Komisijos nariai Teismas skyrė įspėjimus  

 AB „Kauno energija“

 

 

 Perkantysis subjektas 2017 metais iš tiekėjo įsigijo šilumos skaitiklius ir komplektuojančias dalis (toliau – Prekės) šilumos punktų moduliams sumontuoti naujo vartotojo prijungimui prie centralizuoto šilumos tinklo. Prekės įsigytos nevykdant privalomų pirkimo procedūrų, tuo Perkantysis subjektas pažeidė Pirkimų įstatymo 29 straipsnio 1 dalyje įtvirtintus lygiateisiškumo ir skaidrumo principus.

 2018-06-29 Pirkimų vertinimo išvadoje Nr. 4S-873

 

 

Departamento direktorius

 

 

Teismas skyrė įspėjimą

 

 

 

UAB „Kelmės vietinis ūkis“

„Šiukšliavežio pirkimas“ (kvietimas pateikti pasiūlymus išsiųstas 2017-07-24)

2018 m. kovo 27 d. vertinimo išvada Nr. 4S-472 

Perkančiosios organizacijos vadovas neužtikrino viešųjų pirkimų vykdymo tvarkos laikymosi: Pirkimo procedūras vykdė asmenys, neturėdami tam įgaliojimų ir teisinio pagrindo

 

Perkančiosios organizacijos vadovas

Įspėjimas

 

Mažeikių rajono Auksūdžio mokykla-daugiafunkcinis centras

 

 

 

 

Mažos vertės pirkimas „Saulės elektrinės projektavimo ir įrengimo (rangos) darbai kartu su reikalinga įranga pirkimas“, pirkimo Nr. 360544 (CVP IS skelbtas 2017-12-28) 

 

 

 

 

 

 

Pirkimo komisija patvirtino Techninę specifikaciją, kurioje nustatyti reikalavimai diskriminuoja tiekėjus, riboja konkurenciją bei galimai pritaikyti konkrečiam tiekėjui. 

Pažeista: Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principai, 17 straipsnio 3 dalies nuostata, bei Mažos vertės aprašo 7 punkto nuostata, draudžianti riboti konkurenciją, bei Viešųjų pirkimų įstatymo 25 straipsnio 2 dalies nuostata, kad „Atliekant mažos vertės pirkimus, taikomos šio įstatymo I skyriaus, 31, 34 straipsnių, 58 straipsnio 1 dalies,                             82 straipsnio, 86 straipsnio 5, 6, 7 ir 9 dalių, 91 straipsnio, VI ir VII skyrių nuostatos ir Viešųjų pirkimų tarnybos patvirtintame mažos vertės pirkimų tvarkos apraše nustatytos taisyklės <...>”.

Pirkimo komisijos nariai

 

 

 

 

 

 

Teismas skyrė įspėjimą

 

 

 

 

 

 

 
Prūdiškių socialinės globos namai  Neskelbiamos apklausos būdu vykdytas mažos vertės pirkimas "Įstaigos tvarkomų asmens duomenų audito ir konsultacijų, susijusių su pasirengimu taikytiBendrųjų duomenų apsaugos reglamentą paslaugos"  Priiėmė tiekėjo pasiūlymą, pateiktą pasibaigus nustatytam pasiūlymų pateikimo terminui ir pripažino jį laimėjusiu. Pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti skaidrumo ir lygiateisiškumo principai.  Pirkimo organizatorius Teismas skyrė įspėjimą  
Prienų rajono savivaldybės administracija  „Fontano Prienų m. Laisvės a. įrengimas su projektavimo paslaugomis“ (Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje skelbtas 2018 m. gegužės 8 d., Nr. 380283)

 2018-11-26 Pirkimo – pardavimo sutarties neplaninio vertinimo išvada Nr. 4S-1473

 Kauno apygardos teismo 2018-09-20 sprendimas byloje Nr. e2-2039-601/2018

Sutarties vykdymo metu padarytas esminis sutarties pakeitimas.

Pirkimo laimėtojas išrinktas  neturint pakankamai duomenų nustatyti, jog  tiekėjas atitinka nustatytus kvalifikacinius reikalavimus

Už sutarties vykdymą atsakingas asmuo  Teismas skyrė įspėjimą  
Širvintų rajono savivaldybės administracija Kelio Lapelės – Brazeliai (nuo tilto per Musę link Brazelių) išplovų taisymo atkarpos kapitalinio remonto darbai su projektavimu“ (toliau – Pirkimas Nr. 1) ir „Kelio Lapelės – Brazeliai (nuo Lapelių iki tilto per Musę) išplovų taisymo paprastojo remonto darbai su projektavimo paslauga. Kelio Lapelės – Nesteriškis išplovų taisymo paprastojo remonto darbai su projektavimo paslauga. Kelio Spietiškės – Pamusiai (aplinkkelio) išplovų taisymo paprastojo remonto darbai su projektavimo paslauga" (toliau – Pirkimas Nr. 2

2018 m. gruodžio 3 d. vertinimo išvada Nr. 4S-1509.

