Naujiena nuo liepos 1 dienos - Melagingą informaciją pateikusių tiekėjų sąrašas

Data

2017 06 26

Įvertinimas
4
Melagiu naujienai.jpg
 
Nuo šių metų liepos 1 d. pirkimo vykdytojams atsiranda pareiga įtraukti tiekėją į Melagingą informaciją pateikusių tiekėjų sąrašą, jei tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį pašalinimo pagrindų nebuvimui ar kvalifikaciniams reikalavimams, ir pirkimo vykdytojas gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba dėl pateiktos melagingos informacijos tiekėjas negali pateikti dokumentų, patvirtinančių atitiktį nustatytiems reikalavimams.
 
Pirkimuose, išskyrus mažos vertės pirkimus ir pirkimus, kurie bus vykdomi pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas) 72 straipsnio 3 dalį (Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (toliau - Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymas) 80 straipsnio 2 dalį), atsiranda pareiga numatyti, kad į minėtą sąrašą įtraukti tiekėjai bus šalinami iš viešojo pirkimo procedūrų.
Į Melagingą informaciją pateikusių tiekėjų sąrašą tiekėjas įtraukiamas 1 metams.
 
Dėl terminų
 
Pirkimo vykdytojas tiekėją į Melagingą informaciją pateikusių tiekėjų sąrašus įtraukia ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo:
1. Viešųjų pirkimų įstatymo 102 straipsnio 1 dalies 1 punkte ar Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 108 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodyto termino pabaigos, jeigu tiekėjas neteikė pretenzijos ar nesikreipė į teismą, ginčydamas pirkimo vykdytojo sprendimą dėl jo pašalinimo iš pirkimo procedūros;
2. teismo sprendimo, kuriuo nustatoma, kad nėra pagrindo tenkinti tiekėjo reikalavimo, įsiteisėjimo dienos, jeigu tiekėjas kreipėsi į teismą, ginčydamas pirkimo vykdytojo sprendimą dėl jo pašalinimo iš pirkimo procedūros.
 
Dėl anketos pildymo
 
Anketoje dėl įtraukimo į Melagingą informaciją pateikusių tiekėjų sąrašą nurodoma:
1. duomenų įvedimo data;
2. data, nuo kurios skaičiuojamas 1 metų tiekėjo buvimo Melagingą informaciją pateikusių tiekėjų sąraše terminas;
3. pirkimo vykdytojo pavadinimas;
4. pirkimo vykdytojo atsakingo asmens vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas);
5. tiekėjo pavadinimas (jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, nurodomas jo vardas ir pavardė);
6. tiekėjo (juridinio asmens) kodas (jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, asmens kodas nenurodomas);
7. pirkimo numeris (jeigu yra);
8. tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros data arba priimto teismo sprendimo įsiteisėjimo data;
9. informacija apie tiekėjo nuslėptą ar pateiktą melagingą informaciją dėl atitikties nustatytiems reikalavimams (įrašomas konkretus Viešųjų pirkimų įstatymo 46 ir (arba) 47 straipsnis, dalis, punktas) arba informacija, kad tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti dokumentų, patvirtinančių atitiktį nustatytiems reikalavimams.
Pirkimo vykdytojas, CVP IS paskelbęs aukščiau (1-9 punktuose) nurodytą informaciją, nedelsdamas, tačiau ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, apie tai informuoja tiekėją.
 
Viešųjų pirkimų tarnyba atsakinga už Melagingą informaciją pateikusių tiekėjų sąrašo administravimą, t.y. už techninės galimybės paskelbti melagingą informaciją pateikusius tiekėjus sudarymą. Už informacijos, kurios pagrindu tiekėjas įtrauktas į minėtą sąrašą, teisingumą atsakingi patys pirkimų vykdytojai. Pirkimo vykdytojai į Melagingą informaciją pateikusių tiekėjų sąrašą tiekėjus įtraukia patys, - taip, kaip iki šių metų liepos 1 dienos įtraukdavo tiekėjus į Nepatikimų tiekėjų sąrašą.
 
Parengtus dažniausiai užduodamus klausimus, anketą dėl įtraukimo į Melagingą informaciją pateikusių tiekėjų sąrašą ir kitą naudingą informaciją galite rasti čia. Informaciją nuolat pildysime.