Priminimas dėl Atn-3 tipinės formos ataskaitos paskelbimo CVP IS

Data

2018 03 01

Įvertinimas
15
Sauktukas.jpg

Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 96 str. 2 d. 2 p. / Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (toliau – PĮ) 102 str. 2 d. 2 p., pirkimo vykdytojai CVP IS priemonėmis privalo pateikti "Viešojo pirkimo sutarčių, pirkimo sutarčių ir vidaus sandorių ataskaita" Atn-3 tipinę formą per 30 dienų, pasibaigus ataskaitiniams kalendoriniams metams, t. y. iki 2018-01-30.

Viešųjų pirkimų tarnybos turimais duomenimis ne visi pirkimo vykdytojai užpildė ir paskelbė Atn-3 tipinės formos ataskaitas.

Primename, kad, įsigaliojus naujai Atn-3 tipinės formos ataskaitai, At-6 ir At-7 tipinių formų ataskaitos už 2017 metus VPM IS nebeturi būti teikiamos. Pirkimo vykdytojai, pateikę VPM IS At-6 ar At-7 tipinės formos ataskaitas už 2017 metus, privalo užpildyti ir paskelbti CVP IS naujos Atn-3 tipinės formos ataskaitas. Taigi, metinė ataskaita yra teikiama už visus 2017 m. ir yra vadovaujamasi nauja tvarka.

Viešųjų pirkimų tarnyba pastebi, jog pirkimo vykdytojai dažniausiai turi sunkumų teikdami informaciją apie įvykdytus mažos vertės pirkimus ir pildydami Atn-3 tipinės ataskaitų formos III-ąją bei VI-ąją dalis, todėl siūloma atkreipti dėmesį, jog:

1) III.1. lentelėje nurodoma mažos vertės pirkimų bendra sudarytų rašytinių sutarčių, kurias privaloma skelbti, vertė ir pirkimų skaičius (neįtraukiant pirkimų, nurodytų IV, V ir VI dalies lentelės 3 stulpelyje), įtraukiant pirkimus, atliktus iš Centrinės perkančiosios organizacijos, pirkimus pagal preliminariąsias sutartis, jeigu jie buvo  atlikti kaip mažos vertės pirkimai (pagal paties pirkimo vykdytojo apskaičiuotas pirkimo vertes).

2) VI dalies lentelės 3 stulpelyje nurodomos tik mažos vertės pirkimų sutartys, kurių nereikalaujama skelbti pagal VPĮ 86 str. 9 d., t. y. kai:

a) pirkimo sutartis buvo sudaryta žodžiu (pvz. sąskaita-faktūra);   
b) buvo vykdyti neskelbiami mažos vertės pirkimai, esant VPĮ 71 str. 1 d. 2 punkto b ir c papunkčiuose ir 6 d. 5, 6, 7 punktuose nustatytoms sąlygoms, jeigu laimėtoju buvo nustatytas fizinis asmuo;
c) buvo vykdyti neskelbiami mažos vertės pirkimai, esant VPĮ 71 str. 1 d. 2 punkto a papunktyje nustatytai sąlygai;
d) pirkimo sutarties ir preliminarios sutarties dalys nebuvo paviešintos dėl to, kad nebuvo techninių galimybių nustatytu būdu paskelbti informacijos.

3) VI dalies lentelės 3 stulpelyje nurodomos tik mažos vertės pirkimų sutartys, kurių nereikalaujama skelbti pagal PĮ 94 str. 9 d., t.y. kai:

a) pirkimo sutartis buvo sudaryta žodžiu (pvz. sąskaita-faktūra);   
b) buvo vykdyti neskelbiami mažos vertės pirkimai, esant VPĮ 79 str. 1 d. 3 punkto b ir c papunkčiuose ir 6 d. 5, 6, 7 punktuose nustatytoms sąlygoms, jeigu laimėtoju buvo nustatytas fizinis asmuo;
c) buvo vykdyti neskelbiami mažos vertės pirkimai, esant VPĮ 79 str. 1 d. 3 punkto a papunktyje nustatytai sąlygai;
d) pirkimo sutarties ir preliminarios sutarties dalys nebuvo paviešintos dėl to, kad nebuvo techninių galimybių nustatytu būdu paskelbti informacijos.

Daugiau informacijos apie Atn-3 tipinės formos ataskaitos pildymą galima rasti čia.

Skaidres, kaip pradėti pildyti Atn-3 tipinės formos ataskaitą CVP IS, galima rasti čia.

Jei pirkimo vykdytojas paskelbė klaidingai užpildytą Atn-3 formos ataskaitą, prašymų pataisyti ar anuliuoti ataskaitą siųsti į Viešųjų pirkimų tarnybą nebereikia: ją gali susigrąžinti, pakoreguoti ir vėl išsaugotą paskelbti CVP IS registruotas pirkimo vykdytojas.

Nebeaktuali informacija.