Pirkimo organizatorius nutarė pirkimą vykdyti neskelbiamos apklausos būdu remiantis Mažos vertės aprašo 21.2.3. punktu - neskelbiama apklausa galima „kai dėl įvykių, kurių perkančioji organizacija negalėjo numatyti, būtina ypatingai skubiai įsigyti prekių, paslaugų ar darbų. Pirkimas buvo atliktas nepakankamai operatyviai. Įvertinus pasiūlymų pateikimo ir Sutarčių sudarymo terminus, nėra pagrindo manyti, kad Perkančiajai organizacijai iškilo būtinybė įsigyti darbus ypatingai skubiai ir kviesti pateikti pasiūlymus tik vieną tiekėją

Pirkimo organizatorius Teismas skyrė įspėjimą  
Palangos asmens sveikatos priežiūros centras „Laboratorinių tyrimų atlikimo paslaugų pirkimas“ (Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje skelbtas 2018-05-02, pirkimo Nr. 378814) 2018 m. rugpjūčio 16 d. vertinimo išvadoje Nr. 4S-1092. Nustatyti per aukšti kvalifikaciniai reikalavimai. Komisijos nariai esmingai pakeitė pirkimo sąlygą, privalėjo nutraukti pirkimą ir paskelbti iš naujo. Komisijos nariai nustatė neproporcingai aukštą balų skaičių tiekėjams, kurie atlieka laboratorines paslaugas Perkančiosios organizacijos patalpose. Komisijos nariai Teismas skyrė įspėjimą  
VšĮ Joniškio ligoninė

„Maisto tiekimo paslaugos“ (Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje skelbtas 2018-10-08, pirkimo Nr. 402389)

2019 m. sausio 3 d. vertinimo išvada Nr. 4S-2.

Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimo - bendrojo mokumo koeficiento nustatymas pirkimo sąlygose neatitinka teisinio reguliavimo bei dirbtinai riboja konkurenciją. Remiantis Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. S-105 16.1 punktu, šis reikalavimas yra nenaudotinas, jei pirkimo sutartyje numatytas avansas ir (ar) tarpiniai mokėjimai.

Komisijos nariai esmingai pakeitė pirkimo sąlygas, privalėjo nutraukti pirkimą ir jį paskelbti iš naujo.

Komisijos nariai Teismas skyrė įspėjimą  
           

Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Aviacijos bazė

„Ledo šalinimo nuo orlaivių specialiosios paskirties sunkvežimis (nuledijimo mašina)“ (Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje skelbtas 2018 m. birželio 27 d., pirkimo Nr. 388629)

2018 m. sausio 3 d. vertinimo išvada Nr. 4S-3.

Perkančioji organizacija esmingai pakeitė pirkimo sąlygas, todėl privalėjo nutraukti pirkimą ir jį paskelbti iš naujo. To neatlikus, buvo pažeisti VPĮ 17 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti skaidrumo, nediskriminavimo bei lygiateisiškumo principai.

Atsižvelgiant į tai, kad perkančioji organizacija, nenustačiusi reikalavimo tiekėjams pateikti dokumentus, įrodančius, kad prekė atitinka pirkimo dokumentų reikalavimus ir išrinkusi laimėjusiu pasiūlymą, realiai nepatikrinus jo atitikties techninės specifikacijos reikalavimams, pažeidė VPĮ 17 straipsnio 1 dalyje įtvirtintus proporcingumo, skaidrumo, nediskriminavimo bei lygiateisiškumo principus, 2 dalies 1 punkto, 45 straipsnio 1 dalies 1 punkto reikalavimus.

Prekių gamintojų pavadinimai, jų gaminami prekių modeliai (ypač jei tokia informacija teisėtomis priemonėmis prieinama (arba gali būti prieinama)), taip pat pasiūlytos įrangos techninė charakteristika, kuri buvo perrašyta nuo techninės specifikacijos, negali būti pripažįstama konfidencialia informacija, todėl priėmusi sprendimą atsisakyti atskleisti suinteresuotų dalyvių  prašomą informaciją, perkančioji organizacija pažeidė Įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą skaidrumo principą bei suinteresuotų dalyvių teisę į veiksmingą pažeistų teisių gynybą.

Komisijos nariai Teismas skyrė įspėjimą  

 

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija

"Mokinių maitinimo paslaugų pirkimas“ (kvietimas pateikti pasiūlymą išsiųstas 2018-08-03, pranešimas Nr. 6416500, pirkimo Nr. 394669).

Pirkimo komisija priėmė sprendimą dėl pirkimo būdo parinkimo ir nutarė Pirkimą vykdyti supaprastintų neskelbiamų derybų būdu, t. y. vadovaujantis Įstatymo 71 straipsnio 1 dalies 2 punkto b) papunkčiu, organizuoti Pirkimą neskelbiamų derybų būdu ir kviesti dalyvauti bei pasiūlymą pateikti vienintelį tiekėją. Rinkoje maitinimo paslaugas kartu su įrangos, skirtos maisto gamybai, įsigijimu gali teikti ne vienas tiekėjas, todėl negali būti laikoma, kad konkurencijos nėra dėl techninių priežasčių, o kreipiantis į vieną tiekėją yra dirbtinai apribojama konkurencija. Perkančioji organizacija vykdydama Pirkimą neskelbiamų derybų būdu kreipdamasi į vienintelį tiekėją apribojo tiekėjų konkurenciją ir tuo pažeidė Įstatymo 17 straipsnio 3 dalies nuostatas.

Komisijos nariai Teismas skyrė įspėjimą  
Paskutinė atnaujinimo data: 2019-08-20