Korupcijos prevencija

Susidūrei su korupcija?
Įspėk Viešųjų pirkimų tarnybą e. paštu:
korupcija@vpt.lt

Viešųjų pirkimų tarnyba, siekdama užtikrinti savo veiklos skaidrumą ir viešumą, nuosekliai vykdo korupcijos prevenciją. Korupcijos prevencijos tikslas – užkirsti kelią atsirasti korupcijai tiek viešuosiuose pirkimuose, tiek Viešųjų pirkimų tarnybos veikloje, pašalinant teisės aktų, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų veiksmų, procedūrų, kitų sričių spragas, dėl kurių gali atsirasti sąlygos korupcijai.

Susidūrei su korupcija?
Įspėk Viešųjų pirkimų tarnybą e. paštu:
korupcija@vpt.lt

Jūsų laišką skaitys VPT vadovai, rizikos, kontrolės ir sutarčių priežiūros ekspertai.
Tikime, kad visi kartu kuriame skaidresnę Lietuvą!

Apie įtariamus korupcijos atvejus taip pat galite pranešti

Lietuvos Respublikoje korupcijos prevenciją vykdančios įstaigos:

Primename, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė

Remiantis, Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. 1S-124 Dėl Korupcijos prevencijos ir kontrolės darbo grupės sudarymo ir Korupcijos prevencijos ir kontrolės darbo grupės reglamento, Viešųjų pirkimų tarnyboje už korupcijos prevenciją yra atsakinga Korupcijos prevencijos ir kontrolės darbo grupė.

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 kovo 2 d. įsakymas Nr. 1S-39 "Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. 1S-124 "Dėl korupsijos prevencijos ir kontrolės darbo grupės sudarymo ir Korupcijos prevencijos ir kontrolės darbo grupės reglamento patvirtinimo" pakeitimo"

Svarbiausios nacionalinės antikorupcinės politikos viešajame ir privačiajame sektoriuose nuostatos yra numatytos Lietuvos Respublikos nacionalinėje kovos su korupcija 2015-2025 metų programoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. XII-1537 „Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015-2025 m. programos patvirtinimo“. Programa orientuojama į korupcijos sąlygų ir rizikų mažinimą ir šalinimą, taip pat korupcijos rizikų valdymą ir atsakomybės už korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus įgyvendinimą.

Lietuvos Respublikos nacionalinė kovos su korupcija 2015-2025 m. programa

Siekiant didinti viešųjų pirkimų valdymo efektyvumą, susijusių sprendimų ir procedūrų skaidrumą, Viešųjų pirkimų tarnyba, perkančiųjų organizacijų bei kitų institucijų viešumą ir atskaitingumą visuomenei, taip aktyviai prisidedant prie korupcijos apraiškų mažinimo ir kovos su korupcinio pobūdžio reiškiniais, Viešųjų pirkimų tarnyba paskelbė Šakinę korupcijos prevencijos viešuosiuose pirkimuose 2016-2019 m. programą.

Šakinė korupcijos prevencijos viešuosiuose pirkimuose 2016-2019 m. programa

Tarnyba šakinės programos vykdymą fiksuoja metinėse ataskaitose:

Šakinės korupcijos prevencijos viešuosiuose pirkimuose 2016-2019 m. programos 2016 m. ataskaita

Viešųjų pirkimų tarnyba, remiantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu bei Vyriausybės 2014 m. kovo 12d. nutarimu Nr. 243 patvirtintomis Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklėmis, atlieka antikorupcinį teisės aktų projektų vertinimą ir pateikia išvadas.

Visos Viešųjų pirkimų tarnybos pateiktos išvados dėl antikorupcinio teisės aktų projektų vertinimo yra skelbiamos Lietuvos Respublikos Seimo interneto puslapyje.

 

Remiantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnio 6 dalimi 2016 m. liepos 20 d. Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 1S-105 yra patvirtintas  Viešųjų pirkimų tarnybos pareigybių, į kurias prieš skiriant asmenį privaloma Specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti rašytinį prašymą dėl informacijos apie šias pareigas siekiantį eiti asmenį, sąrašas. 

Viešųjų pirkimų tarnybos pareigybių, į kurias prieš skiriant asmenį privaloma Specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti rašytinį prašymą dėl informacijos apie šias pareigas einantį asmenį, sąrašas.

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-02-28