Visos naujienos

RSS Spausdinti
2008 12 24
ANKETA viešųjų pirkimų sistemos dalyviams, siekiant išsiaiškinti pageidavimams Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės teikiamai metodinei pagalbai ir konkrečių mokymų poreikiui. Maloniai prašome užpildytą anketą siųsti iki š. m. g

ANKETA viešųjų pirkimų sistemos dalyviams, siekiant išsiaiškinti pageidavimams Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės teikiamai metodinei pagalbai ir konkrečių mokymų poreikiui. Maloniai prašome užpildytą anketą siųsti iki š. m. gruodžio 31 d. el. p. R.Politikiene@vpt.lt

2008 12 16
Skyriuje Teisės aktų projektai patalpinti Standartinių supaprastinto atviro konkurso sąlygų projektas bei Standartinių supaprastinto riboto konkurso sąlygų projektas. Pastabas ir pasiūlymus prašytume siųsti iki š. m. gruodžio 18 d. el.p. R.Politikiene@vp

Skyriuje Teisės aktų projektai patalpinti Standartinių supaprastinto atviro konkurso sąlygų projektas bei Standartinių supaprastinto riboto konkurso sąlygų projektas. Pastabas ir pasiūlymus prašytume siųsti iki š. m. gruodžio 18 d. el.p. R.Politikiene@vpt.lt

2008 12 12
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. kovo 21 d. nutarimo Nr. 296 „Dėl atlyginimo valstybės įmonei registrų centrui už naudojimąsi juridinių asmenų registro duomenimis bei informacija ir atlyginimo už jur

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. kovo 21 d. nutarimo Nr. 296 „Dėl atlyginimo valstybės įmonei registrų centrui už naudojimąsi juridinių asmenų registro duomenimis bei informacija ir atlyginimo už juridinių asmenų registro duomenų vienetą dydžių patvirtinimo“ pakeitimo“

2008 12 12
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl pažymos, patvirtinančios jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis apie viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujantį tiekėją, išdavimo taisyklių patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl pažymos, patvirtinančios jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis apie viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujantį tiekėją, išdavimo taisyklių patvirtinimo“

2008 12 11
Skyriuje Teisės aktų projektai patalpinti Standartinių atviro konkurso sąlygų projektas bei Standartinių riboto konkurso sąlygų projektas. Pastabas ir pasiūlymus prašytume siųsti iki š. m. gruodžio 16 d. el.p. R.Politikiene@vpt.lt

Skyriuje Teisės aktų projektai patalpinti Standartinių atviro konkurso sąlygų projektas bei Standartinių riboto konkurso sąlygų projektas. Pastabas ir pasiūlymus prašytume siųsti iki š. m. gruodžio 16 d. el.p. R.Politikiene@vpt.lt

2008 12 10
Informacija perkančiosioms organizacijoms

Primename, kad vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2008, Nr. 81-3179) 19 str. 9 d. ir 23 str. 4 d. nuostatomis, perkančioji organizacija nuo 2009 m. sausio 1 d. viešųjų pirkimų skelbimus ir ataskaitas turi rengti ir pateikti Viešųjų pirkimų tarnybai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau - Tarnyba) elektroninėmis Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau - CVP IS) priemonėmis. Vadovaudamasi Tarnybos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. 1S-83 patvirtinto Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių skelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo 8.2 p., nuo 2009 m. sausio 1 d. perkančioji organizacija supaprastintų viešųjų pirkimų taisykles, jas patvirtinančius...

2008 12 10
Skyriuje Teisės aktų projektai patalpintas Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2006 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. 1S-53 „Dėl Viešųjų pirkimų pasiūlymų vertinimo rekomendacijų patvirtinimo” projekto lyginamasis variant

Skyriuje Teisės aktų projektai patalpintas Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2006 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. 1S-53 „Dėl Viešųjų pirkimų pasiūlymų vertinimo rekomendacijų patvirtinimo” projekto lyginamasis variantas. Pastabas ir pasiūlymus prašytume siųsti iki š. m. gruodžio 15 d. el.p. R.Miklyte@vpt.lt.

2008 12 04
Organizuojami mokymai perkančiosioms organizacijoms žaliųjų pirkimų klausimais

Viešųjų pirkimų tarnyba, vykdydama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-08-08 nutarimu Nr. 804 patvirtintos Nacionalinės žaliųjų pirkimų įgyvendinimo programos (Žin., 2007, Nr. 90-3573) 1.2 priemonę „Organizuoti perkančiosioms organizacijoms mokymus žaliųjų pirkimų klausimais“ numato vykdyti mokymus pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008-03-03 įsakymu Nr. D1-122 patvirtintą Žaliųjų pirkimų mokymo programą (Žin., 2008, Nr. 27-995). Tarnyba organizuoja dviejų dienų seminarą, kuris vyks Tarnybos didžiojoje salėje Kareivių g. 1 (612 kab.) š.m. gruodžio 8-9 dienomis ir gruodžio 11-12. Seminaro aprašymas. Jeigu Jūsų institucijos specialistai pageidautų dalyvauti seminare (ne daugiau trijų asmenų), prašome iki 2008 m....

2008 11 26
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. spalio 17 d. įsakymas Nr. D1-546 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. vasario 25 d. įsakymo Nr. 97 „Dėl projekto konkurso organizavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2008, Nr. 123-46

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. spalio 17 d. įsakymas Nr. D1-546 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. vasario 25 d. įsakymo Nr. 97 „Dėl projekto konkurso organizavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2008, Nr. 123-4690)

2008 10 22
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. spalio 8 d. nutarimas Nr. 1023 „Dėl Prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, ir šių prekių energijos vartojimo efektyvumo reikalavimų sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 20

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. spalio 8 d. nutarimas Nr. 1023 „Dėl Prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, ir šių prekių energijos vartojimo efektyvumo reikalavimų sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 121-4600)

2008 10 08
Dėl ritualinių paslaugų pirkimo

Viešųjų pirkimų tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės atkreipia perkančiųjų organizacijų dėmesį į tai, kad laidojimo paslaugų pirkimus perkančiosios organizacijos turi atlikti vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis. Rengiant šių paslaugų pirkimo dokumentus ir atliekant procedūras taip pat turi būti laikomasi 2007 m. gruodžio 20 d. priimto Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo (toliau – Laidojimo įstatymas) (Žin., 2007, Nr. 140-5763; Žin., 2008, Nr. 81-3185) reikalavimų. Šis įstatymas įsigaliojo nuo 2008 m. kovo 1 d. ir reglamentuoja žmonių palaikų laidojimo sąlygas ir tvarką. Laidojimo įstatyme apibūdintas laidojimo paslaugų teikimas, nustatytos šių paslaugų teikėjo teisės ir pareigos. Šio įstatymo 20 straipsnio 2...

2008 10 06
Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2008 m. rugsėjo 26 d. įsakymas Nr. 1S-95 „Dėl kai kurių Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ (Žin.,

Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2008 m. rugsėjo 26 d. įsakymas Nr. 1S-95 „Dėl kai kurių Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ (Žin., 2008, Nr. 114-4379)

Įrašų
puslapyje
1 2 3 4 ... 6 Pirmyn