Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2018 m. balandžio 4 d. įsakymu Nr. 1S-148 ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1. Administravimo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas). 2. Skyriaus darbuotojo pareigybės grupė – specialistas. 3. Skyriaus darbuotojo pareigybės lygis – A2. II. PASKIRTIS 4. Skyriaus darbuotojo pareigybė reikalinga užtikrinti sklandų Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų, valstybės biudžeto ir kitomis lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimą. III. VEIKLOS SRITYS 5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo funkcijas bendrosios veiklos – projektų administravimo – srityje. IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 6. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių, humanitarinių, fizinių arba technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą; 6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo ES, valstybės biudžeto ar kitomis lėšomis finansuojamų projektų administravimo srityje patirtį; 6.3. žinoti ES teisės aktus, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, dokumentų tvarkymą ir apskaitą ir Tarnybos veiklą reglamentuojančius teisės aktus ir gebėti juos taikyti; 6.4. išmanyti ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamų projektų administravimą ir finansavimą bei dokumentų ir teisės aktų rengimą reglamentuojančius teisės aktus ir gebėti juos taikyti; 6.5. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti veiklą, gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, greitai priimti sprendimus, ieškoti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti teisinę, mokslinę ir kitą informaciją, naudotis šiuolaikinėmis informacijos paieškos, perdavimo ir darbo su informacija priemonėmis; 6.6. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu; 6.7. mokėti užsienio kalbą (anglų, prancūzų arba vokiečių) ne žemesniu nei pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu. V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 7. Šias pareigas einantis darbuotojas Skyriaus kompetencijos ribose vykdo šias funkcijas: 7.1. domisi ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamomis priemonėmis ir analizuoja projektų finansavimo sąlygas, teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui ir Tarnybos direktoriui dėl projektų įgyvendinimo tikslingumo ir galimybių; 7.2. administruoja projektinių pasiūlymų ir paraiškų finansavimui gauti rengimą; 7.3. esant poreikiui – dalyvauja investicijų projektų rengime; 7.4. koordinuoja bendradarbiavimą su paslaugų teikėjais pasirengimo projektų įgyvendinimui etape ir jų įgyvendinimo metu; 7.5. administruoja/koordinuoja Tarnybos įgyvendinamus ES struktūrinių fondų, valstybės biudžeto ir kitomis lėšomis finansuojamus projektus (toliau – Projektai); 7.6. konsultuoja projekto komandos narius veiklas pagrindžiančių dokumentų, informacijos pakankamumo, atsiskaitymo už projekto rezultatus, informacijos pateikimo duomenų mainų svetainėje (DMS) ir kitais su sklandžiu projekto įgyvendinimu susijusiais klausimais; 7.7. organizuoja projekto komandos narių susitikimus darbams aptarti; 7.8. kaupia ir sistemina informaciją apie projekto įgyvendinimo metu atliktus darbus ir pasiektus rezultatus, rengia ir teikia apibendrintą informaciją Skyriaus vedėjui, Tarnybos direktoriui ir kitiems suinteresuotiems asmenims; 7.9. kartu su projekto finansų vadovu rengia įgyvendinamų ES projektų mokėjimo prašymus, užtikrina, kad būtų pateikti visi išlaidas ir veiklas pagrindžiantys dokumentai, esant poreikiui – tikslina mokėjimo prašymus, organizuoja papildomų dokumentų ar informacijos surinkimą; 7.10. rengia Tarnybos įgyvendintų ES projektų ataskaitas po projekto užbaigimo; 7.11. rengia atsakymus į valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, asmenų paklausimus dėl Tarnybos įgyvendinamų Projektų; 7.12. rengia ar dalyvauja rengiant Tarnybos vidaus teisės aktų projektus ir teikia pasiūlymus dėl Tarnybos vidaus veiklą reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo; 7.13. Tarnybos direktoriui pavedus atstovauja Tarnybai valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose Lietuvoje ir užsienyje dėl Tarnybos įgyvendinamų Projektų; 7.14. dalyvauja komisijų, darbo grupių, komitetų veikloje; 7.15. dalyvauja rengiant Skyriaus ir Tarnybos veiklos planavimo dokumentus bei teikia siūlymus dėl jų; 7.16. sudaro ir saugo Skyriui pagal dokumentacijos planą priskirtas bylas ir perduoda jas tolimesniam saugojimui; 7.17. moko kitų Tarnybos administracijos padalinių valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis; 7.18. tvarko ar dalyvauja tvarkant Skyriui priskirtos Tarnybos interneto svetainės dalį; 7.19. vykdo kitus, su Tarnybos ir Skyriaus funkcijomis susijusius, Tarnybos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus. VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS 8. Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui. ____________________________ Susipažinau ir sutinku ________________________________ (Parašas) ________________________________ (Vardas ir pavardė) ________________________________ (Data)