Dėl degalų pirkimų vykdymo

Data

2017 07 14

Įvertinimas
3
refuel-1629074_960_720.jpg

Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba), atsižvelgdama į gautus pastebėjimus dėl degalų viešųjų pirkimų ir vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų (toliau kartu – pirkimai) vykdymo, atkreipia perkančiųjų organizacijų ir perkančiųjų subjektų (toliau kartu – pirkimo vykdytojas) dėmesį, kad:

 

  • pirkimo vykdytojas kiekvieno konkretaus pirkimo atveju pirkimo dokumentuose turi nusimatyti kainos apskaičiavimo būdą, vadovaudamasis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodika (toliau – Kainodaros metodika), kuri mažos vertės pirkimams neprivaloma. Kainodaros metodikoje numatyti keli kainos apskaičiavimo būdai, kurių taikymą pasirenka pats pirkimo vykdytojas. Kaip vienas iš galimų ir Tarnybos siūlomų kainos apskaičiavimo būdų degalų įsigijimui yra kintamo įkainio nustatymas. Šioje metodikoje numatyta, kad nustačius kintamo įkainio kainos apskaičiavimo būdą, už prekę mokėtina kaina apskaičiuojama prie kintamos įkainio dalies, kuri priklauso nuo tam tikro išorinio parametro, pridedant (atimant) tiekėjo pasiūlytą priedą (nuolaidą);

 

  • kintamo įkainio apskaičiavimui ir palyginimui pirkimo dokumentuose pirkimo vykdytojas turėtų prašyti tiekėjų pateikti praėjusio (t. y. pirkimo vykdytojo pasirinkto laikotarpio iki pirkimo pradžios), bet ne būsimo laikotarpio atitinkamas kainas. Siekiant tinkamai palyginti praėjusio laikotarpio kainas bei nedidinti administracinės naštos, siūloma pirkimo vykdytojui pirkimo dokumentuose nustatyti tris atsitiktines datas buvusias iki pirkimo pradžios, nurodant konkretaus laiko intervalą, kurio metu buvusios tiekėjo degalų kainos bus tikrinamos. Atsižvelgiant į tai, kad savaitgalio laikotarpiu taikomos specialios kainos, siūlome, kad pasirinktos datos būtų savaitės vidurio dienos (nuo antradienio iki ketvirtadienio). Kartu nustatomas reikalavimas tiekėjams pateikti po 3 – 5 kiekvienos nurodytos dienos kasos čekius (ar jų kopijas) tik tų įmonės degalinių, kurios yra pirkimo vykdytojo pirkimo dokumentuose apibrėžtuose regionuose (tų, kuriuose pirkimo vykdytojas turi degalų poreikį). Kaina čekiuose turi būti nurodyta prieš visas nuolaidas. Pavyzdžiui, pirkimo vykdytojas pirkimo dokumentuose nurodo, kad tiekėjas turės pateikti po 3 kasos čekius (ar jų kopijas) kiekvienai dienai, patvirtinančius degalų pardavimo kainas (prieš visas nuolaidas) buvusias 2017 m. vasario 8 d., 15 d. ir 22 d. tarp 14 ir 15 valandos. Iš visų kasos čekiuose pateiktų kainų išvedamas kainos aritmetinis vidurkis, nuo kurio skaičiuojama pirkimo vykdytojui pasiūlyta tiekėjo nuolaida. Taip palyginami visi pasiūlymai ir išrenkamas laimėtojas; Atsižvelgiant į problemas, su kuriomis susiduria pirkimų vykdytojai taikydami šią kainodarą, rengiamas naujas informacinis pranešimas. Šią dalį laikyti negaliojančia. 2019-05-06. 

 

  • dėl degalų prekybos rinkos specifikos, vieno litro degalų kaina susideda iš trijų skaičių po kablelio. Kad tiekėjai galėtų tinkamai ir tiksliai nurodyti degalų kainas, rekomenduojame pirkimo dokumentuose nurodyti reikalavimą degalų kainas pateikti trijų skaičių po kablelio tikslumu ir atitinkamai jas vertinti;

 

