Visos naujienos

RSS Spausdinti
2007 12 28
Keičiasi Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius

 DĖL EKONOMINĖS VEIKLOS RŪŠIŲ KLASIFIKATORIAUS  Informuojame, kad tiekėjai, pateikiantys Viešųjų pirkimų tarnybai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Tarnyba) prašymus įrašyti į oficialius patvirtintų tiekėjų sąrašus,  nuo 2008 m. sausio 1 d. privalo vadovautis Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu  Nr. DĮ-226  patvirtinta Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus 2 red. (toliau – EVRK 2 red.) (Žin., 2007, Nr.119-4877). Tarnybos išduotos „Pažymos dėl tiekėjų įrašymo į oficialius patvirtintų tiekėjų sąrašus“ (toliau – Pažyma) galioja jose nurodytą laikotarpį. Tiekėjai, norintys patikslinti ar atnaujinti Pažymas, privalo Tarnybai pateikti „Tiekėjų įrašymo į oficialius...

2007 12 19
Komisijos komunikatas Nr. 2007/C301/01 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvose 2004/17/EB ir 2004/18/EB nustatytų ribų atitinkamos vertės

Komisijos komunikatas Nr. 2007/C301/01 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvose 2004/17/EB ir 2004/18/EB nustatytų ribų atitinkamos vertės

2007 12 14
Skyriuje Teisės aktų projektai patalpinti Standartinės paslaugų pirkimo sutarties sąlygų ir Standartinės prekių pirkimo sutarties sąlygų projektai. Pastabas prašome siųsti el. paštu baskiene@vpt.lt iki šių metų gruodžio 19 d.

Skyriuje Teisės aktų projektai patalpinti Standartinės paslaugų pirkimo sutarties sąlygų ir Standartinės prekių pirkimo sutarties sąlygų projektai. Pastabas prašome siųsti el. paštu baskiene@vpt.lt iki šių metų gruodžio 19 d.

2007 12 11
Skyriuje Teisės aktų projektai patalpintas 2003 m. vasario 25 d. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymo Nr. 1S-21 "Dėl Viešojo pirkimo - pardavimo sutarčių kainodaros nustatymo metodikos patvirtinimo" (Žin., 2003, Nr. 22-944; 2006, Nr. 16-576) pake

Skyriuje Teisės aktų projektai patalpintas 2003 m. vasario 25 d. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymo Nr. 1S-21 "Dėl Viešojo pirkimo - pardavimo sutarčių kainodaros nustatymo metodikos patvirtinimo" (Žin., 2003, Nr. 22-944; 2006, Nr. 16-576) pakeitimo projektas. Pastabas prašome siųsti iki šių metų gruodžio 20 d. el. paštu politikiene@vpt.lt

2007 12 10
Nuo 2008 m. sausio 1 d. įsigalioja naujos tarptautinio viešojo pirkimo vertės ribos. 2007 m. gruodžio 4 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1422/2007, iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvų 2004/17/EB ir 2004/18/EB nuostatas dėl ribų,

Nuo 2008 m. sausio 1 d. įsigalioja naujos tarptautinio viešojo pirkimo vertės ribos. 2007 m. gruodžio 4 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1422/2007, iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvų 2004/17/EB ir 2004/18/EB nuostatas dėl ribų, taikomų sudarant viešojo pirkimo sutartis.

2007 12 03
Skyriuje Teisės aktų projektai patalpinti Standartinių mobilaus ryšio paslaugų pirkimo atviro konkurso sąlygų, Standartinių viešojo paskolų pirkimo atviro konkurso salygų projektai. Pastabas prašome siųsti el. paštu baskiene@vpt.lt iki šių metų gruodžio 6

Skyriuje Teisės aktų projektai patalpinti Standartinių mobilaus ryšio paslaugų pirkimo atviro konkurso sąlygų, Standartinių viešojo paskolų pirkimo atviro konkurso salygų projektai. Pastabas prašome siųsti el. paštu baskiene@vpt.lt iki šių metų gruodžio 6 d.

2007 11 12
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio papildymo ir 89,119 straipsnių pakeitimo įstatymas (2007-10-18, Nr. X-1298; Žin., 2007, Nr. 114-4630)

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio papildymo ir 89,119 straipsnių pakeitimo įstatymas (2007-10-18, Nr. X-1298; Žin., 2007, Nr. 114-4630)

2007 10 11
Š. m. spalio-lapkričio mėnesiais Viešųjų pirkimų tarnyba rengia seminarus.

Š. m. spalio-lapkričio mėnesiais Viešųjų pirkimų tarnyba rengia seminarus.

2007 10 09
Pranešimas spaudai dėl Sveikatos apsaugos ministerijos greitosios pagalbos automobilių viešojo pirkimo

            Viešųjų pirkimų tarnyba 2007 m. rugsėjo mėnesį gavo UAB ,,Vilniaus vista‘‘ informaciją apie galimus Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimus Sveikatos apsaugos ministerijos vykdomame konkurse( Nr. 54460) greitosios pagalbos automobiliams įsigyti. Atlikusi minėto konkurso pirkimų dokumentų vertinimą, tarnyba n u s t a t ė:             1. Konkurso sąlygų priedo Nr. 3 I dalies „C kategorijos greitosios medicinos pagalbos automobilio (reanimobilio), skubiai konsultacinei pagalbai teikti, techninė specifikacija“ „Medicininės įrangos reikalavimai“ skyriaus 21 lentelės „Reikalavimai defibriliatoriui – monitoriui (C tipo...

2007 09 28
Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus įsakymas „Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2006 m. sausio 19 d. įsakymo Nr. 1S-5 „Dėl Reikalavimų skelbiamai supaprastintų viešųjų p

Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus įsakymas „Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2006 m. sausio 19 d. įsakymo Nr. 1S-5 „Dėl Reikalavimų skelbiamai supaprastintų viešųjų pirkimų informacijai ir supaprastintų viešųjų pirkimų skelbimų tipinių formų patvirtinimo“ pakeitimo“ (2007-09-12, Nr. 1S-42; Žin., 2007, Nr. 99-4034)

2007 09 28
Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus įsakymas „Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. 1S-16 „Dėl skelbimų teikimo Viešųjų pirkimų tarnybai pr

Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus įsakymas „Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. 1S-16 „Dėl skelbimų teikimo Viešųjų pirkimų tarnybai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“ (2007-09-12, Nr. 1S-43; Žin., 2007, Nr. 99-4035)

Įrašų
puslapyje
1 2 3 Pirmyn