Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 1S-169 (Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1S-171 redakcija) ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1. Administravimo skyriaus (toliau – Skyrius) vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas. II. PASKIRTIS 2. Skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga organizuoti Tarnybos dokumentų valdymą ir saugojimą, Tarnybos įgyvendinamų projektų administravimą, Tarnybos viešųjų pirkimų vykdymą, materialinį aprūpinimą, turto valdymą ir priežiūrą bei užtikrinti Skyriaus kompetencijai priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą. III. VEIKLOS SRITYS 3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka funkcijas bendrosios veiklos – dokumentų valdymo, asmenų aptarnavimo, turto valdymo ir priežiūros, viešųjų pirkimų organizavimo bei projektų administravimo – srityse. IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 4.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą fizinių, technologijų, socialinių arba humanitarinių mokslų studijų srities išsilavinimą; 4.2. turėti ne mažesnį kaip 3 (trejų) metų darbo stažą; 4.3. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį dokumentų valdymo ar ES struktūrinių fondų, valstybės biudžeto ar kitomis lėšomis finansuojamų projektų administravimo srityse; 4.4. išmanyti ES teisės aktus, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą ir Tarnybos veiklą reglamentuojančius teisės aktus ir gebėti juos taikyti; 4.5. labai gerai išmanyti ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamų projektų administravimą ir finansavimą, dokumentų ir teisės aktų rengimą, dokumentų tvarkymą ir apskaitą reglamentuojančius teisės aktus ir gebėti juos taikyti; 4.6. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti veiklą, gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, greitai priimti sprendimus, ieškoti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti teisinę, mokslinę ir kitą informaciją, naudotis šiuolaikinėmis informacijos paieškos, perdavimo ir darbo su informacija priemonėmis; 4.7. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu; 4.8. mokėti užsienio kalbą (anglų, prancūzų arba vokiečių) ne žemesniu nei pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu. V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas Skyriaus kompetencijos ribose vykdo šias funkcijas: 5.1. planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą; 5.2. užtikrina Skyriaus uždavinių bei funkcijų įgyvendinimą ir kontrolę; 5.3. organizuoja Skyriaus veiklos apibendrinimą, ataskaitų rengimą, siūlymų dėl Skyriaus veiklos tobulinimo teikimą; 5.4. užtikrina efektyvų ir teisės aktų reikalavimus atitinkantį Tarnybos dokumentų valdymą; 5.5. organizuoja arba pats atlieka Tarnybos direktoriaus pavedimų vykdymo kontrolę; 5.6. užtikrina konsultavimo ir metodinės pagalbos Tarnybos administracijos padaliniams teikimą dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos klausimais; 5.7. užtikrina Tarnybos archyvo formavimą ir tvarkymą, tinkamą bylų apskaitą ir jų saugojimą Tarnybos archyve; 5.8. užtikrina Tarnybos organizuojamų renginių aptarnavimą, aprūpinimą reprezentacinėmis prekėmis ir jų panaudojimą pagal paskirtį; 5.9. užtikrina sklandų asmenų aptarnavimą, bendruoju Tarnybos telefonu gaunamų skambučių administravimą ir tinkamą el. paštu gautos informacijos paskirstymą pagal kompetenciją; 5.10. dalyvauja strateginių ir kitų Tarnybos veiklos planų bei programų rengime, užtikrina jų įgyvendinimo stebėseną; 5.11. užtikrina dalyvavimą atliekant korupcijos pasireiškimo tikimybės Tarnybos veikloje vertinimą bei antikorupcinių priemonių įgyvendinimo koordinavimą; 5.12. užtikrina tinkamą ES struktūrinių fondų, valstybės biudžeto ir kitomis lėšomis finansuojamų Tarnybos įgyvendinamų projektų administravimą, projektų veiklų vykdymo priežiūrą; 5.13. organizuoja veiklos rizikos valdymo sistemos kūrimą, diegimą ir tobulinimą, užtikrina pasiūlymų dėl rizikų mažinimo ir valdymo priemonių parinkimo teikimą; 5.14. užtikrina kokybės vadybos sistemos