Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 1S-169 VIDAUS AUDITO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1. Vidaus audito skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas. 2. Pareigybės lygis – A. 3. Pareigybės kategorija – 13. II. PASKIRTIS 4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga sistemingai ir visapusiškai vertinti rizikos valdymą ir vidaus kontrolę, padėti įgyvendinti Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau – Tarnyba) veiklos tikslus, veiklos planus, programas ir procedūras, didinant Tarnybos veiklos efektyvumą. III. VEIKLOS SRITYS 5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrosios veiklos – vidaus audito – srityje. IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo, viešojo administravimo arba teisės krypties išsilavinimą; 6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį vidaus audito srityje, turėti atestuoto vidaus auditoriaus vardą suteikiantį atestatą; 6.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius vidaus auditą bei biudžetinių įstaigų veiklą, Vidaus audito profesinės praktikos standartų nuostatas ir mokėti jas taikyti praktiniame darbe; 6.5. išmanyti dokumentų ir teisės aktų rengimo taisykles ir gebėti jas taikyti; 6.6. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti veiklą, gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, greitai priimti sprendimus, ieškoti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti teisinę, mokslinę ir kitą informaciją, naudotis šiuolaikinėmis informacijos paieškos, perdavimo ir darbo su informacija priemonėmis; 6.7. mokėti vieną užsienio kalbą (anglų, prancūzų arba vokiečių) pažengusiojo vartotojo lygmens B2 lygiu. 6.8. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu; 6.9. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant asmens patikimumo pažymėjimą, leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „SLAPTAI“; V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas Skyriaus kompetencijos ribose: 7.5. tikrina ir vertina Tarnybos: 7.5.1. vidaus kontrolės funkcionavimą (nustatytų vidaus taisyklių, vidaus kontrolės procedūrų veiksmingumą, pakankamumą, ir jų laikymąsi, organizacinės struktūros optimalumą, funkcijų paskirstymo, intelekto išteklių panaudojimo racionalumą ir kita), rizikos veiksnių valdymo efektyvumą; 7.5.2. veiklos atitiktį Lietuvos Respublikos įstatymams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimams, kitiems norminiams teisės aktams; 7.5.3. strateginių ir kitų planų įgyvendinimą, veiklos atitiktį jų tikslams ir uždaviniams, Tarnybos programos vykdymą, jai skirtų lėšų bei valstybės turto naudojimą efektyvumo, ekonomiškumo ir rezultatyvumo požiūriais; 7.5.4. finansinių ir veiklos ataskaitų duomenų teisingumą, apskaitos informacijos tinkamumą, objektyvumą, pateikimą laiku; 7.5.5. lėšų, gautų iš ES, užsienio institucijų arba fondų, administravimą ir panaudojimą; 7.5.6. turto apskaitą ir apsaugą; 7.5.7. informacinių sistemų saugumą ir veiksmingumą bei informacinių sistemų projektus; 7.6. atlikti korupcijos rizikos valdymo vertinimą; 7.7. analizuoti Tarnybos veiklos trūkumus, dėl kurių Tarnybos atžvilgiu buvo priimtas nepalankus teismo sprendimas, ir apie analizės rezultatus informuoti skyriaus vedėją; 7.8. rengia vidaus audito ataskaitas su teisingomis ir pagrįstomis išvadomis ir rekomendacijomis, kaip ištaisyti vidaus audito metu nustatytus neatitikimus, tobulinti Tarnybos veiklą ir vidaus kontrolę, pateikia jas Skyriaus vedėjui; 7.9. analizuoja Tarnybos veiklos trūkumus, dėl kurių Tarnybos atžvilgiu buvo priimtas nepalankus teismo sprendimas, ir rengia siūlymus kokių imtis priemonių šiems trūkumams pašalinti, taip pat, esant pagrindui, rengia siūlymus kaip spręsti valstybės tarnautojų ar darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, asmeninės atsakomybės klausimą; 7.10. rengia vidaus audito programas ir kitus darbo dokumentus, pagrindžiančius vidaus audito galutinį rezultatą, teikia Skyriaus vedėjui siūlymus dėl vidaus audito atlikimo tobulinimo, efektyvumo didinimo; 7.11. atlieka vidaus audito pažangos stebėjimą; 7.12. rengia atsakymus į valstybės institucijų ir įstaigų prašymus; 7.13. tvarko ir formuoja Skyriaus dokumentus ir bylas pagal patvirtintą dokumentacijos planą bei užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą ir perdavimą tolimesniam saugojimui; 7.14. konsultuoja Tarnybos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, Tarnybos veiklos, vidaus kontrolės sistemos tobulinimo ir strateginio planavimo klausimais ir teikia siūlymus Skyriaus vedėjui kaip mažinti rizikos veiksnių įtaką Tarnybos veiklai; 7.15. rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų projektus vidaus audito klausimais ir teikia pasiūlymus dėl jų tobulinimo; 7.16. Tarnybos direktoriaus pavedimu atstovauja Tarnybai valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose, įmonėse, ES institucijose bei kitose tarptautinėse organizacijose; 7.17. vykdo kitas teisės aktais Skyriui nustatytas funkcijas ir Tarnybos direktoriaus bei Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam kad būtų pasiekti Tarnybos tikslai. VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui. _______________________ Susipažinau ir sutinku: __________________________ (parašas) ___________________________ (vardas ir pavardė) ___________________________ (data)