Vedėja Albina Perlavičienė

1. Užtikrinti, kad 2019 metais skyriaus teiktų įpareigojimų įvykdyta dalis nuo visų įpareigojimų skaičiaus būtų ne mažesnė nei 87 proc.;

2. Efektyvinant skyriaus darbą užtikrinti, kad 2019 metais pakartotinų kreipimųsi į kontroliuojamus subjektus, (neskaičiuojant pirmojo kreipimosi į perkančiąją organizaciją/perkantįjį subjektą/koncesiją suteikiančiąją instituciją/kitą instituciją su prašymu pateikti trūkstamus dokumentus/paaiškinimus/ir pan.), dėl papildomų klausimų/paaiškinimų/dokumentų/informacijos ir pan. ir dėl kurių būtų nustatomas naujas vertinimo išvados surašymo terminas, būtų ne daugiau nei 10 proc. visų skyriaus atliekamų pirkimų/koncesijų  vertinimų;

3.  Efektyvinant skyriaus darbą užtikrinti, kad 2019 metais atliekamų vertinimų išvadų surašymo (iki pateikimo pasirašymui Tarnybos direktoriui) terminų vidurkis (nuo visų dokumentų/paaiškinimų/kitos informacijos gavimo) būtų ne ilgesnis nei 15 d. d. (į šį laiką neįskaičiuojama eksperto rengiamos išvados terminas, PO, kitų institucijų siunčiamų paaiškinimų/dokumentų terminas);

4. Užtikrinti, kad skyriuje nebūtų išvadų/ataskaitų rengimo terminų pratęsimų;

5. Užtikrinti, kad išvados/ataskaitos būtų surašomas kokybiškai ir apskųstų sprendimų nuo visų skyriuje priimtų sprendimų (neskaičiuojant teikiamų rekomendacijų) būtų ne daugiau nei 8 proc. 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-10-18