Dėl skelbimų siejimo su 2019 m. pirkimų planu

Data

2019 01 02

Įvertinimas
0
s3.jpg

Primename, kad viešųjų pirkimų skelbimus, kurie atsiunčiami į Viešųjų pirkimų tarnybą nuo 2019 m. sausio 1 d., privaloma (mažos vertės – galima) susieti su 2019 metų viešųjų pirkimų planu. Todėl, norint paskelbti pirkimą CVP IS, turi būti tvirtinama atskira plano eilutė kiekvienam pradedamam pirkimui iki to laiko, kol bus patvirtintas visas perkančiosios organizacijos 2019 metų planas.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 26 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities  perkančiųjų subjektų įstatymo 38 straipsnio 1 dalimi ir Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių 47 punktu, planuojamų pirkimų suvestinę privaloma paskelbti iki 2019 m. kovo 15 d.

Informaciją, kaip užpildyti ir paviešinti planuojamų pirkimų suvestinę galima rasti čia.

Planuojamų pirkimų informacija viešinama vadovaujantis Informacijos viešinimo CVP IS tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ (žr. priedą „Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo priedas“ ir Informacijos apie planuojamus vykdyti energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimus skelbimo CVP IS tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2015 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1S-215 „Dėl Informacijos apie planuojamus vykdyti energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimus skelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ (žr. įsakymą „Dėl Informacijos apie planuojamus vykdyti energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimus skelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“).“