  • atsižvelgiant į tai, kad degalų rinkoje tiekėjai konkuruoja trečiojo skaitmens po kablelio lygmenyje, pirkimo vykdytojui vertinant, ar tiekėjo pasiūlyta kaina nėra neįprastai maža, rekomenduojame taikyti ne tik privalomąsias neįprastai mažos kainos nustatymo taisykles, bet ir papildomai objektyviai įvertinti, ar tiekėjo pasiūlyta kaina atitinka rinkos kainas ir nėra neįprastai maža. Kokia kaina papildomai bus laikoma neįprastai maža, pirkimo vykdytojas gali iš anksto numatyti pirkimo dokumentuose;

 

  • Viešųjų pirkimų ir Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ir pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymai numato, kad pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, nėra laikoma konfidencialia informacija. Kainos sudedamųjų dalių sąvoka nėra vienareikšmė, ji priklauso nuo pirkimo objekto ir pasirinkto kainos apskaičiavimo būdo. Visgi pirkimo objektui susidedant iš kelių prekių ar paslaugų, sudėtinėmis dalimis nelaikytini įkainiai. Manytina, kad sudėtinėmis dalimis laikomos dalys, iš kurių susideda įkainiai / kaina, kaip antai, objekto savikaina, tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, pristatymo kaštai, pelnas ir kt. Jei sutartyje taikoma kintamo įkainio kainodara, tuomet nekonfidencialu bus tai, kas laikoma kintama įkainio dalimi ir tiekėjo pirkimo vykdytojui pasiūlyta nuolaida. Atkreiptinas dėmesys, kad jeigu tiekėjo pateiktame čekyje yra informacija apie kitam subjektui (ne pirkimą vykdančiam pirkimo vykdytojui) degalų pardavimo metu pritaikytą nuolaidą, tokia informacija gali būti laikoma konfidencialia (t. y. informacija, leidžianti identifikuoti kitą ūkio subjektą bei informacija, susijusi su konkrečiai jam pritaikyta nuolaida užtušuojama ir neviešinama, jeigu tiekėjas nenurodė priešingai);

 

  • pirkimo vykdytojas, nustatydamas atstumą tarp degalinių ir pirkimo vykdytojo buveinės, kiekvienu konkrečiu atveju turi įvertinti, ar jo pasirinktas ir nustatytas atstumas yra pagrįstas ir jis yra būtent toks, koks jam yra reikalingas bei dirbtinai neribojantis tiekėjų konkurencijos (pavyzdžiui, pirkimo vykdytojas, atsižvelgdamas į savo poreikius, degalinės turėjimą reikalingoje teritorijoje galėtų nustatyti nurodydamas tam tikrą atstumą (intervalu) nuo pirkimo vykdytojo buveinės, neapsiribojant tik miesto teritorija);

 

  • nustatydamas reikalavimą turėti degalinę konkrečiame mieste, pirkimo vykdytojas turi įvertinti situaciją rinkoje ir į vieną pirkimo objektą neįtraukti ir miestų, kuriuose degalines turi ir gali konkuruoti keli tiekėjai, ir miestų, kur degalinę turi tik vienas konkretus tiekėjas. Tokiu atveju, siekiant užtikrinti tiekėjų konkurenciją, pirkimo objektas turi būti skaidomas į dalis. Plačiau apie tai pasisako Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2017 m. liepos 12 d. byloje Nr. e3K-3-322-916/2017;

 

  • pažymime, kad pirkimo vykdytojui paprašius pateikti pasiūlymo galiojimą užtikrinantį dokumentą, tiekėjai patiria papildomą finansinę naštą, susijusią su pasiūlymų teikimu,  atitinkamai padidėja ir pirkimo vykdytojui teikiamo pasiūlymo kaina. Atsižvelgiant į tai, rekomenduojame vykdant kuro pirkimus pasiūlymo galiojimo užtikrinimo nereikalauti;

 

  • siekiant efektyvesnių ir greitesnių pirkimų procedūrų atlikimo, pirkimo vykdytojas degalų įsigijimo pirkimus turi vykdyti iš centrinės perkančiosios organizacijos arba per ją, kai centrinės perkančiosios organizacijos kataloge siūlomi produktai atitinka pirkimo vykdytojo poreikius ir pirkimo vykdytojas negali jų atlikti efektyvesniu būdu racionaliai naudodamas tam skirtas lėšas. Kai atliekamas mažos vertės neskelbiamas pirkimas, kurio numatoma pirkimo sutarties vertė yra mažesnė kaip 10 000 Eur be pridėtinės vertės mokesčio, pirkti iš centrinės perkančiosios organizacijos neprivaloma.