Pareigų aprašymas Spausdinti

2019-07-26T00:00:00425122VPT direktoriaus įsakymas2019-07-25T00:00:001S-124PATVIRTINTA Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2019 m. liepos 25 d. įsakymu Nr. 1S-124 PREVENCIJOS IR SKELBIMŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1. Prevencijos ir skelbimų skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas). 2. Skyriaus darbuotojo pareigybės grupė – specialistas. 3. Skyriaus darbuotojo pareigybės lygis – A2. II. PASKIRTIS 4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga dalyvauti Skyriaus valstybės tarnautojams užtikrinant Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ), Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (toliau – PĮ), Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo (toliau – GSPĮ ), Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo (toliau – EIRĮ), Koncesijų įstatymo (toliau – KĮ) (toliau visi kartu – Įstatymai) pažeidimų prevenciją (taip pat ir Europos Sąjungos (toliau – ES) lėšomis finansuojamuose projektuose). III. VEIKLOS SRITYS 5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – viešųjų pirkimų, perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų, kuro pirkimų, koncesijų – srityje. IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 6. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą; 6.2. būti susipažinus su ES teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pirkimus ir koncesijas, ES struktūrinės paramos panaudojimą, Tarnybos veiklą, valstybės tarnybą ir gebėti juos taikyti; 6.3. būti susipažinus su dokumentų rengimo taisyklėmis ir gebėti jas taikyti; 6.4. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti veiklą, gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, dirbti komandoje, greitai priimti sprendimus, ieškoti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti teisinę, mokslinę ir kitą informaciją, naudotis šiuolaikinėmis informacijos paieškos, perdavimo ir darbo su informacija priemonėmis; 6.5. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu; V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 7. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias techninio pobūdžio funkcijas Skyriaus kompetencijos ribose: 7.1. dalyvauja vykdant Įstatymų ir su jų įgyvendinimu susijusių teisės aktų pažeidimų prevenciją bei prižiūrint, kaip laikomasi šių teisės aktų reikalavimų; 7.2. persiunčia Europos Sąjungos oficialiųjų leidinių biurui skelbti ir skelbia Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) perkančiųjų organizacijų ir perkančiųjų subjektų (toliau kartu – pirkimo vykdytojas) ir koncesijų skelbimus ir pranešimus ir užtikrina kitų pranešimų ir informacijos persiuntimą; 7.3. tikrina pirkimų ir koncesijų skelbimus, technines specifikacijas, kvalifikacinius reikalavimus, atrankos kriterijus; 7.4. esant poreikiui pirkimo vykdytojams ir koncesijas suteikiančiosioms organizacijoms raštu praneša apie skelbimo išsiuntimo būdą ir siuntimo datą; 7.5. tikrina visų tarptautinių formatų skelbimų gavimo TED patvirtinimus; 7.6. esant poreikiui teikia informaciją dėl pateikto skelbimo paskelbimo galimybės ir papildomą informaciją pagal TED užklausą; 7.7. dalyvauja rengiant su pirkimų ir koncesijų skelbimais ir pranešimais susijusius informacinius dokumentus; 7.8. renka, kaupia ir dalyvauja analizuojant, informaciją apie pirkimus ir koncesijas, pirkimų ir koncesijų ginčus, nustatytus pirkimų ir koncesijų tvarkos pažeidimus ir pirkimų bei koncesijų praktikoje pasitaikančias problemas; 7.9. dalyvauja rengiant atsakymus į valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, asmenų pareiškimus, prašymus ir skundus; 7.10. savo kompetencijos ribose bendradarbiauja su valstybės, savivaldybių, teisėsaugos ir kontrolės institucijomis, užsienio valstybių institucijomis bei tarptautinėmis organizacijomis; 7.11. bendradarbiauja su kitais Tarnybos administracijos padaliniais, keisdamasis su jais reikiama informacija ir dokumentais, būtinais Tarnybos administracijos padalinių funkcijoms atlikti; 7.12. dalyvauja Tarnybos vidaus teisės aktų projektų rengime ir teikiant pasiūlymus dėl jų tobulinimo; 7.13. Tarnybos direktoriui pavedus, savo kompetencijos ribose atstovauja Tarnybai Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose Lietuvoje ir užsienyje; 7.14. dalyvauja, teikiant techninio pobūdžio pagalbą, komisijų, darbo grupių veikloje; 7.15. dalyvauja rengiant Tarnybos ir Skyriaus veiklos planavimo dokumentus bei teikia siūlymus dėl jų; 7.16. formuoja ir saugo Skyriui pagal dokumentacijos planą priskirtas bylas ir perduoda tolimesniam saugojimui; 7.17. tvarko ar dalyvauja tvarkant Skyriui priskirtos Tarnybos interneto svetainės dalį; 7.18. vykdo kitus, su Tarnybos ir Skyriaus funkcijomis susijusius, Tarnybos direktoriaus, jo pavaduotojo, kuruojančio Skyriaus veiklą bei Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus. VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 8. Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui. ______________________________ Susipažinau ir sutinku ________________________________ (Parašas) ________________________________ (Vardas ir pavardė) ________________________________ (Data)