ir kitų vadybos metodų ir (ar) modelių diegimą Tarnybos veikloje, tinkamą jų taikymą ir valdymą; 5.15. užtikrina Tarnybos tvarkų ir procedūrų laikymosi kokybės vertinimą, veiksmų neatitikimų nustatytiems reikalavimams identifikavimą, neatitikčių, korekcinių ir prevencinių veiksmų analizę ir valdymą; 5.16. užtikrina supaprastintų mažos vertės viešųjų pirkimų atlikimą Tarnybos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių nustatyta tvarka, prekių, paslaugų ar darbų įsigijimų naudojantis CPO elektroniniu katalogu atlikimą, atliekamų viešųjų pirkimų dokumentų rengimą; 5.17. užtikrina Tarnyboje sudaromų viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių projektų rengimą ir derinimą Tarnybos darbo reglamento nustatyta tvarka, sutarčių ir jų pakeitimų registravimą bei prevencinę sudarytų sutarčių kontrolę; 5.18. užtikrina metinių Tarnybos pirkimų planų rengimą, supaprastintų viešųjų pirkimų suvestinių peržiūrą ir rengimą, viešųjų pirkimų verčių apskaitos vedimą; 5.19. užtikrina tvarkos ir švaros palaikymą Tarnybos administracinėse patalpose; 5.20. užtikrina Tarnybos darbuotojų aprūpinimą darbui būtinu inventoriumi ir kanceliarinėmis prekėmis, materialinių vertybių priėmimo ir išdavimo dokumentų tvarkymą; 5.21. užtikrina tinkamą visos energetinės ir ventiliacinės sistemos bei įrengimų veikimą, jų remontą, energetinių išteklių apskaitą ir panaudojimo tarnybinėms reikmėms kontrolę, įėjimo į Tarnybos administracines patalpas priežiūros ir Tarnybos administracinių patalpų apsaugos organizavimą; 5.22. organizuoja tarnybinių automobilių panaudojimo kontrolę, švaros ir tvarkos palaikymo automobiliuose ir jų saugojimo vietose, tarnybinių automobilių techninių apžiūrų, remonto darbų, draudimo ir saugojimo po darbo bei poilsio dienomis, Tarnybos darbuotojų vežimo jiems atliekant tarnybines užduotis užtikinimą; 5.23. užtikrina Tarnyboje priešgaisrinės saugos reikalavimų vykdymo ir privalomų darbuotojų sveikatos patikrinimų organizavimą; 5.24. organizuoja atsakymų į valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, asmenų pareiškimus, prašymus ir skundus rengimą; 5.25. bendradarbiauja su valstybės, savivaldybių, teisėsaugos ir kontrolės institucijomis, užsienio valstybių institucijomis bei tarptautinėmis organizacijomis; 5.26. bendradarbiauja su kitais Tarnybos administracijos padaliniais, keisdamasis su jais reikiama informacija ir dokumentais, būtinais Tarnybos administracijos padalinių funkcijoms atlikti; 5.27. organizuoja ar dalyvauja Tarnybos vidaus teisės aktų projektų rengime, pasiūlymų dėl Tarnybos vidaus veiklą reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo teikime; 5.28. Tarnybos direktoriui pavedus atstovauja Tarnybai valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose Lietuvoje ir užsienyje; 5.29. dalyvauja komisijų, darbo grupių, komitetų veikloje; 5.30. dalyvauja rengiant Tarnybos veiklos planavimo dokumentus bei teikia siūlymus dėl jų; 5.31. organizuoja Skyriui pagal dokumentacijos planą priskirtų bylų sudarymą ir perdavimą tolimesniam saugojimui; 5.32. tvarko ar dalyvauja tvarkant Skyriui priskirtos Tarnybos interneto svetainės dalį; 5.33. rengia Skyriaus valstybės tarnautojų ir (arba) darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymus ir teikia juos Tarnybos direktoriui tvirtinti; 5.34. vertina Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą ir (arba) darbuotojų darbinę veiklą, teikia pasiūlymus Tarnybos direktoriui dėl Skyriaus valstybės tarnautojų ir (arba) darbuotojų skatinimo, pašalpų, tarnybinių nuobaudų skyrimo; 5.35. moko kitų Tarnybos administracijos padalinių valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis; 5.36. vykdo kitus, su Tarnybos ir Skyriaus funkcijomis susijusius, Tarnybos direktoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus. VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Tarnybos direktoriui. ____________________________ Susipažinau ir sutinku: ________________________________ (Parašas) _____________________________________ (Vardas ir pavardė) _____________________________________ (Data)